BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCAS18R7
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A 3D model of a building in a built environment class

Course Highlights

Cydradd 1af yn y DU

am ragolygon ar ôl graddio yn y Complete University Guide 2022*

Lleoliadau diwydiant

yn darparu cyfleoedd potensial ar gyfer gwaith i’r dyfodol

Achrededig

gan y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB)

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r Diwydiant Adeiladu yn un o sectorau cyflogaeth mwyaf y DU ac yn galw am gyflenwad cyson o reolwyr adeiladu i redeg prosiectau adeiladu a pheirianneg sifil o bob maint.

Mae’r cwrs:

 • yn cynnwys blwyddyn sylfaen i’ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.
 • yn ymestyn eich diddordeb ac yn cadarnhau eich dealltwriaeth o sut mae prosiectau yn cael eu creu, rheoli, adeiladu a’u gweithredu unwaith iddynt gael eu cwblhau.
 • yn gallu arwain at ystod o ddewisiadau gyrfa mewn rheoli adeiladu, gan fod mor amrywiol neu arbenigol ag y dymunwch wrth ddilyn eich nodau a’ch uchelgais personol eich hun.
 • wedi ei achredu gan y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB).
 • *yn rhan o faes pwnc raddiwyd yn gydradd gyntaf yn y DU am ragolygon ar ôl graddio yn nhablau cynghrair pwnc Adeiladu, Complete University Guide 2022.

Mae’r cwrs hwn hefyd ar gael i’w astudio heb flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu, Cod UCAS: 18R7

Chartered Institute of Building logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r cwrs wedi’i achredu gan y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB).
 • Ymweliadau i brosiectau adeiladu sydd ar fynd i arsylwi sut mae gweithrediadau safle yn digwydd yn ymarferol.
 • Cyfleoedd pellach i ymgysylltu’n uniongyrchol gyda’r diwydiant drwy gynadleddau a darlithoedd gwadd.
 • Ystod eang o adnoddau digidol safon diwydiant i’w defnyddio ar neu oddi ar y campws.
 • Lleoliadau gorfodol sydd yn hwyluso cyfleoedd potensial o ran cyflogaeth.
 • Yr opsiwn i drosglwyddo i astudiaeth ran-amser heb unrhyw ‘ddal i fyny’ os gewch chi swydd yn ystod y cwrs, wedi cwblhau’r flwyddyn sylfaen.
 • *Mae'r maes pwnc y mae'r cwrs hwn yn rhan ohono yn gydradd gyntaf yn y DU am ragolygon ar ôl graddio yn nhablau cynghrair pwnc Adeiladu, Complete University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi cymysgedd o fodiwlau sy'n gysylltiedig ag adeiladu a modiwlau sy'n seiliedig ar sgiliau i fyfyrwyr sy'n cyfuno i fod yn baratoad da ar gyfer dilyniant i astudio israddedig ar Lefel 4. Darperir y pedwar teitl modiwl cyntaf a restrir isod gan staff o faes pwnc yr Amgylchedd Adeiledig, ac maent yn ymdrin ag agweddau pwysig ym maes rheoli adeiladu; mae'r ddau arall yn cefnogi dysgu drwy gwmpasu sgiliau a chyd-destunau ehangach, ac fe'u cyflwynir mewn dosbarthiadau cyfun sy'n cynnwys myfyrwyr o feysydd pwnc eraill.

MODIWLAU

 • Cyfathrebu Graffigol yn yr Amgylchedd Adeiledig 
 • Nifer yn yr Amgylchedd Adeiledig 
 • Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd
 • Prosiect yr Amgylchedd Adeiledig
 • Y sgiliau sydd eu hangen arnochAstudiaethau Cyd-destunol 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Mae Lefel 4 y radd Rheoli Adeiladu yn cynnwys chwe modiwl craidd sydd gyda’i gilydd yn cyfuno i’ch cyflwyno i brosesau a thechnolegau yn y diwydiant adeiladu cyfoes. Caiff pynciau eu hystyried or egwyddorion cyntaf un, er mwyn i chi ddod i werthfawrogi materion sylfaenol wrth ddylunio, adeiladu, rheoli, defnyddio a datgomisiynu prosiectau adeiladu. 

MODIWLAU

 • Technoleg Dylunio 1 
 • Rheoli Adeiladu 1
 • Technoleg Adeiladu 1 
 • Adeiladu Cynaliadwy 
 • Mesur Meintiau 1 
 • Gwyddoniaeth a Deunyddiau 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Mae Lefel 5 y radd yn adeiladu ar y lefel gyntaf drwy gyflwyno modiwlau pellach syn ymdrin ag ystyriaethau pwysig wrth ddatblygu prosiectau adeiladu. Mae Rheoliadau Cynllunio ac Adeiladu yn archwilior ddau brif ganiatâd syn angenrheidiol pan fo datblygu dan ystyriaeth, ac mae Technolegau Digidol wrth Fesur Tir yn ystyried y defnydd o offer digidol wrth wneud mesuriadau topograffig. Mae Blwyddyn 2 hefyd yn cynnwys lleoliad gwaith wythnos o hyd a hwn yn orfodol.  

MODIWLAU

 • Rheoliadau Cynllunio ac Adeiladu 
 • Rheoli Safleoedd Adeiladu (gan gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith) 
 • Technoleg Adeiladu 2 
 • Technolegau Digidol wrth Fesur Tir 
 • Ymarfer Caffael a Chontractau 

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Yn y flwyddyn olaf byddwch yn datblygu prosiect grŵp yn y modiwl Astudiaethau Rhyngbroffesiynol ac fe gewch gyfle i archwilio diddordeb ymchwil penodol yn y Prosiect Ymchwil Unigol. Mae pob un or 17 modiwl gyda’i gilydd yn cyfuno i ennyn eich diddordeb yn y maes astudio och dewis au bwriad yw annog hyder a brwdfrydedd wrth ddatblygu eich arbenigedd.     

MODIWLAU

 • Astudiaethau Rhyngbroffesiynol 
 • Rheoli Adeiladu 3 : Ymarfer Diwydiannol 
 • Technoleg Adeiladu 3 
 • Rheolaeth Fasnachol 
 • Technolegau Rheoli Prosiectau a Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) 
 • Prosiect Ymchwil Unigol 

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gofrestru ar y rhaglen BSc(Anrh) Rheoli Adeiladu (gyda Blwyddyn Sylfaen), fel arfer bydd disgwyl i ymgeiswyr fod wedi cyflawni'r canlynol o leiaf: 

 • 48-72 pwyntiau tariff UCAS i ddechrau ar y Flwyddyn Sylfaen ar Lefel 3

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn boddhau’r gofynion mynediad safonol uchod, a bydd disgwyl iddynt ddangos mewn cyfweliad bod ganddynt botensial i lwyddo ar y rhaglen.

Rydym hefyd yn croesawu ymgeiswyr sydd yn gweithio yn y diwydiant adeiladu ac sydd â digon o brofiad priodol, ond bydd angen asesiad diagnostig cyn iddynt gael eu derbyn er mwyn mesur eu gallu academaidd, yn enwedig mewn mathemateg a Saesneg neu’r Gymraeg.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu i efelychu’r math o sgiliau ysgrifenedig, ymarferol, gweledol a llafar a ddisgwylir gan reolwyr adeiladu; mae adroddiadau ysgrifenedig, defnydd ymarferol o offer technegol, cyflwyniadau gweledol, dadansoddiadau labordy, profion dosbarth, gwaith cwrs a chyflwyniadau llafar i gyd yn ffyrdd pwysig y gall myfyrwyr eu defnyddio i ddangos eu dealltwriaeth.

Mae’r asesiadau ar gyfer pob modiwl wedi eu dewis i weddu natur cynnwys technegol pob pwnc, ac maent gyda'i gilydd yn cynnig ystod o gyfleoedd i fyfyrwyr dangos eu diddordeb, brwdfrydedd a dehongliad o gynnwys yn ystod eu hastudiaethau.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae modiwlau yn cael eu cyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys darlithoedd traddodiadol, gweithgareddau ymarferol, tiwtorialau a thrafodaethau grŵp, gwaith labordy, arsylwadau o safleoedd adeiladu a gwerthuso gan gyfoedion.

Y brif flaenoriaeth yw sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo’n gyfforddus o fewn eu hamgylchedd dysgu academaidd a’u bod yn gallu cyfrannu at drafod pwnc mewn unrhyw ddosbarth, tiwtorial neu weithgaredd dysgu arall sydd yn ffurfio rhan o’u hastudiaethau – mae addysgu a dysgu yn eu hanfod yn broses ddwyffordd ble mae barn myfyrwyr yn hanfodol bwysig.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae cyfleoedd i reolwyr adeiladu yn bodoli mewn sawl cyd-destun yn y diwydiant adeiladu, o ddatblygiadau newydd i brosiectau treftadaeth ac ailwampio o bob maint a math. Nid yw’r un prosiect adeiladu yr un fath, ac mae’n debyg bydd rheolwyr adeiladu yn treulio cymaint o amser ar y safle ag y gwnân nhw wrth eu desgiau. Mae’r amgylchiadau hyn yn golygu y gall gyrfa mewn Rheoli Adeiladu fod yn heriol, yn hynod foddhaus, ond byth yn ddiflas. 

Mae’r cymhwyster BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu yn darparu sail gadarn ar gyfer datblygu gyrfa mewn agweddau proffesiynol a thechnegol rheoli prosiectau adeiladu mewn ystod o gyd-destunau.

Mae myfyrwyr sydd yn graddio o’r rhaglen yn parhau i sefydlu eu hunan fel rheolwyr adeiladu, rheolwyr adeiladu cynorthwyol, arolygwyr adeiladau, syrfewyr adeiladau a thechnegwyr adeiladu amrywiol eraill. 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig yn y sector adeiladu ac yn bwriadu astudio ar sail ran-amser, cysylltwch ag Arweinydd y Rhaglen Dr Gareth Carr (g.carr@glyndwr.ac.uk) am ei bod hi’n bosib y bydd cyllid ar gael drwy gynlluniau a weinyddir gan fudiadau sgiliau sector.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.