BSc (Anrh) Therapi Lleferydd ac Iaith

Manylion cwrs

 • Côd UCASSL22
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 3 Blynedd (LlA)
 • Tariff UCAS 120
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Course Highlights

Astudiwch

Therapi Lleferydd ac Iaith sy'n unigryw yng Ngogledd Cymru.

Cofrestrwch

gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Cymorth

tiwtorial gan staff a hwyluswyr addysg ymarfer sydd wedi'u lleoli ym mhob ardal Bwrdd Iechyd.

Physio & OT students outside

Nyrsio aIechyd perthynol

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae gradd Therapi Lleferydd ac Iaith yn newydd sbon i Ogledd Cymru. Y cwrs hwn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r cyntaf i gael ei ddylunio yn sgil y pandemig gan ei wneud nid yn unig yn arbenigo yn ei gynnwys ond hefyd yn unigryw yn ei ardal.

Bydd y cwrs:

 • Yn integreiddio datblygiadau technolegol ac ysgogol newydd i'r proffesiwn i arferion addysgu a dysgu.
 • Yn golygu y bydd graddedigion modd yn gymwys i gael eu hardystio gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a'r Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd gan ganiatáu iddynt ymarfer fel SALT ardystiedig.
 • Yn cynnal perthynas waith agos gyda therapyddion wrth ddarparu addysg broffesiynol sy'n addas i anghenion darpariaeth iechyd a gofal yng Nghymru.
 • Yn un o'r cyntaf i sicrhau bod dysgwyr yn graddio gyda pharedd rhyngwladol ymhlith graddedigion SALT ledled y byd.
 • Yn galluogi i raddedigion gynnal llwyth achosion pediatrig a/neu oedolion a gallant asesu a thrin cleifion â dysffagia yn ogystal ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, dan oruchwyliaeth fel therapydd newydd gymhwyso.

*Mae'r cwrs hwn yn ddarostyngedig ar gymeradwyaeth HCPC.

Two students talking to each other

Therapi Lleferyddac Iaith

Arweinydd y rhaglen, Lauren Salisbury, i ddweud ychydig mwy wrthych am y cwrs, ei ragolygon gyrfa ac astudio yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae graddedigion yn gymwys i gael eu hardystio gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd ar ôl cwblhau eu blwyddyn Ymarferydd Newydd Gymhwyso yn llwyddiannus.
 • Mae'r un cyntaf a gynlluniwyd yn sgil y pandemig ac felly'n canolbwyntio'n fawr ar dechnolegol ac efelychu yn gwella i'r proffesiwn.
 • Datblygwyd ochr yn ochr â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i sicrhau ei fod yn rhoi'r rhinweddau, y sgiliau a'r wybodaeth sydd bwysicaf i chi.
 • Ethos cydweithredol a rhyng-broffesiynol cryf sy'n adlewyrchu natur y proffesiwn mewn cyd-destun iechyd, cymdeithasol ac addysg sy'n newid yn gyflym a'r set sgiliau unigryw y mae'r SLT yn ei rhoi i dimau amlasiantaethol.
 • Cymysgedd cytbwys ar hyd oes pediatreg ac oedolion sy'n eich arfogi â'r cymwyseddau clinigol a phroffesiynol ar gyfer cofrestru cymwys fel Therapydd Iaith a Lleferydd.
 • Yn cydnabod materion cyfoes yn y gweithlu, gan eich galluogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer ymarfer myfyriol a dysgu gydol oes fel arweinwyr gofal iechyd rheng flaen.
 • Y brif safle i gyflwyno'r cwrs hwn yw ein campws Wrecsam. Gellir yn achlysurol, cyflwyno sesiynau addysg rhyngbroffesiynol o'n campws yn Llanelwy gyda myfyrwyr o gyrsiau amrywiol nyrsio ac iechyd perthynol.

*Mae'r cwrs hwn yn ddarostyngedig ar gymeradwyaeth HCPC.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd yn amlinellu pum gallu craidd y proffesiwn SLT. Maent yn darparu ffocws ar gyfer gweithgareddau dysgu, datblygu cwricwla ac adnoddau a rennir a chyflawni'r canlyniadau sy'n rhan annatod o'r weledigaeth ar gyfer y gweithlu.

 1. Cyfathrebu
 2. Partneriaethau
 3. Arweinyddiaeth a Dysgu Gydol Oes
 4. Ymchwil ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 5. Ymreolaeth ac atebolrwydd proffesiynol

Bydd y rhain yn cael eu hymgorffori drwy gydol y cwrs i lywio addysgu a dysgu'r graddedig.

Bydd gan fodiwlau a rennir themâu allweddol megis arweinyddiaeth ac ymchwil, cyfweld ysgogol, ymarfer proffesiynol ac anatomeg a ffisioleg.

Manylion modiwlau pellach yn dod yn fuan.

Gofynion mynediad a gwneud cais

120 pwynt tariff UCAS TAG Lefel A neu gyfwerth mewn meysydd pwnc perthnasol sy’n cwmpasu gwyddoniaeth a’r celfyddydau.*

O leiaf 5 TGAU (neu gyfwerth), gan gynnwys Cymraeg/Saesneg iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch.

Yn ogystal â’r gofynion academaidd, rhaid i bob ymgeisydd nad yw’r iaith Gymraeg na’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt ddangos hyfedredd Saesneg sy’n cyfateb i Lefel 8 y System Profi Iaith Saesneg Rhyngwladol, heb unrhyw elfen o dan 7.5.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ystyried amrywiaeth o gymwysterau a phrofiad wrth ystyried ceisiadau i'n rhaglenni. Os nad ydych yn siŵr a fydd y cymwysterau sydd gennych ar hyn o bryd yn cael eu derbyn ar gyfer mynediad, neu os nad ydych yn siŵr y byddwch yn cyflawni'r pwyntiau Tariff UCAS gofynnol, cysylltwch â ni yn enquiries@glyndwr.ac.uk am gyngor ac arweiniad pellach.

*yn amodol ar newid

 

Addysgu ac Asesu

Byddwch yn cael eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys:

 • Asesiad Ymarfer a Phortffolio Clinigol
 • Asesiadau Ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r radd yn rhoi cymhwysedd i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal i ymarfer fel therapydd lleferydd ac iaith yn y DU, ac mae graddedigion yn gymwys i gael eu hardystio gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd ar ôl cwblhau eu blwyddyn Ymarferydd Newydd Gymhwyso yn llwyddiannus.

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr a gomisiynir weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl graddio. Dysgwch fwy am Fwrsariaeth GIG AaGIC.

Ffioedd a chyllid

Rhaglen a gomisiynir gan Fwrsariaeth Llywodraeth Cymru yw hon.

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen hon ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cofrestru (yn amodol ar newid).

Manyleb y rhaglen

You can see the full programme specification here.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Mae cyrsiau sydd yn cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu ac achredu” yn gyrsiau newydd sydd yn cael eu datblygu ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu cwblhau drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Mae’r cyrsiau yma hefyd yn y broses o geisio am achrediad/cydnabyddiaeth gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh - Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio, sydd yn broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu dilysu a’u hachredu bydd manylion y cyrsiau yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu ac achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os nad fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.