BA (Anrh) Ysgrifennu Creadigol (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASCWFY
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A student looks to the side, her pen poised over her notebook

Course Highlights

Archwilio

ystod o naratif, drama a barddoniaeth.

Datblygu

sgiliau creadigol, dadansoddi a phersonol i ddechrau gyrfa mewn ystod eang o broffesiynau.

Gwella

eich steil ysgrifennu eich hun

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd ein gradd BA Anrh Ysgrifennu Creadigol yn rhoi’r cyfle ichi ddysgu am dechnegau ysgrifennu a’u hymarfer, ac yna cymhwyso’r sgiliau hynny mewn ffyrdd gwreiddiol, llawn dychymyg.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Archwilio ystod o naratif, drama, a barddoniaeth, gan edrych yn agos ar gyfansoddiad, drafftio, golygu a gloywi darnau o waith ysgrifennu
 • Archwilio ymarfer ysgrifennu yn ogystal ag ymgysylltu gyda phrosesau cynhyrchu testunau y mae awduron cyfredol wedi ymgymryd â hwy ar draws cyfnodau amser a genrau
 • Datblygu ac arddangos sgiliau dadansoddi drwy ffurf traethawd a’ch ymarfer chi eich hun
 • Datblygu dealltwriaeth dda o ymarfer yn y diwydiant
 • Elwa o femorandwm cytundeb Glyndŵr Wrecsam gyda Llenyddiaeth Cymru.

 

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae pob modiwl y mae myfyrwyr anrhydedd sengl yn eu hastudio wedi eu dylunio i ddarparu profiad o ysgrifennu ar draws ystod o genrau, gan hogi eich sgiliau i ysgrifennu ffuglen trosedd, nofelau ias a chyffro, ffuglen hanesyddol a nofelau graffig, yn ogystal â straeon byrion, ffuglen wyddonol a llenyddiaeth plant.
 • Archwilio’r prosesau testunol y mae rhai o awduron amlycaf y byd yn eu defnyddio ar draws cyfnodau a genrau
 • Datblygu eich arddull ysgrifennu eich hunain, ac arddangos eich sgiliau dadansoddi drwy ymarfer creadigol a thraethodau.
 • Bydd myfyrwyr yn elwa o Femorandwm Cytundeb Glyndŵr Wrecsam gyda Llenyddiaeth Cymru.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Modiwlau 

 • Cyflwyniad i’r Dyniaethau (Rhan 1) – Yn y modiwl hwn, byddwch yn astudio rhai o’r prif ddulliau sydd yn sail i astudiaethau sy’n seiliedig ar y Dyniaethau. 
 • Cyflwyniad i’r Dyniaethau (Rhan 2) - Bydd y modiwl hwn yn datblygu ymhellach eich gwybodaeth a’ch cymhwysiad o ddulliau perthnasol sydd yn seiliedig ar y Dyniaethau, gan annog dealltwriaeth ddyfnach o’r cysylltiadau rhwng pynciau.
 • Diwylliant y Cyfryngau - Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ystod o destunau adnoddau’r  cyfryngau ac yn annog trafodaeth am natur newidiol diwylliant y cyfryngau.
 • Prosiect Personol – Mae’r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddatblygwyd ar y cwrs i gynhyrchu prosiect sydd yn gweddu eu diddordeb a chyfeiriad eu hastudiaethau i’r dyfodol.
 • Y Sgiliau Sydd eu Hangen Arnoch – Datblygu sylfaen addas mewn sgiliau academaidd, personol a phroffesiynol allweddol sydd eu hangen i astudio ar lefel addysg uwch a symud ymlaen i raglenni gradd Anrhydedd a chyflogaeth a/neu astudiaeth bellach. (Mae’r modiwl hwn hefyd ar gael yn y Saesneg)
 • Astudiaethau Cyd-destunol – Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno i amrywiaeth o faterion cyfoes. Bydd yn eich galluogi i gysylltu eich maes diddordeb gyda’r materion a gyflwynir ac annog trafodaeth iach ac ymarfer myfyriol ymysg eich grwpiau pwnc.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Ar lefel 4, byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sydd wedi eu dylunio i ddarparu sgiliau ar gyfer astudio yn y brifysgol ym maes Ysgrifennu Creadigol. Byddwch yn ymgysylltu’n greadigol a dychmygus gyda modellau sydd yn bodoli eisoes a chynhyrchu eich ysgrifennu gwreiddiol eich hun.

Modiwlau 

 • Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol (20 credyd)
 • Ysgrifennu am Fywyd (20 credyd)
 • Sgiliau Personol, Proffesiynol ac Academaidd (20 credyd)
 • Cyflwyniad i Ysgrifennu ar gyfer Plant (20 credyd)
 • Iaith Ysgrifennu Creadigol (20 credyd)
 • O Destun i’r Sgrîn (20 credyd)

Mae’r holl fodiwlau yn greiddiol i’r rhaglen.

Bydd 36 awr o addysgu wedi ei amserlennu ar gyfer pob modiwl lefel 4 20 credyd, a 164 awr o astudiaeth annibynnol dan arweiniad, a fydd yn cael eu hasesu drwy bortffolio 4000 gair neu’r gwaith cwrs cyfatebol.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Ar lefel 5, byddwch yn ymarfer nifer o wahanol fathau o ysgrifennu i ddatblygu defnydd soffistigedig o iaith, rhoi sgiliau ymchwil a llyfryddol ar waith pan fo angen a myfyrio’n feirniadol ar eich ymarfer creadigol eich hun. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o brif ‘genrau’ llenyddol, gan gynnwys rhyddiaith, barddoniaeth a drama ac ysgrifennu ar gyfer gwahanol gyfryngau gan gynnwys ffilm, radio a’r llwyfan. Mae’r holl fodiwlau a astudir yn greiddiol i’r rhaglen.

Modiwlau 

 • Ysgrifennu Creadigol ar gyfer Oedolion (20 credyd)
 • Ysgrifennu Ffuglen Hanesyddol (20 credyd)
 • Y Stori Fer (20 credyd)
 • Ysgrifennu Ffuglen Trosedd ac Ias a Chyffro (20 credyd)
 • Prosiect Annibynnol (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)

Bydd 30 awr o addysgu wedi'i amserlennu ar gyfer pob modiwl 20 credyd lefel 5 Ysgrifennu Creadigol, a 170 awr o astudiaeth annibynnol dan arweiniad, a fydd yn cael eu hasesu gan 4000 gair o waith ysgrifenedig, neu yn achos y modiwl Dulliau Ymchwil, drwy gyflwyniad a chynnig 2000 gair. 

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn datblygu ymhellach eich dealltwriaeth o ofynion technegol sawl ffurf ar ysgrifennu; datblygu eich dealltwriaeth o brosesau a dulliau golygyddol; parhau i brofi ystod o ffurfiau ysgrifennu a datblygu eich gafael ar hanes llenyddol a dulliau beirniadol.

Modiwlau 

 • Y Prosiect Estynedig (40 credyd)
 • Ysgrifennu ar gyfer Plant (Ymarfer Estynedig) (20 credyd)
 • Ffuglen Wyddonol (20 credyd)
 • Y Nofel Graffig (20 credyd)
 • Rhywedd, Rhywioldeb ac Ysgrifennu (20 credyd)

Bydd 24 awr o addysgu wedi’i amserlennu ar gyfer pob modiwl lefel 6 20 credyd, a 174 awr o astudiaeth annibynnol dan arweiniad a bydd hyn yn cael ei ddyblu ar gyfer y modiwl 40 credyd. Bydd pob modiwl 20 credyd yn cael ei asesu drwy bortffolio o waith neu brosiect sydd gywerth â 4000 gair. Mae’r Prosiect Estynedig yn 40 credyd a bydd yn cael ei asesu drwy brosiect 8,000 gair.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs hwn yw 48-72 pwyntiau tariff UCAS ar TGAU Safon Uwch neu gyfatebol.

 

Addysgu ac Asesu

Gwaith cwrs yw'r math pwysicaf o asesu ar gyfer Ysgrifennu Creadigol. Ansawdd y cynnyrch ysgrifenedig gorffenedig sy'n cyfrif, yn nhermau creadigrwydd, gwreiddioldeb, a hyfedredd technegol wrth ddefnyddio iaith. Yn ogystal, bydd disgwyl i chi ddangos tystiolaeth atodol o brosesau creadigol a thechnegol, gwybodaeth o ystyriaethau darllenydd neu gleient yn ogystal â myfyrdod hunan-feirniadol ar wahanol adegau o'r broses ysgrifennu. Bydd y rhan fwyaf o asesu yn cymryd ffurf portffolios o gynnyrch ysgrifenedig gorffenedig ynghyd ag adroddiadau beirniadol sydd yn trin a thrafod yr ymarferion a’r prosesau arweiniodd at gyflwyno’r gwaith ysgrifenedig terfynol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae’r holl ddulliau addysgu wedi eu dylunio i ganolbwyntio eich sylw ar eich datblygiad creadigol a thechnegol eich hunan fel awduron, datblygu sgiliau a hyder mewn myfyrdod beirniadol fel sail ar gyfer gwella drafftiau, ac ehangder eich arbenigedd fel cynhyrchydd yn ogystal â beirniad llenyddiaeth a thesun yn gyffredinol.

O fewn y modiwlau sy’n canolbwyntio ar destun, y bwriad yw datblygu eich gwybodaeth, gallu dadansoddol, sgiliau ymchwil, a hyder yn eich ysgrifennu eich hun. Mae’r ddarlith yn darparu gwybodaeth am y pwnc, dulliau beirniadol o ddehongli testunau llenyddol ac arweiniad ar gyfer trafod a datblygu gwahanol arddulliau ysgrifennu.

Mae cynnwys y darlithiodd a’r seminarau yn cael eu pennu gan lefel y modiwl, gyda modiwlau lefel 4 yn rhai rhagarweiniol ar y cyfan, tra bod modiwlau lefel 5 a 6 yn canolbwyntio ar astudiaethau mwy trylwyr o awduron a chyfnodau llenyddol. Mae modiwl lefel 4, Sgiliau Personol, Proffesiynol ac Academaidd yn darparu amrywiaeth o sgiliau a dulliau a fydd yn eich galluogi i ddod yn ddysgwyr effeithiol ac sydd yn eich paratoi ar gyfer eich astudiaethau pwnc.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran Cymorth Myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae Ysgrifennu Creadigol yn ymgorffori ystod eang o sgiliau hynod drosglwyddadwy ac mae ennill gradd mewn Ysgrifennu Creadigol yn dangos lefel uchel o gymhwysedd mewn graddedigion. Gall myfyrwyr ddewis ymestyn eu hastudiaethau ymhellach drwy fynd ymlaen i astudiaeth bellach ar lefel Meistr neu gyrsiau galwedigaethol fel dysgu neu reoli gwybodaeth.

Mae graddedigion Ysgrifennu Creadigol yn gweithio yn y Diwydiannau Creadigol, yn dysgu ar wahanol lefelau, yn awduron neu’n gwneud gwaith golygyddol, yn gweithio ym maes cyhoeddi, marchnata neu hysbysebu.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null