BSc (Anrh) Seicoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCAS1C47
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
mature student looking at pc screen

Course Highlights

Achredwyd

gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)

Mynediad i

gyfleusterau gwych gan gynnwys ein labordy seicometrig, efelychydd hedfan, labordy perfformio chwaraeon uwch-dechnoleg, ciwbiclau arbrofol a labordy efelychu.

Cewch fod yn rhan o’n hwythnos flynyddol ‘Cyfoethogi Seicoleg’

sydd wedi cael ei chanmol gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)

Pam dewis y cwrs hwn?

Os ydych erioed wedi pendroni ynghylch ymddygiad pobl, a gofyn pam eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud, mae ein cwrs seicoleg a achredir gan Gymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) yn ddelfrydol ar gyfer eich meddwl chwilfrydig.

Bydd myfyrwyr yn:

 • cael mynediad i amryw o gyfleusterau gan gynnwys ein labordy seicometrig, efelychydd hedfan, labordy perfformio chwaraeon uwch-dechnoleg, ciwbiclau arbrofol a labordy efelychu.
 • ennill gwell dealltwriaeth o ryngweithio cymdeithasol, datblygiad yr unigolyn a’r ffordd y mae’r ymennydd yn dehongli’r wybodaeth yr ydym yn delio â hi o ddydd i ddydd.
 • astudio modiwlau penodol sy'n ymwneud â seicoleg gymdeithasol, seicoleg ddatblygiadol, gwahaniaethau unigol, seicoleg wybyddol a seicobioleg
 • datblygu eich sgiliau ystadegol ac ymchwil trwy sesiynau ymarferol rheolaidd mewn labordy ac yn rhan olaf y cwrs, byddwch yn cwblhau prosiect terfynol sylweddol ar bwnc o'ch dewis
BPS logo
Psychology student using pulse monitor

Seicoleg yn PGW

Darganfod mwy am astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam gan ein staff a'n myfyrwyr presennol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r radd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) – cewch gyfle hefyd i fynychu a chyflwyno yngnghynhadledd BPS yn eich blwyddyn olaf
 • Mae’r adran yn un fach a chyfeillgar ac mae ganddi dîm academaidd sydd wrthi’n ymchwilio ac sy’n gwbl gefnogol i ddiddordebau ymchwil y myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys cefnogi myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i fynd ar drywydd eu syniadau ymchwil eu hunain ar ffurf prosiect ymchwil unigol, dan arweiniad eu goruchwyliwr, sef traethawd hir y flwyddyn olaf
 • Mae cyfleoedd ym mhob modiwl i fyfyrwyr gael profiad i roi theorïau ar waith yn ymarferol ac/neu ddatblygu sgiliau ymchwil myfyrwyr. Credwn fod seicoleg yn ymwneud â bywyd go iawn ac felly mae darlithoedd ffurfiol yn cael eu hategu drwy ddysgu drwy brofiad. Mae Seicoleg yn wyddor gymhwysol, a chredwn ei bod yn bwysig bod myfyrwyr yn gallu cymhwyso theori mewn ffordd ymarferol
 • Cewch gymryd rhan yn ein hwythnos Cyfoethogi Seicoleg a gynhelir yn flynyddol, ac sydd wedi’i chanmol gan y BPS: “Mae’r wythnos gyfoethogi yn gyfle i fyfyrwyr a staff gael cyfleoedd rhwydweithio cyfeillgar ac mae’n helpu i ddatblygu ystod eang o sgiliau gan gynnwys sgiliau cyflwyno sy’n hanfodol i ddatblygu llythrennedd seicolegol. Mae’r sgiliau hyn yn rhai trosglwyddadwy a hanfodol y mae myfyrwyr yn gallu eu defnyddio i adfyfyrio ar eu profiadau academaidd a phersonol.”
 • Modiwl pwrpasol ar gyfer dulliau ymchwil ansoddol, gan roi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i gynnal prosiect ymchwil ansoddol. · Cewch gyfle i gymryd rhan yn ein hefelychiad dysgu blynyddol sef Diwrnod Lleoliad Trosedd mewn amser real – sef myfyrwyr o wahanol adrannau yn dod at ei gilydd i actio, bod yn llygad-dyst, ymchwilio ac adrodd ar drosedd proffil uchel sydd wedi digwydd ar y campws

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Nod y flwyddyn sylfaen yw rhoi cyflwyniad i chi i Seicoleg, tra hefyd yn datblygu eich sgiliau allweddol a'ch cyflwyno i ddulliau ymchwil.

MODIWLAU

 • Ysgrifennu a Chyflwyno ar gyfer Seicoleg: Yn annog myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer astudio seicoleg ar lefel Addysg Uwch ac astudiaeth ymchwil allweddol detholedig. Bydd hyn yn cynnwys sgiliau cyffredinol a rhai pwnc penodol.
 • Prosiect Bach mewn Seicoleg: Yn cyflwyno myfyrwyr i egwyddorion, ardaloedd ymchwil a moeseg yn seicoleg a galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ymchwil drwy ymgymryd prosiect ymchwil graddfa fechan o fewn amgylchedd dosbarth. Mae hwn yn fodiwl hanfodol ar gyfer datblygiad personol a proffesiynol myfyrwyr blwyddyn sylfaen ac ar gyfer anghenion cyflogwyr oherwydd mae'n galluogi myfyrwyr i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o egwyddorion ac ymchwil ardaloedd seicoleg.
 • Cyflwyniad i Seicoleg 1: Yn darparu cyflwyniad lefel sylfaen i brif ddulliau damcaniaethol a chymhwysol yn seicoleg. Mae'r dulliau'n cynnwys biolegol, ymddygiadaethol, gwybyddol, seicoddeinamig, a dyneiddiol. Bydd myfyrwyr yn trafod cryfderau a gwendidau gwahanol ddulliau a chymhwyso'r rhain i ystod o ddulliau ymchwil drwy archwiliad o ystod o astudiaethau clasurol a chyfoes.
 • Cyflwyniad i Seicoleg 2: Yn cyflwyno myfyrwyr i ystod o ardaloedd cymhwysol o seicoleg megis Seicoleg Fforensig, Seicoleg Iechyd, Seicoleg Addysg, Seicoleg Glinigol a Seicoleg Chwaraeon. Cyfarwyddwyd myfyrwyr i archwilio materion yng nghymhwysiad ymarferol seicoleg o fewn yr ardaloedd hyn.
 • Y Sgiliau sydd arnoch eu Hangen: Nod y modiwl hwn yw sicrhau eich bod yn datblygu sgiliau academaidd, personol a phroffesiynol allweddol sydd eu hangen i astudio’n llwyddiannus mewn Addysg Uwch. Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau ymarferol, deallusol a chyfathrebu angenrheidiol er mwyn caniatáu i chi ddatblygu trwy’r Radd Anrhydedd ac i baratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth ac astudio pellach.
 • Astudiaethau Cyd-destunol: Nod y modiwl hwn yw cyflwyno ystod eang o faterion cyfoes i fyfyrwyr er mwyn ysgogi trafod a dadlau. Bydd yn galluogi myfyrwyr i gysylltu maes eu diddordeb i’r materion sy’n cael eu cyflwyno.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Yn ystod eich blwyddyn ail byddwch yn datblygu sgiliau astudio a dulliau ymchwil sy'n allweddol i'r rhaglen radd, tra hefyd i ddysgu a datblygu eich dealltwriaeth o ddamcaniaethau a chysyniadau seicolegol allweddol.

MODIWLAU

 • Seicoleg Sylfaenol: Bwriedir y modiwl yma ddarparu myfyrwyr gydag amlinelliad o ddamcaniaethau seicolegol traddodiadol a chyfoes drwy archwiliad o'i ddatblygiad hanesyddol a safbwyntiau damcaniaethol allweddol.
 • Cyflwyniad i Ddylunio Ymchwil: Mae’r modiwl hwn yn eich cyflwyno i natur, athroniaeth ac ehangder dulliau ymchwil mewn seicoleg. Ei nod yw eich galluogi i gael gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o’r broses ymchwil a dulliau ymchwil, yn ogystal â rhoi cyflwyniad i chi i ddulliau ymchwil ansoddol a dadansoddi data.
 • Seicoleg Hanfodol: Mae'r modiwl yma'n adeiladu ar y wybodaeth cawsoch o fewn Seicoleg Sylfaenol ac yn galluogi myfyrwyr i roi amlinelliad of ddamcaniaethau seicolegol traddodiadol a chyfoes drwy archwiliad o'i ddatblygiad hanesyddol a safbwyntiau damcaniaethol allweddol.
 • Cyflwyniad i Ddadansoddi Data: Yn y modiwl hwn, byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o natur ac ehangder dulliau ymchwil mewn seicoleg. Bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar eich gwybodaeth am gasglu data a ddysgoch yn y modiwl Cyflwyniad i Ddylunio Ymchwil, yn ogystal â rhoi cyflwyniad i chi i ddulliau ymchwil meintiol a dadansoddi data.
 • Sgiliau Astudio ar gyfer Seicoleg: Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer astudio seicoleg ar lefel AU a'r astudiaeth o ymchwil allweddol detholedig. Bydd hyn yn cynnwys sgiliau generig a phenodol i'r pwnc.
 • Ysgrifennu a Chyfathrebu Gwyddonol: Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y modiwl sgiliau ymchwil. Mae'n cefnogi'r myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu a chyflwyno academaidd, wrth gyfnerthu sgiliau megis cyfeirio a dysgu o adborth.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau o ran dulliau ymchwil ac yn eu cymhwyso mewn meysydd gwahanol Seicoleg. Yn ystod y flwyddyn hon, byddwch yn cwblhau rhai modiwlau craidd a fydd yn adeiladu ar y wybodaeth a enillwyd yn ystod y flwyddyn gyntaf.

MODWILAU

 • Seicoleg Ddatblygiadol: Mae'r modiwl yma'n cyflwyno myfyrwyr i'r ddisgyblaeth seicoleg ddatblygiadol ardraws rhychwant oes. Cyflwynir myfyrwyr i ddamcaniaethau seicolegol cyfoes o fewn seicoleg ddatblygiadol.
 • Dylunio Ymchwil Uwch: Y bwriad yw darparu myfyrwyr gyda gwybodaeth a dealltwriaeth uwch o fethodoleg ymchwil a dulliau ymchwil er mwyn iddynt fynd ymlaen i gynnal darn annibynnol o ymchwil.
 • Seicoleg Fiolegol: I ymgydnabod myfyrwyr gyda damcaniaethau, modelau ac esboniadau cyfoes o seicoleg fiolegol ac i archwilio'r berthynas rhwng bywydeg, seicoleg a gweithgaredd meddyliol.
 • Seicoleg Wybyddol: Yn ystod y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn archwilio ffisioleg y system nerfol ganolog. Bwriedir y modiwl ddatblygu gallu'r myfyrwyr i adnabod a gwerthuso damcaniaethau seicolegol presennol o ddysgu, sylw a chof, meddwl a datrys problemau; yn ogystal â mwyhau gallu'r myfyrwyr i werthuso gwybodaeth bresennol o fewnbwn wybodaeth i ddynol ryw ac anifeiliaid.
 • Gwahaniaethau Unigol: Anogir y modiwl hwn fyfyrwyr i archwilio cysyniadau personoliaeth, deallusrwydd a chymhelliad. Bydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwerthfawrogiad o'r ffyrdd gall y cysyniadau yma ddylanwadu ar ymddygiad yr unigolyn, yn ogystal â chael dealltwriaeth o brofion seicometreg defnyddiwyd yn y maes.
 • Dulliau Ymchwil Canolradd: Mae'r modiwl yma'n adeiladu ar wybodaeth y myfyrwyr o fethodoleg ymchwil a gafwyd yn y flwyddyn gyntaf, wrth ddatblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o'r rhain a dulliau newydd cyflwynwyd ar lefel ddyfnach. Bwriedir y modiwl ddarparu’r myfyrwyr gyda'r gallu i werthuso darganfyddiadau ymchwil a datblygu dealltwriaeth o ddylunio a dadansoddiad ymchwil, yn ogystal â datblygu gallu'r myfyrwyr i ddadansoddi data o ymchwil meintiol ac ansoddol.

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Yn ystod eich trydedd flwyddyn a’r un olaf, byddwch yn dylunio eich prosiect ymchwil eich hun gyda goruchwyliaeth y tîm Academaidd. Fel rhan o’r flwyddyn hon, byddwch yn cwblhau’r modiwl craidd terfynol, Seicoleg Gymdeithasol, a bydd hefyd yn caniatáu i chi ddilyn modiwlau dewisol yn seiliedig ar eich dewisiadau a’ch diddordebau chi.

MODIWLAU

 • Prosiect Ymchwil (craidd): O fewn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn cynnal darn annibynnol o ymchwil gyda chefnogaeth tîm y rhaglen. Bwriad y modiwl yw ysgogi sgiliau gwerthuso beirniadol a chreu barn y myfyrwyr drwy gyfnerthu'r sgiliau a gwybodaeth ymchwil cafwyd ar lefelau 4 a 5.
 • Seicoleg Gymdeithasol (craidd): Bwriad y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o'r cysyniadau, damcaniaethau a dulliau seicolegol sy'n berthnasol i astudiaeth rhyngweithiadau cymdeithasol, agweddau ac ymddygiadau o fewn cymdeithas. Bydd myfyrwyr yn gallu adnabod ac archwilio'r rhyngwyneb rhwng ymddygiad unigol, rhyngbersonol a grŵp mewn amryw o gyd-destunau cymdeithasol.
 • Seicoleg Glinigol (dewisol): O fewn y modiwl hwn daw myfyrwyr i adnabod prif agweddau'r ddisgyblaeth Seicoleg Glinigol, gan gynnwys cysyniadau, seicoleg glinigol fel proffesiwn, cysyniadau normalrwydd/annormaledd, gorbryder, sgitsoffrenia, anhwylder tymer a gorddryswch.
 • Dysgu a Negodwyd (dewisol): Mae'r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i drafod dysgu, sy'n angenrheidiol ar gyfer eu datblygiad personol, proffesiynol a gyrfaol. O fewn y modiwl bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth a dealltwriaeth o egwyddorion sefydledig.
 • Seicoleg Fforensig (dewisol): Bydd y modiwl yma'n cyfarwyddo myfyrwyr gyda phrif ardaloedd y ddisgyblaeth Seicoleg Fforensig, gan gynnwys seicoleg fforensig fel proffesiwn, damcaniaethau trosedd, troseddwyr treisgar, terfysgaeth, iechyd meddwl a throsedd, ofn trosedd, proffilio troseddwr, tystiolaeth llygad dystion, darganfod celwydd, a phlant fel tystion.
 • Seicoleg Cwnsela (dewisol): Bydd y modiwl yma'n cyfarwyddo myfyrwyr gyda phrif agweddau'r disgybliaeth Seicoleg Cwnsela, gan gynnwys beth yw seicoleg cwnsela, damcaniaethau hunan, modelau damcaniaethol, gwahaniaethau diwylliannol, beirniadaeth seicoleg cwnsela, a thueddiadau'r dyfodol mewn seicoleg cwnsela.
 • Dysgu'n Seiliedig ar Waith (dewisol): O fewn y modiwl hwn, cynigir y myfyrwyr a'r cyfle i ymchwilio'n feirniadol a chymhwyso gwybodaeth seicolegol i'r amgylchedd gwaith. Bwriad y modiwl yw rhoi mewnwelediad a phrofiad uniongyrchol i fyfyrwyr o seicoleg broffesiynol, yn ogystal â pharatoi myfyrwyr ar gyfer gwaith o fewn cyd-destunau proffesiynol mewn lleoliadau seicolegol.
 • Seiberseicoleg (dewisol): Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o brosesau seicolegol, cymhellion, bwriadau, canlyniadau ymddygiadol, a chanlyniadau unrhyw fath o ddefnydd o dechnoleg. Mae'n annog myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o'r damcaniaethau seicolegol perthnasol sy'n gysylltiedig ag agweddau cadarnhaol a negyddol ar ymddygiad ar-lein. Gall y pynciau a drafodir yn y modiwl gynnwys: Technoleg ddigidol fel profiad bob dydd; Yr 'hunan' ar-lein, y cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio; Cyfeillgarwch/perthnasoedd ar-lein; Canlyniadau negyddol technoleg ddigidol; Dulliau seicolegol gwahanol i'r byd digidol.
 • Seicoleg Iechyd (opsiynol): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaet a dealltwriaeth i chi o rôl ffactorau cymdeithasol, seicolegol a biolegol ar iechyd, salwch a lles yng nghyd-destun yr unigolyn a chymdeithas gyfoes. Mae’n eich annog i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o’r damcaniaethau a’r modelau perthnasol o newid ymddygiad. Gall y pynciau a drafodir yn y modiwl gynnwys Hybu Iechyd a Newid Ymddygiad; Ychwanegiadau, maeth ac ymarfer corff; seicoleg poen a rheoli poen; datblygiad straen a’i reoli.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 48-72 pwynt tariff UCAS yn TAG Safon Uwch neu gyfwerth a TGAU neu gyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg (gradd c / 4 neu uwch). Bydd Safon UG a chymwysterau Sgiliau Allweddol Lefel 3 yn cael eu hystyried hefyd. Byddai gwyddoniaeth o fantais, ond nid yw hyn yn ofynnol.

Croesewir ceisiadau gan unrhyw un sy’n dangos y gallu a’r profiad i ymdopi gyda gofynion y rhaglen. Mae yna drefniadau mewn grym ar gyfer achredu profiad blaenorol: mae’n bosibl cael mynediad i’r crws gradd dan achrediad dysgu blaenorol a/neu brofiadol. 

Efallai y bydd angen cliriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (a elwid yn CRB) ar gyfer gweithgarwch lleoliad ar Fodiwlau Dysgu yn y Gweithle.

Addysgu ac Asesu

Cewch eich asesu drwy amrywiaeth o wahanol ddulliau asesu, gan gynnwys cyfuniad o waith cwrs, traethodau, portffolios, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau a phrofion yn y dosbarth. Nid yw’r cwrs yn asesu myfyrwyr drwy arholiadau ar hyn o bryd. Bydd gofyn i chi wneud traethawd hir fel rhan o’ch asesiad blwyddyn olaf.

Dysgu ac addysgu 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Bydd y radd yn cael ei haddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, dosbarthiadau ymarferol, gwaith prosiect ac ymarferion cyfrifiadurol (e.e. mewn dulliau ymchwil ac ystadegau). Ar hyn o bryd mae'r addysgu'n digwydd dros tri diwrnod yr wythnos ac mae oriau cyswllt yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, wrth ichi ddod yn ddysgwr annibynnol (blwyddyn sylfaen 40 awr, blwyddyn cyntaf 36 awr, blwyddyn ail 30 awr, blwyddyn tri 24 awr).

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae graddedigion BSc (Anrh) Seicoleg wedi mynd yn eu blaenau i ddilyn gyrfaoedd mewn gwahanol feysydd ledled y DU gan gynnwys addysgu ac addysg, y gyfraith, gofal iechyd meddwl, ymchwil, yn ogystal â dal ati â’u hastudiaethau neu fynd i raglenni ar gyfer graddedigion. Mae ein modiwl Dysgu Seiliedig ar Waith dewisol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr adeiladu ar eu profiad ymarferol ac ennill sgiliau cyflogadwyedd galwedigaethol.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae graddedigion seicoleg wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd mewn gwahanol feysydd ar draws y DU gan gynnwys addysgu ac addysg, y gyfraith, gofal iechyd meddwl yn ogystal â pharhau i astudio neu'n mynd i mewn i raglenni i raddedigion.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
Crime scene tape with police car in background

Cymryd rhan yn ein hymarfer hyfforddi amser blynyddol

Cynhelir efelychiad dysgu Diwrnod Man Trosedd bob blwyddyn, gydag amryw o fyfyrwyr o gyrsiau yn actio, yn tystio, yn ymchwilio ac yn adrodd ar drosedd proffil uchel ar y campws.