BA (Anrh) Rheoli Busnes & Adnoddau Dynol (gyda Lleoliad Diwydiant)

Manylion cwrs

 • Côd UCASBHIP
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu
Smartly dressed person making notes on a document

Course Highlights

Aelod efydd

o'r gymdeithas y Graddedigion Busnes sydd â mynediad at ystod o fuddion gan gynnwys gwasanaethau ymgynghori a'r hwb e-Ddysgu BGA.

Lleoliad diwydiannol

blwyddyn ddewisol

Diploma CMI

mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ar ôl graddio

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd ein gradd Rheoli Busnes ac Adnoddau Dynol yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli sefydliadau a’u pobl yn llwyddiannus mewn amgylcheddau busnes cyflym, ac yn aml heriol, sydd ohoni ac i chwarae rhan mewn ddylanwadu benderfyniadau busnes strategol.

Byddwch yn:

 • Cymhwyso ymchwil a damcaniaeth blaengar a chyfoes i’ch astudiaethau
 • Ymarfer rhai o'r sgiliau AD / busnes craidd y gellir eu trosglwyddo ar draws y sector busnes ehangach
 • Datblygu sgiliau hanfodol mewn negodi, gwrando, perswadio, datrys problemau a gwneud penderfyniadau
 • Adeiladu sylfaen ar gyfer gyrfa mewn busnes, gyda gwybodaeth a sgiliau arbenigol ym maes AD i sicrhau bod ‘gweithwyr yn dod gyntaf’
 • Bydd pob un o’n myfyrwyr sy’n graddio o Wrecsam hefyd yn cyflawni Diploma lefel 5mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig sydd werth mwy yna £1,300, heb unrhyw gost ychwanegol

Gallwch hefyd astudio’r cwrs hwn gyda blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol (gyda blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: HRMF

Prif nodweddion y cwrs

 • Cymhwyso ymchwil a theori flaengar, gyfoes i'ch astudiaethau.
 • Cymryd rhan mewn trafodaethau a dadleuon bywiog a deinamig ar faterion HRM amser go iawn gyda'ch darlithwyr a'ch cyd-fyfyrwyr.
 • Datblygu sgiliau hanfodol wrth drafod, gwrando, perswadio, datrys problemau a gwneud penderfyniadau.
 • Cymerwch ran mewn lleoliad diwydiannol dewisol gan roi i chi profiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.
 • Dewch yn weithiwr proffesiynol AD effeithiol iawn a all weithredu'n llwyddiannus mewn ystod o amgylcheddau a sectorau busnes.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Reolaeth a Busnes
 • Cyflwyniad i Gyllid a Chyfrifyddu Busnes
 • Rheoli Adnoddau Dynol mewn Cyd-destun
 • Hanfodion Marchnata
 • Sgiliau Cyfathrebu Busnes
 • Dadansoddeg Busnes

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU 

 • Rheoli Risg Corfforaethol a Throseddu
 • Strategaeth Busnes Digidol
 • Arweinyddiaeth Ystwyth
 • Ymddygiadau Proffesiynol a Gwerthfawrogi Pobl
 • Perfformiad Sefydliadol a Diwylliant mewn Ymarfer
 • Datblygu Sefydliadol
 • Lleoliad Diwydiannol Dewisol

 

BLWYDDYN 3 (LLEOLIAD DIWYDIANT)

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Rheolaeth Strategol
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Rheoli Pobl mewn Cyd-destun Rhyngwladol
 • Rheoli Talent mewn Sefydliadau
 • Traethawd Hir

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwyntiau tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol, o leiafswm o ddwy Safon Uwch a TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf) Gradd C/4 neu gyfatebol. Caiff cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel AS hefyd eu hystyried hefyd.

Addysgu ac Asesu

Mae myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn amrywiol ffyrdd dros gyfnod eu cwrs israddedig. Mae’r cydbwysedd rhwng y gwahanol ffyrdd o asesu yn cael ei bennu gan wahanol nodau a deilliannau dysgu y modiwlau craidd a dewisol. Ymysg y dulliau asesu mae traethodau academaidd, cyflwyniadau, adroddiadau, ymarferion efelychu ac arholiadau.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, am ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau penodol i’r pwnc a sgiliau allweddol. Mae dysgu annibynnol yn cael ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar sawl ffurf, gan gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach ac un i un. 

DYSGU AC ADDYSGU

Yn unol ag ymchwil addysgol gadarn ac arfer gorau cyfredol, bydd y rhaglen BA Busnes a HRM yn cael ei chyflwyno drwy ystod eang o strategaethau dysgu ac addysgu. Bydd cyflwyno'r rhaglen a'i hasesiad yn adlewyrchu ysbryd Strategaeth Dysgu, Addysgu ac Asesu a Fframwaith Dysgu Gweithredol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, gyda phwyslais arbennig ar:

 • Datblygiad dysgwyr ymreonomaidd.
 • Cefnogi dysgu hyblyg drwy ddarparu dysgu cydamserol ac anghydamserol
 • Darparu cyfleoedd dysgu sy'n berthnasol yn bersonol ac yn broffesiynol ac sy'n sicr o ansawdd.
 • Cynnal amgylchedd dysgu cefnogol.
 • Hyrwyddo ysgolheictod addysgu.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Gellir cymhwyso ein gradd Busnes a Rheoli Adnoddau Dynol i bron unrhyw sefydliad mewn unrhyw sector. Mae'n gymhwyster amlbwrpas ar gyfer delio â llogi, hyfforddi, datblygu a sgiliau pobl yn gyffredinol. Mae gyrfaoedd penodol yn cynnwys: Swyddog Adnoddau Dynol, Rheolwr Swyddfa, Seicolegydd Galwedigaethol, Swyddog Hyfforddi a Datblygu.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yn £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu

Mae cyrsiau sy’n cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu” yn gyrsiau newydd sy’n cael eu cwblhau ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu penderfynu drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y bo’r rhaglenni wedi eu dilysu bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null