BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid (gyda Lleoliad Diwydiant)

Manylion cwrs

 • Côd UCASAFIP
 • Blwyddyn mynediad 2023, 2024
 • Hyd y cwrs 4 BL (LIA)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu
Students in a lecture

Course Highlights

Aelod efydd

o'r Cymdeithas Graddedigion Busnes â mynediad i amryw o fanteision gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a chanolfan eLearning BGA. 

Yn y 3 uchaf o brifysgolion Cymru

ar gyfer yr addysgu ar fy nghwrs (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022)*

Sicrhau

diploma CMI lefel 5 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ar raddio. 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'n gradd rheoli Cyfrif a Cyllid yn canolbwyntio ar ddefnydd ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau'ch bod yn barod i ymuno a'r byd busnes wrth raddio.

• Dysgu seiliedig ar waith – o astudiaethau achos, datrys problemau i gyfleoedd lleoliadau gwaith – sydd yn sicrhau bod gan fyfyrwyr sy’n graddio y wybodaeth a’r sgiliau i gwrdd ag anghenion cyfredol y farchnad a rhai’r dyfodol.
• Bydd graddedigion yn gymwys ar gyfer eithriad o rai papurau arholiad ACA ac AIA.
• Mae graddedigion ar y rhaglen yn gymwys ar gyfer aelodaeth lefel Cyswllt (AFA).
• Bydd pob un o’n graddedigion† hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig sydd werth dros £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.
• Mae Prifysgol Glyndŵr yn Aelod Efydd o’r Gymdeithas Graddedigion Busnes (BGA) ac mae gan fyfyrwyr yr ysgol fusnes fynediad at ystod o fuddion gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a hwb e-ddysgu BGA.

 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o grŵp pwnc CHA3 sydd yn y 3ydd allan o brifysgolion Cymru am addysgu fy nghwrs yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.


Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma gyda blwyddyn Sylfaen BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: A268 - neu am 3 blynedd (heb blwyddyn sylfaen neu blwyddyn lleoliad) Cod UCAS: 4J68


†myfyrwyr yn Wrecsam

ACCA logoThe logo for the Association of International AccountantsBusiness Graduates Association logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae gan ein holl ddarlithwyr gymwysterau proffesiynol mewn Cyfrifeg neu Gyllid.
 • Mae cyfleoedd am leoliad gwaith ar gael i bob un o'n myfyrwyr sy'n dangos safon da o ymgysylltu a phroffesiynoldeb yn ystod eu hastudiaethau.
 • Yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, bydd graddedigion yn gymwys i gael eu heithrio am hyd at chwe phapur arholiad ACCA (F1, F2, F3, F4, F5 and F9) a hyd at chwe phapur arholiad AIA (Papur 1, Papur 2, Papur 3, Papur 4, Papur 6 a Phapur 8). Ar ben hyn, mae bydd graddedigion y rhaglen hon yn gymwys am aelodaeth lefel Gysylltiol (AFA).
 • Gan fod ein graddau'n cael eu hachredu gan CMI, bydd ein holl fyfyrwyr yn derbyn Diploma/Tystysgrif Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan CMI sy'n werth dros £1,300 heb unrhyw draul ychwanegol.‌

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma gyda blwyddyn Sylfaen  BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: A268.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd myfyrwyr lefel 4 yn cymryd sawl pwnc rhagarweiniol mewn rheoli a busnes, cyllid, HRM, marchnata a dadansoddeg. Wrth i fyfyriwr symud ymlaen i lefel 5 a 6, bydd ganddynt welliant sylweddol yn eu CV a'u rhagolygon cyflogaeth. Mae traethawd hir wedi'i ymgorffori yn rhan olaf eu hastudiaethau er mwyn i'n holl fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymchwil. 

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU:

 • Cyflwyniad i Reolaeth a Busnes: Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o hanfodion busnes, gan gynnwys strwythur sefydliadau a natur gwaith busnesau modern. Bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i’r myfyrwyr ennill dealltwriaeth eang o reolaeth drwy archwilio sgiliau a nodweddion rheolwyr ac arweinwyr effeithiol, a thechnegau i reoli tîm yn llwyddiannus.
 • Cyflwyniad i Gyllid Busnes a Chyfrifeg: Nod y modiwl hwn yw cyflwyno cysyniadau ac egwyddorion cyfoes cyfrifyddu a chyllid er mwyn gwella gallu’r myfyrwyr yn y maes hwn. Gwneir hyn drwy ddefnyddio technegau cyfrifyddu rheoli, cyfrifyddu ariannol a rheoli ariannol perthnasol, er mwyn gallu gwneud y penderfyniadau ariannol gweithredol mwyaf priodol, a dadansoddi effeithiau’r penderfyniadau hynny ar berfformiad a sefyllfa ariannol cwmni.
 • Sgiliau Cyfathrebu Busnes: Nod y modiwl yw sylweddoli pwysigrwydd cyfathrebu mewnol ac allanol integredig ac effeithiol wrth feithrin perthynas gynaliadwy ag eraill a sicrhau gwerth i gwsmeriaid. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i gyfathrebu’n effeithiol mewn lleoliadau busnes ac academaidd gan ddeall hanfodion sgiliau cyflwyno, cyfathrebu ysgrifenedig a chyfathrebu proffesiynol.
 • Deall Rheoli Adnoddau Dynol: Mae’r modiwl hwn yn cynnig dealltwriaeth gynhwysfawr o rôl rheoli adnoddau dynol (HRM) mewn sefydliadau. Mae’r modiwl yn ymdrin â’r hanfodion canlynol ym maes rheoli AD:

- Mathau o sefydliadau sy’n gyffredin ym myd busnes
- Pwysigrwydd rheoli adnoddau dynol a rôl ymarferwyr AD
- Gweithgareddau AD mewn sefydliadau
- Effaith technoleg ar reoli adnoddau dynol

 • Hanfodion Marchnata: Mae’r modiwl hwn yn ymwneud â sylweddoli pa mor bwysig yw rôl marchnata wrth yrru llwyddiant a sicrhau canlyniadau. Bydd myfyrwyr yn dysgu am wahanol swyddogaethau marchnata yn yr 21ain ganrif ac yn astudio sut y gall deall ymddygiad cwsmeriaid a’r amgylchedd marchnata alluogi targedu a chynllunio effeithiol. Erbyn diwedd y modiwl hwn bydd myfyrwyr wedi dod i ddeall y gwahanol offer sydd ar gael i’r marchnatwr modern, ac yn gallu adnabod eu cryfderau a’u gwendidau eu hunain, gan eu galluogi i’w defnyddio’n greadigol ac yn effeithiol mewn cyd-destun gwaith gan gynnwys sefydliadau masnachol a’r sector di-elw.
 • Dadansoddeg Busnes: Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol ac ymarferol o gysyniadau ac egwyddorion dadansoddeg yn ogystal â datblygu’r gallu i gymhwyso’r cysyniadau hyn er mwyn mynd ati’n systematig i ddadansoddi data yn y byd busnes cyfoes.


BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU:

 • Cyfrifyddu Rheoli Uwch: Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a sgiliau wrth gymhwyso technegau cyfrifyddu rheoli ar gyfer cynllunio, gwneud penderfyniadau, gwerthuso perfformiad, a rheolaeth. Bydd myfyrwyr yn defnyddio dulliau a thechnegau dosbarthu costau, cronni a dyrannu, ac yn eu cymharu’n feirniadol. Ymhellach, bydd y modiwl yn galluogi myfyrwyr i werthuso’r ystyriaethau a’r materion sy’n gysylltiedig â chostau a dylunio system cyfrifyddu rheoli yn ogystal â nodi a pharatoi gwybodaeth am gostau at ddibenion cyfrifyddu. Drwy gydol y modiwl bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau dadansoddi a meddwl yn feirniadol yng nghyd-destun cyfrifyddu rheoli.
 • Rheoli Troseddu a Risg Corfforaethol: Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau ac egwyddorion rheoli risg a throseddu corfforaethol a datblygu’r gallu i gymhwyso’r rhain i fyd busnes. Mae risg yn rhan annatod o fusnes, ac fel rhan o’r modiwl hwn byddwch yn archwilio’r broses rheoli risg gan gynnwys adnabod risg sefydliadol, dadansoddi effaith debygol y risgiau hynny, cynllunio a dewis mesurau rheoli a monitro a gwerthuso’r mesurau hyn. Byddwch yn ymchwilio i risg mewn perthynas â chyllid, iechyd a diogelwch, dynladdiad corfforaethol, dwyn yn y gweithle, ymhlith pethau eraill. Byddwch hefyd yn ystyried sgandalau busnes diweddar/cyfoes, ac yn ystyried y datblygiadau diweddaraf sydd ar y gweill ym maes llywodraethu a chyfrifoldeb corfforaethol.
 • Cyllid Cynaliadwy: theori ac ymarfer: Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol ac ymarferol o gysyniadau ac egwyddorion buddsoddi cynaliadwy. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddysgu ac ymarfer buddsoddi cynaliadwy wedi’i gymhwyso i senarios y byd go iawn. Rhan annatod o gynnwys y modiwl a’r asesu arno yw’r cymwyseddau angenrheidiol i sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio ym maes buddsoddi cynaliadwy cyfredol a chefnogi datblygiad proffesiynol.
 • Trethiant Busnes: Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol ac ymarferol o gysyniadau ac egwyddorion trethiant busnes. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddysgu ac ymarfer polisïau treth cyfredol yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Rhan annatod o gynnwys y modiwl a’r asesu arno yw’r cymwyseddau angenrheidiol i sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio i ddeddfwriaeth dreth gyfredol a chefnogi datblygiad proffesiynol yn y dyfodol.
 • Cyfraith Busnes: Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau ac egwyddorion y gyfraith fel y mae’n berthnasol i fusnesau yn ogystal â datblygu’r gallu i’w defnyddio mewn sefyllfaoedd busnes ymarferol. Bydd myfyrwyr yn dysgu prif egwyddorion y gyfraith yn ymwneud â chontract a chamwedd, ynghyd â chyfraith statudol diogelu defnyddwyr ac yn asesu ac yn cymhwyso’r rhain i sefyllfaoedd masnachol realistig. Bydd prif gysyniadau ac egwyddorion cyfraith cwmnïau a’r gyfraith sy’n effeithio ar fathau eraill o sefydliadau busnes yn cael eu hesbonio a’u cymhwyso i sefyllfaoedd busnes realistig yn ogystal â’u gwerthuso’n feirniadol o ran pa mor berthnasol ydynt i arferion masnachol.
 • Prisio a Dadansoddi Diogelwch: Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol ac ymarferol ynghylch cysyniadau diogelwch ariannol a’u dulliau prisio. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad i reng flaen dulliau cyfredol o dechnegau prisio a’u cymhwyso i senarios cyfredol y farchnad. Rhan annatod o gynnwys y modiwl a’r asesu arno yw’r cymwyseddau angenrheidiol i sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio ym maes dadansoddi diogelwch ac i gefnogi datblygiad proffesiynol.

BLWYDDYN 3 (LLEOLIAD DIWYDIANT)

 

BLWYDDYN 4 (LEVEL 6) 

MODIWLAU:

 • Rheolaeth Ariannol Uwch: Nod y modiwl hwn yw cyflwyno’r cysyniadau a’r egwyddorion yn ymwneud â rheolaeth ariannol er mwyn cryfhau gallu’r myfyrwyr i wneud y penderfyniadau ariannol gweithredol mwyaf priodol, a gallu dadansoddi effeithiau’r penderfyniadau hynny ar berfformiad a sefyllfa ariannol cwmni. Mae’r modiwl hefyd yn ceisio helpu myfyrwyr i ddeall manteision / diffygion gwahanol dechnegau ac offer rheoli ariannol a pha mor briodol ydynt, yn ogystal â’u defnyddio yn unol â hynny i sicrhau’r gwerth mwyaf posibl.
 • Rheolaeth Strategol: Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno dull systematig o astudio rheolaeth strategol, gan adeiladu ar amrywiaeth o syniadau a damcaniaethau a’r rheiny yn amrywio o ddamcaniaeth sefydliadau diwydiannol i economeg sefydliadol. Mae’r uned hon yn amlinellu hanfodion rheolaeth strategol ac yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i’r maes pwysig hwn o reoli busnes. Bydd myfyrwyr yn dod i ddeall y materion perthnasol a’r technegau y mae rheolwyr yn eu defnyddio. Bydd yr offer a’r technegau yn helpu myfyrwyr i ddeall sut mae sefydliadau yn sicrhau mantais gystadleuol sy’n gynaliadwy.
 • Awdit a Sicrwydd: Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r broses archwilio a’i chymhwyso yng nghyd-destun y fframwaith rheoleiddio proffesiynol. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn dysgu asesu natur, pwrpas a chwmpas ymrwymiadau sicrwydd, gan gynnwys archwiliadau allanol a mewnol o fewn y fframwaith rheoleiddio a moesegol. Bydd y peryglon a ddaw yn sgil archwilio a rheoli a’u canlyniadau posibl yn cael eu nodi a’u gwerthuso yn ogystal â rheolaethau mewnol a systemau gwybodaeth i bennu dull archwilio priodol. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu pennu cynllun Archwilio priodol ar gyfer endid gan sicrhau ei fod yn bodloni amcanion ymrwymiadau archwilio ac yn cymhwyso Safonau Rhyngwladol ar Archwilio.
 • Adroddiadau a Dadansoddiadau Ariannol: Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol ac ymarferol o gysyniadau adroddiadau ariannol a dadansoddi datganiadau ariannol. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn dod i ddeall a meistroli arferion cyfrifyddu ariannol a ddefnyddir ledled y diwydiant. Rhan annatod o gynnwys y modiwl a’r asesu arno yw’r cymwyseddau angenrheidiol i sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio ym maes buddsoddi cynaliadwy cyfredol a chefnogi datblygiad proffesiynol.
 • Traethawd hir: Nod y modiwl traethawd hir yw cael myfyrwyr i ddangos eu bod yn gallu defnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau a enillwyd ganddynt ym mhob llwybr yn y rhaglen astudio israddedig, a’u cymhwyso yn annibynnol a hunanysgogol wrth ymholi a datrys problemau. Drwy hyn, byddant yn ymestyn, yn ategu ac yn gwella eu dysg drwy nodi problem busnes/rheoli naill ai mewn busnes, cyfrifeg a chyllid, Rheoli Lletygarwch, Twristiaeth ac Adloniant, Rheoli Adnoddau Dynol, Marchnata neu unrhyw faes arall sy’n gysylltiedig â busnes sy’n gofyn am ymchwil ddamcaniaethol, casglu data strwythuredig a dadansoddi’r data hwnnw er mwyn arwain at gasgliadau ac argymhellion.


Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol.  Caiff cymwysterau Level UG a Sgiliau Allweddol 3 priodol eu hystyried hefyd.

Addysgu ac Asesu

Yn rhan o'n ymroddiad i baratoi ein graddedigion at y gweithle proffesiynol, rydym yn cydnabod yr angen i ddarparu gwahanol ddulliau asesu sy'n cynnal trylwyredd academaidd, ond sydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr eu datblygu eu hunain mewn ffyrdd amrywiol. O ganlyniad, yn y rhan fwyaf o'r modiwlau, caiff myfyrwyr eu hasesu gan ddulliau megis arholiadau traddodiadol, arholiada llafar, gwerthuso astudiaethau achos, cyflwyniadau, ysgrifennu blog ac ysgrifennu adroddiadau rheoli.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r galw am raddedigion gyda'r radd hon o fantais i chi yn y farchnad swyddi. Mae'r cwrs hwn yn llwybr delfrydol at yrfa mewn cyfrifeg, cyllid, rheolaeth, bancio, cyllid personol a chorfforaethol a TG - mewn sefydliadau sector preifat a chyhoeddus. Mae ein graddedigion yn Gyfrifwyr, Archwilwyr, Dadansoddwyr Busnes, Ymgynghorwyr Buddsoddi, Rheolwyr Stoc, Cynorthwywyr Treth ac Athrawon.

Mae ein lleoliad gwaith yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu eu CV, adeiladu perthynas gorfforaethol a gwella eu hyder mewn amgylchedd proffesiynol. Rydym yn annog ein holl fyfyrwyr busnes i wneud lleoliad yn rhan o'u hastudiaethau ac yn ymdrechu i ddod o hyd i sefydliad perthnasol i bawb sydd â diddordeb.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ar gyfer 2023/24, bydd ffioedd hyfforddi Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn £9,000 y flwyddyn ar gyfer cwrs gradd israddedig llawn amser.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Wrexham Village.

Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Mae cyrsiau sydd yn cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu ac achredu” yn gyrsiau newydd sydd yn cael eu datblygu ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu cwblhau drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Mae’r cyrsiau yma hefyd yn y broses o geisio am achrediad/cydnabyddiaeth gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh - Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio, sydd yn broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu dilysu a’u hachredu bydd manylion y cyrsiau yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu ac achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os nad fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.