BN (Anrh) Nyrsio Iechyd Meddwl

Manylion cwrs

 • Côd UCASMH22 (Medi) MHJN (Ion '23)
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad St Asaph, Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu ac achredu
Health & Wellbeing students sit on opposite sides of a desk and discuss their work

Course Highlights

Achrededig

gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth*

Astudio

 modiwlau Nyrsio Iechyd Meddwl penodol o ddiwrnod 1

1af yn y DU

ar gyfer boddhad cyffredinol (Complete University Guide 2022)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio Iechyd Meddwl yn broffesiwn gwerth chweil sy'n gofalu am bobl o bob oed, eu teulu a'u gofalwyr. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn nyrs Iechyd Meddwl gofrestredig graddedig ac NMC.

Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a'r arweiniad a gynigir i fyfyrwyr sydd â dull drws agored.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Cael tiwtor personol a fydd yn eich cefnogi a'ch arwain yn eich datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Astudio rhaglen a ddatblygwyd i fodloni safonau Nyrsys y Dyfodol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) (2018).
 • Rhannu eu hastudiaethau 50/50 rhwng ymarfer clinigol a theori. Mae lleoliadau ymarfer mewn amrywiaeth o ysbytai a lleoliadau cymunedol yn eich galluogi i brofi amrywiaeth o gyfleoedd dysgu. Goruchwylwyr practis ac aseswyr ynghyd ag asesydd academaidd a hwyluswyr addysg ymarfer sy'n cefnogi'r lleoliad.
 • Astudio dysgu sy'n benodol i faes Iechyd Meddwl o'r dechrau, gan roi cyfle i chi ddysgu am yr heriau posibl i iechyd a lles drwy gydol oes, ynghyd â dysgu a rennir rhwng iechyd meddwl, meysydd nyrsio plant ac oedolion.
 • Mae cael cyfleoedd ar gyfer dysgu rhyngbroffesiynol yn galluogi cydweithio ag amrywiaeth o wahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol.
 • *Astudio cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Nyrsio, Complete University Guide 2022.
Physio & OT students outside

Nyrsio acIechyd Perthynol

Prif nodweddion y cwrs

 • Dysgu maes Iechyd Meddwl penodol o ddechrau'r cwrs.
 • Mae 50% o'r cwrs yn cael ei wario mewn ymarfer clinigol mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.
 • Athroniaeth gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
 • Cymryd rhan mewn dysgu rhyngbroffesiynol.
 • Datblygu annibyniaeth wrth ddysgu gydag ymrwymiad cryf i ddatblygiad personol a phroffesiynol myfyrwyr.
 • Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (yn amodol ar achrediad).
 • *Mae'r cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Nyrsio, Complete University Guide 2022.

 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd eich sesiynau theori yn cael eu cyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu gan ddefnyddio dull cyfunol, gan ystyried Fframwaith Dysgu Gweithredol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, gan gynnwys darlithoedd, dysgu seiliedig ar broblemau, trafodaethau asyncronnous, seminarau a sesiynau caffael sgiliau.

Mae mynediad i amgylcheddau dysgu rhithwir fel Moodle a Safemedicate - pecyn dysgu i helpu i ddatblygu sgiliau rhifedd a rheoli meddyginiaethau, yn nodweddion annatod o'ch dysgu.

Mae'r rhaglen yn adeiladu o ran lefel academaidd a chyfrifoldeb proffesiynol wrth iddi fynd rhagddi drwy gydol y tair blynedd gan eich galluogi i ddod yn fwy hunangyfeiriedig yn eich dysgu gyda phwyslais tuag at ddiwedd eich rhaglen ar arweinyddiaeth a datblygiad fel nyrs gofrestredig.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Ym mlwyddyn un byddwch yn canolbwyntio ar y sgiliau gofal sylfaenol sydd eu hangen i ymarfer fel gweithiwr proffesiynol gofalgar, caredig, tosturiol sy'n gwerthfawrogi ac yn parchu anghenion unigol y claf, y teulu a'r gofalwyr.

Modiwlau

 • Hanfodion Ymarfer Nyrsio Iechyd Meddwl (40 credyd)
 • Rheoli Bregusrwydd mewn Cymdeithas (40 credyd)
 • Sylfeini Iechyd a Lles (40 credyd)

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

 


Ym mlwyddyn dau byddwch yn canolbwyntio ar y gyfraith a moeseg, pwyslais ar gydrannau cyfannol cyflyrau iechyd meddwl acíwt amrywiol a hirdymor, ymchwil a gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Modiwlau

 • Datblygu'r ymarferydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth (40 credyd)
 • Diwallu anghenion Cleifion a theuluoedd mewn salwch acíwt a chronig (40 credyd)
 • Hyrwyddo Ymddygiad Iach (40 credyd)

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Ym mlwyddyn tri byddwch yn canolbwyntio ar reoli newid, grymuso defnyddwyr gwasanaeth a theulu/gofalwyr, biowyddoniaeth gymhwysol ar gyfer gofal cymhleth a datblygiad personol a phroffesiynol i'ch paratoi ar gyfer dod yn nyrs gofrestredig.

Modiwlau

 • Arloesi mewn Ymarfer (40 credyd)
 • Cydlynu Gofal Nyrsio Iechyd Meddwl Cymhleth yn Holistaidd (40 credyd)
 • Arwain a Rheoli Gofal Nyrsio (40 credyd)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Dynodir modiwlau yn rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion cyrff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly gallant newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae gwerthoedd nyrsio yn rhan annatod o'n proses recriwtio. Adlewyrchir hyn yn ein meini prawf cyfweliad a bydd angen ei adlewyrchu yn eich cais i'r rhaglen.

Cynnig UCAS nodweddiadol: 80-112 pwynt

Cyfwerth â Safon Uwch y BBC neu gyfwerth, Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC Lefel 3 DMM, Diploma Mynediad i AU, ynghyd â TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg (neu gyfwerth).

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ystyried amrywiaeth o gymwysterau a phrofiad wrth ystyried ceisiadau i'n rhaglenni.

Os nad ydych yn siŵr a fydd y cymwysterau sydd gennych ar hyn o bryd yn cael eu derbyn ar gyfer mynediad, neu os nad ydych yn siŵr y byddwch yn cyflawni'r pwyntiau Tariff UCAS gofynnol, cysylltwch â ni yn enquiries@glyndwr.ac.uk am gyngor ac arweiniad pellach.

Mae cynnig o le yn amodol ar gyfweliad boddhaol o ddatganiad cofnodion troseddol (DBS/Disclosure Scotland) a gwiriad iechydNid yw'r cwrs hwn ar gael ar hyn o bryd i'r rhai sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU.

Addysgu ac Asesu

Mae angen i chi gyflawni o leiaf 2300 awr o ymarfer damcaniaethol a 2300 clinigol i alluogi cofrestru fel nyrs Iechyd Meddwl gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Byddwch yn cael eich asesu gan amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys:

 • Asesiad Ymarfer a phortffolio clinigol
 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae cymhwyster nyrsio Iechyd Meddwl yn agor llawer o ddrysau ac yn eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa mewn amrywiaeth o leoliadau sefydliadol. Gallai'r rhain fod mewn unedau gofal dwys seiciatrig, wardiau seiciatrig, lleoliadau sector annibynnol, lleoliadau cymunedol, Carchardai neu leoliadau Ymarfer Cyffredinol.

Ffioedd a chyllid

Rhaglen a gomisiynir gan Fwrsariaeth Llywodraeth Cymru yw hon.

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen hon ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cofrestru (yn amodol ar newid).

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Mae cyrsiau sydd yn cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu ac achredu” yn gyrsiau newydd sydd yn cael eu datblygu ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu cwblhau drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Mae’r cyrsiau yma hefyd yn y broses o geisio am achrediad/cydnabyddiaeth gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh - Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio, sydd yn broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu dilysu a’u hachredu bydd manylion y cyrsiau yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu ac achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os nad fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

TypeError: Cannot call method "getContent" of null