BN (Anrh) Nyrsio Oedolion

Manylion cwrs

 • Côd UCASGM1Q
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (Llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad St Asaph, Wrecsam

Course Highlights

Paratoi

a'ch arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn fyfyriwr graddedig ac yn nyrs oedolion ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

1af yn y DU

ar gyfer boddhad cyffredinol (Complete University Guide 2022)*

 

3ydd yn y DU

am foddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2022)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio yn broffesiwn gwerth chweil yn gofalu am unigolion trwy gydol eu hoes. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi a'ch arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn fyfyriwr graddedig ac yn nyrs oedolion ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

 • *Mae'r cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Nyrsio, Complete University Guide 2022.
 • Trwy gydol eich astudiaethau bydd gennych diwtor personol a fydd yn eich cefnogi ac yn eich arwain yn eich datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan addysgwr/mentor ymarferydd tra byddwch chi'n gweithio mewn lleoliad clinigol.
Physio & OT students outside

Nyrsio aIechyd perthynol

Prif nodweddion y cwrs

 • Wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.
 • Cynigir amrywiaeth o leoliadau dysgu ymarfer gyda nifer o ddarparwyr GIG a Phreifat in acute and community setting. mewn lleoliadau aciwt a chymunedol. Byddwn yn ceisio eich lleoli'r agosaf i lle rydych yn byw.
 • Ymrwymiad cryf i ddatblygiad personol a phroffesiynol myfyrwyr.
 • *Mae'r cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Nyrsio, Complete University Guide 2022.
 • Niferoedd carfan myfyrwyr nyrsio oedolion cyn-gofrestru bach – "Mae'r brifysgol yn ddigon bach i chi fod yn enw ac nid yn rhif," cyn-fyfyrwraig  Katy Fortune-Probert.
 • Cyfle i gael lleoliadau dysgu ymarfer dewisol ym mlwyddyn 2 a blwyddyn 3 y rhaglen.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae gan y rhaglen tair modiwl craidd ym mhob blwyddyn o'r rhaglen. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu i gyflwyno'r cwrs. Er enghraifft, rydym yn defnyddio darlithoedd rhyngweithiol, fforymau ar-lein, astudiaethau achos ac efelychu.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn canolbwyntio ar y sgiliau gofalu sylfaenol sydd eu hangen i ymarfer fel gweithiwr proffesiynol gofalgar, caredig, tosturiol sy'n gwerthfawrogi ac yn parchu anghenion unigol y claf, y teulu a'r gofalwyr.

Modiwlau 

 • Hanfodion Gofal
 • Cymdeithas a Phobl Agored i Niwed
 • Sylfeini Iechyd a Lles

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Ym mlwyddyn dau byddwch yn canolbwyntio ar y gyfraith a moeseg, gofalu am glaf a chanddo salwch acíwt a chronig, ymchwil a gofal person-ganolog.

Modiwlau

 • Datblygu ymarferwyr yn seiliedig ar dystiolaeth
 • Diwallu anghenion cleifion a theuluoedd yn achos salwch aciwt a chronig
 • Hybu ymddygiad iach
   

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Yn flwyddyn tri byddwch yn canolbwyntio ar reoli newid, grymuso defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, biowyddoniaeth gymhwysol a datblygiad personol a phroffesiynol i'ch paratoi i ddod yn nyrs gofrestredig. 

Modiwlau 

 • Arloesiadau Ymarfer
 • Cydgysylltu Gofal Cymhleth yn Holistaidd
 • Arwain a Rheoli Gofal Nyrsio 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae rhaid bod gennych o leiaf pum TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a thystiolaeth o sgiliau TG. 

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol.

Fel arall, mae'n ofynnol bod gennych un o'r canlynol:

NVQ 3 (gyda thystiolaeth o Saesneg, Mathemateg a TGCh fel uchod)

neu

Wedi cwblhau naill ai  ‘Mynediad i Iechyd’ neu ‘Mynediad i Nyrsio’ (o Goleg Addysg Bellach sydd wedi ei gymeradwyo gan naill ai Agored Cymru neu OCN Gogledd-orllewin Lloegr (cymeradwywyd gan ASA) a'i fod wedi'i gyflawni ar y lefel canlynol: 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Ar ben hyn:

 • Cynhelir cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda staff academaidd, defnyddwyr gwasanaethau a staff o GIG.
 • Bydd prawf rhifedd a llythrennedd yn cael ei gynnal yn y cyfweliad.
 • Mae profiad o weithio mewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol yn werthfawr.
 • Bydd angen GDG os yn llwyddiannus yn y cyfweliad.
 • Bydd angen sgrinio iechyd galwedigaethol os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad.
 • Gellir gwneud cynigion amodol i'r bobl hynny sy'n astudio ar hyn o bryd ac yn aros am ganlyniadau academaidd.
 • Gofynnir am arholiad IELTS os ystyrir bod angen, gyda sgôr cyffredinol o 7 yn ofynnolar gyfer mynediad i'r rhaglen yn unol â gofynion y brifysgol a'r corff proffesiynol
Y broses ymgeisio: Er gwybodaeth, bydd y tîm derbyniadau nyrsio yn sgrinio pob cais UCAC ar-lein a gyflwynir am lefel o lythrennedd digidol. Un ffordd o gyflawni hyn yw os byddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr fer byddwn yn eich gwahodd i ddigwyddiad dethol a bydd gofyn i chi ymateb i'r gwahoddiad e-bost-bydd hyn yn ein cynorthwyo i fesur eich lefel llythrennedd digidol.
 
Paratoi: Darllenwch God y NMC cyn mynychu.
 
Beth fydd yn digwydd yn ystod y digwyddiad dethol: byddwch yn cyfarfod â'r tîm cyfweld a'r cynrychiolwyr nyrsio myfyrwyr a fydd yn rhoi trosolwg cryno o'r rhaglen. Yn y digwyddiad dethol, cynhelir cyfweliadau wyneb yn wyneb â staff academaidd, defnyddwyr gwasanaeth a staff o'r GIG neu ddarparwyr preifat.
 
Bydd tasg sgrinio a llythrennedd rhifedd yn cael ei chynnal yn y cyfweliad. Bydd y prawf sgrinio rhifedd yn para hyd at 20 munud. Gweithgaredd ysgrifenedig yw'r dasg llythrennedd sy'n canolbwyntio ar werthoedd proffesiynol y proffesiwn nyrsio. Yna byddwch yn cael eich cyfweld wyneb yn wyneb ar sail unigol mewn arddull grŵp lle bydd gofyn i chi ateb rhai cwestiynau byr i ganfod eich gwybodaeth a'ch profiad o yrfa mewn nyrsio. Bydd y tîm cyfweld yn cynnwys staff academaidd y brifysgol a naill ai aelod o staff yr Ymddiriedolaeth neu ddefnyddiwr gwasanaeth.

Addysgu ac Asesu

Cwblhau'r canlynol yn foddhaol:

 • Mae angen i chi gyflawni lleiafswm o 2300 o oriau damcaniaethol a 2300 o oriau o ymarfer clinigol ci ddod yn nyrs gofrestredig gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).
 • Portffolio o ganlyniadau hyfedredd. 
 • Mae amrywiaeth o asesiadau damcaniaethol yn cael eu defnyddio ym mhob blwyddyn o'r rhaglen. Mae'r rhain yn cynnwys: traethodau, cyflwyniadau, astudiaethau achos, cyfrifo cyffuriau ac arholiad anatomeg a ffisioleg.

Mae cymorth tiwtorial academaidd, gan gynnwys cymorth anabledd ar gael gyda phob modiwl.

Dysgu ac Addysgu 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyrywyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Rhaglen a gomisiynir gan Fwrsariaeth Llywodraeth Cymru yw hon.

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen hon ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cofrestru (yn amodol ar newid).

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ym Mhentref Wrecsam

TypeError: Cannot call method "getContent" of null