HNC Peirianneg Sifil

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 1 BL (rhan-amser)
 • Lleoliad Wrecsam
Civil engineering students using surveying equipment

Course Highlights

Cwrs 1 flwyddyn

yn wahanol i'r rhan fwyaf o gyrsiau TGU eraill

 

Dysgu cyfunol

ar-lein ac ar y campws

 

Llwybr cynnydd

i’r rhaglen BSc Astudiaethau Peirianneg Sifil

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Y Diwydiant Adeiladu yw un o’r sectorau cyflogaeth mwyaf yn y Deyrnas Unedig ac mae’n gofyn am gyflenwad cyson o dechnegwyr peirianneg sifil a pheirianwyr i roi ystod o brosiectau peirianneg sifil ar waith ar draws y DU a thramor.

 • Mae’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) mewn Peirianneg Sifil yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rhai hynny sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant neu’r rhai hynny sydd am ymuno â sector diwydiannol bywiog a heriol.
 • Bydd y rhaglen HNC yn adeiladu ar eich gwybodaeth presennol o ran sgiliau dylunio, goruchwylio, datrys problemau a rheoli gan ddatblygu ymhellach eich dealltwriaeth o sut mae prosiectau peirianneg sifil yn cael eu dylunio, adeiladu a goruchwylio, sut mae problemau yn cael eu datrys, hyd nes eu cwblhau.

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn wahanol i’r rhan fwyaf o gyrsiau HNC, mae’r rhaglen HNC Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael ei darparu dros gyfnod o un flwyddyn.
 • Bydd y cwrs yn cael ei ddarparu drwy ddull dysgu cyfunol, gyda’r rhan fwyaf o ddarlithoedd yn cael eu cyflwyno yn gydamserol ar-lein, a dim ond ar gyfer tiwtorialau gwaith ymarferol a rhai asesiadau y bydd rhaid mynychu campws y Brifysgol.
 • Mae’r cwrs wedi ei strwythuro i sicrhau gwerth o ran cynnwys a chredydau, gan ganiatáu i fyfyrwyr llwyddiannus i symud ymlaen i’r rhaglen BSc Astudiaethau Peirianneg Sifil.
 • Bydd myfyrwyr yn derbyn arweiniad arbenigol, ac yn cael eu cefnogi a’u mentora gan ddarlithwyr Peirianneg Sifil Siartredig sydd â phrofiad eang yn y diwydiant a chysylltiadau rhagorol gyda chyrff proffesiynol a chyflogwyr. Bydd myfyrwyr yn elwa o glywed siaradwyr gwadd sydd yn beirianwyr sifil proffesiynol ac o fynd ar ymweliadau safle drwy gydol y cwrs.
 • Mae Prifysgol Glyndŵr yn Bartner Academaidd gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil ac mae aelodaeth myfyriwr o’r cyrff proffesiynol yn rhad ac am ddim.
 • Bydd gan fyfyrwyr fynediad at ystafelloedd Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, meddalwedd arbenigol a labordai hydroleg a strwythurau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae CHWE modiwl craidd i’r rhaglen Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg Sifil.

Mae pob maes astudio yn cynnwys yr holl feysydd pwnc sydd eu hangen i gwrdd â disgwyliadau cyflogwyr a chyrff proffesiynol. Mae Cynaliadwyedd ac Iechyd a Diogelwch wedi eu gwau drwy’r modiwlau.

Mae pynciau yn cael eu hystyried o’r egwyddorion cyntaf, er mwyn i fyfyrwyr fedru gwerthfawrogi materion sylfaenol o ran dylunio, adeiladu, rheoli a datgomisiynu prosiectau peirianneg sifil.

MODIWLAU (LEFEL 4)

 • Gwyddoniaeth a Deunyddiau  
 • Adeiladu Peirianneg Sifil
 • Dadansoddiad Strwythurol a Dylunio
 • Daeareg a Mecaneg Pridd
 • Tirfesur Safleoedd
 • Technegau Peirianneg Dadansoddol 

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

O ran cymwysterau mynediad, fel rheol bydd disgwyl i ymgeiswyr fod wedi cyflawni o leiaf un o’r canlynol: 

 • 80-112 pwynt tariff UCAS (280 cyn-2017); neu
 • Tystysgrif Genedlaethol neu Ddiploma BTEC mewn disgyblaeth sy’n berthnasol i adeiladu; neu
 • aelodaeth o gorff proffesiynol sy’n berthnasol i adeiladu ar lefel a ystyrir yn briodol gan dîm y rhaglen.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau ffurfiol a nodir ond sydd â phrofiad digonol yn y diwydiant, er mae’n bosib y bydd rhaid ystyried prawf diagnostig cyn cynnig lle, er mwyn mesur gallu academaidd, yn enwedig mewn mathemateg a Saesneg neu Gymraeg.

Mae croeso hefyd i ymgeiswyr rhyngwladol sydd â chymwysterau sydd wedi eu hamlinellu gan y Ganolfan Genedlaethol Cydnabyddiaeth a Gwybodaeth Academaidd (NARIC) fel rhai sy’n cyfateb i’r cymhwyster mynediad perthnasol ar gyfer y DU. Disgwylir i bob ymgeisydd nad yw eu iaith gyntaf yn Saesneg neu Gymraeg ddangos hyfedredd iaith Saesneg; gall ymgeiswyr Ewropeaidd ddarparu’r dystiolaeth hon mewn sawl ffordd gan gynnwys IELTS; mae angen i ymgeiswyr rhyngwladol sefyll Prawf Iaith Saesneg Diogel (SELT) sydd wedi ei gymeradwyo gan Fisâu a Mewnfudo’r DU (UKVI) (gweler yma am fanylion). 

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu fel rhan o’r rhaglen i ysgogi’r mathau o sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig, ymarferol, gweledol a llafar a ddisgwylir; mae adroddiadau ysgrifenedig, defnydd ymarferol o offer technegol, datrys problemau a chyfrifiadau, cynrychioliadau gweledol, dadansoddi mewn labordy, defnyddio offer tirfesur, profion yn y dosbarth, gwaith cwrs a chyflwyniadau llafar i gyd yn ffyrdd pwysig y gall myfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth.

Mae’r asesiadau a ddewisir ar gyfer pob modiwl wedi eu dewis i weddu natur cynnwys technegol pob pwnc, a gyda’i gilydd maent yn darparu ystod o gyfleoedd i fyfyrwyr ddangos eu diddordeb, brwdfrydedd a dehongliad o gynnwys yn ystod eu hastudiaethau.

DYSGU AC ADDYSGU

Darperir modiwlau gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau addysgu a dysgu, gan gynnwys darlithoedd ar-lein, gweithgareddau ymarferol, tiwtorialau a thrafodaethau grŵp. Y brif flaenoriaeth yw sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo’n gyfforddus yn yr amgylchedd ddysgu academaidd a theimlo’u bod yn gallu cyfrannu at drafodaeth deunydd pwnc mewn unrhyw ddosbarth ar-lein, tiwtorial neu weithgaredd dysgu arall sydd yn ffurfio rhan o’u hastudiaethau - mae addysgu a dysgu yn y bôn yn broses dwyffordd gyda barn y myfyriwr yn hanfodol bwysig.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg Sifil yn cynnig cymhwyster a gydnabyddir fel mesur cynhwysfawr a gwerthfawr yn nisgyblaeth peirianneg sifil.

Gall graddedigion y gymhwyster HNC Peirianneg Sifil wella eu rhagolygon gyrfa yn y diwydiant peirianneg sifil drwy weithio tuag at swydd Uwch Dechnegydd o fewn y proffesiwn neu drwy astudiaeth bellach ar lefel gradd.

Ymysg y gyrfaoedd potensial mae:

Rôl dechnegol mewn 

 • Dylunio Peirianneg Sifil
 • Contractio Peirianneg Sifil
 • Peirianneg Strwythurol
 • Peirianneg Geodechnegol
 • Peirianneg Priffyrdd
 • Peirianneg Rheilffyrdd
 • Peirianneg Arfordirol/Afonol
 • Rheoli Prosiectau
 • Cyflenwad a Seilwaith Dŵr
 • Tirfesureg Dopograffig
 • Iechyd a Diogelwch Adeiladu

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer Peirianneg Sifil HNC yw £9000.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Fel gweithiwr yn y sector adeiladu, mae'n ddigon posibl y bydd cyllid ar gael trwy gynlluniau a weinyddir gan sefydliadau sgiliau'r sector. Ewch i wefan Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu i gael mwy o wybodaeth: https://www.citb.co.uk/

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.