BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid (gyda Lleoliad Diwydiant)

Manylion cwrs

  • Côd UCASAFIP
  • Blwyddyn mynediad 2022
  • Hyd y cwrs 4 BL (LIA)
  • Tariff UCAS 80-112
  • Côd y sefydliad G53
  • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu
Students in a lecture

Course Highlights

Aelod efydd

o'r Cymdeithas Graddedigion Busnes â mynediad i amryw o fanteision gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a chanolfan eLearning BGA. 

Lleoliad diwydiannol

blwyddyn ddewisol. 

Sicrhau

diploma CMI lefel 5 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ar raddio. 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'n gradd rheoli Cyfrif a Cyllid yn canolbwyntio ar ddefnydd ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau'ch bod yn barod i ymuno a'r byd busnes wrth raddio.

• Dysgu seiliedig ar waith – o astudiaethau achos, datrys problemau i gyfleoedd lleoliadau gwaith – sydd yn sicrhau bod gan fyfyrwyr sy’n graddio y wybodaeth a’r sgiliau i gwrdd ag anghenion cyfredol y farchnad a rhai’r dyfodol.
• Bydd graddedigion yn gymwys ar gyfer eithriad o rai papurau arholiad ACA ac AIA.
• Mae graddedigion ar y rhaglen yn gymwys ar gyfer aelodaeth lefel Cyswllt (AFA).
• Bydd pob un o’n graddedigion† hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig sydd werth dros £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.
• Mae Prifysgol Glyndŵr yn Aelod Efydd o’r Gymdeithas Graddedigion Busnes (BGA) ac mae gan fyfyrwyr yr ysgol fusnes fynediad at ystod o fuddion gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a hwb e-ddysgu BGA.


Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma gyda blwyddyn Sylfaen BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: A268.


†myfyrwyr yn Wrecsam

ACCA logoThe logo for the Association of International AccountantsBusiness Graduates Association logo

Prif nodweddion y cwrs

  • Mae gan ein holl ddarlithwyr gymwysterau proffesiynol mewn Cyfrifeg neu Gyllid.
  • Mae cyfleoedd am leoliad gwaith ar gael i bob un o'n myfyrwyr sy'n dangos safon da o ymgysylltu a phroffesiynoldeb yn ystod eu hastudiaethau.
  • Yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, bydd graddedigion yn gymwys i gael eu heithrio am hyd at chwe phapur arholiad ACCA (F1, F2, F3, F4, F5 and F9) a hyd at chwe phapur arholiad AIA (Papur 1, Papur 2, Papur 3, Papur 4, Papur 6 a Phapur 8). Ar ben hyn, mae bydd graddedigion y rhaglen hon yn gymwys am aelodaeth lefel Gysylltiol (AFA).
  • Gan fod ein graddau'n cael eu hachredu gan CMI, bydd ein holl fyfyrwyr yn derbyn Diploma/Tystysgrif Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan CMI sy'n werth dros £1,300 heb unrhyw draul ychwanegol.‌

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma gyda blwyddyn Sylfaen  BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: A268.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd myfyrwyr lefel 4 yn cymryd sawl pwnc rhagarweiniol mewn rheoli a busnes, cyllid, HRM, marchnata a dadansoddeg. Wrth i fyfyriwr symud ymlaen i lefel 5 a 6, bydd ganddynt welliant sylweddol yn eu CV a'u rhagolygon cyflogaeth. Mae traethawd hir wedi'i ymgorffori yn rhan olaf eu hastudiaethau er mwyn i'n holl fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymchwil. 

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU
Cyflwyniad i Rheolaeth a Busnes
Cyflwyniad i Gyllid a Chyfrifyddu Busnes 
Rheoli Adnoddau Dynol mewn Cyd-Destun
Hanfodion Marchnata 
Sgiliau Cyfatherbu Busnes
Dadansoddeg Busnes 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU
Cyfrifeg Rheoli Uwch
Trethi Busnes 
Rheoli Risg a Throsedd Corfforaethol
Cyfraith Busnes
Entrepreneuriaeth ac Arloesi
Strategaeth Busnes Digidol 
Blwyddyn Lleoli Diwydiannol Dewisol

 

BLWYDDYN 3 (LLEOLIAD DIWYDIANT)

BLWYDDYN 4 (LEVEL 6) 

MODIWLAU 
Rheolaeth Ariannol Uwch
Archwilio a Sicrwydd
Rheolaeth Strategol
Rheoli Cadwyn Gyflenwi Ryngwladol
Traethawd Hir

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol.  Caiff cymwysterau Level UG a Sgiliau Allweddol 3 priodol eu hystyried hefyd.

Addysgu ac Asesu

Yn rhan o'n ymroddiad i baratoi ein graddedigion at y gweithle proffesiynol, rydym yn cydnabod yr angen i ddarparu gwahanol ddulliau asesu sy'n cynnal trylwyredd academaidd, ond sydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr eu datblygu eu hunain mewn ffyrdd amrywiol. O ganlyniad, yn y rhan fwyaf o'r modiwlau, caiff myfyrwyr eu hasesu gan ddulliau megis arholiadau traddodiadol, arholiada llafar, gwerthuso astudiaethau achos, cyflwyniadau, ysgrifennu blog ac ysgrifennu adroddiadau rheoli.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r galw am raddedigion gyda'r radd hon o fantais i chi yn y farchnad swyddi. Mae'r cwrs hwn yn llwybr delfrydol at yrfa mewn cyfrifeg, cyllid, rheolaeth, bancio, cyllid personol a chorfforaethol a TG - mewn sefydliadau sector preifat a chyhoeddus. Mae ein graddedigion yn Gyfrifwyr, Archwilwyr, Dadansoddwyr Busnes, Ymgynghorwyr Buddsoddi, Rheolwyr Stoc, Cynorthwywyr Treth ac Athrawon.

Mae ein lleoliad gwaith yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu eu CV, adeiladu perthynas gorfforaethol a gwella eu hyder mewn amgylchedd proffesiynol. Rydym yn annog ein holl fyfyrwyr busnes i wneud lleoliad yn rhan o'u hastudiaethau ac yn ymdrechu i ddod o hyd i sefydliad perthnasol i bawb sydd â diddordeb.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ar gyfer 2022/23, bydd ffioedd hyfforddi Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn £9,000 y flwyddyn ar gyfer cwrs gradd israddedig llawn amser.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Wrexham Village.

Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Mae cyrsiau sydd yn cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu ac achredu” yn gyrsiau newydd sydd yn cael eu datblygu ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu cwblhau drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Mae’r cyrsiau yma hefyd yn y broses o geisio am achrediad/cydnabyddiaeth gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh - Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio, sydd yn broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu dilysu a’u hachredu bydd manylion y cyrsiau yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu ac achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os nad fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.