BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASH331
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Two students wearing safety goggles working under the bonnet of a car

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd anrhydedd hon wedi ei ddylunio ar gyfer y diwydiant modurol mewn ymateb i'r diffyg mewn peirianwyr mecanyddol. Mae’r cwrs ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb cryf mewn peirianneg fecanyddol ac awydd clir i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn peirianneg fodurol.

Mae’r cwrs yn archwilio peirianneg, dyluniad, dadansoddiad a datblygiad ceir modern yn llawn, gan ddefnyddio ceir rasio amrywiol i gefnogi'r addysgu. Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n gymwys ar gyfer nifer o ddiwydiannau eraill.

O astudio’r Flwyddyn Sylfaen, bydd dysgwyr yn gallu datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn disgyblaethau Peirianneg a’u cymwysiadau sydd yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio a llwyddiant mewn gradd beirianneg.

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel rhaglen tair blynedd (heb flwyddyn Sylfaen) BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol Cod UCAS: H431

Engineering Council Accredited Degree

Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.
 • Mae gennym sawl cysylltiad â Diwydiant: Toyota a Polybush yw rhai o'r cwmnïau yr ydym yn cydweithio'n agos â nhw
 • Cewch ddefnyddio gweithdy chwaraeon modurol arbenigol yn ogystal â gweithdy cynhyrchu safon diwydiant er mwyn datblygu profiad o ddefnyddio peiriannau.
 • Cewch fynediad at brosiectau amrywiol (mae prosiectau'n newid drwy'r amser - yn amodol ar newid - ar hyn o bryd Alfa 159 Rasio Glyndŵr, car rasio MX5, Westfield ymhlith llawer o rai eraill). Ar hyn o bryd mae myfyrwyr hefyd yn rhedeg tîm Fformiwla Myfyrwyr.
 • Bydd gennych oruchwyliwr personol i oruchwylio eich cynnydd academaidd a'ch lles personol.
 • Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr yn un o ddau ddarparwr addysg yn y DU sydd yn ganolfannau Ardystiad Catia swyddogol. Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn gallu ennill Ardystiad Catia yn ychwanegol i’w hastudiaethau gradd. (Bydd angen i fyfyrwyr dalu ffi Ardystio o £50.)

 

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi sail i fyfyrwyr ym mhob agwedd o Beirianneg a Dylunio er mwy eu paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.

MODIWLAU:

 • Dulliau Dadansoddol ar gyfer Peirianneg
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Gwyddoniaeth Fecanyddol
 • Gwyddoniaeth Drydanol ac Electronig
 • Y Sgiliau Sydd eu Hangen Arnoch
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Mae'r mwyafrif helaeth o’r wybodaeth allweddol yn cael ei adolygu a'i ehangu ar y cam hwn. Mae'r holl ddarlithoedd yn cael eu dilyn gan diwtorialau a sesiynau ymarferol / arddangosiadau i sicrhau eich bod wedi cymhathu'r wybodaeth yn llawn.

MODIWLAU:

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol
 • Gwyddoniaeth Drydanol
 • Dulliau a Deunyddiau Labordy
 • Mathemateg Peirianneg
 • Cyflwyniad i Ddylunio ac Ymarfer Peirianneg

Yn ogystal â modiwl dewisol o'r canlynol:

 • Systemau Ceir Perfformio
 • Systemau Mecanyddol

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Ar y lefel hon, mae'r tîm addysgu yn dechrau annog myfyrwyr i weithio a dysgu wrth eu hunain. Nid ydym yn eich paratoi i fod yn ymarferydd gwybodus yn unig, rydym yn eich paratoi i ddod yn rhywun sy'n datrys problemau yn ddibynadwy ac yn annibynnol.

MODIWLAU:

 • Busnes a Datblygu Ymchwil
 • Motor Tanio Mewnol: Theori a Thechnoleg
 • Dylunio Modurol
 • Mathemateg Peirianneg Pellach
 • Dynameg Peirianneg a Mecanweithiau a Dylunio Peirianneg
 • Strwythurau, Dadansoddi Methiant a Dadansoddiad Elfennau Meidraidd (FEA)

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Dyma flwyddyn olaf y radd Baglor. Yn gyffredinol, mae'r semester cyntaf yn canolbwyntio ar ddatblygu'r wybodaeth fodurol benodol. Bydd eich prosiect unigol yn eich galluogi i arbenigo ymhellach i faes o'ch dewis. Ar ddiwedd hyn, byddwch yn beiriannydd graddedig yn barod ar gyfer diwydiant!

MODIWLAU:

 • Siasis, Peiriannau a Phwerwaith Ceir Perfformio
 • Dadansoddi Dirgryniad a Strwythurau
 • Aerodynameg a CFD 
 • Cyflogadwyedd ac Entrepreneuriaeth
 • Prosiect blwyddyn olaf (traethawd estynedig unigol).

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer y flwyddyn sylfaen yw 48-72 pwynt tariff UCAS ond caiff pob cais ei ystyried yn unigol ac rydym yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol, yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir nifer o ddulliau asesu; mae'r rhain yn cynnwys ymarferion seiliedig ar dasgau, cyflwyniadau llafar a phoster, traethodau ac adroddiadau labordy ac arholiadau ysgrifenedig. Asesir pob modiwl trwy amrywiaeth o ddulliau, gan alluogi myfyrwyr i ddangos eu llawn botensial. Bydd traethawd estynedig y prosiect yn ffurfio un o rannau terfynol eich asesiad.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae’r amrywiaeth gyffrous o ddewisiadau gyrfa sydd ar gael i chi pan fyddwch yn graddio yn cynnwys gweithio gyda gweithgynhyrchwyr ceir a’u rhwydwaith gyflenwi, ymchwilio a datblygu cerbydau modur, gwaith ymgynghori, rheoli peirianneg, dylunio moduron, yn ogystal ag yn y diwydiant chwaraeon modur.

Mae prinder cenedlaethol o beirianwyr sydd â chymwysterau llawn yn y diwydiant moduron; drwy fod â gradd mewn technoleg cerbydau byddwch yn rhagori ar y rhelyw pan ddaw hi i chwilio am waith.

Mae cyfleoedd yn cynnwys (ond nid ydynt yn gyfyngedig i):

 • dynameg car rasio
 • electroneg chwaraeon modurol
 • peirianneg y ffrâm
 • strwythurau ceir rasio
 • technolegau electronig
 • peiriannau perfformio.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwydyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.