FdEng Peirianneg Ddiwydiannol

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 2 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu
A student in our engineering labs using the equipment

Course Highlights

Astudiaeth hyblyg

i gyd-fynd â’ch cyflogaeth

Mynediad

at offer safon diwydiant mewn labordai arbenigol

Mae 97% o raddedigion

mewn gwaith taledig neu’n astudio 15 mis ar ôl graddio*

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi ei ddylunio i gwrdd ag anghenion pobl sy’n gweithio ym maes peirianneg, yn cael ei ddarparu ar sail ran-amser er mwyn gweddu anghenion pobl sy’n gweithio. Mae wedi ei ddatblygu gyda chyflogwyr o amrywiaeth o ddiwydiannau ac yn cynnwys nifer o fodiwlau seiliedig ar waith.

Byddwch yn:

 • Gweithio gyda thechnoleg safon diwydiant.
 • Arbenigo mewn un o bum llwybr: awtomatiaeth ac offeryniaeth, cynnal a chadw peiriannau, mecanyddol, trydanol, mecatroneg.
 • Mwynhau dysgu sy’n ysgogol, yn rhyngweithiol ac yn heriol.
 • Ennill dealltwriaeth o dechnolegau newydd a rhai sy’n datblygu, yn ogystal â sylfaen gadarn mewn theori.
 • Astudio cwrs ble mae 97% o raddedigion mewn gwaith taledig neu’n astudio 15 mis ar ôl graddio* *dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.

Byddwch yn ennill gradd sylfaen mewn dim ond dwy flynedd. Mae yna opsiwn i wneud cwrs blwyddyn ategol (lefel 6) i ennill BEng (Anrh) mewn Peirianneg Ddiwydiannol. Mae hyn yn golygu y bydd y gost gyffredinol yn llai ac y byddwch yn graddio gyda gradd anrhydedd lawn mewn dim ond tair blynedd (mae’r cwrs atodol lefel 6 yn amodol ar gwrdd â gofynion mynediad).

Engineering Council Accredited Degree

Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn cael eich addysgu gan dîm dysgu penodol, ac mae gan lawer ohonynt gefndir diwydiannol.
 • Astudio’n hyblyg wrth gael eich rhydau am ddiwrnod o’r gwaith i gyd-fynd â’ch cyflogaeth (gwiriwch yr argaeledd).
 • Cysylltiadau rhagorol gyda diwydiant a busnesau lleol.
 • Buddsoddiad mewn offer gan gwmnïau mawr a chyflenwyr lleol.
 • Defnyddio offer safon diwydiant yn ein labordai peirianneg arbenigol
 • Bydd mentor yn ymweld â myfyrwyr yn rheolaidd yn eu gweithle.
 • Mae’r cyrsiau wedi eu hachredu gan y Bwrdd Achredu Peirianneg (Engineering Accreditation Board EAB) – Mae’r Bwrdd Achredu Peirianneg yn cynnwys yr holl Sefydliadau Peirianneg Proffesiynol (PEIs) sydd wedi eu trwyddedu gan y Cyngor Peirianneg i achredu rhaglenni academaidd ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig a Pheiriannydd Corfforedig. Mae’r Cyngor Peirianneg yn darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer yr EAB.
 • Mae 97% o raddedigion y cwrs hwn mewn gwaith taledig neu'n astudio* *arolygwyd graddedigion 15 mis ar ôl graddio, dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN  1 (LEFEL 4)

MODIWLAU CRAIDD

 • Mathemateg Peirianneg
 • Gwyddor Peirianneg A
 • Ymchwiliad a Hyfforddiant seiliedig ar waith*
 • Rheoli Gweithrediadau*

Llwybr Cynnal a Chadw Peiriannau

 • Hanfodion Offer Peiriannau
 • CAD CAM

Llwybr Trydanol

 • Troswyr
 • Diagnosteg a Phrofi

Llwybr Awtomatiaeth ac Offeryniaeth

 • Troswyr
 • Diagnosteg a Phrofi

Llwybr Mecatroneg

 • Troswyr
 • CAD CAM

Llwybr Mecanyddol

 • CAD CAM
 • Cymhwyso Systemau Mecanyddol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU CRAIDD

 • Gwyddoniaeth Peirianneg B
 • Rheoli Prosiectau a Thechnegau Cyflwyno*
 • Prosiect*

Llwybr Cynnal a Chadw Peiriannau

 • Rheoli Prosesau ac Offeryniaeth
 • Dosbarthiad Pŵer a Dylunio Systemau
 • Peirianneg Gymhwysol  

Llwybr Trydanol

 • Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy (PLC’s)
 • Rheoli Prosesau ac Offeryniaeth
 • Dosbarthiad Pŵer a Dylunio Systemau

Llwybr Awtomatiaeth ac Offeryniaeth 

 • Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy (PLC’s)
 • Rheoli Prosesau ac Offeryniaeth
 • Data Diwydiannol a Dylunio Rhwydweithiau

Llwybr Mecatroneg

 • Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy (PLC’s)
 • Electroneg Ddiwydiannol
 • Cymhwyso Mecatronig

Llwybr Mecanyddol

 • Mesureg a Deunyddiau
 • Gweithgynhyrchu, Dylunio a Thechnoleg
 • Peirianneg Gymhwysol

*modiwlau seiliedig ar waith

Mae’r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf naill ai modiwlau craidd neu ddewisol. Mae modiwlau wedi eu dynodi’n rhai craidd neu ddewisol yn unol â gofynion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly fe allant newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion cyffredinol yw 48-72 pwynt tariff UCAS, ond ystyrir pob cais yn unigol ac fe wnawn ni ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol, yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo.

Bydd cymhwyster academaidd mewn peirianneg ar Lefel 3 e.e. BTEC Diploma Cenedlaethol Estynedig PPP yn rhoi 48 pwynt tariff UCAS. Gall HNC mewn maes perthnasol eich galluogi i ymuno ag 2il flwyddyn y cwrs drwy Gydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL) neu Gydnabyddiaeth o Ddysgu Drwy Brofiad Blaenorol (RPEL).

A wnewch chi nodi ar eich ffurflen gais eich llwybr dewisol ar ôl Peirianneg Ddiwydiannol ar gyfer maes teitl y Cwrs, e.e. FdEng Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol).

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi eu cyflogi mewn rôl/swydd briodol mewn diwydiant. Bydd cyngor a chanllaw i ymgeiswyr ynglŷn â’u profiad priodol a’u cefndir diwydiannol yn cael ei gynnig gan y tiwtor derbyn. Bydd profiad personol yn cael ei ystyried hyd yn oed os nad oes gan yr ymgeisydd unrhyw gymwysterau addysg ffurfiol.

Addysgu ac Asesu

Bydd y radd Sylfaen hon nid yn unig yn canolbwyntio ar yr agweddau damcaniaethol traddodiadol hynny sy’n gysylltiedig â pheirianneg, ond hefyd yn rhoi sylw i dechnolegau newydd a’r rhai sy’n datblygu ac sydd yn hanfodol i gynnal effeithlonrwydd mewn marchnad fyd-eang gystadleuol. Byddwch yn cymryd rhan mewn gwaith labordy ymarferol a dysgu seiliedig ar waith yn eich gweithle. Mae arddangosiadau tiwtorial a gwaith ymarferol a asesir hefyd yn rhan o’r cwrs.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae’r dulliau addysgu yn cynnwys modiwlau sgiliau craidd mewn gweithdai, darlithoedd gan ymarferwyr, seminarau dan arweiniad myfyrwyr ac ymchwil dan arweiniad. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau deallusol ac ymarferol i gwrdd â’r anghenion i’r dyfodol mewn amgylchedd technoleg a busnes sydd yn prysur newid. Yn ogystal â pharhau gyda’ch datblygiad proffesiynol mae’r cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel peiriannydd proffesiynol mewn diwydiant, mewn rolau megis:

 • Peiriannydd dylunio
 • Peiriannydd meddalwedd awtomatiaeth
 • Peiriannydd profi a graddnodi
 • Peiriannydd comisiynu
 • Peiriannydd deunyddiau
 • Rheoli ansawdd
 • Rheoli cynnal a chadw
 • Rheoli Cynhyrchu
 • Peiriannydd dylunio systemau mecatronig
 • Rôl rheoli yn y diwydiant

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu

Mae’r brifysgol yn adolygu ei gyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni sy’n bodoli eisoes, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses ail-ddilysu. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu’ yn gyrsiau cyfredol sydd yn y broses o gael ei hail-ddilysu ac adnewyddu cydnabyddiaeth/achrediad gyda’r Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (CPSRh).

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu hail-ddilysu a’u hail-achredu, bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau newydd sydd yn dal o fod yn ‘amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu’ yn cael eu cymeradwyo fel y disgwylir; fodd bynnag ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y Brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny y cynigwyd lle iddynt i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

TypeError: Cannot call method "getContent" of null