BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASH098
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol, Wrecsam
Two students face a server stack, one plugs in a cable

Course Highlights

1af yng Nghymru

am foddhad ag addysgu (The Guardian University Guide 2022)

Yn ail yn y DU

am foddhad cwrs (The Guardian University Guide 2022)

4ydd yn y DU

am profiad myfyrwyr (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae bygythiadau i seiberddiogelwch yn cynyddu. Mae ein gradd Seiberddiogelwch yn canolbwyntio ar eich cael i ddatblygu set o sgiliau eang ac amrywiol ar gyfer y dyfodol.

 

 • Byddwch yn ennill sgiliau a gwybodaeth ar draws ystod o sgiliau a meysydd diogelwch sy’n cynnwys, ymhlith eraill, dylunio, polisi, cydymffurfiaeth a risg. Maer holl agweddau hyn yn sail ir wybodaeth ar sgiliau sydd yn helpu in hamddiffyn ni i gyd rhag bygythiadau seiber.
 • Byddwch yn ennill profiad drwy weithio gyda thimau gwahanol o fewn seiberddiogelwch ac ar draws y maes cyfrifiadura yn ehangach, yn ogystal â chael cyfle i rwydweithio â chyfoedion a dilyn y llwybr Dysgu o’ch dewis. Mae seiberddiogelwch yn faes cyffrous a bywiog gyda llawer o gyfleoedd i wneud gwahaniaeth a helpu i amddiffyn a rheolir ystod eang o fygythiadau.
 • Nod ein gradd yw creu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch. 
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022.
 • *Mewn maes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadura, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
BCS accredited logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas Cyfrifaduron Prydain.
 • Addysgu ymarferol o ystod o sgiliau, technegau ac offer diogelwch seiber, megis cryptograffeg, dilysiad, rheoli mynediad, feirysau a maleiswedd; profion hacio; rheoli risg ac ymchwiliad fforensig.
 • Cyfleusterau eang o ran cyfrifiaduron personol a chyfrifiaduron rhwydwaith gyda mynediad i'r rhyngrwyd.
 • Mae gan dîm y cwrs gysylltiadau cryf gyda Chlwstwr Seiberddiogelwch Gogledd Cymru, fforwm wedi'i arwain gan y diwydiant ar gyfer ymarferwyr a chyflogwyr seiberddiogelwch. Bydd gan fyfyrwyr gyfleoedd i fynychu eu cyfarfodydd a’u digwyddiadau.
 • Mae'r Brifysgol yn gartref i'r ARCLab, sy'n arbenigo mewn ymchwil ym maes Cyfrifiadura a Chyfrifiadureg.
 • Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau ich helpu i ddod o hyd ir lleoliad cywir, gan gynnwys cymorth dysgu yn y gwaith a ffeiriau a chyngor ar yrfaoedd. Ond mae hyn yn eich dwylo chithau hefyd –  y mwyaf gweithgar a rhagweithiol ydych chi wrth ymgeisio am leoliadau, y mwyaf o siawns sydd gennych. Mae hyn yn amodol ar gyfyngiadau cenedlaethol y llywodraeth o ran symud a gadael eich cartref.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Mae'r flwyddyn sylfaen yn rhoi'r wybodaeth a'r hyder i alluogi myfyrwyr i ddefnyddio fformiwlâu, trin data a chynrychiolaeth. Byddwch yn dod i ddeall y prif galedwedd a meddalwedd sy'n gysylltiedig â defnyddio systemau cyfrifiadurol, yn ogystal â dod i wybod y diweddaraf am ddatblygiadau ym maes technoleg. Bydd nifer o gyfleoedd i weithio ar weithgareddau ymarferol megis robotiaid a dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) a gaiff eu datblygu ymhellach ar lefel gradd.

MODIWLAU

 • Dylunio a Thechnoleg
 • Caledwedd a Meddalwedd Cyfrifiadurol
 • Y Sgiliau Sydd eu Hangen Arnoch
 • Mathemateg Cyfrifiadura
 • Datblygiadau mewn Technoleg
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Mae lefel 4 yn cynnwys deunydd sylfaenol hanfodol sy'n berthnasol ym mhob un o'n rhaglenni cyfrifiadura ac mae'n cefnogi eich astudiaethau ym mlwyddyn dau a thri. Byddwch yn dysgu sgiliau sy'n benodol i'r pwnc ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd.


Gyda chefnogaeth eich tiwtoriaid, byddwch yn dysgu am rai o'r ffeithiau, cysyniadau, technegau, proses dylunio a chyd-destun hanfodol cyfrifiadureg a diogelwch cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn dysgu am faterion yn ymwneud â chaledwedd, gan gynnwys rhyngwynebu a chysylltiadau data, a'u heffaith ar gynllun a pherfformiad cyffredinol systemau cyfrifiadurol.

MODIWLAU

 • Systemau Cyfrifiadurol
 • Rheoli Data
 • Datrys Problemau trwy Raglennu
 • Peirianneg Gwybodaeth a Systemau
 • Dulliau Cyfrifiadurol Arwahanol
 • Hanfodion Rhwydweithiau a Diogelwch

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Yn lefel 5 byddwch yn parhau i ddysgu am hanfodion y ddisgyblaeth wrth i fodiwlau mwy arbenigol ddechrau cael eu cyflwyno, megis modiwlau Seiberddiogelwch a Fforenseg a Diogelwch mewn Cyd-destun, a fydd yn archwilio sut mae modd ffurfweddu systemau cyfrifiadurol i wrthsefyll ac adnabod ymosodiadau seiber.  Byddwch yn gwella eich sgiliau cyfrifiadura ac ymchwilio drwy eu defnyddio mewn gwaith labordy a gwaith ymarferol, i feysydd sydd yn berthnasol i ddisgyblaeth seiberddiogelwch.

MODIWLAU

 • Technoleg Gweinydd
 • Rhwydweithio: Ehangu Rhwydweithiau
 • Strwythurau ac Algorithmau Data
 • Cyfrifiadura Cyfrifol
 • Seiberddiogelwch a Fforenseg
 • Prosiect Grŵp

Yn ystod lefel 5 (blwyddyn 3) y rhaglen, byddwch yn mynychu sesiynau tiwtorial am y flwyddyn lleoliad, gan gynnwys y broses o ganfod lleoliad addas, disgwyliadau eich blwyddyn lleoliad ac arweiniad ar gynhyrchu eich cynnig. Yn semester 2 byddwch yn gweithio gyda Chydlynydd Lleoliad i gyflwyno eich cynnig, a fydd wedyn yn cael ei ystyried a’i adolygu. O fod yn llwyddiannus yn y broses hon, byddwch yn mynd ymlaen i wneud eich Lleoliad Diwydiant yn ystod eich trydedd flwyddyn gan ddychwelyd atom wedyn ar gyfer lefel 6 (cyfanswm o 4 blynedd). 

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Unwaith ichi gyrraedd eich blwyddyn olaf, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymhellach trwy fodiwlau a addysgir a gwaith ymchwil, gan ganolbwyntio ar y datblygiadau diweddaraf mewn seiberddiogelwch ac astudio modiwlau arbenigol ar Ddiogelwch Rhwydwaith a Hacio Moesegol, gyda’r ddeubeth yn eich paratoi i ddelio ag amrywiaeth o fygythiadau ac ymosodiadau diogelwch. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect blwyddyn olaf unigol, a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer y math o dasgau a sefyllfaoedd y gallech ddod ar eu traws yn y gweithle. Bydd y gwaith ymarferol a'r prosiect blwyddyn olaf yn datblygu ymhellach eich gwybodaeth arbenigol fanwl, eich dealltwriaeth a'ch sgiliau ymarferol o fewn meysydd allweddol y ddisgyblaeth, fel y'i cymhwysir at ddatblygu systemau a gwasanaethau telathrebu gan ddefnyddio technolegau cyfredol a newydd.

MODIWLAU

 • Rheoli Prosiectau TG
 • Diogelwch Rhwydwaith
 • Hacio Moesegol
 • Technolegau’r Dyfodol
 • Prosiect

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn gwneud yr un modiwlau ond bydd eu deiet yn amrywio yn ddibynnol ar eu hargaeledd i fynychu dosbarthiadau a drefnir.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion cyffredinol ar gyfer y flwyddyn Sylfaen yw 48-72 pwynt tariff UCAS ond caiff pob cais ei ystyried yn unigol ac rydym yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol, yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo.

Caiff ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r meini prawf uchod eu hasesu ar sail unigol trwy gyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Mae asesu’n cael ei ystyried yn rhan annatod o ddysgu ac mae meini prawf asesu yn gysylltiedig â deilliannau dysgu modiwlau unigol.

Mae’r dulliau asesu yn cynnwys asesiadau ymarferol, adroddiadau a thraethodau, dadansoddiad o astudiaethau achos, cyflwyniadau llafar, papurau seminar, gwaith prosiect, portffolio datblygiad personol, arholiadau a phrofion dibaratoad yn yr ystafell ddosbarth. Bydd asesu yn cynnwys aseiniadau unigol a grŵp/tîm.

Yn y modiwlau diogelwch arbenigol, bydd cyfle i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o asesu ymarferol lle byddant yn ffurfweddu ystod o systemau cyfrifiadurol a mynd trwy broses profion hacio a hacio moesegol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol GlyndWr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae seiberddiogelwch yn yrfa wych i fynd iddi ar hyn o bryd, gan fod galw mawr am weithwyr proffesiynol sydd â’r sgiliau hyn.  Rhagwelir y bydd twf o fwy na 30 y cant rhwng 2020 a 2030 yn nifer y dadansoddwyr diogelwch gwybodaeth a gyflogir, sef twf sy’n llawer cyflymach na’r cyfartaledd ar gyfer galwedigaethau eraill.  Mae’r rhan fwyaf o reolwyr recriwtio yn pwysleisio sgiliau graddedigion ar lefel mynediad gan fod y sgiliau mwy technegol fel arfer yn cael eu dysgu yn y swydd.   

A oes angen rhaglennu ar gyfer seiberddiogelwch? Er nad oes angen sgiliau rhaglennu ar lawer o swyddi seiberddiogelwch ar lefel mynediad, ystyrir ei bod yn sgìl bwysig ar gyfer rhai swyddi seiberddiogelwch ar y lefel ganol a lefel uwch. 

Ynghyd â’r sgiliau technegol byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy a chyflogadwyedd gan gynnwys: 

 • Y gallu i addasu – mae tueddiadau yn y maes seiberddiogelwch yn esblygu’n gyson, un o’r heriau pennaf yw delio â’r anghyfarwydd; 
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu – mae’n bwysig cofio nad yw seiberddiogelwch yn bodoli ar ei ben ei hun.  Bydd eich sgiliau gweithio mewn tîm a rheoli prosiect yn datblygu yn ystod y rhaglen a addysgir yn ogystal â thrwy weithgareddau ychwanegol. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.