BSc (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASG3B5
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Students in the TV production studio

Course Highlights

Mynediad

24/7 i stiwdio recordio

Lleoliad

proffesiynol yn y Ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol, cartref BBC Cymru

Datblygu

dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar draws sawl sgìl mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, dylunio sain a sain byw.

Pam dewis y cwrs hwn?

Dysgwch a gweithiwch mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygwyd y cwrs Sain a Fideo Proffesiynol yma mewn cydweithrediad agos â’r BBC, Skillset ac arbenigwyr diwydiant blaengar.

Bydd myfyrwyr yn:


• canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd, yn berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol, yn ogystal â dylunio sain ar gyfer gosodweithiau
• gallu cymryd rhan yng ngweithrediad y stiwdio deledu a’r cyfleuster cynhyrchu sain o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa
• datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cyn-gynhyrchu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, dylunio sain a sain byw
• yn archwilio’r broses o wneud ffilmiau camera unigol ac aml-gamera yn ogystal â goleuo a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau clyweledol
• datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.

 

Working in the tv studio

Y cyfryngau creadigol

Darganfod mwy am ein cyrsiau a'n cyfleusterau cyfryngau creadigol gan ein staff a'n myfyrwyr presennol. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.
 •  Mae Canolfan y Diwydiannau Creadigol yn cefnogi gwaith mewn ystod o ddisgyblaethau creadigol gan gynnwys y dechnoleg cynhyrchu teledu ddiweddaraf.
 • Stiwdio Deledu Glyndŵr Wrecsam, sy’n cynnwys offer a chamerâu 4K a Chlirlun ac ystafell reoli aml-gamera.
 • Mae myfyrwyr yn arwain sesiynau Glyndwr.tv byw, ffrydio byw ac yn cynnwys cymysgedd o fandiau a pherfformwyr amlwg a lleol.   
 • Mae yna ddwy stiwdio ôl-gynhyrchu sain yn Stiwdio’r Wal a’r stiwdio deledu.
 • Mae cyn-raddedigion wedi mynd ymlaen i weithio gyda chwmnïau cyfryngol fel y BBC, Universal Music, QVC a Technicolor a myfyrwyr eraill wedi ymgymryd â swyddi llawrydd a ffurfio eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain.
 • Mae’r cyfleusterau TG yn ffurfio rhan greiddiol o ddarpariaeth y cwrs, gan gynnwys ystod o feddalwedd Golygu Aflinol megis Final Cut, Premiere ac AVID yn ogystal â chywiro lliw, cyfansoddi a phecynnau 3D. Arlwyir ar gyfer y sain trwy ddefnyddio Logic, Protools, MAX, MSP, Jitter a phecynnau teiliwredig amrywiol. Mae'r cyfleusterau TG hyn hefyd yn rhai mynediad agored ac ar gael i fyfyrwyr er mwyn iddynt ddatblygu eu sgiliau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae pob blwyddyn o’r rhaglen wedi ei chynllunio i gyflwyno cysyniadau, sgiliau a damcaniaethau newydd a bydd symud ymlaen i’r lefel nesaf yn dylanwadu ar ac yn datblygu sgiliau craidd mewn modd cynyddol.

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

MODIWLAU

 • Technoleg Cyfryngau Creadigol
 • Defnyddiau'r Cyfryngau Creadigol
 • Y Cyfryngau, Hunaniaeth, a Diwylliant Modern
 • Prosiect Personol
 • Y Sgiliau Sydd Arnoch eu Hangen
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Sgiliau Sain
 • Cyflwyniad i Sgiliau Sgrin
 • Sgiliau Astudio
 • Dyfodol Creadigol 1 (Portffolio Cyflogadwyedd)
 • Dylunio asedau Cyfryngau Stoc
 • Cynhyrchu Cyfryngau

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Safonau Cynhyrchu Stiwdio
 • Effeithiau Gweledol
 • Technoleg Theatr
 • Stiwdio Uwch (Teledu)
 • Dulliau Ymchwil
 • Technoleg Recordio

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Traethawd Hir
 • Prosiect
 • Ôl-gynhyrchu
 • Cydweithrediad Cleientiaid
 • Cyflenwi Cyfryngau
 • Systemau Byw

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae’r gofynion academaidd ar gyfer y radd yma am o leiaf 48-72 pwyntiau tariff UCAS yn TAG lefel A neu gyfatebol. Bydd cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 yn cael eu hystyried hefyd. 

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu ar gyfer y cwrs yma gan gynnwys creu cynyrchiadau cerddorol, traethodau, dysgu seiliedig ar waith, portffolios, adroddiadau a chyflwyniadau.

Yn ogystal â darlithoedd a gweithdai, anogir myfyrwyr ar y cwrs yma i archwilio’r cyfleusterau hanfodol ar gyfer eu prosiectau eu hunain er mwyn gwella a chefnogi dysgu a datblygu.  

Mae pob asesiad yn seiliedig-ar-brosiect.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r hyfforddiant a’r arbenigedd i weithio yn un o feysydd cyffrous niferus y diwydiannau darlledu cyfryngol. Byddwch yn datblygu amryw o sgiliau a fydd yn hybu eich cyflogadwyedd, gan gynnwys sgiliau mewn:

 • Ymchwil – mae gennym fyfyrwyr sydd wedi symud ymlaen i addysg AB ac AU, gan gymryd graddau ymchwil hefyd.
 • Cyfathrebu – mae myfyrwyr wedi canlyn gyrfaoedd mewn orielau a gosod sain.
 • Defnyddio technoleg – mae’r cwrs yma yn rhoi ystod eang o gyfleoedd technolegol gyda sgiliau y gellir eu defnyddio mewn ystod o feysydd creadigol.
 • Y gallu i gydweithredu – rydym wedi lleoli myfyrwyr mewn gwyliau o bwys yn Ewrop
 • Dylunio a rheoli prosiectau

Mae’r cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Darlledu – Mae gennym ystod o ddarlledwyr llwyddiannus sy’n gweithio i gwmnïau cenedlaethol mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.
 • Cynhyrchu Fideos – Sefydlu eu fideos eu hunain neu weithio i gynhyrchwyr annibynnol ar amryw o brosiectau i ystod eang o gleientiaid.
 • Ôl-gynhyrchu – Datblygir sgiliau cyfansoddi a golygu fideos trwy gydol y cwrs, gan gynnig troedleoedd cadarn ar gyfer swyddi VFX ac ôl-gynhyrchu eraill.
 • Ffotograffiaeth – Mae dal delweddau, llonydd ac ar fideo, wrth graidd y cwricwlwm, ac mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i gynhyrchu ystod o waith ffotograffig.
 • Cynhyrchu a Rheolaeth Stiwdio – Mae yna lawer o gyfleoedd i raddedigion ddefnyddio eu sgiliau ar gyfer rheoli prosiectau a chomisiynau eraill gan gleientiaid.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null