BEng (Anrh) Peirianneg Awyrenegol a Mecanyddol (gyda Blwyddyn Sylfaen).

Manylion cwrs

 • Côd UCASHH4H
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu
Two students sitting in the flight simulator, while another student leans in to look at the screens

Course Highlights

Efelychydd hedfan

mynediad at yr efelychydd hedfan diweddaraf, Merlin.

Achrededig

gan y Cyngor Peirianneg.

Cysylltiadau

cryf gyda diwydiant lleol a chenedlaethol.

Pam dewis y cwrs hwn?

Datblygwch y sgiliau allweddol a’r wybodaeth drylwyr sydd yn angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym maes peirianneg awyrennau a pheirianneg fodern, gyda chwrs sydd wedi ei lunio i ateb gofynion diwydiannau ac sydd yn elwa o gysylltiadau cryf gyda diwydiant.

Bydd y cwrs yma yn sicrhau fod gennych chi’r sgiliau allweddol a’r wybodaeth drylwyr sydd yn angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym maes peirianneg awyrennau a pheirianneg fodern. Mae’r flwyddyn sylfaen wedi ei llunio i adeiladu fesul tipyn y sgiliau mathemateg a’r wybodaeth am wyddoniaeth a pheirianneg sydd yn angenrheidiol er mwyn ichi symud ymlaen i’ch astudiaeth lefel 4.

Mae wedi ei chynllunio’n arbennig ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt ddigon o bwyntiau tariff UCAS neu’r pwyntiau angenrheidiol iddynt gael mynediad uniongyrchol ar lefel 4, neu rai nad oes ganddynt gefndir digonol mewn gwyddoniaeth a pheirianneg, neu a hoffai adeiladu sail fwy cadarn ar gyfer eu hastudiaethau gradd.

 • Wedi ei lunio i ddiwallu anghenion y diwydiannau, gan elwa o gysylltiadau cryf gyda diwydiant.
 • Cwrs sydd yn canolbwyntio ar ddylunio: datblygwch ddealltwriaeth lawn o gysyniadau peirianneg a phroses dylunio peirianneg.
 • Byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau busnes trosglwyddadwy i’ch arfogi ar gyfer y farchnad swyddi ehangach.
 • Cewch eich hyfforddi i ddefnyddio amrywiaeth o offer cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur, gan gynnwys offer Dadansoddiad Elfen Gyfyngedig (FEA) a Deinameg Hylifau Cyfrifiannol (CFD) sydd yn angenrheidiol iawn ym myd diwydiant.

 

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i’ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio
 • Cysylltiadau cryf gyda chwmnïau fel Airbus, Raytheon
 • Efelychydd Hedfan diweddaraf, Merlin - cynlluniwch a phrofwch eich awyren eich hun gan ddefnyddio theori peirianneg
 • Mynediad at feddalwedd cynllunio, dadansoddi ac efelychu gyda chymorth cyfrifiaduron sydd ar flaen y gad, gan gynnwys ANSYS, Abaqus, MATLAB a Simulink, ac ati
 • Cyfleusterau twneli gwynt is-sonig ac uwchsonig
 • Mynediad at becynnau efelychu hedfan megis FLITE, hyfforddwr Navaids RANT a Boeing 747
 • Cewch weithio ar awyrennau peiriant jet yn ein hawyrendy
 • Byddwch yn gymwys i fod yn aelod fyfyriwr gyda’r IMechE, RAeS, a/neu IET
 • Cyfleuster prototeip cyflym
 • Canolfan ar gyfer Hyfforddiant a Datblygu ym maes Uwchgyfansoddion ym Mrychdyn
 • Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o ddau ddarparwr addysg yn y DU sydd yn ganolfannau Ardystiad Catia swyddogol. Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn gallu ennill Ardystiad Catia yn ychwanegol i’w hastudiaethau gradd. (Mae angen i fyfyrwyr dalu ffi Ardystio o £50).

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn adeiladu fesul tipyn y sgiliau mathemateg a’r wybodaeth am wyddoniaeth a pheirianneg sydd yn angenrheidiol er mwyn ichi symud ymlaen i’ch astudiaeth lefel 4. Mae wedi ei chynllunio’n arbennig ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt ddigon o bwyntiau tariff UCAS neu’r pwyntiau angenrheidiol i gael mynediad uniongyrchol ar lefel 4, neu rai nad oes ganddynt gefndir digonol mewn gwyddoniaeth a pheirianneg, neu a hoffai adeiladu sail fwy cadarn ar gyfer eu hastudiaethau gradd.

MODIWLAU:

 • Dulliau Dadansoddol ar gyfer Peirianneg
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Gwyddoniaeth Fecanyddol
 • Gwyddoniaeth Drydanol ac Electronig
 • Y Sgiliau Sydd eu Hangen Arnoch Chi
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4) 

Yn ystod Blwyddyn 2 byddwch yn datblygu dealltwriaeth o’r cysyniadau, yr egwyddorion a’r damcaniaethau mewn peirianneg. Byddwch yn datblygu sgiliau mathemategol sy’n gysylltiedig â phroblemau peirianneg a dylunio. Defnyddio CAD ar gyfer dylunio peirianneg. Cymhwysedd mewn gweithio’n ddiogel mewn labordai a gweithdai peirianneg, a gallu cynnal gweithdrefnau labordy, ac arferion mesur a gweithdy dan arweiniad tiwtor.

MODIWLAU:

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol
 • Gwyddoniaeth Drydanol
 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu
 • Mathemateg Peirianneg
 • Dylunio ac Ymarfer mewn Peirianyddol
 • Technoleg Awyrennau

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Bydd Lefel 5 (blwyddyn 3) yn adeiladu ar y wybodaeth, y cysyniadau a’r sgiliau a ddatblygwyd ar lefel 4 yn ogystal â gwybodaeth, a sgiliau mwy arbenigol mewn dylunio a dadansoddi peirianneg. Bydd mwy o ddyfnder o ran theorïau mecaneg, thermodynameg, gyriant, dynameg hedfan, afioneg, systemau rheoli, strwythurau a dadansoddiad elfennau meidraidd, ac ati. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o ddulliau busnes ac ymchwil.   

MODIWLAU:

 • Datblygu Busnes ac Ymchwil
 • Thermo-hylif a Gyriant
 • Mathemateg Peirianneg Bellach
 • Peirianneg a Dynameg Mecanwaith a Dylunio Peirianneg
 • Dadansoddi Strwythurau
 • Afioneg, Deinameg a Rheolaeth Hedfan

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Ar lefel 6 bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth feirniadol ac yn gallu cymhwyso’r cysyniadau, yr egwyddorion a’r damcaniaethau lefel uwch mewn peirianneg yn ogystal â dealltwriaeth ac eglurhad beirniadol o bynciau uwch mewn dirgryniad strwythurol, thermodynameg, erodynameg, sefydlogrwydd a rheolaeth hedfan, a dylunio awyrennau. Byddant yn defnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau y maent wedi eu datblygu i wneud prosiect unigol.

MODIWLAU:

 • Traethawd Estynedig (Anrhydedd)
 • Modelu ac Efelychu Peirianneg
 • Erodynameg
 • Dadansoddi Dirgryniad Strwythurol

Dewisol:

 • Sefydlogrwydd, Rheolaeth a Dylunio Awyrennau
 • Thermo-hylif a Thyrbobeiriannau Uwch
 • Deunyddiau Cyfansawdd

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer y flwyddyn sylfaen yw 48-72 pwynt tariff UCAS ond caiff pob cais ei ystyried yn unigol ac rydym yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol, yn ogystal â’r cymhelliant a’r potensial i lwyddo.  

Addysgu ac Asesu

Mae pob modiwl yn cael ei asesu drwy ddulliau amrywiol, gan alluogi myfyrwyr i ddangos eu llawn botensial. Mae’r dulliau hyn yn cynnwys profion cyfnodol, aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, gwaith ymarferol ar gyfrifiaduron, portffolio o waith, coflyfrau, cyflwyniadau ac astudiaethau achos o waith labordy a CAD. Bydd traethawd estynedig ar brosiect yn ffurfio un o’r rhannau terfynol o’ch asesiad.

ADDYSGU A DYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae’r cwrs yn eich arfogi gyda gwybodaeth drwyadl a’r sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad o ran technolegau newydd a’r rhai sy’n datblygu. Bydd graddedigion yn cael eu paratoi i fod yn arbenigwyr pwnc o fewn y diwydiant neu i ddilyn gyrfaoedd ymchwil o fewn y byd academaidd.

Mae’r prinder presennol o raddedigion peirianneg cymwys yn y DU yn golygu y bydd gennych ddigon o opsiynau o ran gyrfa pan fyddwch yn graddio. Gallwch ddod o hyd i gyflogaeth ym maes peirianneg awyrenegol, mecanyddol a gweithgynhyrchu, ymgynghoriaeth, ymchwil a datblygu neu yn y lluoedd arfog.  

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau Ffioedd a Chyllido

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu

Mae’r brifysgol yn adolygu ei gyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni sy’n bodoli eisoes, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses ail-ddilysu. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu’ yn gyrsiau cyfredol sydd yn y broses o gael ei hail-ddilysu ac adnewyddu cydnabyddiaeth/achrediad gyda’r Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (CPSRh).

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu hail-ddilysu a’u hail-achredu, bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau newydd sydd yn dal o fod yn ‘amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu’ yn cael eu cymeradwyo fel y disgwylir; fodd bynnag ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y Brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny y cynigwyd lle iddynt i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

TypeError: Cannot call method "getContent" of nullTypeError: Cannot call method "getContent" of null
Aeronautical engineering

Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.