BSc (Anrh) Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 BL (llawn-amser) 2 BL (rhan-amser)
 • Lleoliad Wrecsam
Nursing professional making a home visit to an elderly patient

Course Highlights

Dysgu

gan dîm o nyrsys proffesiynol sydd â chefndiroedd mewn nyrsio ardal a rolau nyrsio cymunedol.

Cyfleodd

i ymgymryd â chyfnod o 6 wythnos o atgyfnerthu ymarfer ar ddiwedd y rhaglen.

Dewisiwch

astudio ar sail amser llawn, rhan-amser neu hyblyg fesul modiwl.

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r unig ddarparwr yng Ngogledd Cymru sy'n cynnig y Rhaglen Nyrsio Ardal. Mae'r rhaglen ar gyfer nyrsys cymwysedig sydd yn meddu ar gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda Chofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (cyfateb i ran 1 neu 12 o Gofrestr y CNB).

 • nod penodol y rhaglen yw ehangu dealltwriaeth y myfyriwr o agweddau allweddol ar nyrsio ardal, gan gynnwys caffael gwybodaeth manwl ar flaen y gad ym maes gofal
 • bydd y cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio ac ymarfer cymwys ar lefel arbenigol mewn nyrsio ardal, er mwyn cwrdd â Safonau Ymarfer Arbenigol yr NMC (2001).

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y cwrs. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd myfyrwyr yn gallu cymhwyso fel Nyrs Ardal
 • Bydd y cymhwyster yn gofnodadwy gyda'r cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)
 • Gellir cymryd y cwrs yn llawn amser, yn rhan-amser neu'n hyblyg ar sail modiwl wrth fodiwl.
 • Cewch eich dysgu gan dîm ymroddedig o nyrsys proffesiynol sydd â chefndir mewn Swyddi Nyrsio Ardal a Nyrsio Cymunedol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Nodau penodol y rhaglen Nyrsio Ardal yw ehangu dealltwriaeth y myfyriwr o brif agweddau nyrsio ardal gan gynnwys datblygu gwybodaeth fanwl a chydlynol ar flaen y gad o ran gofal.   Bydd y cwrs yn paratoi myfyrwyr i astudiaethau ac ymarfer cymwys ar lefel arbenigol ym maes nyrsio ardal er mwyn bodloni Safonau ar gyfer Ymarfer Arbenigol (2001) Y CNB.

Modiwlau

 • Sylfeini Ymarfer Cymunedol - Bydd y modiwl Sylfeini Ymarfer Cymunedol yn galluogi ymarferwyr cofrestredig i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau datrys problemau hyd at bwynt lle gallant ymarfer yn gymwys mewn lleoliad cymunedol. 

 • Proses Ymholi - Nod y modiwl Proses Ymholi yw rhoi mewnwelediad i'r myfyriwr ar egwyddorion amrywiaeth o ddulliau ymchwil tra'n annog meddwl beirniadol ac ysgogi datblygiad ymarfer sy'n seiliedig ar ymchwil.

 • Portffolio Clinigol - Bydd y modiwl Portffolio Clinigol yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag adfyfyiobeirniadol yn ystod eu lleoliad cymunedol ac  i archwilio eu hymarfer proffesiynol a'u datblygiad personol.  

 • Rhagnodi Nyrsio Cymunedol (V100) - Nod y modiwl Rhagnodi Nyrsio yw paratoi nyrsys cymunedol i ragnodi yn ddiogel, yn briodol ac yn gost effeithiol o Gyffurlyfr Nyrsys sy'n Rhagnodi ar gyfer Ymarferwyr Cymunedol.

 • Asesu Anghenion Cymhleth - Bydd y modiwl Asesu Anghenion Cymhleth yn paratoi myfyrwyr i ddelio â sefyllfaoedd gofal cymhleth yn  systematig ac yn greadigol ac i ffurfio barn gadarn o fewn ffiniau eu disgyblaeth eu hunain

 • Rheoli Ymarfer Arbenigol Cymunedol - Bydd y modiwl Rheoli Ymarfer Arbenigol Cymunedol yn sicrhau bod gan y myfyrwyr wybodaeth greiddiol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth yng nghyd-destun ymarfer nyrsio ardal.

 • Arloesi mewn Ymarfer Cymunedol - Bydd y modiwl Arloesi mewn Ymarfer Cymunedol yn datblygu gallu'r myfyrwyr i arwain a rheoli tîm nyrsio ardal trwy gydnabod yr angen am newid a a thrwy ddylunio a chynllunio rhywbeth newydd sy'n adlewyrchu yr anghenion yn yr ardal. Bydd y modiwl hefyd yn galluogi'r myfyrwyr i ledaenu'r arfer da hwn.

 • Cyfnerthu Ymarfer (Gofyniad y CNB) - Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwl hwn ar ddiwedd eu hastudiaethau, a bydd yn eu galluogi i reoli baich achosion bychan o gleifion fel paratoadar gyfer cychwyn ar eu rôl newydd fel Nyrs Ardal. Bydd y myfyrwyr yn teimlo'n gwbl barod ar ôl gweithio tuag at fedrau'r CNB dros gyfnod hir o amser.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Er mwyn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn mae'n ofynnol:

 • Bod gennych gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhant 1) gyda CNB y DU a'ch bod wedi'ch addysgu hyd at o leiaf lefel diploma. 
 • Eich bod yn gallu ddarparu tystlythyr boddhaol gan gyflogwr/rheolwr llinell cyfredol.
 • Eich bod yn gallu ddarparu hunan-ddatganiad o iechyd a chymeriad da, a, lle y bo'n ofynnol, ymgymryd ag asesiad iechyd galwedigaethol boddhaol.
 • Bod gennych drwydded gyrru DU cyflawn.

Cyn i chi gael cynnig lle diamod ar y graddau hyn, gofynnir i chi gwblhau ffurflen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) (y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) a thalu’r ffi briodol, fel y gellir gwirio eich bod yn addas i weithio gyda phlant a/neu oedolion agored i niwed.

Cynigir cyfweliad i bob ymgeisydd sy'n bodloni'r meini prawf mynediad.

I wneud cais, cysylltwch postregadmissions@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Mae myfyrwyr Nyrsio Ardal yn cael eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod eu hastudiaethau. Mae'r cydbwysedd rhwng y gwahanol fathau o asesiad yn cael ei bennu gan y gwahanol amcanion a chanlyniadau dysgu sydd gan y modiwlau.

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau academaidd, astudiaethau achos, cyflwyniadau poster ac arholiadau. Gan fod y rhaglen am ddysgu mewn ymarfer, mae gan bob myfyriwr bortffolio clinigol sy'n cael ei gwblhau wrth i'r myfyrwyr fynd ymlaen drwy'r modiwlau. Dyrennir mentor/mentor llofnodi ar gwblhau mewn ymarfer a fydd yn  asesu eich cymhwysedd yn erbyn Safonau Ymarfer Arbenigol ar gyfer Nyrsio Ardal y CNB.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyrywyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen Ymarfer Arbenigol Cymunedol, gellir cofnodi'r cymhwyster Nyrsio Ardal gyda'r CNB. Bydd y cymhwyster a chwenychir hwn yn eich galluogi i wneud cais am swyddi Band 6 ym maes Nyrsio Ardal a bydd yn cynyddu cyfleoedd mewn Nyrsio Cymunedol yn gyffredinol. 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn i'w gadarnhau.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

TypeError: Cannot call method "getContent" of null