BN (Anrh) Nyrsio Plant

Manylion cwrs

 • Côd UCASCN22
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad St Asaph, Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu ac achredu
a child having a flu vaccine

Course Highlights

Astudiaeth

50/50 rhwng ymarfer clinigol a theori

Wedi'i achredu

gan Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)

1af yn y DU

ar gyfer boddhad cyffredinol (Complete University Guide 2022)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio plant yn broffesiwn gwerth chweil sy'n gofalu am blant, pobl ifanc a'u teulu o'u genedigaeth hyd at fod yn oedolion ifanc. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn nyrs plant gofrestredig graddedig ac NMC.

Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a'r arweiniad a gynigir i fyfyrwyr sydd â dull drws agored.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Cael tiwtor personol a fydd yn eich cefnogi a'ch arwain yn eich datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Astudio rhaglen a ddatblygwyd i fodloni safonau Nyrsys y Dyfodol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) (2018).
 • Rhannu eu hastudiaethau 50/50 rhwng ymarfer clinigol a theori. Mae lleoliadau ymarfer mewn amrywiaeth o ysbytai a lleoliadau cymunedol yn eich galluogi i brofi amrywiaeth o gyfleoedd dysgu. Goruchwylwyr practis ac aseswyr ynghyd ag asesydd academaidd a hwyluswyr addysg ymarfer sy'n cefnogi'r lleoliad.
 • Astudio gofal sy'n canolbwyntio ar y teulu ac sy'n canolbwyntio ar y plentyn drwy gydol y cwrs. Mae dysgu sy'n benodol i faes plant o'r dechrau yn rhoi cyfle i chi ddysgu am anghenion gofal plant, pobl ifanc a'u teuluoedd, ynghyd â dysgu a rennir rhwng meysydd nyrsio plant, oedolion ac iechyd meddwl ar themâu cyffredin sy'n berthnasol i bawb.
 • Mae cael cyfleoedd ar gyfer dysgu rhyngbroffesiynol yn galluogi cydweithio ag amrywiaeth o wahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol.
 • *Astudio cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Nyrsio, Complete University Guide 2022.
Physio & OT students outside

Nyrsio aclechyd Perthynol

Prif nodweddion y cwrs

 • Dysgu sy'n benodol i faes plant o'r dechrau
 • Mae 50% o'r cwrs yn cael ei dreulio mewn ymarfer clinigol mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol
 • Athroniaeth gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • Cymryd rhan mewn dysgu rhyngbroffesiynol
 • Datblygu annibyniaeth wrth ddysgu gydag ymrwymiad cryf i ddatblygiad personol a phroffesiynol myfyrwyr
 • Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (yn amodol ar achrediad)
 • *Mae'r cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Nyrsio, Complete University Guide 2022.
 • Bydd lleoliadau ar draws y tair blynedd yn cael eu cynnal yng Nghymru o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer comisiynu (lleoedd a ariennir). Bydd y lleoliadau wedi'u lleoli mewn amrywiaeth eang o leoedd.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd eich sesiynau theori yn cael eu cyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu gan ddefnyddio dull cyfunol, gan ystyried Fframwaith Dysgu Gweithredol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, gan gynnwys darlithoedd, dysgu seiliedig ar broblemau, trafodaethau asyncronnous, seminarau a sesiynau caffael sgiliau.

Mae mynediad i amgylcheddau dysgu rhithwir fel Moodle a Safemedicate - pecyn dysgu i helpu i ddatblygu sgiliau rhifedd a rheoli meddyginiaethau, yn nodweddion annatod o'ch dysgu. Mae'r rhaglen yn adeiladu o ran lefel academaidd a chyfrifoldeb proffesiynol wrth iddi fynd rhagddi drwy gydol y tair blynedd gan eich galluogi i ddod yn fwy hunangyfeiriedig yn eich dysgu gyda phwyslais tuag at ddiwedd eich rhaglen ar arweinyddiaeth a datblygiad fel nyrs gofrestredig.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) 

Ym mlwyddyn un byddwch yn canolbwyntio ar y sgiliau gofal sylfaenol sydd eu hangen i ymarfer fel gweithiwr proffesiynol gofalgar, caredig, tosturiol sy'n gwerthfawrogi ac yn parchu anghenion unigol y claf, y teulu a'r gofalwyr.

Modiwlau

 • Hanfodion Ymarfer (40 credyd)
 • Rheoli Bregusrwydd mewn Cymdeithas (40 credyd)
 • Sylfeini Iechyd a Lles (40 credyd) 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Ym mlwyddyn dau byddwch yn canolbwyntio ar gyfraith a moeseg, gofalu am y plentyn acíwt a chronig, ymchwil a gofal sy'n canolbwyntio ar y plentyn.

Modiwlau

 • Datblygu'r ymarferydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth (40 credyd)
 • Diwallu anghenion plant a theuluoedd mewn salwch acíwt a chronig (40 credyd)
 • Hyrwyddo Ymddygiad Iach (40 credyd)

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Ym mlwyddyn tri byddwch yn canolbwyntio ar reoli newid, grymuso plant a theulu/gofalwyr, cymhwyso biowyddoniaeth ar gyfer gofal cymhleth a datblygiad personol a phroffesiynol i'ch paratoi ar gyfer dod yn nyrs gofrestredig.

Modiwlau

 • Arloesi mewn Ymarfer (40 credyd)
 • Cydlynu Gofal Nyrsio Plant Cymhleth yn Holistaidd (40 credyd)
 • Arwain a Rheoli Gofal Nyrsio (40 credyd)


Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Dynodir modiwlau yn rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion cyrff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly gallant newid.Mae ein tudalen codi arian bwrpasol i'w gweld yma, gwnewch ran gyda theulu a ffrindiau a gadewch i ni weld faint o bellter y gallwn ei gwmpasu a faint o arian y gallwn ei godi fel un tîm Glyndŵr mawr yn Wrecsam.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae'n rhaid i chi gael o leiaf pum TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg, Mathemateg (neu gyfwerth) a thystiolaeth o sgiliau TG. 

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol.

Fel arall, mae'n ofynnol bod gennych un o'r canlynol:

NVQ 3 (gyda thystiolaeth o Saesneg, Mathemateg a TGCh fel uchod)

neu

Wedi cwblhau naill ai  ‘Mynediad i Iechyd’ neu ‘Mynediad i Nyrsio’ (o Goleg Addysg Bellach sydd wedi ei gymeradwyo gan naill ai Agored Cymru neu OCN Gogledd-orllewin Lloegr (cymeradwywyd gan ASA) a'i fod wedi'i gyflawni ar y lefel canlynol: 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Ar ben hyn:

 • Cynhelir cyfweliadau ar Zoom gyda staff academaidd, defnyddwyr gwasanaeth a/neu staff o'r GIG.Bydd prawf rhifedd a llythrennedd yn cael ei gynnal yn y cyfweliad.
 • Mae profiad o weithio mewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol yn werthfawr.
 • Bydd angen GDG os yn llwyddiannus yn y cyfweliad.
 • Bydd angen sgrinio iechyd galwedigaethol os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad.
 • Gellir gwneud cynigion amodol i'r bobl hynny sy'n astudio ar hyn o bryd ac yn aros am ganlyniadau academaidd.
 • Gofynnir am arholiad IELTS os ystyrir bod angen, gyda sgôr cyffredinol o 7 yn ofynnolar gyfer mynediad i'r rhaglen yn unol â gofynion y brifysgol a'r corff proffesiynol
Y broses ymgeisio: Er gwybodaeth, bydd y tîm derbyniadau nyrsio yn sgrinio pob cais UCAC ar-lein a gyflwynir am lefel o lythrennedd digidol. Un ffordd o gyflawni hyn yw os byddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr fer byddwn yn eich gwahodd i ddigwyddiad dethol a bydd gofyn i chi ymateb i'r gwahoddiad e-bost-bydd hyn yn ein cynorthwyo i fesur eich lefel llythrennedd digidol.
 
Paratoi: Darllenwch God y NMC cyn mynychu.
 
Bydd tasg llythrennedd yn cael ei chynnal ar-lein cyn y cyfweliad. Mae'r dasg llythrennedd yn weithgaredd ysgrifenedig sy'n canolbwyntio ar werthoedd proffesiynol y proffesiwn nyrsio. Yna byddwch yn cael eich cyfweld wyneb yn wyneb ar sail unigol lle bydd gofyn i chi ateb rhai cwestiynau byr i ganfod eich gwybodaeth a'ch profiad am yrfa mewn nyrsio. Bydd y tîm cyfweld yn cynnwys staff academaidd y brifysgol a naill ai aelod o staff yr Ymddiriedolaeth neu ddefnyddiwr gwasanaeth.
 
Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â meddalwedd Zoom cyn eich cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Mae angen i chi gyflawni o leiaf 2300 awr o ymarfer damcaniaethol a 2300 o ymarfer clinigol i alluogi cofrestru fel nyrs plant gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Byddwch yn cael eich asesu gan amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys:

 • Asesiad Ymarfer a phortffolio clinigol
 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae cymhwyster nyrsio plant yn agor llawer o ddrysau ac yn eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa mewn amrywiaeth o leoliadau sefydliadol. Gallai'r rhain fod mewn ysbytai plant byd-enwog, ysbytai cyffredinol, lleoliadau sector annibynnol, lleoliadau cymunedol a chartrefi plant eu hunain.

Ffioedd a chyllid

Rhaglen a gomisiynir gan Fwrsariaeth Llywodraeth Cymru yw hon.

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen hon ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cofrestru (yn amodol ar newid).

Manyleb y rhaglen

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Mae cyrsiau sydd yn cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu ac achredu” yn gyrsiau newydd sydd yn cael eu datblygu ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu cwblhau drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Mae’r cyrsiau yma hefyd yn y broses o geisio am achrediad/cydnabyddiaeth gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh - Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio, sydd yn broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu dilysu a’u hachredu bydd manylion y cyrsiau yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu ac achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os nad fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.