BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Manylion cwrs

 • Côd UCASM240
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Criminology lecturer walking with a student carrying criminology textbooks

Course Highlights

1af yn y DU

am foddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2022)*

 

1af yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)*

1af yng Nghymru

yn gyffredinol yn nhablau cynghrair pwnc Troseddeg (The Guardian University Guide 2022)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein rhaglen yn mynd i’r afael ag ystod hynod ddiddorol o gwestiynau o pam fod pobl yn troseddu a sut mae’n effeithio cymdeithas, i gerrig milltir hanesyddol yn y system gyfiawnder ac achosion enwog gafodd effaith anferthol ar y maes cyfreithiol.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Astudio troseddeg o ystod o safbwyntiau gan gynnwys y cymdeithasol, gwleidyddol a seicolegol, gan ganolbwyntio ar ddulliau modern o blismona, datblygiad polisi a gwaith llysoedd ynadon a’r goron.
 • Archwilio cyfraith droseddol a rôl a gwaith yr asiantaethau sydd yn rhan o’r system cyfiawnder troseddol modern.
 • Cymryd rhan mewn ymweliadau safle.
 • Cael ystod o gyfleoedd gwaith gwirfoddol.
 • Dysgu gan ddarlithwyr gwadd megis barnwyr, staff yr heddlu, gwasanaeth prawf a chyfiawnder ieuenctid.
 • *Astudio mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cymdeithaseg, Complete University Guide 2022.
 • Astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc Cymdeithaseg CAH3 dyfarnwyd yn 2il o brifysgolion y DU ar gyfer addysgu yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021. Dyfarnwyd hefyd yn 1af o brifysgolion Cymru ar gyfer cyfleoedd dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academig, trefniant a rheolaeth, cymuned dysgu, llais myfyriwr, undeb myfyrwyr a boddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021.
 • Gadael yn barod i fynd ymlaen i ystod eang o sectorau gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid, y gwasanaeth prawf, carchardai, yr heddlu a sefydliadau gwirfoddol.
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru yn gyffredinol yn nhablau cynghrair pwnc Troseddeg, The Guardian University Guide 2022. Graddiwyd y maes pwnc yn 1af yn y DU am foddhad ag addysgu, 1af yn y DU am foddhad gyda’r cwrs ac yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad yn yr un tablau cynghrair. 
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 1af yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Troseddeg, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
Crime scene tape with police car in background

Cymerwch ran yn ein hymarferhyfforddi amser-real blynyddol

Pob blwyddyn rydym yn cynnal efelychiad dysgu ar ffurf Diwrnod Safle Trosedd proffil-uchel, gyda myfyrwyr o ystod o gyrsiau yn actio, bod yn dystion, archwilio ac adrodd ar drosedd proffil-uchel sydd wedi digwydd ar y campws.

Prif nodweddion y cwrs

 • Bydd cyfle gennych i ymuno â’r Gymdeithas Troseddeg sydd yn weithgar iawn.
 • Mae gan y darlithwyr yn y maes hwn brofiad eang a chyfredol o weithio yn y sector cyfiawnder troseddol ac yn ymchwil-weithredol ym maes cyfiawnder ieuenctid, carchardai, digartrefedd, terfysgaeth a chamddefnyddio sylweddau.
 • Cysylltiadau da gydag asiantaethau cyfiawnder troseddol a chyflogwyr fel yr heddlu, ymddiriedolaethau prawf, charchardai, llysoedd ynadon a’r gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid.
 • Defnyddir dulliau dysgu arloesol a hyblyg gyda rhan o’r cwrs yn cael ei ddarparu ar-lein.
 • Ceir darlithoedd wyneb yn wyneb ddeuddydd yr wythnos.
 • Mae’r staff yn ymarferwyr ac academyddion profiadol sydd yn dod â materion yn fyw drwy astudiaethau achos.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cymdeithaseg, Complete University Guide 2022.
 • *Mae'r cwrs sy'n rhan o faes pwnc Cymdeithaseg CAH3 dyfarnwyd yn 2il o brifysgolion y DU ar gyfer addysgu yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021. Dyfarnwyd hefyd yn 1af o brifysgolion Cymru ar gyfer cyfleoedd dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academig, trefniant a rheolaeth, cymuned dysgu, llais myfyriwr, undeb myfyrwyr a boddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru yn gyffredinol yn nhablau cynghrair pwnc Troseddeg, The Guardian University Guide 2022. Graddiwyd y maes pwnc yn 1af yn y DU am foddhad ag addysgu, 1af yn y DU am foddhad gyda’r cwrs ac yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad yn yr un tablau cynghrair.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 1af yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Troseddeg, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae'r flwyddyn gyntaf yn gyflwyniad i faterion ymarfer yn ymwneud â gweithio yn y system cyfiawnder cymunedol a deall ac ymgysylltu ag ymddygiad troseddol. Mae'r ystod o fodiwlau sydd yn cael eu harchwilio yn y flwyddyn gyntaf yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o achosion trosedd ar lefel gymdeithasol ac unigol ac yn archwilio gwaith yr asiantaethau sy'n rhan o'r system cyfiawnder troseddol.

MODIWLAU:

Craidd

 • Astudio mewn Addysg Uwch: I gefnogi myfyrwyr ar gyfer dysgu a datblygiad personol a phroffesiynol parhaus mewn addysg uwch.
 • Cyflwyniad i Droseddeg a Chyfiawnder Troseddol: Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i’r myfyriwr o gyfiawnder troseddol a’r gyfraith. Bydd yn canolbwyntio ar gysyniadau allweddol megis y diffiniad o drosedd ac athroniaeth dedfrydu.
 • Troseddau a Throseddwyr Arwyddol: Erbyn diwedd y modiwl bydd myfyrwyr wedi derbyn cyflwyniad i drobwyntiau a dadleuon allweddol sy’n gysylltiedig ag ymarfer cyfiawnder troseddol.

Dewisol

 • Cyffuriau, Alcohol a Throsedd: Ystyried ystod ac ehangder y cyffuriau a ddefnyddir a gwerthfawrogi cyd-destun cymdeithasol eu defnydd. Mae’n gyflwyniad i ddehongliad cymdeithasol o’r ‘broblem gyffuriau’.
 • Trosedd, Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol: Mae’r modiwl yma yn archwilio trosedd mewn cyd-destun cymdeithasol, er enghraifft, tai, addysg ac iechyd.
 • Cyflwyniad i Seicoleg Fforensig: Cyflwyno myfyrwyr i’r prif faterion sy’n gysylltiedig â Seicoleg Fforensig
 • Ymlyniad a Throsedd: Mae’r modiwl hwn yn cymhwyso damcaniaeth ymlyniad i ddeall rhagolygon datblygiad problemus mewn poblogaethau fforensig. Mae’r ffocws ar theori ymlyniad yn cyflwyno dull sydd yn ceisio deall dylanwad perthnasoedd ar bersonoliaeth a datblygiad cymdeithasol. Mae’r modiwl yn cwestiynu dulliau ymchwil theori ymlyniad sydd yn archwilio profiadau niweidiol sydd fwyaf tebygol o arwain at weithredu cymdeithasol gwael ac ymddygiad troseddol.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae’r ail flwyddyn wedi’i chynllunio i adeiladu’n uniongyrchol ar y sgiliau a’r wybodaeth a ddatblygwyd gan y myfyrwyr yn ystod blwyddyn un. Mae myfyrwyr yn astudio cyfraith droseddol ac mewn darlithoedd traddodiadol ac ymweliadau maes ble mae hynny’n bosib, e.e. i’r carchar a’r llys, mae myfyrwyr yn dysgu am faterion uwch mewn ymarfer effeithiol gyda mathau penodol o droseddwyr. Mae damcaniaeth droseddegol ac ymchwil yn cael ei archwilio i ddechrau’r broses o ddatblygu gallu myfyrwyr i feddwl yn ddamcaniaethol ac yn feirniadol am ymarfer cyfiawnder troseddol.

MODIWLAU:

Craidd

 • Gwahaniaeth Cymdeithasol ac Anghydraddoldeb: Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o berthynas dosbarth cymdeithasol, rhyw, hil, oedran, ethnigrwydd, iaith ac agweddau amlwg eraill ar amrywiaeth mewn perthynas ag erledigaeth, trosedd ac ymatebion i’r ffenomenau hyn.
 • Trosedd ac Ymddygiad Troseddol: I ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol i fyfyrwyr o ystod o droseddau ac ymddygiad troseddol cyfredol sydd yn cael eu cyflawni yn y gymdeithas gyfoes.
 • Dulliau Ymchwil: Byddwch yn ennill dealltwriaeth a gwerthfawrogiad beirniadol o natur a defnydd priodol o strategaethau ymchwil mewn perthynas â materion trosedd, erledigaeth, ac ymatebion i drosedd a gwyredd.

Dewisol

 • Dysgu yn y Gweithle: Bydd y modiwl hwn yn rhoi mewnwelediad a phrofiad uniongyrchol i fyfyrwyr o ymarfer cyfiawnder troseddol proffesiynol a’i nod yw paratoi myfyrwyr i weithio mewn cyd-destunau proffesiynol
 • Gweithio mewn Lleoliadau Gwarchodol a Chymunedol gyda phobl sydd wedi troseddu: Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddysgu am ac ymarfer y sgiliau sydd yn hanfodol i weithio’n effeithiol gyda throseddwyr a lleihau’r risg o aildroseddu.
 • Cyfraith Droseddol a’r Broses Cyfiawnder Troseddol: Mae'r modiwl hwn yn darparu myfyrwyr â dealltwriaeth o natur a chyd-destun y gyfraith, gan ganolbwyntio'n bennaf ar gyfraith droseddol. Bydd hyn yn cynnwys archwilio'r Broses Cyfiawnder Troseddol gan gynnwys - llysoedd a gwrandawiadau ar gyfer oedolion a phobl ifanc; theori ac ymarfer dedfrydu; carchar a chosbau yn y gymuned; a lle hawliau dynol yn y prosesau hyn.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Yn y flwyddyn olaf, mae’r modiwlau yn datblygu gallu myfyrwyr i gymhwyso safbwyntiau damcaniaethol a beirniadol i brosesau ac ymarfer cyfiawnder troseddol.  Cynigir rhywfaint o ddewis hefyd o ran opsiynau modiwlau. Mae natur wleidyddol-gymdeithasol llunio polisi cyfiawnder troseddol yn cael ei archwilio gan edrych drwy lens feirniadol ar y system cyfiawnder troseddol.

Yna gall myfyrwyr ddewis archwilio sut y gall euogrwydd a dieuogrwydd gael eu trafod yn yr heddlu a’r llys, a chyfraniad y gallai seicoleg fforensig ei wneud i ddeall trosedd, cyfiawnder troseddol neu ymateb cyfiawnder troseddol amlasiantaethol i drosedd. Mae myfyrwyr hefyd yn cwblhau eu prosiect ymchwil eu hunain, gan archwilio maes sydd o ddiddordeb iddynt dan oruchwyliaeth un o’r darlithwyr troseddeg profiadol yn yr adran.

MODIWLAU:

Craidd

 • Prosiect Ymchwil: Cynhyrchu prosiect ymchwil annibynnol yn seiliedig ar ddata cynradd. Dadlau traethawd ymchwil sydd yn seiliedig ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o theori troseddeg, arfer da mewn ymchwil a pholisi cyfiawnder troseddol. Cyfosod gwybodaeth a dealltwriaeth a ddatblygwyd trwy gydol eu rhaglen troseddeg o astudiaeth israddedig.
 • Rheolaeth, Cyfiawnder a Chosb: Gwerthusiad beirniadol o ddatblygiad cymdeithasol a hanesyddol cyfiawnder, dedfrydu a rheolaeth gymdeithasol.  

Dewisol

 • Gwaith Amlasiantaethol: Astudio asiantaethau cyfiawnder troseddol sy'n rhan o'r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr, gan ddadansoddi'n feirniadol eu cyfraniad at y gwaith o reoli trosedd ac amddiffyn y cyhoedd.
 • Cyfiawnder Ieuenctid:  Archwilio yn feirniadol yr ystyron sydd ynghlwm wrth blentyndod, ieuenctid a throsedd a'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n troseddu.
 • Terfysgaeth: Archwilio dehongliad cymdeithasol cyfoes o derfysgaeth a’r goblygiadau i gymdeithas.
 • Plismona Cymunedau Cyfoes: Nod y modiwl hwn yw archwilio natur esblygol plismona a materion cyfoes wrth plismona cymdeithas.
 • Dehongli Euogrwydd a Dieuogrwydd: Nod y modiwl hwn yw astudio dehongliadau cyfreithiol a chymdeithasol o euogrwydd a dieuogrwydd; Archwilio natur broblemus “ffeithiau” a “gwirionedd” wrth ddehongli euogrwydd a dieuogrwydd gan wahanol fathau o actwyr: cyhuddwyr, y sawl a gyhuddir, dyfarnwyr, y cyfryngau, ymchwilwyr a’r cyhoedd, ac astudio detholiad o achosion sydd wedi mynd i achos troseddol.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofyniad academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol.

Mae’n bosib y bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (a elwid gynt yn CRB) ar gyfer gweithgaredd lleoliad ar y modiwl dewisol Dysgu Seiliedig ar Waith.

Addysgu ac Asesu

Mae yna amrywiaeth o ddulliau asesu ar gyfer y cwrs, gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, astudiaethau achos ac arholiadau. Ym Mlwyddyn 3 bydd gofyn i chi wneud prosiect ymchwil ar bwnc sydd o ddiddordeb ichi.

Defnyddir dulliau addysgu arloesol a hyblyg y gyda rhan o'r cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein. Mae darlithoedd wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal dau ddiwrnod yr wythnos. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymweliadau â safleoedd sydd yn y gorffennol wedi cynnwys ymweliadau â llys y goron a charchar.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ceir ystod ragorol o gyfleoedd gyrfaol ym maes cyfiawnder troseddol a chymunedol. Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i yrfaoedd gyda’r heddlu a’r gwasanaethau prawf, cymorth i ddioddefwyr, y gwasanaeth carchardai, y gwasanaeth troseddau ieuenctid ac asiantaethau cyffuriau ac alcohol, yn ogystal â swyddi yn y sector gwirfoddol.

Gallai ein gradd eich galluogi hefyd i symud ymlaen i gwrs pontio’r gyfraith petaech yn dymuno gwneud hynny, neu ddilyn llwybr gyrfaol hollol wahanol.

Os ydych eisiau parhau â’ch astudiaethau, efallai yr hoffech fynd ymlaen i wneud yr MA mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
criminology students in corridor

Astudio Troseddegyn PGW

“Rydw i wedi dewis astudio yma am fod y darlithwyr a gwrddais ar y diwrnod agored yn anhygoel- mae’n debyg y gorau i mi eu cwrdd erioed! Roeddwn yn teimlo fy mod yn cael fy nhrin fel myfyriwr yn hytrach na rhif wrth imi siarad â nhw. ”

Louis Lambert-Ward, myfyriwr Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol