BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASA268
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu ac achredu
Students in a lecture

Course Highlights

Aelod efydd

o'r Cymdeithas Graddedigion Busnes â mynediad i amryw o fanteision gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a chanolfan eLearning BGA. 

Lleoliad diwydiannol

blwyddyn ddewisol. 

Sicrhau

diploma CMI lefel 5 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ar raddio. 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd Cyfrifeg a Chyllid yn canolbwyntio ar gymwysiadau ymarferol o ddamcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau eich bod yn barod i ymuno â'r byd busnes wrth raddio.

• Mae’r flwyddyn sylfaen sydd wedi’i chynnwys yn rhoi cyflwyniad i’r cysyniadau sylfaenol ym maes cyllid, gan eich paratoi gyda’r sgiliau academaidd sydd eu hangen arnoch i lwyddo ar weddill y cwrs.
• Mae gan ein holl ddarlithwyr gymwysterau proffesiynol mewn Cyfrifo neu Gyllid
• Mae cyfleoedd lleoliad gwaith ar gael i bob un o'n myfyrwyr sy'n dangos safon dda o ymgysylltu a phroffesiynoldeb yn ystod eu hastudiaethau.
• Bydd darlithoedd gwadd gan ymarferwyr busnes yn dod â mewnwelediad i sefyllfaoedd a heriau bywyd go iawn.
• Yn dibynnu ar y model a ddewisir, bydd myfyrwyr yn gymwys i gael eu heithrio o hyd at chwe phapur arholiad ACCA (F1, F2, F3, F4, F5 ac F9) a hyd at chwe phapur arholiad AIA (Papur 1, Papur 2, Papur 3, Papur 4, Papur 6 a Phapur 8).
• Ar ben hyn, mae graddedigion y rhaglen hon yn gymwys i gael aelodaeth lefel Cyswllt (AFA).
• Am fod ein graddau wedi eu hachredu gan yr CMI, bydd pob un o’n myfyrwyr hefyd yn derbyn Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sydd werth tros £1,3000 heb unrhyw gost ychwanegol.

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel rhaglen 3 blynedd safonol heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid Cod UCAS:4J68

ACCA logoThe logo for the Association of International AccountantsBusiness Graduates Association logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Dysgu seiliedig ar waith – o astudiaethau achos, datrys problemau i gyfleoedd lleoliadau gwaith – sydd yn sicrhau bod gan fyfyrwyr sy’n graddio y wybodaeth a’r sgiliau i gwrdd ag anghenion cyfredol y farchnad a rhai’r dyfodol.
 • Bydd graddedigion yn gymwys ar gyfer eithriad o rai papurau arholiad ACA ac AIA.
 • Mae graddedigion ar y rhaglen yn gymwys ar gyfer aelodaeth lefel Cyswllt (AFA).
 • Bydd pob un o’n graddedigion† hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig sydd werth dros £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

MODIWLAU

 • Y Sgiliau sydd eu Hangen Arnoch
 • Astudiaethau Cyd-destunol
 • Hanfodion Cyllid
 • Hanfodion Rheoli Adnoddau Dynol
 • Hanfodion Busnes
 • Cyflwyniad i Farchnata

Wedi ichi gwblhau eich blwyddyn sylfaen, byddwch yn symud ymlaen i’r rhaglen safonol dros dair blynedd.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Gyfrifo Ariannol
 • Sgiliau Cyfathrebu Busnes
 • Economeg
 • Rheoli Busnes, Cyllid a Thechnoleg
 • Hanfodion Marchnata
 • Dadansoddeg Data a deall ‘Data Mawr’

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Cyfrifeg Rheoli Uwch 
 • Ymgysylltu ac Arwain Pobl 
 • Cyfraith Busnes 
 • Cynllunio ar Gyfer Trethi a Busnes 
 • Ymchwil Cudd-wybodaeth Gystadleuol 
 • Lleoliad gwaith 2 
 • Prosiect Seiliedig ar Waith 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Meddwl yn Strategol
 • Rheolaeth Ariannol Uwch
 • Strategaeth Ariannol
 • Archwilio a Sicrwydd
 • Traethawd Estynedig

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid (gyda blwyddyn sylfaen) 

Côd UCAS: A268

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs yw 48-72 pwynt tariff UCAS. Fodd bynnag, mae pob cais yn cael ei ystyried yn unigol ac rydym yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant, galwedigaethol/ cymwysterau ynghyd â chymhelliant a'r potensial i lwyddo.

Addysgu ac Asesu

Yn rhan o'n ymroddiad i baratoi ein graddedigion at y gweithle proffesiynol, rydym yn cydnabod yr angen i ddarparu gwahanol ddulliau asesu sy'n cynnal trylwyredd academaidd, ond sydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr eu datblygu eu hunain mewn ffyrdd amrywiol. O ganlyniad, yn y rhan fwyaf o'r modiwlau, caiff myfyrwyr eu hasesu gan ddulliau megis arholiadau traddodiadol, arholiada llafar, gwerthuso astudiaethau achos, cyflwyniadau, ysgrifennu blog ac ysgrifennu adroddiadau rheoli.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran  fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r galw am raddedigion gyda'r radd hon o fantais i chi yn y farchnad swyddi. Mae'r cwrs hwn yn llwybr delfrydol at yrfa mewn cyfrifeg, cyllid, rheolaeth, bancio, cyllid personol a chorfforaethol a TG - mewn sefydliadau sector preifat a chyhoeddus. Mae ein graddedigion yn Gyfrifwyr, Archwilwyr, Dadansoddwyr Busnes, Ymgynghorwyr Buddsoddi, Rheolwyr Stoc, Cynorthwywyr Treth ac Athrawon.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau Ffioedd a Chyllido.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y campws Wrexham Village.

Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Mae cyrsiau sydd yn cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu ac achredu” yn gyrsiau newydd sydd yn cael eu datblygu ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu cwblhau drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Mae’r cyrsiau yma hefyd yn y broses o geisio am achrediad/cydnabyddiaeth gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh - Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio, sydd yn broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu dilysu a’u hachredu bydd manylion y cyrsiau yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu ac achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os nad fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.