BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol

Manylion cwrs

 • Côd UCASB930
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 4 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Occupational Therapy students outside with a wheelchair

Course Highlights

Mae 90.6% o raddedigion

mewn gwaith taledig neu’n astudio 15 mis ar ôl graddio*

2il yn y DU

ar gyfer boddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2022)*

2il yn y DU

am foddhad ag addysgu (The Guardian University Guide 2022)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Hoffech chi weithio gyda phobl o bob oed mewn ffordd greadigol a grymusol? Efallai y bydd ein rhaglen BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol yn ddelfrydol i chi.

Bydd myfyrwyr yn: 

 • *Astudio mewn maes pwnc a raddiwyd yn ail yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cwnsela, Seicotherapi & Therapi Galwedigaethol, Complete University Guide 2022.
 • Datblygu i fod yn therapydd galwedigaethol myfyriol ac ymreolaethol, gydag eang o sgiliau gan gynnwys cyfathrebu, dadansoddi gweithgaredd, ymyriadau therapiwtig, entrepreneuriaeth ac ymchwil.
 • Cael eu haddysgu gan staff medrus sydd i gyd yn Therapyddion Galwedigaethol cofrestredig sydd â meysydd arbenigedd clinigol ac ymchwil arbenigol, sy'n cynnwys ymarfer clinigol a/neu rolau ymgynghorol ochr yn ochr â'u cyfrifoldebau addysgu.
 • Cael eich annog i ddod yn ddysgwr annibynnol. Mae yna amrywiaeth o ddulliau addysgu yn cael eu defnyddio gan gynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol, gwaith grŵp, seminarau rhyngweithiol, trafodaethau ar-lein a lleoliadau ymarfer.
 • Mynediad i sesiynau ar y cyd â myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill yma yn y brifysgol a gyda myfyrwyr therapi galwedigaethol rhyngwladol.
 • Datblygu'n broffesiynol ac yn bersonol yn ystod eich astudiaeth, gan elwa o'r cyfuniad o brofiad academaidd a lleoliad.
 • Astudio cwrs ble mae 90.6% o raddedigion mewn gwaith taledig neu’n astudio 15 mis ar ôl graddio* *dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.
 • *Astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Proffesiynau Iechyd, The Guardian University Guide 2022
 • *Astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 6ed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 8fed yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Iechyd Cysylltiedig, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
Royal College of Occupational Therapists logo

Prif nodweddion y cwrs

 • *Mae'r cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn ail yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cwnsela, Seicotherapi & Therapi Galwedigaethol, Complete University Guide 2022.
 • Derbyniad bychan o fyfyrwyr bob blwyddyn.
 • Cwrs wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (RCOT).
 • Aelodaeth o Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol i bob myfyriwr, sy'n rhoi mynediad i ystod eang o adnoddau a chyfleoedd rhwydweithio.
 • Cyfleoedd rhagorol ar gyfer amrywiaeth eang o leoliadau yn yr ardal leol, ymhellach i ffwrdd ac mewn lleoliadau rôl sy'n dod i'r amlwg.
 • Rydym yn rhaglen wedi'i gomisiynu felly gall eich ffioedd gael eu talu a gallwch fod yn gymwys ar gyfer taliad unigol blynyddol, cefnogaeth ariannol i dalu am gostau lleoliad a gallwch wneud cais am fwrsariaeth prawf-modd. (Mae amodau mewn gweithrediad).
 • Y brif safle i gyflwyno'r cwrs hwn yw ein campws Wrecsam. Gellir yn achlysurol, cyflwyno sesiynau addysg rhyngbroffesiynol o'n campws yn Llanelwy gyda myfyrwyr o gyrsiau amrywiol nyrsio ac iechyd perthynol.
 • Mae 90.6% o raddedigion y cwrs hwn mewn gwaith taledig neu'n astudio* *arolygwyd graddedigion 15 mis ar ôl graddio, dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Proffesiynau Iechyd, The Guardian University Guide 2022
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 6ed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 8fed yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Iechyd Cysylltiedig, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae astudiaethau'n sylfaen ar gyfer y dysgu i ddod. Ar y lefel yma cewch gyflwyniad i'r prif themâu, athroniaethau, rolau a chyfrifoldebau Therapyddion Galwedigaethol. Byddwch yn datblygu sgiliau ymarferol yn ogystal â sgiliau generig a throsglwyddadwy a sgiliau astudio.

MODIWLAU:

 • Astudiaethau Proffesiynol 1– beth mae'n ei olygu i fod yn weithiwr proffesiynol ym maes iechyd? Yn ymchwilio i rôl a chyfrifoldebau therapyddion galwedigaethol. Byddwch yn datblygu cysylltiadau ar gyfer rôl wirfoddol y byddwch yn ei phrhau drwy gydol eich astudiaethau.
 • Ymchwil 1–  yn canolbwyntio ar sgiliau astudio a chyflwyniad i ddefnyddio tystiolaeth ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
 • Rhwystrau Galwedigaethol– cyflwyniad i amodau ar draws y rhychwant oes a'u heffaith ar weithrediad galwedigaethol
 • Pwrpas Dynol - defnyddio ymgysylltiad galwedigaethol fel ffocws i astudio datblygiad dynol arferol gan gynnwys anatomeg, ffisioleg ac astudiaeth galwedigaethau
 • Asesu Ymarfer ar Leoliad – lleoliad clinigol cyntaf yn canolbwyntio ar asesu
 • Cynllunio Lleoliad Ymarfer – ail leoliad clinigol yn canolbwyntio ar gynllunio a gosod nodau.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Gan adeiladu ar eich gwybodaeth Lefel 4, bydd disgwyl ichi ddatblygu'ch sgiliau fel dysgwr annibynnol. Bydd gan ddeunydd damcaniaethol ffocws ar themâu fel camweithredu, ymyrryd therapiwtig a chwmpas therapi galwedigaethol. Anogir cymhwyso sgiliau adfyfyriol a dadansoddol.

MODIWLAU:

 • Dulliau Ymarfer  – byddwch yn edrych ar y theori sy'n sail i therapi galwedigaethol
 • Ymchwil 2 - yn datblygu sgiliau ymchwil gan gynnwys datblygu cynnig ymchwil
 • Ymyrryd Galwedigaethol 1 – yn canolbwyntio ar sgiliau therapiwtig ar gyfer ystod o gyflyrau/materion galwedigaethol ar draws y rhychwant oes
 • Ymyrryd Galwedigaethol 2  – yn canolbwyntio ar sgiliau therapiwtig ar gyfer cyflyrau/cyd-destunau cymhleth
 • Ymyrryd ar Leoliad Arfer – trydydd lleoliad clinigol sy'n canolbwyntio ar asesu, cynllunio ac ymyrraeth

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae Lefel 6 yn cwmpasu intergreiddio prosesau therapiwtig gyda sgiliau gwerthuso beirniadol, Gosodir pwyslais hefyd ar ystyriaethau moesegol, athroniaethau rheoli a deddfwriaeth, Disgwylir dysgu annibynnol ac ymarfer adfyfyriol annibynnol.

MODIWLAU:

 • Arweinyddiaeth ac Arloesedd mewn Ymarfer  – gan defnyddio profiad lleoliad ac academaidd byddwch yn dechrau beirniadu ymarfer.
 • Ymchwil 3 - atgyfnerthu pellach ar sgiliau ymchwil a chwblhau eich prosiect ymchwil.
 • Gwerthuso Ymarfer- byddwch yn atgyfnerthu eich sgiliau therapiwtig a'ch gallu i werthuso a beirniadu ymarfer gyda materion cymhleth.
 • Astudiaeth a drafodwyd  - cyfle i ddewis maes arfer i astudio'n fwy trylwyr.

Ar ôl cwblhau pobl lefel cewch chi BSc (Anrh) mewn Therapi Galwedigaethol a byddwch yn gymwys i wneud cais i gofrestru'n Therapydd Galwedigaethol gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol. Mae hefyd angen TGAU Mathemateg a Saesneg neu gyfwerth (gradd c / 4 neu uwch)

Croesewir ceisiadau gan bobl a all gyflwyno tystiolaeth o brofiad bywyd/gwaith perthnasol. Yn ogystal, disgwylir i ymgeiswyr arddangos rhywfaint o fewnwelediad i rôl therapi galwedigaethol

Ystyrir ceisiadau yn unigol ac yn ôl eu teilyngdod, fodd bynnag, mae’n rhaid fod gennych:

 • Astudiaethau Lefel A ddiweddar (yn ystod y 5 mlynedd diwethaf) neu gyfatebol (BTEC, Cwrs Mynediad mewn pwnc perthnasol)
 • Os ydych newydd adael yr ysgol mae gofyn bod gennych o leiaf 112 pwynt tariff UCAS yn TAG Safon Uwch neu gyfatebol
 • Profiad o ystod o leoliadau iechyd/gofal cymdeithasol/trydydd sector naill ai'n wirfoddol neu'n gyflogedig
 • O ddewis profiad gyda Therapydd Galwedigaethol naill ai drwy gysgodi neu fynychu diwrnodau blasu'r Ymddiriedolaeth neu ddigwyddiadau gyrfaol tebyg.

Mae pob cynnig am le ar y radd hon a wneir yn dilyn cyfweliad yn amodol ar gwblhau cliriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Yn ogystal mae cael eich derbyn i'r cwrs yn amodol ar Gliriad Iechyd Galwedigaethol.

 

Addysgu ac Asesu

Defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau asesu gan gynnwys:

 • Traethodau
 • Prosiectau Grŵp
 • Cyflwyniadau viva
 • Prosiect ymchwil

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd graddedigion yn gallu cofrestru fel Therapydd Galwedigaethol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd, gan roi hawl iddynt weithio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU a thramor. 

Mae llawer o raddedigion yn cael gwaith yn y GIG, gwasanaethau cymdeithasol, y trydydd sector ac mewn meddygfeydd preifat. Mae myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o feysydd megis gweithio gyda phobl sydd ag anghenion cymhleth, anghenion iechyd aciwt, materion iechyd meddwl neu anableddau dysgu. Mae ein graddedigion hefyd wedi manteisio ar gyfleoedd i weithio dramor.

Os hoffech chi wneud astudiaethau pellach neu ddilyn gyrfa ym maes ymchwil yna gallwch fynd ymlaen i astudio ar lefel Meistr a lefel Doethuriaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Ffioedd a chyllid

Fel myfyriwr Therapi Galwedigaethol ym Mhrifysgol Glyndwr, ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am dwy flynedd ar ôl cwblhau eich astudiaethau, mae gennych hawl i dderbyn bwrsariaeth GIG Cymru, sy'n golygu bod eich ffioedd yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru. 

Yn ychwanegol:

 • Rydych chi'n derbyn taliad grant blynyddol o £1000
 • Gallwch wneud cais am fwrsariaeth prawf modd
 • Cymorth gofal plant, lwfans myfyrwyr anabl, lwfans dibynyddion, lwfans dysgu i rieni
 • Darperir eich gwisg
 • Rydych chi'n derbyn aelodaeth lawn o fyfyrwyr o RCOT

Os nad ydych yn dymuno gweithio yng Nghymru ar ôl cwblhau eich astudiaethau, yna mae'r strwythur ffioedd arferol yn berthnasol.

I gael mwy o wybodaeth am opsiynau cyllido ar gyfer BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol, cliciwch yma.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma. 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.


I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null