BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu

Manylion cwrs

 • Côd UCASK222
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 5 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A 3D model of a building in a built environment class

Course Highlights

Cydradd 1af yn y DU

am ragolygon ar ôl graddio yn y Complete University Guide 2022*

Mae 100% o raddedigion

mewn gwaith taledig neu’n astudio 15 mis ar ôl graddio*

Achrededig

gan y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB)

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael eu cymell trwy weld eu gwaith caled yn cael ei wobrwyo a'u harbenigedd yn cael ei gydnab.

Mae’r Diwydiant Adeiladu yn un o sectorau cyflogaeth mwyaf y DU ac yn galw am gyflenwad cyson o reolwyr adeiladu i redeg prosiectau adeiladu a pheirianneg sifil o bob maint.

Mae’r cwrs:

 • yn cynnwys blwyddyn sylfaen i’ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.
 • yn ymestyn eich diddordeb ac yn cadarnhau eich dealltwriaeth o sut mae prosiectau yn cael eu creu, rheoli, adeiladu a’u gweithredu unwaith iddynt gael eu cwblhau.
 • yn gallu arwain at ystod o ddewisiadau gyrfa mewn rheoli adeiladu, gan fod mor amrywiol neu arbenigol ag y dymunwch wrth ddilyn eich nodau a’ch uchelgais personol eich hun.
 • wedi ei achredu gan y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB).
 • *yn rhan o faes pwnc raddiwyd yn gydradd gyntaf yn y DU am ragolygon ar ôl graddio yn nhablau cynghrair pwnc Adeiladu, Complete University Guide 2022.
 • mae 100% o raddedigion y cwrs hwn mewn gwaith taledig neu'n astudio*  *arolygwyd graddedigion 15 mis ar ôl graddio, dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.  

Mae’r cwrs hwn hefyd ar gael i’w astudio gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: 18R7

Chartered Institute of Building logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r cwrs wedi’i achredu gan y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB).
 • Ymweliadau i brosiectau adeiladu sydd ar fynd i arsylwi sut mae gweithrediadau safle yn digwydd yn ymarferol.
 • Cyfleoedd pellach i ymgysylltu’n uniongyrchol gyda’r diwydiant drwy gynadleddau a darlithoedd gwadd.
 • Ystod eang o adnoddau digidol safon diwydiant i’w defnyddio ar neu oddi ar y campws.
 • Lleoliadau gorfodol sydd yn hwyluso cyfleoedd potensial o ran cyflogaeth.
 • Yr opsiwn i drosglwyddo i astudiaeth ran-amser heb unrhyw ‘ddal i fyny’ os gewch chi swydd yn ystod y cwrs.
 • *Mae'r maes pwnc y mae'r cwrs hwn yn rhan ohono yn gydradd gyntaf yn y DU am ragolygon ar ôl graddio yn nhablau cynghrair pwnc Adeiladu, Complete University Guide 2022.
 • Astudio cwrs ble mae 100% o raddedigion mewn gwaith taledig neu’n astudio 15 mis ar ôl graddio*  *dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae Lefel 4 yn cynnwys chwe modiwl craidd sydd yn dod ynghyd i ddarparu cyflwyniad i’r prosesau a’r technolegau sydd yn bodoli yn y diwydiant adeiladu cyfoes. Ystyrir pynciau o’r egwyddorion cyntaf er mwyn i fyfyrwyr ddod i werthfawrogi materion sylfaenol yn nyluniad, adeiladu, rheolaeth, defnyddio a datgomisiynu prosiectau adeiladu.

MODIWLAU

 • Technoleg Dylunio 1
 • Rheoli Adeiladu 1
 • Technoleg Adeiladu 1
 • Adeiladu Cynaliadwy
 • Ymarfer Mesur Meintiau 1
 • Gwyddoniaeth a Deunyddiau

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae lefel 5 yn adeiladu ar y gyntaf drwy gyflwyno modiwlau pellach sydd yn archwilio ystyriaethau pwysig yn natblygiad prosiectau adeiladu. Mae Cynllunio a Rheoliadau Adeiladu yn archwilio’r ddau brif ‘ganiatâd’ angenrheidiol pan fo cynnig yn cael ei gyflwyno ar gyfer datblygiad, ac mae Technolegau Digidol wrth Arolygu yn ystyried y defnydd a wneir o offer digidol mewn mesuriadau topograffig. Mae blwyddyn 2 hefyd yn cynnwys wythnos o brofiad gwaith gorfodol.

MODIWLAU

 • Rheoliadau Cynllunio ac Adeiladu
 • Rheoli Safle Adeiladu (Gan gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith)
 • Technoleg Adeiladu 2
 • Technolegau Digidol wrth Arolygu
 • Ymarfer Caffael a Chytundebu

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Ym mlwyddyn olaf y rhaglen, byddwch yn datblygu prosiect grŵp mewn Astudiaeth Ryngbroffesiynol a fydd yn gyfle i archwilio diddordeb ymchwil penodol yn y Prosiect Ymchwil Unigol. Mae pob un o’r 17 modiwl yn cyfuno i drwytho myfyrwyr yn y maes astudiaeth o’u dewis gyda’r bwriad o annog hyder a brwdfrydedd yn natblygiad eu harbenigedd.   

MODIWLAU

 • Astudiaethau Rhyngbroffesiynol
 • Rheoli Adeiladu 3: Ymarfer Diwydiannol
 • Technoleg Adeiladu 3
 • Rheolaeth Fasnachol
 • Technolegau Rheolaeth Prosiect a BIM
 • Prosiect Ymchwil Unigol

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gofrestru ar y rhaglen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu, fel rheol bydd disgwyl i ymgeiswyr fod wedi cyflawni o leiaf un o’r canlynol:

 • 80-112 pwyntiau tariff UCAS i ddechrau Blwyddyn 1 ar lefel 4; neu 
 • tystysgrif Ddiploma BTEC i ddechrau Blwyddyn 1 ar Lefel 4; neu
 • aelodaeth o gorff proffesiynol sydd yn berthnasol i adeiladu ar lefel a ystyrir yn briodol gan y tîm rhaglen, i ddechrau Blwyddyn 1 ar Lefel 4.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn boddhau’r gofynion mynediad safonol uchod, a bydd disgwyl iddynt ddangos mewn cyfweliad bod ganddynt botensial i lwyddo ar y rhaglen.

Rydym hefyd yn croesawu ymgeiswyr sydd yn gweithio yn y diwydiant adeiladu ac sydd â digon o brofiad priodol, ond bydd angen asesiad diagnostig cyn iddynt gael eu derbyn er mwyn mesur eu gallu academaidd, yn enwedig mewn mathemateg a Saesneg neu’r Gymraeg.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu i efelychu’r math o sgiliau ysgrifenedig, ymarferol, gweledol a llafar a ddisgwylir gan reolwyr adeiladu; mae adroddiadau ysgrifenedig, defnydd ymarferol o offer technegol, cyflwyniadau gweledol, dadansoddiadau labordy, profion dosbarth, gwaith cwrs a chyflwyniadau llafar i gyd yn ffyrdd pwysig y gall myfyrwyr eu defnyddio i ddangos eu dealltwriaeth.

Mae’r asesiadau ar gyfer pob modiwl wedi eu dewis i weddu natur cynnwys technegol pob pwnc, ac maent gyda'i gilydd yn cynnig ystod o gyfleoedd i fyfyrwyr dangos eu diddordeb, brwdfrydedd a dehongliad o gynnwys yn ystod eu hastudiaethau.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae modiwlau yn cael eu cyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys darlithoedd traddodiadol, gweithgareddau ymarferol, tiwtorialau a thrafodaethau grŵp, gwaith labordy, arsylwadau o safleoedd adeiladu a gwerthuso gan gyfoedion.

Y brif flaenoriaeth yw sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo’n gyfforddus o fewn eu hamgylchedd dysgu academaidd a’u bod yn gallu cyfrannu at drafod pwnc mewn unrhyw ddosbarth, tiwtorial neu weithgaredd dysgu arall sydd yn ffurfio rhan o’u hastudiaethau – mae addysgu a dysgu yn eu hanfod yn broses ddwyffordd ble mae barn myfyrwyr yn hanfodol bwysig.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae cyfleoedd i reolwyr adeiladu yn bodoli mewn sawl cyd-destun yn y diwydiant adeiladu, o ddatblygiadau newydd i brosiectau treftadaeth ac ailwampio o bob maint a math. Nid yw’r un prosiect adeiladu yr un fath, ac mae’n debyg bydd rheolwyr adeiladu yn treulio cymaint o amser ar y safle ag y gwnân nhw wrth eu desgiau. Mae’r amgylchiadau hyn yn golygu y gall gyrfa mewn Rheoli Adeiladu fod yn heriol, yn hynod foddhaus, ond byth yn ddiflas. 

Mae’r cymhwyster BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu yn darparu sail gadarn ar gyfer datblygu gyrfa mewn agweddau proffesiynol a thechnegol rheoli prosiectau adeiladu mewn ystod o gyd-destunau.

Mae myfyrwyr sydd yn graddio o’r rhaglen yn parhau i sefydlu eu hunan fel rheolwyr adeiladu, rheolwyr adeiladu cynorthwyol, arolygwyr adeiladau, syrfewyr adeiladau a thechnegwyr adeiladu amrywiol eraill. 

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig yn y sector adeiladu ac yn bwriadu astudio ar sail ran-amser, cysylltwch ag Arweinydd y Rhaglen Dr Gareth Carr (g.carr@glyndwr.ac.uk) am ei bod hi’n bosib y bydd cyllid ar gael drwy gynlluniau a weinyddir gan fudiadau sgiliau sector. 

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.