BSc (Anrh) Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 1 BL (llawn-amser)
 • Lleoliad Wrecsam
Nursing professional making a home visit to an elderly patient

Course Highlights

Wedi'i gymeradwyo

gan Gyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)

 

50%

o'r cwrs yn cynnwys ymweld iechyd/ymarfer nyrsio ysgol

 

Hyblyg

opsiynau astudio ar gael

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ymwelydd iechyd neu nyrs ysgol yn nyrs neu fydwraig gymwysedig gyda phrofiad ôl-gofrestru sydd wedi ymgymryd ag addysg a hyfforddiant pellach er mwyn cymhwyso mewn iechyd plant, hybu iechyd, iechyd y cyhoedd ac addysg.

 • Mae ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol yn chwarae rhan allweddol yn yr amgylchedd iechyd y cyhoedd sy'n prysur datblygu ac mae hyn yn gyfle gwych i'r bobl hynny sydd â'r cymhelliant i ddatblygu gyrfa yn y maes hwn.
 • Mae'r rhaglen yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac mae cwblhau yn llwyddiannus yn arwain at gofrestru ar ran 3 o'r gofrestr CNB.

 • Mae'r rhaglen yn cynnwys 50% damcaniaeth a 50% gweithio fel ymwelwyr iechyd nyrs ysgol (Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (SCPHN) gydag Athro Ymarfer a / neu fentor yn goruchwylio.

 

 

Physio & OT students outside

Nyrsio aIechyd perthynol

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r rhaglen wedi cael ei datblygu i adlewyrchu anghenion gofal iechyd heddiw ac yn y dyfodol
 • Yn bodloni anghenion rheoleiddio proffesiynol a'ch anghenion am twf academaidd, ymarfer a phersonol.
 • Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus cewch fynd i'r Drydedd Ran o'r Gofrestr Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol
 • Mae'r rhaglen yn 52 wythnos o hyd (45 o wythnosau wedi'u rhaglennu) yn cynnwys 22.5 wythnos o ddysgu damcaniaethol ac 22.5 wythnos o ddysgu yn y lleoliad ymarfer.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r rhaglen tua 52 wythnos o hyd (45 wythnos wedi'i rhaglenu), sy'n cynnwys 22.5 wythnos o ddysgu damcaniaethol a 22.5 wythnos o ddysgu yn y lleoliad ymarfer yn y gweithle. 

BLWYDDYN 1

MODIWLAU 
 • Ymagwedd deuluol at iechyd ar gyfer ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol: Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr nyrsio iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol yr wybodaeth a'r sgiliau i asesu teuluoedd a llunio strategaethau i wella eu hiechyd a'u lles.
 • Rhagnodi
 • Ymagweddau unigol at iechyd ar gyfer ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol (gan gynnwys y cyfnod ymarfer cyfunol): Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr nyrsio iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol ym maes ymwelwyr iechyd neu nyrsio ysgol yr wybodaeth a'r sgiliau i asesu unigolion a chynllunio strategaethau i wella eu hiechyd a'u lles.
 • Ymagweddau poblogaeth at iechyd ar gyfer ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol: Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu ymagwedd poblogaeth i iechyd o ran astudio ac ymarfer Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol ar gyfer ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol.
 • Arweinyddiaeth mewn ymarfer gofal iechyd: Nod y modiwl yw galluogi'r myfyriwr i syntheseiddio a gwerthuso yn feirniadol grymuso arweinyddiaeth a theori rheoli o fewn eu hymarfer a'u maes gofal iechyd
 • Dulliau Ymchwil mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Broses Ymholi: Nod y modiwl yw (1) datblygu gwybodaeth y myfyrwyr o'r broses ymchwilio a datblygu eu gallu i farnu y dystiolaeth y mae'r ymarferion yn seiliedig; (2) annog datblygiad pellach o feddwl yn feirniadol a bod yn ymatblyg mewn arferion iechyd/gofal cymdeithasol; a 3) yn galluogi'r myfyrwyr i gynllunio darn o waith ymchwil ar raddfa fach

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Bydd rhaid i ymgeiswyr sydd am ymuno ag unrhyw un o'r ddwy raglen yn bodloni'r meini prawf hanfodol canlynol:

 • Meddu ar gofrestriad lefel gyntaf gyfredol CNB
 • Meddu ar o leiaf diploma addysg uwch (nyrsio neu fydwreigiaeth) neu bod gennych 120 credyd neu gyfwerth ar Lefel 4 a 120 credyd ar Lefel 5 mewn pwnc cytras (pwnc yn ymwneud â nyrsio neu fydwreigiaeth).
 • Darparu tystiolaeth o astudiaeth academaidd diweddar ac ymrwymiad i'ch datblygiad proffesiynol eich hun
 • Dangos ymrwymiad i a chymhelliant i ddatblygu Ymarfer Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (ymwelwyr iechyd/nyrsio ysgol).
 • Dangos y gallu i gynllunio, blaenoriaethu a rheoli eich dysgu eich hun
 • Dangos sgiliau trefnu rhyngbersonol a phersonol rhagorol
 • Meddu ar drwydded yrru ddilys Cael defnydd car ar gyfer lleoliadau ymarfer.
 • Rhaid bod yn barod i deithio i unrhyw leoliad ymarfer o fewn Ardal Gogledd Cymru.
Os ydych yn dymuno gwneud cais, cysylltwch â'r derbyniadau i ofyn am y ffurflenni cais-admissions@glyndwr.ac.uk
 
Os ydych chi eisiau gwneud cais, cysylltwch â derbyniadau i ofyn am y ffurflenni cais - admissions@glyndwr.ac.uk

Cyn i chi gael cynnig lle ar y rhaglen hon, bydd gofyn i chi gwblhau cliriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (a elwid gynt yn CRB) a thalu'r ffi briodol fel y gellir gwirio eich addasrwydd ar gyfer gweithio gyda phlant a / neu oedolion agored i niwed.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Diana Hughes-Morris.

Addysgu ac Asesu

Asesir y cwrs mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae'r asesiadau hyn yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig adfyfyriol beirniadol, arsylwi, cyflwyniadau, arholiadau wedi'u paratoi ymlaen llaw ac arholiadau nas gwelwyd o'r blaen, cynigion ymchwil a phortffolio o dystiolaeth.

Dysgu ac addysgu 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

 

 

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r cymwysterau angenrheidiol sydd eu hangen i ddatblygu'ch gyrfau i un naill ai Ymwelydd Iechyd neu Nyrs Ysgol.

Ffioedd a chyllid

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Byddwch chi hefyd yn cael hyd i wybodaeth am yr hyn y mae'ch ffioedd yn talu amdano yn adran Cwestiynau Cyffredin y tudalennau hynny.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei noddi'n llawn gan Lywodraeth Cymru.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

 

TypeError: Cannot call method "getContent" of null