BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASHH3P
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu
Student in engineering lab

Course Highlights

Mynediad

i becynnau meddalwedd o safon diwydiant

Cefnogaeth

gan ganolfan cefnogaeth mathemateg

Ymweliadau

i gwmniau a ffatrioedd lleol

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r ddynol ryw heddiw – ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd. I fyfyrwyr sydd eisiau bod ar flaen y gad o ran datrysiadau cost-effeithiol a pheirianneg newydd a fydd yn helpu i foddhau’r angen am am ynni adnewyddadwy.

Bydd y cwrs: 

 • wedi’i ddatblygu gan staff gweithredol ym maes ymchwil sydd â phrofiad proffesiynol ac academaidd cryf
 • yn canolbwyntio ar ddarparu'r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd, gan weithio gyda thechnolegau arloesol ac yn eu datblygu mewn amryw o sectorau, gan gynnwys ynni adnewyddadwy, technoleg gynaliadwy, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, Adeiladu a llawer mwy
 • yn cynnwys nifer o astudiaethau achos a theithiau maes trwy gydol y cwrs yn rhoi cyd-destun byd go iawn i’r cwrs.
Engineering Council Accredited Degree
Renewable engineering students with solar panels

Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.
 • Cyfleuster Prototeipio Cyflym (dull dyddodi wedi'i asio).
 • Labordy twnnel gwynt tanddaearol a labordy dynameg thermo-hylif wedi'i gyfarparu'n dda, gan gynnwys olwyn Pelton cwbl weithredol a thyrbin Francis.
 • Cyfleusterau rhagorol sy'n cynnwys labordai dylunio â chymorth cyfrifiadurol llawn offer, labordai electroneg modern, systemau gweithgynhyrchu arbenigol, meddalwedd efelychu, labordai offer safon diwydiant, yn ôl gofynion y diwydiant. Cyfleuster Prototeipio cyflym (dull dyddodi ymdoddedig), labordy twnnel gwynt is-sonig a labordy dynameg thermohylifol llawn offer gan gynnwys olwyn pelton a thyrbin Francis sy’n gweithredu’n llawn.
 • Maint dosbarthiadau yn fach sy’n golygu cyngor a chefnogaeth gref yn y tiwtorialau ac wrth arbrofi yn y labordy
 • Mae cymorth arbennig i fyfyrwyr mewn mathemateg.
 • Mae cyfleoedd ar gyfer ymweliadau diwydiannol â chwmnïau lleol, ffermydd gwynt, planhigion biomas, planhigion dŵr a'r ganolfan ar gyfer technoleg amgen.
 • Byddwch yn cael defnyddio pecynnau meddalwedd safon diwydiant megis: Altium Designer, Multisim, HP VEE, MATLAB a Simulink, ABAQUS, AutoCAD, Fluent, ProEngineer, SolidWorks.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae gan ein cwrs sylfaen eang er mwyn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau a'r gallu i gyfrannu at ddylunio systemau ynni adnewyddadwy a mynd ymlaen i fodloni gofynion yn y dyfodol o fewn marchnadoedd y DU ac yn fyd-eang. 

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y blwyddyn sylfaen yn paratoi sylfaen i fyfyrwyr ym mhob agwedd o Beirianneg a Dylunio er mwyn eu paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.

MODIWLAU

 • Dulliau Dadansoddol ar gyfer Peirianneg - Yn darparu sylfaen mewn mathemateg ar gyfer myfyrwyr yn cychwyn gradd mewn peirianneg ac yn rhoi'r sgiliau a hyder yn nefnydd algebra, trigonometreg, graffiau a dealltwriaeth gref i'r gwahanol gweithrediadau a chysyniadau mathemategol er mwyn modelu'r systemau a ddefnyddiwyd o fewn Peirianneg.
 • Dylunio a Thechnoleg - Rhoi'r cyfle i fyfyrwyr i weithio ar weithgareddau ymarferol megis dyluniad CAD, dyluniadau mecanyddol/trydanol.
 • Gwyddoniaeth Fecanyddol - Yn elfen graidd o'r flwyddyn sylfaen, mae'n cwmpasu'r wybodaeth a sgiliau sylfaenol yng ngwyddoniaeth peirianneg fecanyddol er mwyn cymhwyso'r egwyddorion i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd ymarferol.
 • Gwyddoniaeth Drydanol ac Electronig - Darparu cefnogaeth lefel sylfaen ar gyfer astudiaeth AU o Beirianneg Drydanol, gan gynnwys ystyriaeth o ardaloedd hanfodol megis electroneg analog a digidol, systemau rhif, egwyddorion magnetig/trydanol a dyluniad CAD.
 • Y Sgiliau Sydd Arnoch eu Hangen - Mae'r modiwl hwn yn sicrhau'ch bod yn datblygu'r sgiliau allweddol academaidd, personol a phroffesiynol sydd eu hangen ar gyfer astudiaeth lwyddiannus ar lefel addysg uwch. Mae'r modiwl yn ffocysu ar ddatblygu'r sgiliau ymarferol, deallusol a chyfathrebu angenrheidiol sy'n sicrhau pont lwyddiannus i Lefel 4 a symud ymlaen drwy'r rhaglenni gradd Anrhydedd a'ch paratoi ar gyfer cyflogaeth a/neu astudiaeth bellach.
 • Astudiaethau Cyd-destunol - Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth lydan o faterion cyfoes i ysgogi trafodaeth, dadl ac ymgysylltiad. Bydd yn galluogi myfyrwyr i ymgysylltu ag amryw o ardaloedd pwnc gan ddilyn hyn gyda gweithgaredd ymchwil ac ymarfer adfyfyriol ymysg grwpiau pwnc.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Bydd Blwyddyn 1 yn cynnwys datblygu dealltwriaeth am y cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau sy'n sail i beirianneg. Ennill sgiliau mathemategol sylfaenol yn ymwneud â phroblemau peirianneg a dylunio. Defnyddio CAD ar gyfer dylunio ym maes peirianneg. Cymhwysedd i weithio'n ddiogel mewn labordai a gweithdai peirianneg, a gallu cynnal gweithdrefnau labordy, mesur ac arferion gweithdy o dan arweiniad tiwtor.

MODIWLAU

 • Systemau Ynni a Chynaliadwyedd: Ennill gwybodaeth sylfaenol am systemau a thechnolegau ynni modern, gan ystyried rhinweddau cynaliadwyedd ynni, technolegau adnewyddadwy, effeithiau economaidd ac amgylcheddol.
 • Dylunio Cynaliadwy: Creu a datblygu syniad rhagarweiniol ar gyfer cynnyrch, dyfais neu system newydd a'i werthuso o ran ei botensial ar y farchnad, dichonolrwydd technegol, a chynaliadwyedd. Darparu ymwybyddiaeth fanwl o'r ystod o faterion sy'n ymwneud â datblygiad cynaliadwy a allai fod yn berthnasol i ddylunio ac i ddatblygu dealltwriaeth o ddylunio cynaliadwy.
 • Gwyddoniaeth Fecanyddol: Cymhwyso egwyddorion peirianneg fecanyddol; datrys problemau mecanyddol, i gymhwyso technegau dadansoddi i ddylunio problemau.
 • Gwyddoniaeth Drydanol: Deall a rhagweld cylchedau trydanol.
 • Mathemateg Peirianneg: Ennill sylfaen o wybodaeth fathemategol sy'n cwmpasu ystod eang o bynciau sylfaenol a chalcwlws.
 • Dylunio ac Ymarfer Peirianneg: Datblygu arbrofion labordy gan gyfeirio'n benodol at wyddoniaeth fecanyddol a thrydanol, i gynnal profion ymarferol i werthuso nodweddion deunyddiau sampl er mwyn caniatáu dethol deunyddiau sy'n briodol i sefyllfaoedd penodol.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Bydd Lefel 5 (blwyddyn 2) yn adeiladu ar y wybodaeth, y cysyniadau a'r sgiliau a enillir ar lefel 4 yn ogystal â gwybodaeth sy'n fwy arbenigol, sgiliau mewn dylunio a dadansoddi peirianneg. Damcaniaethau manylach o ran peirianneg gyda phŵer trydanol, ynni adnewyddadwy, adeileddau a dadansoddi elfennau cyfyngedig, ac ati. Datblygu dealltwriaeth am ddulliau busnes ac ymchwil.

MODIWLAU

 • Peirianneg Ynni Adnewyddadwy: Darparu trosolwg cyfoes o'r holl brif ffynonellau adnewyddadwy a'r sgiliau peirianyddol sy'n gysylltiedig â dewis, dylunio a gosod y cyfarpar i ddal ei ynni a'i droi'n ffurfiau defnyddiol. Datblygu dealltwriaeth o storio ynni. I ddarparu trosolwg o'r dulliau a ddefnyddir i ragweld cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy amrywiol a gwerth economaidd sylfaenol yr ynni hwnnw. Datblygu technegau er mwyn galluogi myfyrwyr i gymhwyso'r wybodaeth hon mewn sefyllfaoedd byd go iawn.
 • Datblygiad Proffesiynol Busnes a Datblygu: Gwerthuso arferion busnes mewn cwmni a rolau peirianwyr fel aelodau o dîm sy'n cyfrannu at lwyddiant a datblygiad pellach y cwmni hwnnw.
 • Dadansoddi Strwythurau: Datblygu athroniaeth dylunio gyffredinol o ran dylunio strwythurau. Defnyddio ystod o dechnegau dadansoddi er mwyn rhagweld diriant a straen gan arwain at ddylunio ystod o strwythurau'n ddiogel. Dadansoddi mecanweithiau methu.
 • Peirianneg Pŵer Trydanol: Darpariaeth bresennol o ran cynhyrchu, dosbarthu, diogelu a defnyddio ynni trydanol ac anghenion y cwsmeriaid.
 • Mathemateg Peirianneg Pellach: Datblygu ymhellach wybodaeth am swyddogaethau addas ar gyfer datrys ystod o broblemau mathemategol a pheirianneg. 

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Ar lefel 6, bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth gritigol a ffyrdd o gymhwyso cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau lefel uwch ym maes peirianneg yn ogystal â dealltwriaeth gritigol ac esboniad o bynciau uwch mewn deunyddiau cyfansawdd, dylunio, modelu/efelychu a thechnolegau adnewyddadwy uwch. Defnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau a enillir i wneud prosiect unigol.

MODIWLAU

 • Traethawd Hir: Datblygu'ch syniad neu'ch peth arloesol a newydd eich hun ac ysgrifennu traethawd hir Peirianneg amdano.
 • Technoleg Adnewyddadwy Uwch: Gan adeiladu ar yr wybodaeth a ddatblygwyd yn y modiwl Peirianneg Ynni Adnewyddadwy ar lefel 5, byddwn ni'n datblygu gwybodaeth gynhwysfawr o'r prif ddamcaniaethau, egwyddorion a chysyniadau pwysig mewn maes penodol o ynni adnewyddadwy. Yn datblygu gwerthusiad beirniadol craff o ddichonoldeb peirianneg, economeg, yr amgylchedd, argaeledd offer a manyleb, bwydo grid clwm, trafnidiaeth a gwrthwynebiad lleol posibl.
 • Dylunio ar gyfer X: Dysgu sut i: ddylunio methodoleg datblygu cynnyrch effeithiol, cymhwyso gweithgynhyrchu darbodus i ddylunio, deall dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu a llunio, cymhwyso datrysiadau dylunio ar gyfer cynaliadwyedd cynnyrch a'u cylchoedd bywyd, i ragweld sut y bydd cynnyrch yn cael eu hailgylchu neu eu datgymalu ar ôl i'w defnydd ddod i ben, i werthuso gweithdrefnau peirianneg ôl, wrth ddeall eiddo deallusol a phatentau.
 • Systemau Cynnal a Chadw a Diogelwch: Gwerthusiad beirniadol o sefyllfaoedd diwydiant a systemau yn gysylltiedig ag effeithlonrwydd ac ystyriaethau diogelwch ac amgylcheddol (gan gynnwys ôl troed carbon).
 • Modelu ac Efelychu Peirianneg: Datblygu dealltwriaeth o'r sgiliau dadansoddol a'r wybodaeth sydd eu hangen ym mhroses dylunio peirianegol a sut y gellir ei gwella drwy ddefnyddio modelu ac efelychu peirianegol. Mae'r modiwl hwn yn dabtlygu technegau meddalwedd safonol y diwydiant er mwyn modelu a datrys problemau peirianegol penodol. Gallai enghreifftiau o feddalwedd nodweddiadol gynnwys CATIA V5 ac ANSYS ar gyfer rhaglenni sy'n fecanyddol-berthnasol a MATLAB, SIMULINK a VEE ar gyfer rhaglenni sy'n drydanol-berthnasol.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.  

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 48-72 pwyntiau tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol. Yn ogystal fel arfer disgwylir graddau llwyddo yn TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf yn gradd C/4 neu uwch.

Addysgu ac Asesu

Mae amrediad eang o ddulliau asesu yn cael eu defnyddio; mae'r rhain yn cynnwys ymarferion seiliedig ar dasgau, cyflwyniadau llafar a phoster, traethodau ac adroddiadau labordy, ac arholiadau ysgrifenedig. Asesir pob modiwl trwy amrywiaeth o ddulliau, gan alluogi myfyrwyr i arddangos eu llawn botensial. Bydd traethawd estynedig prosiect yn ffurfio un o rannau terfynol eich asesiad.

Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinir gan fyfyrwyr, teithiau maes a gwaith ymchwil dan arweiniad.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar yr holl fodiwlau, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc penodol a'u sgiliau allweddol. Mae dysgu annibynnol yn cael ei hyrwyddo drwy'r adborth a roddir i fyfyrwyr.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn darparu gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad ym maes technolegau newydd ac arloesol. Caiff graddedigion eu paratoi'n dda i ddod yn arbenigwyr pwnc yn y diwydiant neu i ddilyn gyrfaoedd ymchwil mewn academia.

Mae'r rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn gwaith sy'n gysylltiedig ag Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwyedd. Gweler yma am syniad o'r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu

Mae’r brifysgol yn adolygu ei gyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni sy’n bodoli eisoes, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses ail-ddilysu. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu’ yn gyrsiau cyfredol sydd yn y broses o gael ei hail-ddilysu ac adnewyddu cydnabyddiaeth/achrediad gyda’r Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (CPSRh).

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu hail-ddilysu a’u hail-achredu, bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau newydd sydd yn dal o fod yn ‘amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu’ yn cael eu cymeradwyo fel y disgwylir; fodd bynnag ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y Brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny y cynigwyd lle iddynt i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.