BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol

Manylion cwrs

 • Côd UCASH431
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ail-achredu
Two students wearing safety goggles working under the bonnet of a car

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd anrhydedd hon wedi ei ddylunio ar gyfer y diwydiant modurol mewn ymateb i'r diffyg mewn peirianwyr mecanyddol. Mae’r cwrs ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb cryf mewn peirianneg fecanyddol ac awydd clir i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn peirianneg fodurol.

Mae’r cwrs yn archwilio peirianneg, dyluniad, dadansoddiad a datblygiad ceir modern yn llawn, gan ddefnyddio ceir rasio amrywiol i gefnogi'r addysgu. Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n gymwys ar gyfer nifer o ddiwydiannau eraill.

Gallwch ddewis astudio’r cwrs yma gyda blwyddyn sylfaen BEng Anrh Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: H331

Engineering Council Accredited Degree

Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae gennym sawl cysylltiad â Diwydiant: Toyota a Polybush yw rhai o'r cwmnïau yr ydym yn cydweithio'n agos â nhw
 • Cewch ddefnyddio gweithdy chwaraeon modurol arbenigol yn ogystal â gweithdy cynhyrchu safon diwydiant er mwyn datblygu profiad o ddefnyddio peiriannau.
 • Cewch fynediad at brosiectau amrywiol (mae prosiectau'n newid drwy'r amser - yn amodol ar newid - ar hyn o bryd Alfa 159 Rasio Glyndŵr, car rasio MX5, Westfield ymhlith llawer o rai eraill). Ar hyn o bryd mae myfyrwyr hefyd yn rhedeg tîm Fformiwla Myfyrwyr.
 • Bydd gennych oruchwyliwr personol i oruchwylio eich cynnydd academaidd a'ch lles personol.
 • Mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr yn un o ddau ddarparwr addysg yn y DU sydd yn ganolfannau Ardystiad Catia swyddogol. Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn gallu ennill Ardystiad Catia yn ychwanegol i’w hastudiaethau gradd. (Bydd angen i fyfyrwyr dalu ffi Ardystio o £50.)

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae'r mwyafrif helaeth o’r wybodaeth allweddol yn cael ei adolygu a'i ehangu ar y cam hwn. Mae'r holl ddarlithoedd yn cael eu dilyn gan diwtorialau a sesiynau ymarferol / arddangosiadau i sicrhau eich bod wedi cymhathu'r wybodaeth yn llawn.

MODIWLAU:

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol
 • Gwyddoniaeth Drydanol
 • Dulliau a Deunyddiau Labordy
 • Mathemateg Peirianneg
 • Cyflwyniad i Ddylunio ac Ymarfer Peirianneg

Yn ogystal â modiwl dewisol o'r canlynol: 

 • Systemau Ceir Perfformio
 • Systemau Mecanyddol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Ar y lefel hon, mae'r tîm addysgu yn dechrau annog myfyrwyr i weithio a dysgu wrth eu hunain. Nid ydym yn eich paratoi i fod yn ymarferydd gwybodus yn unig, rydym yn eich paratoi i ddod yn rhywun sy'n datrys problemau yn ddibynadwy ac yn annibynnol.

MODIWLAU:

 • Busnes a Datblygu Ymchwil
 • Motor Tanio Mewnol: Theori a Thechnoleg
 • Dylunio Modurol
 • Mathemateg Peirianneg Pellach
 • Dynameg Peirianneg a Mecanweithiau a Dylunio Peirianneg
 • Strwythurau, Dadansoddi Methiant a Dadansoddiad Elfennau Meidraidd (FEA)

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Dyma flwyddyn olaf y radd Baglor. Yn gyffredinol, mae'r semester cyntaf yn canolbwyntio ar ddatblygu'r wybodaeth fodurol benodol. Bydd eich prosiect unigol yn eich galluogi i arbenigo ymhellach i faes o'ch dewis. Ar ddiwedd hyn, byddwch yn beiriannydd graddedig yn barod ar gyfer diwydiant!

MODIWLAU:

 • Siasis, Peiriannau a Phwerwaith Ceir Perfformio
 • Dadansoddi Dirgryniad a Strwythurau
 • Aerodynameg a CFD 
 • Cyflogadwyedd ac Entrepreneuriaeth
 • Prosiect blwyddyn olaf (traethawd estynedig unigol)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol, gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir nifer o ddulliau asesu; mae'r rhain yn cynnwys ymarferion seiliedig ar dasgau, cyflwyniadau llafar a phoster, traethodau ac adroddiadau labordy ac arholiadau ysgrifenedig. Asesir pob modiwl trwy amrywiaeth o ddulliau, gan alluogi myfyrwyr i ddangos eu llawn botensial. Bydd traethawd estynedig y prosiect yn ffurfio un o rannau terfynol eich asesiad.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinir gan fyfyrwyr a gwaith ymchwil dan arweiniad.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o'r holl fodiwlau, am ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc penodol a'u sgiliau allweddol. Mae dysgu annibynnol yn cael ei hyrwyddo drwy astudiaeth dan arweiniad neu drwy'r adborth a roddir i fyfyrwyr.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae’r amrywiaeth gyffrous o ddewisiadau gyrfa sydd ar gael i chi pan fyddwch yn graddio yn cynnwys gweithio gyda gweithgynhyrchwyr ceir a’u rhwydwaith gyflenwi, ymchwilio a datblygu cerbydau modur, gwaith ymgynghori, rheoli peirianneg, dylunio moduron, yn ogystal ag yn y diwydiant chwaraeon modur.

Mae prinder cenedlaethol o beirianwyr sydd â chymwysterau llawn yn y diwydiant moduron; drwy fod â gradd mewn technoleg cerbydau byddwch yn rhagori ar y rhelyw pan ddaw hi i chwilio am waith.

Mae cyfleoedd yn cynnwys (ond nid ydynt yn gyfyngedig i):

 • dynameg car rasio
 • electroneg chwaraeon modurol
 • peirianneg y ffrâm
 • strwythurau ceir rasio
 • technolegau electronig
 • peiriannau perfformio.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau Ffioedd a Chyllido.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

 

Yn amodol ar ail-achredu

Rhaid adnewyddu achrediad/cydnabyddiaeth allanol gan Gyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (CPSRh) o dro i dro ar gyfer cyrsiau sy’n bodoli eisoes. Mae’r manylion ar y wefan yn seiliedig ar achrediad fersiwn flaenorol neu gyfredol y cwrs, a gwneir y diweddariadau a ragwelir cyn gynted ag y gwyddom amdanynt.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod ‘yn amodol ar ail-achredu’ yn cael eu hachredu yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na chaiff yr achrediad ei gymeradwyo yn ôl y disgwyl, neu ei newid neu ei ohirio’n sylweddol, cewch eich hysbysu gan y Brifysgol.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null