BSc (Anrh) Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 2 BL (rhan-amser)
 • Lleoliad Wrecsam
Nursing professional making a home visit to an elderly patient

Course Highlights

Dysgu

gan dîm o nyrsys proffesiynol sydd â chefndiroedd mewn nyrsio ardal a rolau nyrsio cymunedol.

Cyfleodd

i ymgymryd â chyfnod o 6 wythnos o atgyfnerthu ymarfer ar ddiwedd y rhaglen.

Dewisiwch

astudio ar sail amser rhan-amser neu hyblyg fesul modiwl.

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r unig ddarparwr yng Ngogledd Cymru sy'n cynnig y Rhaglen Nyrsio Ardal. Mae'r rhaglen ar gyfer nyrsys cymwysedig sydd yn meddu ar gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda Chofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (cyfateb i ran 1 neu 12 o Gofrestr y CNB).

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer astudio ac ymarfer cymwys ar lefel arbenigol o fewn nyrsio ardal, er mwyn bodloni Safonau Ymarfer Arbenigol yr NMC (2001).

Gallwch wneud ein cwrs yn rhan-amser dros ddwy flynedd neu mewn ffordd hyblyg fodiwl wrth fodiwl, gan roi modd i chi wneud eich dysgu mewn camau. Mae posibilrwydd o gyllid gan Lywodraeth Cymru os ydych yn gweithio yng Nghymru.

 • Dysgwch gan dîm o nyrsys proffesiynol sydd â chefndir mewn rolau nyrsio ardal a nyrsio cymunedol.
 • Cewch eich cefnogi’n llawn gan Asesydd Ymarfer a Goruchwyliwr Ymarfer pan fyddwch mewn ymarfer clinigol a chael eich cefnogi gan Aseswyr Academaidd a Thiwtoriaid Personol yn y Brifysgol.
 • Bydd y cymhwyster hynod ddymunol hwn yn eich galluogi i wneud cais am rolau Band 6 yn y maes nyrsio ardal ac yn cynyddu cyfleoedd yn gyffredinol.
 • Mae’r rhaglen yn 50% theori a 50% ymarfer (o leiaf 600 awr o ymarfer) a hynny mewn tîm nyrsio ardal. Mae cyfnod o chwe wythnos o atgyfnerthu ymarfer ar ddiwedd y rhaglen sy’n sicrhau eich bod yn teimlo’n gwbl barod ar gyfer eich rôl newydd fel nyrs ardal.

Prif nodweddion y cwrs

 • Gallwch gofrestru’r Cymhwyster Ymarfer Arbenigol (SPQ) Nyrsio Ardal a V100 gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Rhaid talu ffi wrth gofnodi cymhwyster gyda’r NMC, tua £25.00.
 • Caiff un myfyriwr y flwyddyn ei enwebu ar gyfer gwobr QNI Phillip Goodeve Docker.
 • Ceir amrywiaeth o ddulliau asesu i gyfateb rhychwant cryfderau myfyrwyr.
 • Cyfleoedd dysgu hyblyg.

Beth fyddwch chin ei astudio

Nodau penodol y rhaglen Nyrsio Ardal yw ehangu dealltwriaeth y myfyriwr o brif agweddau nyrsio ardal gan gynnwys datblygu gwybodaeth fanwl a chydlynol ar flaen y gad o ran gofal.   Bydd y cwrs yn paratoi myfyrwyr i astudiaethau ac ymarfer cymwys ar lefel arbenigol ym maes nyrsio ardal er mwyn bodloni Safonau ar gyfer Ymarfer Arbenigol (2001) Y CNB.

Modiwlau

 • Sylfeini Ymarfer Cymunedol: Bydd y modiwl Sylfeini Ymarfer Cymunedol yn galluogi ymarferwyr cofrestredig i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau datrys problemau hyd at bwynt lle gallant ymarfer yn gymwys mewn lleoliad cymunedol.
 • Proses Ymholi: Nod y modiwl Proses Ymholi yw rhoi mewnwelediad i'r myfyriwr ar egwyddorion amrywiaeth o ddulliau ymchwil tra'n annog meddwl beirniadol ac ysgogi datblygiad ymarfer sy'n seiliedig ar ymchwil.
 • Portffolio Clinigol: Bydd y modiwl Portffolio Clinigol yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag adfyfyiobeirniadol yn ystod eu lleoliad cymunedol ac  i archwilio eu hymarfer proffesiynol a'u datblygiad personol.  
 • Rhagnodi Nyrsio Cymunedol (V100): Nod y modiwl Rhagnodi Nyrsio yw paratoi nyrsys cymunedol i ragnodi yn ddiogel, yn briodol ac yn gost effeithiol o Gyffurlyfr Nyrsys sy'n Rhagnodi ar gyfer Ymarferwyr Cymunedol.
 • Asesu Anghenion Cymhleth: Bydd y modiwl Asesu Anghenion Cymhleth yn paratoi myfyrwyr i ddelio â sefyllfaoedd gofal cymhleth yn  systematig ac yn greadigol ac i ffurfio barn gadarn o fewn ffiniau eu disgyblaeth eu hunain.
 • Rheoli Ymarfer Arbenigol Cymunedol: Bydd y modiwl Rheoli Ymarfer Arbenigol Cymunedol yn sicrhau bod gan y myfyrwyr wybodaeth greiddiol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth yng nghyd-destun ymarfer nyrsio ardal.
 • Arloesi mewn Ymarfer Cymunedol: Bydd y modiwl Arloesi mewn Ymarfer Cymunedol yn datblygu gallu'r myfyrwyr i arwain a rheoli tîm nyrsio ardal trwy gydnabod yr angen am newid a a thrwy ddylunio a chynllunio rhywbeth newydd sy'n adlewyrchu yr anghenion yn yr ardal. Bydd y modiwl hefyd yn galluogi'r myfyrwyr i ledaenu'r arfer da hwn.
 • Cyfnerthu Ymarfer (Gofyniad y CNB): Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwl hwn ar ddiwedd eu hastudiaethau, a bydd yn eu galluogi i reoli baich achosion bychan o gleifion fel paratoadar gyfer cychwyn ar eu rôl newydd fel Nyrs Ardal. Bydd y myfyrwyr yn teimlo'n gwbl barod ar ôl gweithio tuag at fedrau'r CNB dros gyfnod hir o amser.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Er mwyn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn mae'n ofynnol:

 • Bod gennych gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhant 1) gyda CNB y DU a'ch bod wedi'ch addysgu hyd at o leiaf lefel diploma. 
 • Eich bod yn gallu ddarparu tystlythyr boddhaol gan gyflogwr/rheolwr llinell cyfredol.
 • Eich bod yn gallu ddarparu hunan-ddatganiad o iechyd a chymeriad da, a, lle y bo'n ofynnol, ymgymryd ag asesiad iechyd galwedigaethol boddhaol.
 • Bod gennych drwydded gyrru DU cyflawn.

Cyn i chi gael cynnig lle diamod ar y graddau hyn, gofynnir i chi gwblhau ffurflen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) (y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) a thalu’r ffi briodol, fel y gellir gwirio eich bod yn addas i weithio gyda phlant a/neu oedolion agored i niwed.

Cynigir cyfweliad i bob ymgeisydd sy'n bodloni'r meini prawf mynediad.

I wneud cais, cysylltwch postregadmissions@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Addysgir myfyrwyr drwy ddarlithoedd wyneb yn wyneb, trafodaethau grŵp, dysgu seiliedig ar broblemau, senarios, cwisiau a gweithgareddau grŵp. Rydym hefyd yn gwahodd defnyddwyr gwasanaeth a siaradwyr allanol, pan fo hynny’n berthnasol i’r cynnwys a addysgir.

Mae ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn gwneud y defnydd gorau o fannau dysgu ar y campws. Mae cynnwys y rhaglen yn canolbwyntio ar y myfyrwyr a gellir mynd ato ar ôl gwersi i gadarnhau’r dysgu neu i adolygu.

Caiff myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod eu hastudiaethau. Pennir y cydbwysedd rhwng y gwahanol fathau o asesu yn ôl gwahanol amcanion a deilliannau dysgu’r modiwlau.

Mae dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau academaidd, astudiaethau achos, cyflwyniadau poster ac arholiadau. Gan fod y rhaglen yn ymwneud â dysgu’n ymarferol, mae gan bob myfyriwr bortffolio clinigol sy’n cael ei gwblhau wrth i fyfyrwyr symud ymlaen drwy’r modiwlau. Mae pob myfyriwr yn cael Asesydd Ymarfer a Goruchwyliwr Ymarfer, a bydd y rhain yn asesu eich cymhwysedd yn erbyn Safonau Ymarfer Arbenigol yr NMC ar gyfer Nyrsio Ardal.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyrywyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Rhagolygon gyrfaol

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd modd cofnodi’r cymhwyster gyda’r NMC. Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i wneud cais am rolau Band 6 mewn nyrsio ardal, a bydd yn cynyddu cyfleoedd mewn nyrsio cymunedol yn gyffredinol.

Mae llawer o’n myfyrwyr blaenorol wedi ennill swydd Band 6, swydd Deiliad Llwyth Achosion, gan symud ymlaen i fod yn Arweinydd Tîm a Matron. Mae rhai myfyrwyr wedi cael rolau arbenigol fel Arbenigwr Lymffoedema, Nyrsys Hyfywedd Meinwe, arbenigwr Gofal Lliniarol, Nyrsys Arbenigol Diabetes a Chydlynu Rhyddhau i’r Gymuned a rolau Gofal Iechyd Parhaus.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Gall darpar fyfyrwyr, sy’n gweithio i’r GIG yng Nghymru yn y maes nyrsio cymunedol, wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru i dalu ffioedd y cwrs.

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn i'w gadarnhau.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.