BSc (Anrh) Technoleg Cerdd a Sain

Manylion cwrs

 • Côd UCASHWP3
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Students in the TV production studio

Course Highlights

Mynediad 24/7

i stwidio recordio

3ydd yn y DU

am foddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2022)*

Lleoliad

proffesiynol yn y Ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol, cartref BBC Cymru

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae profiad ymarferol yn wraidd i ein gradd Technoleg Cerdd a Sain, gan roi dealltwriaeth feirniadol i chi o brosesau cynhyrchu ac arferion proffesiynol allweddol. Yn ogystal â datblygu eich creadigrwydd.

 • *astudiwch mewn maes pwnc gradd 1af yng Nghymru ac 3ydd yn y DU ar gyfer foddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cerddoriaeth, Complete University Guide 2022
 • cynhyrchiad proffesiynol cyflawn eich hun 
 • datblygwch eich set o sgiliau drwy gwerthfawrogi technegol a sgiliau proffesiynol lefel uchel
 • dysgwch am agweddau gweithredol gan cynnwys: technolegau cerddoriaeth, cynhyrchu technolegau, cynhyrchu sain, technolegau newydd, cynhyrchu radio, technoleg gyfansoddiadol a perfformiadau byw
 • mynediad llawn i cyfleusterau brifysgol. Fel enghraifft, ei stiwdio recordio 24/7 a'r Ganolfan Diwydiannau Creadigol
 • cael cyfleoedd i wella'ch profiad ymarferol drwy ein perthnasoedd â lleoliadau cerddoriaeth lleol
Working in the tv studio

Cyfryngau Creadigol

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am ein cyrsiau a'n cyfleusterau Cyfryngau Creadigol gan ein staff a'n myfyrwyr

Prif nodweddion y cwrs

 • Mynediad agored 24 awr i Stiwdio Recordio y Wal a darlithoedd gwadd gan ymarferwyr a chwmnïau technolegol blaenllaw.
 • Labordai cyfrifiadurol sy'n llawn o'r offer diweddaraf gyda dewis eang o feddalwedd sy'n gysylltiedig â diwydiant.
 • Cyfleoedd profiad gwaith ar sesiynau byw rheolaidd Glyndwr.tv (Edrychwch ar Glyndwr.tv am enghreifftiau o waith ein myfyrwyr).
 • Anogir pob myfyriwr i ddod yn aelod o'r corff proffesiynol, Cymdeithas Peirianneg Sain (ffioedd ar wahân yn berthnasol).
 • Carfannau bach ac amgylchedd cyfeillgar, cymunedol.
 • Mae pob myfyriwr yn cael y cyfle i weithio ar sesiynau proffesiynol a fydd yn datblygu eu CV, fydd yn y pen draw'n eu gwneud yn fwy cyflogadwy.
 • *Mae'r cwrs hwn mewn maes pwnc gradd 1af yng Nghymru ac 3ydd yn y DU ar gyfer foddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cerddoriaeth, Complete University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn cynnwys creadigrwydd a thechnoleg graidd sydd eu hangen i'ch galluogi i symud ymlaen. Mae cymysgedd da o bynciau a dulliau cyflwyno. Mae gan y wyddoniaeth arbrofion rydych yn eu defnyddio i ymchwilio i egwyddorion sain. Byddwch hefyd yn cael defnyddio y stiwdio recordio ac yn mynd i'r afael ag arddulliau recordio. Yn nes ymlaen, byddwch yn dylunio syntheseisyddion meddalwedd ac yn eu defnyddio fel offerynnau.

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Sgiliau Sain
 • Cyflwyniad i Sgiliau Sgrin
 • Sgiliau Astudio
 • Dyfodol Creadigol 1 (Portffolio Cyflogadwyedd)
 • Dylunio Asedau Cyfryngau Stoc
 • Cynhyrchu Cyfryngau

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Ar y lefel hon byddwch chi'n rhoi'r sgiliau yr ydych wedi eu dysgu ar waith ac yn ychwanegu at eich portffolio o wybodaeth. Mae'r pynciau newydd yn cyd-fynd â rhai'r flwyddyn flaenorol ac yn datblygu eich sgiliau cerddoriaeth a rhaglennu cerddoriaeth.

MODIWLAU

 • Cynhyrchu Cerddoriaeth
 • Technoleg Gyfansoddol neu Safonau Cynhyrchu Stiwdio
 • Technoleg Theatr
 • Technoleg Recordio
 • Dulliau Ymchwil
 • Systemau Cerddoriaeth Ryngweithiol

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Dyma'r cyfle i gymhwyso'r hyn yr ydych wedi'i ddysgu a datblygu gosodiadau a datblygiadau diddorol mewn cerddoriaeth.  Y prosiect neu'r traethawd hir yw'r prif ddarn o waith ac mae'n rhoi'r cyfle ichi archwilio maes yn fanwl, gall fod yn dylunio ac adeiladu cadarnwedd drwy i wneud ymchwil i agwedd ar y diwydiant.

MODIWLAU

 • Traethawd Hir
 • Prosiect
 • Ôl-gynhyrchu
 • Cydweithrediad Cleientiaid
 • Lleoliad Recordio
 • Systemau Byw

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwyntiau tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu yn y cwrs yma gan gynnwys creu cynyrchiadau cerddorol, traethodau, dysgu seiliedig ar waith, portffolios, adroddiadau, a chyflwyniadau.

Bydd yr holl asesiadau yn seiliedig ar waith cwrs, ac felly nid oes arholiadau traddodiadol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi lefel uchel o wybodaeth ac arbenigedd mewn technoleg cerddoriaeth a meysydd pwnc cysylltiedig ichi. Mae'r cyrchfannau gyrfaol ar gyfer graddedigion yn eithaf eang ac fel arfer yn dibynnu ar ddiddordebau ac arbenigeddau unigol y myfyrwyr. Oherwydd y set sgiliau eang sy'n cael ei darparu gan y radd, mae graddedigion hefyd wedi symud ymlaen i lwybrau gyrfaol ehangach. Mae'r rhain wedi amrywio o rolau corfforaethol ym maes bancio a masnach i sawl math o statws hunangyflogedig.

Mae llawer o raddedigion yn dilyn llwybrau gyrfaol o fewn arbenigedd craidd Technoleg Cerddoriaeth neu feysydd cysylltiedig. Mae'r rhain wedi cynnwys:

 • Sain Deithiol - Blaen tŷ neu Beirianneg Monitor, Peirianneg Systemau, Rheolaeth Llwyfan, Ymchwil a datblygu - Mae'r cwrs wedi profi yn sylfaen gadarn sy'n galluogi myfyrwyr i Technegwyr Offer, Technegwyr Llwyfan, Gweithredwyr hunan-gyflogedig.
 • Rheoli Digwyddiadau – Gwyliau, rheoli lleoliadau bach/mawr eu maint, rheoli teithiau
 • Technegwyr Clyweledol - Llawrydd, Corfforaethol a hefyd llwybrau addysgol
 • Y Theatr – Technegwyr Llwyfan, Dylunwyr goleuo, trydanwyr, rheoli llwyfan
 • Addysgu - Mae llawer o'n graddedigion yn gweithio ym myd addysg Bellach ac Uwch yn ogystal ag mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.
 • Ymchwil a datblygu - Mae'r cwrs wedi profi yn sylfaen gadarn sy'n galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i wneud gradd ymchwil. Oherwydd y lefel uchel o arbenigedd technegol, mae hefyd wedi galluogi myfyrwyr i weithio mewn rolau ymchwil a datblygu ar gyfer cwmnïau sain mawr.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.