BSc (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol

Manylion cwrs

 • Côd UCASG4B4
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Students in the TV production studio

Course Highlights

Mynediad bob awr o’r dydd

i stiwdios cynhyrchu

Mynediad

i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol

Gweithio

ar ddigwyddiadau proffesiynol byw yn y stiwdios ac mewn digwyddiadau allanol

Pam dewis y cwrs hwn?

Cewch ddysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – mae ein gradd Sain a Fideo Proffesiynol wedi’i datblygu mewn cydweithrediad agos â’r BBC, Skillset ac arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant.

Bydd myfyrwyr yn: 

 • canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd, yn berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol, yn ogystal â dylunio sain ar gyfer gosodweithiau
 • gallu cymryd rhan yng ngweithrediad y stiwdio deledu a’r cyfleuster cynhyrchu sain o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa 
 • datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cyn-gynhyrchu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, dylunio sain a sain byw
 • yn archwilio’r broses o wneud ffilmiau camera unigol ac aml-gamera yn ogystal â goleuo a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau clyweledol
 • datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.   
Working in the tv studio

Y Cyfryngau Creadigol

Darganfod mwy am ein cyrsiau a'n cyfleusterau cyfryngau creadigol gan ein staff a'n myfyrwyr presennol. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae Canolfan y Diwydiannau Creadigol yn cefnogi gwaith mewn ystod o ddisgyblaethau creadigol gan gynnwys y dechnoleg cynhyrchu teledu ddiweddaraf.
 • Stiwdio Deledu Glyndŵr Wrecsam, sy’n cynnwys offer a chamerâu 4K a Chlirlun ac ystafell reoli aml-gamera.
 • Mae myfyrwyr yn arwain sesiynau Glyndwr.tv byw, ffrydio byw ac yn cynnwys cymysgedd o fandiau a pherfformwyr amlwg a lleol.   
 • Mae yna ddwy stiwdio ôl-gynhyrchu sain yn Stiwdio’r Wal a’r stiwdio deledu.
 • Mae cyn-raddedigion wedi mynd ymlaen i weithio gyda chwmnïau cyfryngol fel y BBC, Universal Music, QVC a Technicolor a myfyrwyr eraill wedi ymgymryd â swyddi llawrydd a ffurfio eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain.
 • Mae’r cyfleusterau TG yn ffurfio rhan greiddiol o ddarpariaeth y cwrs, gan gynnwys ystod o feddalwedd Golygu Aflinol megis Final Cut, Premiere ac AVID yn ogystal â chywiro lliw, cyfansoddi a phecynnau 3D. Arlwyir ar gyfer y sain trwy ddefnyddio Logic, Protools, MAX, MSP, Jitter a phecynnau teiliwredig amrywiol. Mae'r cyfleusterau TG hyn hefyd yn rhai mynediad agored ac ar gael i fyfyrwyr er mwyn iddynt ddatblygu eu sgiliau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae pob blwyddyn o’r rhaglen wedi ei chynllunio i gyflwyno cysyniadau, sgiliau a damcaniaethau newydd a bydd symud ymlaen i’r lefel nesaf yn dylanwadu ar ac yn datblygu sgiliau craidd mewn modd cynyddol.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Sgiliau Sain: Cyflwyniad i gynhyrchu, trin a golygu sain ar gyfer ymarferwyr yn y cyfryngau, cerddorion, darpar beirianwyr sain a’r cyfryngau ac artistiaid gosodweithiau. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar weithredu systemau sain mewn gosodiadau bychain i ganolig eu maint, a’r technegau sy’n gysylltiedig â chynhyrchu sain yn y stiwdio. Mae’n eich cyflwyno i’r prif elfennau sy’n ofynnol i sicrhau sain o ansawdd uchel ac yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi osod a defnyddio offer sain digidol ac analog yn effeithiol.
 • Cyflwyniad i Sgiliau Sgrin: Rydym yn eich cyflwyno i dechnegau sgrin – Camera, Goleuadau, Naratif a Golygu. Bydd yn eich galluogi i ddeall egwyddorion goleuadau ar gyfer cyfryngau’r sgrin. Byddwch yn dysgu bod yn aelod o dîm yn amgylchedd cynhyrchu cyfryngau’r sgrin. Bydd y modiwl yn eich cyflwyno i’r technegau i gael dealltwriaeth feirniadol a dadansoddol o arddull a genre ac yn eich galluogi i weithio’n greadigol ar draws y disgyblaethau cynhyrchu yn ogystal â rhoi cyflwyniad i chi i offer a thechnolegau ar gyfer cynhyrchu’r cyfryngau. Byddwch yn dysgu gweithio mewn ffyrdd diogel a dysgu sut i werthfawrogi cyfyngiadau iechyd a diogelwch mewn amgylcheddau cynhyrchu gwahanol.
 • Sgiliau Astudio: Nod y modiwl yw sicrhau eich bod yn derbyn sylfaen briodol mewn sgiliau academaidd a TG craidd, sgiliau personol a phroffesiynol sy’n cynnwys TG perthnasol ar gyfer astudio llwyddiannus ar lefel addysg uwch a dilyniant drwy’r radd, a’ch bod yn gallu eu defnyddio yn y modiwlau yn y rhaglen.
 • Dyfodol Creadigol 1 (Portffolio Cyflogadwyedd): Bydd hwn yn rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy sy’n briodol ac yn fuddiol i’ch datblygiad academaidd, personol a galwedigaethol. Cewch gyflwyniad i fywyd gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau, artistiaid a dylunwyr sy’n gweithio, gan godi ymwybyddiaeth am gyfleoedd gyrfa maes o law. Byddwch yn edrych ar ymarferwyr cyfoes a’u hathroniaethau gwaith ac yn asesu eu dylanwad yn y maes arbenigol drwy ymweliadau diwydiannol, arddangosfeydd a digwyddiadau dylunio, sgyrsiau gwadd a darlithoedd gan weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau. Byddwn yn edrych ar bwysigrwydd cyfathrebu a chysylltiadau gwaith ynghyd â gofynion a disgwyliadau’r gweithle. Byddwch hefyd yn llunio cynllun datblygu personol.
 • Dylunio Asedau’r Cyfryngau Stoc: Cewch eich cyflwyno i ymarfer creadigol drwy eich amgylchedd arbenigol eich hun. Archwilir arwyddocâd amgylcheddau creadigol fel y bo’n berthnasol i yrfa portffolio yn y diwydiannau cyfathrebu a’r cyfryngau. Byddwch yn diffinio ac yn gweithredu paramedrau ar gyfer dysgu a datblygu mewn amgylcheddau creadigol sy’n gysylltiedig ag amcanion gyrfa o fewn diwydiannau cynhyrchu’r cyfryngau. Mae’r modiwl yn hwyluso cydweithio a chyfathrebu wrth weithio ar brosiectau creadigol ac yn eich dysgu i fynegi syniadau a gwybodaeth wrth gyflawni tasgau penodol, gan ystyried ffyrdd amrywiol y mae pobl yn rhyngweithio â gwybodaeth.
 • Cynhyrchu’r Cyfryngau: Rydym yn eich cyflwyno i ystod o dechnegau sy’n rhoi modd creu proffil creadigol aml-blatfform. Mae’r modiwl wedi’i gynllunio i roi cyfle i chi fynd ati’n feirniadol i ddadansoddi tueddiadau ar-lein newydd a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol llawrydd creadigol i greu eu presenoldeb ar-lein eu hunain wedi’i frandio.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Safonau Dylunio Stiwdio: Byddwch yn ehangu ar egwyddorion a gyflwynwyd ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen ac yn defnyddio’r sgiliau i ddylunio senarios sy’n cynrychioli tasgau sy’n gysylltiedig â’r diwydiant. Bydd y wybodaeth a gewch yn ymwneud â dylunio gweledol, acwstig a thrydanol ar leoliad go iawn gyda syniadau ac egwyddorion wedi’u codi o astudiaethau achos. Cewch eich cyflwyno i becynnau dylunio 2D a 3D er mwyn gallu llunio dyluniadau i safon greadigol a phroffesiynol. Bydd yr ystyriaethau trydanol yn ehangu ar yr wybodaeth a gyflwynir ym modiwlau sain a fideo Lefel 4, gan gymhwyso egwyddorion trydanol craidd i gydgysylltiadau safonol a phrotocolau gwifrau ar gyfer llwybrau signalau sy’n ddigidol ac yn analog.
 • Effeithiau Gweledol: Byddwch yn archwilio technegau trin delweddau gan ddefnyddio rhaglenni effeithiau gweledol – bydd hyn yn cynnwys allweddu, gweithrediadau cymysgu, olrhain a chywiro lliw. Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o sianeli delweddau a’u swyddogaethau. Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i ddeall gwerthoedd gwahanol fathau o ddata delweddau a glynu wrth fethodolegau piblinellau lliw i gymysgu delweddau gyda’i gilydd yn argyhoeddiadol.
 • Technoleg Sain mewn Theatr: Mae cynnwys y modiwl hwn yn gyflwyniad i gynhyrchu sain sioeau cerdd. Mae’r theori yn canolbwyntio ar brif elfennau dylunio sain o ran theatr gerddorol yn hytrach na chynhyrchu sain byw cyffredinol. Bydd yn datblygu eich gwerthfawrogiad o’r amgylchedd cynhyrchu theatrig ac yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi fod â rhan weithredol mewn cwmni neu dîm cynhyrchu theatrig.   Ei nod yw datblygu eich dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n sicrhau ansawdd uchel wrth ddylunio sain ar gyfer cynhyrchiad theatrig, ynghyd â datblygu gallu mewn dylunio sain a manyleb dechnegol, gwerthfawrogiad o’r rolau gwahanol mewn cwmni theatrig a’r gallu i weithio mewn sefyllfa lle mae gweithio mewn tîm yn ganolog. Dylech hefyd ddatblygu ymwybyddiaeth o gryfderau a chyfyngiadau technoleg yng nghyd-destun dylunio sain theatrig a gwerthfawrogi’r ffactorau allanol sy’n cyfyngu ar effeithiolrwydd y dechnoleg.
 • Technoleg Recordio: Cynnwys y modiwl hwn yw sut mae theori recordio analog wedi datblygu i fyd prosesu ac atgynhyrchu sain yn ddigidol. Byddwch yn dysgu cymhwyso’r sgiliau a gawsoch ar offer analog i dechnoleg stiwdio rithwir a byddwch yn gwerthuso’r gwahaniaethau a’r heriau sy’n effeithio ar y dull hwn. Cyflawnir hyn drwy gyflwyno methodolegau cynhyrchu sy’n seiliedig ar ymchwil.
 • Dulliau Ymchwil: Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio i’ch cyflwyno i gysyniadau ac arferion ymchwil gymhwysol. Gwneir hyn drwy edrych ar dueddiadau mewn technoleg a’r ffactorau diwylliannol / technolegol allanol sydd wedi arwain at eu llwyddiant neu eu methiant. Mae’r modiwl hwn yn cynnig y cyfle i ddatblygu sylfaen gadarn o ran sgiliau ymchwil er mwyn eich cefnogi i symud ymlaen i fodiwlau dilynol ac astudio pellach. Yn sail i hyn mae dod i ddeall sut y caiff darn estynedig o ysgrifennu academaidd ei lunio, gan eich paratoi at ysgrifennu academaidd estynedig fel y modiwlau traethawd hir a phrosiect ar lefel 6.
 • Stiwdio Uwch (Teledu): Nod y modiwl hwn yw datblygu eich medrusrwydd mewn amgylchedd stiwdio deledu gyfoes, gan adeiladu ar brofiad blaenorol ym modiwlau cyfryngau’r sgrin a chynhyrchu ac ôl-gynhyrchu. Y nod yw cyfuno sgiliau yn y cyfryngau sgrin, cynnwys aml-gamera, goleuadau ac effeithiau gweledol i gynhyrchu cynnwys sioe deledu sy’n benodol i genre. Bydd y modiwl hwn yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu ac archwilio creadigol a thechnegol, gan ddatblygu sgiliau o’r semester blaenorol a chyflwyno technegau pellach un camera ac aml-gamera a sgiliau ôl-gynhyrchu mwy datblygedig. Bydd hefyd yn cynnwys y cyfathrebu rhwng grwpiau gweithio, gan ddangos eich dealltwriaeth o’r rolau mewn tîm cynhyrchu.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Traethawd hir: Yn y modiwl hwn byddwch yn cynhyrchu darn o ymchwil a fydd yn ategu eich astudiaethau hyd yma, bydd yn seiliedig ar thema sydd i’w gael eisoes neu sy’n codi yn strwythur y radd.  Penllanw’r gwaith cwrs drwy’r traethawd hir fydd datblygiad academaidd sy’n arddangos eich gwybodaeth am y pynciau sy’n cael eu hastudio. Byddwch yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau gofynnol a ddysgoch yn yr holl fodiwlau blaenorol, ynghyd â’r sgiliau allweddol a ddisgwylir gan fyfyriwr technoleg y cyfryngau creadigol, megis ymchwilio, cynllunio, hunanreoli, gwerthuso, cyflwyno a llunio adroddiadau. Yn benodol, dylid dangos gwreiddioldeb. Byddwch yn llunio traethawd hir wedi’i ategu gan dystiolaeth ffeithiol. Os bydd angen, byddwch yn gwneud dadansoddiad ystadegol addas i ymchwilio i ddata.

Neu

 • Prosiect: Mae’r prosiect yn dwyn ynghyd eich holl bynciau astudio, a hynny’n gofyn am ddefnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau o’r holl fodiwlau blaenorol, ynghyd â sgiliau personol a ddisgwylir gan rywun sy’n gweithio ym maes technoleg y cyfryngau creadigol – sgiliau megis ymchwilio, cynllunio, hunanreoli, gwerthuso, cyflwyno ac ysgrifennu adroddiadau. Dylid dangos eich gwreiddioldeb. Bydd y prosiect yn rhoi cyfle i chi ymarfer gweithgareddau datrys problemau fel peiriannydd creadigol, ac i archwilio syniadau gwreiddiol. Byddwch yn ymarfer eich gallu i ddefnyddio ac ymestyn y dulliau, y sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth a enilloch yn ystod gwahanol rannau’r radd wrth ddatblygu a gwerthuso darn mawr o waith.
 • Ôl-gynhyrchu: Mae’r modiwl hwn yn rhoi sylw i’r gwerthoedd technegol a chelfyddydol sy’n gysylltiedig â datblygu proses broffesiynol ôl-gynhyrchu sain. Bydd y theori yn archwilio ac yn cefnogi’r technegau sydd eu hangen i gynhyrchu sain ar gyfer teledu, ffilm a’r cyfryngau cludadwy.  Cewch ennill sylfaen gadarn yn yr egwyddorion a’r technegau dan sylw, fel sy’n ofynnol i weithiwr proffesiynol yn y meysydd gweledol, sain a’r cyfryngau.  Mae cynnwys y modiwl hwn yn ymwneud â’r sgiliau sydd eu hangen i gysoni deunydd clyweledol, i Foley a dylunio sain. Ymdrinnir hefyd â safonau sain amgylchynol a dulliau cyfuno sain yr ardal gyfagos.
 • Cydweithredu â Chleientiaid: Cewch reoli a chynnal prosiect byw – caiff hwn ei ddatblygu drwy drafod â chleient. Mae’r prosiect yn frîff dan arweiniad cleientiaid yn eu maes proffesiynol hwy. Disgwylir y cewch brofiad o gyfyngiadau a disgwyliadau prosiect yn y byd go iawn. Bwriad y modiwl yw datblygu eich gallu i weithio yn rhan o dîm, yn ogystal â chynhyrchu a rheoli brîff proffesiynol i’r meini prawf a osodwyd gan gleient allanol. Bydd hyn yn rhoi cyfleoedd ymarferol i chi hyrwyddo eich galluoedd creadigol, technegol a phroffesiynol.
 • Cyflenwi’r Cyfryngau: Modern Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau proffesiynol ym mhen ucha’r maes, wrth olygu a chyfansoddi fideo ac amlgyfrwng digidol cyfoes. Nod y modiwl yw archwilio a defnyddio dulliau traddodiadol ac arloesol ar gyfer effeithiau arbennig ac ôl-gynhyrchu’r cyfryngau. Bydd y modiwl yn defnyddio enghreifftiau o’r byd ffilmiau, teledu, cerddoriaeth a gemau, gan ddyblygu’r rhain drwy ddefnyddio pecynnau meddalwedd golygu digidol ar fideo a sain, synthesis a meddalwedd trin delweddau. Yn ogystal â datblygu set ymarferol o sgiliau uwch, byddwch hefyd yn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o dechnolegau digidol a’r damcaniaethau sy’n cefnogi gwaith ymarferol. Cyflawnir hyn drwy edrych ar y technolegau cyfoes diweddaraf, ynghyd â thechnolegau’r dyfodol, ym meysydd y cyfryngau digidol, teledu a darlledu. Bydd hefyd yn ymestyn rhychwant eich sgiliau golygu yn y cyfryngau digidol ac yn eu codi i lefel broffesiynol, gan roi cyfle i chi weld ystod o dechnolegau cyfredol a rhai’r dyfodol yn ogystal â rhoi cyfleoedd i chi werthuso’r technolegau hyn drosoch eich hun. Bydd eich sgiliau ymarferol yn seiliedig ar ddealltwriaeth ddofn a chadarn o ddamcaniaethau trin yn ddigidol.
 • Systemau Byw: Nod y modiwl hwn yw rhoi’r set sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i chi i ddylunio ac optimeiddio gosod systemau sain ar raddfa fawr a systemau sain symudol. Caiff hyn ei wneud drwy ymchwilio i wyddoniaeth adeiladu systemau sain ar lefel cydrannol. Yna bydd ffocws y modiwl yn mynd i’r afael â systemau a yrrir gan DSP sy’n dibynnu’n drwm ar brotocolau rhwydwaith/meddalwedd newydd a rhai sy’n datblygu er mwyn darparu sain o ansawdd uchel. Bydd y modiwl yn pwyso a mesur y damcaniaethau sylfaenol ac yn eu cymhwyso i senarios byd go iawn fel systemau sain mewn amgylchedd arena a gŵyl.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae’r gofynion academaidd ar gyfer y radd yma am o leiaf 80-112 pwyntiau tariff UCAS yn TAG lefel A neu gyfatebol. Bydd cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 yn cael eu hystyried hefyd. Os nad ydych yn cwrdd â’r gofynion mynediad ar gyfer y radd faglor tair blynedd, dylech ystyried y radd pedair-blynedd.

Addysgu ac Asesu

Mae’r asesu’n digwydd mewn ffurfiau amrywiol – o ddarnau cynhyrchu sain a gweledol i flogio am brofiadau dysgu a darnau academaidd ysgrifenedig i arddangos sgiliau yn ymarferol a phortffolios.  

Nid oes arholiadau traddodiadol ar y cwrs.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r hyfforddiant a’r arbenigedd i weithio yn un o feysydd cyffrous niferus y diwydiannau darlledu cyfryngol. Byddwch yn datblygu amryw o sgiliau a fydd yn hybu eich cyflogadwyedd, gan gynnwys sgiliau mewn:

 • Ymchwil – Mae gennym fyfyrwyr sydd wedi symud ymlaen i addysg AB ac AU, gan gymryd graddau ymchwil hefyd.
 • Cyfathrebu – Mae myfyrwyr wedi dilyn gyrfaoedd mewn gorsafoedd radio, orielau a gosodiadau sain.
 • Defnyddio technoleg – Mae’r cwrs yma yn rhoi ystod eang o gyfleoedd technolegol gyda sgiliau y gellir eu defnyddio mewn ystod o feysydd creadigol.
 • Y gallu i gydweithredu – Rydym wedi lleoli myfyrwyr mewn gwyliau o bwys yn Ewrop
 • Dylunio a rheoli prosiectau

Mae’r cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Darlledu – Mae gennym ystod o ddarlledwyr llwyddiannus sy’n gweithio i gwmnïau cenedlaethol mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.
 • Cynhyrchu Fideos – Sefydlu eu fideos eu hunain neu weithio i gynhyrchwyr annibynnol ar amryw o brosiectau i ystod eang o gleientiaid.
 • Ôl-gynhyrchu – Datblygir sgiliau cyfansoddi a golygu fideos trwy gydol y cwrs, gan gynnig troedleoedd cadarn ar gyfer swyddi VFX ac ôl-gynhyrchu eraill.
 • Ffotograffiaeth – Mae dal delweddau, llonydd ac ar fideo, wrth graidd y cwricwlwm, ac mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i gynhyrchu ystod o waith ffotograffig.
 • Cynhyrchu a Rheolaeth Stiwdio – Mae yna lawer o gyfleoedd i raddedigion ddefnyddio eu sgiliau ar gyfer rheoli prosiectau a chomisiynau eraill gan gleientiaid.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.