BSc (Anrh) Maeth a Dieteteg

Manylion cwrs

 • Côd UCASDT22
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (LLA)
 • Tariff UCAS 120
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Health & Wellbeing students sit on opposite sides of a desk and discuss their work

Course Highlights

Astudiwch

Dieteteg sy'n unigryw yng Ngogledd Cymru.

Cofrestru

gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Cymorth Tiwtorial

gan staff a hwyluswyr addysg ymarfer sydd wedi'u gwreiddio ym mhob ardal Bwrdd Iechyd.

plates of health meals

Maeth a Dieteteg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn newydd sbon i Ogledd Cymru ac mae ganddo ddyluniad newydd sy'n ymgorffori'r technolegau a'r llwyfannau digidol diweddaraf i ddarparu profiadau dysgu o'r radd flaenaf a'r byd go iawn.

Bydd y cwrs yn:

 • Yn gweithio'n agos gyda phartneriaid lleol ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a diwydiant i gynnig profiad cynhwysol, cefnogol a phleserus i fyfyrwyr yn y brifysgol sy'n unigryw i ardal Gogledd Cymru.
 • Cynnig cyfle cyffrous i gyfuno'r dulliau traddodiadol â'r technolegau a'r dulliau digidol, cymdeithasol a masnachol diweddaraf sydd ar gael ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.
 • Darparu addysgu a dysgu academaidd ynghyd â lleoliadau clinigol ac ymarferol dros y tair blynedd o astudio er mwyn rhoi amrywiaeth o gyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau a chyflawni'r cymhwysedd angenrheidiol i ddod yn ymarferwyr cofrestredig.
 • Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn maeth a dieteteg drwy gydweithio'n agos â diwydiannau lleol ym maes cynhyrchu bwyd, arlwyo a chwaraeon ac ymarfer gwyddoniaeth.
 • Yn cynnig y cymhwysedd i raddedigion gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd (HCPC).
 • Achredwyd gan Gymdeithas Dieteteg Prydain (BDA)*
HCPC logoBritish Dietetic Association (BDA) logo
A Woman eating

Rhagolygon Gyrfa felMaethegydd a Dietegydd

Dyma Fran Allsop, darlithydd y radd, i ddweud ychydig mwy wrthych am y cwrs, ei ragolygon gyrfa ac astudio yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae graddedigion yn gymwys i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd (HCPC)
 • Achredwyd gan Gymdeithas Dieteteg Prydain (BDA)*
 • Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf â phartneriaid gofal iechyd a diwydiant lleol.
 • Datblygwyd y cwrs drwy ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i sicrhau ei fod yn rhoi'r rhinweddau, y sgiliau a'r wybodaeth sydd bwysicaf i chi.
 • Astudiwch mewn labordy achrededig gan Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES).
 • Mae ethos cydweithredol a rhyng-broffesiynol cryf y cwrs yn adlewyrchu natur y proffesiwn mewn cyd-destun iechyd, cymdeithasol ac addysg sy'n newid yn gyflym.
 • Bydd tîm y cwrs yn eich annog a'ch cefnogi i gyflawni eich potensial mwyaf posibl, gan wneud addasiadau rhesymol lle bo angen ar gyfer cyfranogiad cynhwysol.
 • Mae'r cwrs hwn yn darparu cymysgedd cytbwys ar draws oes plant ac oedolion sy'n eich arfogi â'r cymwyseddau clinigol a phroffesiynol ar gyfer cofrestru cymwys fel Dietegydd.
 • Y brif safle i gyflwyno'r cwrs hwn yw ein campws Wrecsam. Gellir yn achlysurol, cyflwyno sesiynau addysg rhyngbroffesiynol o'n campws yn Llanelwy gyda myfyrwyr o gyrsiau amrywiol nyrsio ac iechyd perthynol.
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae Cymdeithas Ddeieteg Prydain yn amlinellu tri maes cymhwysedd craidd ar gyfer y proffesiwn Dietetig. Maent yn darparu ffocws ar gyfer gweithgareddau dysgu, datblygu cwricwla ac adnoddau a rennir.

 • Gwybodaeth – gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) anatomi a ffisioleg, biocemeg, seicoleg, meddygaeth glinigol, ffarmacolegol, gwyddor bwyd a therapi dietegol ar gyfer atal a thrin clefydau.
 • Sgiliau – gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) gyfathrebu a chymhwyso technegau asesu, dadansoddi maeth, ymchwil ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
 • Gwerthoedd – gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) broffesiynoldeb, arfer diogel a moesegol, gwella ansawdd, gweithio mewn tîm ac arweinyddiaeth.

Bydd y rhain yn cael eu hymgorffori drwy gydol y cwrs i lywio addysgu a dysgu'r graddedig. Bydd gan ddeilliannau dysgu a phrofiadau a rennir gyda Phroffesiynau Perthynol i Iechyd themâu allweddol megis arweinyddiaeth ac ymchwil, cyfweld ysgogol, ymarfer proffesiynol ac anatomeg a ffisioleg.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Ymarfer Proffesiynol
 • Cyflwyniad i Faetheg
 • Anatomeg a Ffisioleg Dynol
 • Cyflwyniad i Ymarfer Deietegol
 • Cyflwyniad i Eneteg, Imiwnoleg a Biocemeg
 • Gwyddor Bwyd
 • Lleoliad Ymarfer 1 (nid yn y GIG)

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Y Celloedd a Histopatholeg
 • Datblygu Ymarfer Deietegol
 • Y Boblogaeth a Maetheg ym maes Iechyd y Cyhoedd
 • Maetheg Bwyd ac Ymddygiad
 • Dulliau Ymchwil
 • Metabolaeth Lleoliad Ymarfer 2 (GIG)

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Prosiect Ymchwil Glinigol
 • Ymarfer Deietegol Uwch
 • Meddygaeth Glinigol
 • Lleoliad Ymarfer 2 (GIG)

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mynediad UCAS Disgwyliedig: 120 pwynt*

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ystyried amrywiaeth o gymwysterau a phrofiad wrth ystyried ceisiadau i'n rhaglenni. Os nad ydych yn siŵr a fydd y cymwysterau sydd gennych ar hyn o bryd yn cael eu derbyn ar gyfer mynediad, neu os nad ydych yn siŵr y byddwch yn cyflawni'r pwyntiau Tariff UCAS gofynnol, cysylltwch â ni yn enquiries@glyndwr.ac.uk am gyngor ac arweiniad pellach.

Mae cynnig o le yn amodol ar gyfweliad boddhaol o ddatganiad cofnodion troseddol (DBS/Disclosure Scotland) a gwiriad iechyd.

*yn amodol ar newid

Addysgu ac Asesu

Asesir myfyrwyr gan:

 • Arholiadau
 • Asesiadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau
 • Asesiadau lleoliad clinigol
 • Arsylwadau clinigol ac ymarferol
 • Asesiad yn seiliedig ar fideo

Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r radd yn rhoi cymhwysedd i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) i ymarfer fel Dietegydd yn y DU, ac mae graddedigion hefyd yn gymwys i ddod yn aelodau llawn o Gymdeithas Ddeieteg Prydain (BDA) ar ôl eu cwblhau'n llwyddiannus.

Mae myfyrwyr sy'n cymryd lleoedd a gomisiynwyd gan AaGIC yn ymrwymo i weithio yng Nghymru am 2 flynedd ar ôl graddio. Dysgwch fwy am Fwrsariaeth GIG AaGIC.

 

Ffioedd a chyllid

Rhaglen a gomisiynir gan Fwrsariaeth Llywodraeth Cymru yw hon.

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen hon ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cofrestru (yn amodol ar newid).

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam

 

*Achrediad Dros Dro

Dyfarnwyd achrediad dros dro ar gyfer 3 blynedd gyntaf y rhaglen. Bydd hyn yn cael ei fonitro'n flynyddol. Ar ôl i'r garfan gyntaf o fyfyrwyr raddio, yna gellir cael cymeradwyaeth lawn am weddill y cyfnod a ddilyswyd. (Dyddiad adolygu: Gorffennaf 2025).