BA (Anrh) Marchnata & Busnes (gyda Lleoliad Diwydiant)

Manylion cwrs

 • Côd UCASMBIP
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (lleoliad diwydiannol)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Woman standing in front of whiteboard

Course Highlights

Achrededig

gan y Sefydliad Marchnata Siartredig

Blwyddyn lleoliad

diwydiannol yn darparu ystod fwy amrywiol o sgiliau a phrofiadau i fyfyrwyr mewn lleoliad gweithle

Ennill

tystysgrif CIM lefel 4 dewisol mewn marchnata digidol* a diploma CMI lefel 5 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ar ôl graddio

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein BA mewn Machnata & Busnes yn paratoi myfyrwyr ar gyfer heriau'r byd busnes modern ac yn cryfhau ac yn datblygu eu sgiliau personol a phroffesiynol ehangach.

Bydd myfyrwyr:

 • darganfod sut a pham ydyn ni'n dewis y pethau rydyn ni'n eu prynu a beth sy'n dylanwadu ar bobl pan maen nhw'n dewis nwyddau neu wasanaeth
 • yn archwilio'r theori wyddonol diweddaraf mewn meysydd gan gynnwys ymddygiad defnyddwyr, gwneud penderfyniadau a hysbysebu
 • yn cael y cyfle i ddysgu mewn amgylched sy'n seiliedig ar waith ymarferol yn y gweithle. Bydd hyn yn golygu y bydd gan bob graddedig wybodaeth a sgiliau i ddiwallu anghenion y farchnad ar hyn o bryd ac yn y dyfodol a bod yn 'barod am waith'.

Prif nodweddion y cwrs

 • Archwilio'r meddylfryd gwyddonol diweddaraf mewn meysydd gan gynnwys ymddygiad defnyddwyr, gwneud penderfyniadau a marchnata digidol.
 • Bydd myfyrwyr yn archwilio'r theori wyddonol ddiweddaraf mewn meysydd gan gynnwys ymddygiad cwsmeriaid, gwneud penderfyniadau a hysbysebu.
 • Yn cael y cyfle i ddysgu mewn amgylched sy'n seiliedig ar waith ymarferol yn y gweithle. Bydd hyn yn golygu y bydd gan bob graddedig wybodaeth a sgiliau i ddiwallu anghenion y farchnad ar hyn o bryd ac yn y dyfodol a bod yn 'barod am waith.'
 • Ymgymryd lleoliad gwaith i gael ymarfer gwaith ymarferol.
 • Mwynhewch gysylltiadau rhagorol Ysgol Fusnes Gogledd Cymru ag amryw o sefydliadau ymchwil fasnachol sydd wedi gweithio gyda rhai o'r brandiau mwyaf yn y byd, gan gynnwys Tesco, Unilever, a Cadburys.
 • Caiff myfyrwyr cyfle i glywed darlithoedd gwestai yn cael eu cyflwyno gan nifer o ymarferwyr, gan roi cyfle i chi ddatblygu eich rhwydweithiau o gysylltiadau.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Modiwlau

• Cyflwyniad i Reolaeth a Busnes
• Cyflwyniad i Gyllid a Chyfrifyddu Busnes
• Rheoli Adnoddau Dynol mewn Cyd-destun
• Hanfodion Marchnata
• Sgiliau Cyfathrebu Busnes
• Dadansoddeg Busnes

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Modiwlau

• Ymgyrchoedd Marchnata Cynllunio
• Strategaeth Busnes Digidol
• Arweinyddiaeth Ystwyth
• Busnes a Masnach Ryngwladol
• Entrepreneuriaeth ac Arloesedd
• Technegau Marchnata Digidol

BLWYDDYN 3 (LLEOLIAD DIWYDIANT)

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Modiwlau

• Optimeiddio Marchnata Digidol
• Rheolaeth Strategol
• Marchnata Strategol
• Rheoli Pobl mewn Cyd-destun Rhyngwladol
• Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi Ryngwladol
• Traethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TGAU, Safon Uwch neu gyfatebol. Rhaid cael o leiaf dwy lefel a lefel TGAU mathemateg a Saesneg / Cymraeg (iaith gyntaf) ar radd C / 4 neu gyfwerth. Bydd cymwysterau Sgiliau Allweddol UG a lefel 3 priodol hefyd yn cael eu hystyried. 

Addysgu ac Asesu

Mae myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn amryw o ffyrdd yn ystod eu hastudiaethau isradd. Mae'r cydbwysedd rhwng y gwahanol ddulliau o asesu'n cael ei benderfynu gan amcanion a chanlyniadau dysgu gwahanol y modiwlau. Mae dulliau asesu'n cynnwys arholiadau traddodiadol, cyflwyniadau, adroddiadau, ymarferion efelychu a thraethodau.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i ddelio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.


O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

Gall y rhai sy'n astudio ar ein campws Plas Coch aros ym Mhentref Wrecsam, tra gall fyfyrwyr ein campws Llaneurgain aros yn Neuadd Corbishley, ein neuadd breswyl ar y campws.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.