TAR Addysg Gynradd

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 1 BL (LlA)
 • Lleoliad Wrecsam
Primary education students

Course Highlights

SAC

Ennill Statws Athro Cymwys (SAC) ar ôl cwblhau'r rhaglen.

Astudiwch

yng Ngogledd Ddwyrain Cymru fel rhan o'r cwrs masnachfraint hwn gan Brifysgol y Santes Fair, Twickenham.

Datblygwch

wybodaeth a dealltwriaeth o gwricwla cenedlaethol o Gymru a Lloegr.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae Prifysgol y Santes Fair, Twickenham, wedi cael ei chydnabod fel un o ddarparwyr hyfforddiant o'r safon uchaf ar gyfer athrawon ysgolion cynradd yn y wlad, ac mae Ofsted wedi barnu bod eu cyrsiau addysg gychwynnol yn 'rhagorol'. Mae'r Santes Fair wedi masnachfraint y rhaglen lwyddiannus hon i alluogi myfyrwyr i astudio yn Glyndŵr Wrecsam.

 • Ennill Statws Athro Cymwys (SAC) ar ôl cwblhau'r rhaglen.
 • Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam hanes hir o hyfforddiant cychwynnol athrawon ac mae ganddi gysylltiadau agos â llawer o ysgolion cynradd blaenllaw yn ardal Wrecsam ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Bydd cryn dipyn o'r rhaglenni yn yr ysgol, lle byddwch yn symud ymlaen o addysgu grwpiau bach i ddosbarthiadau cyfan.
 • Bydd eich profiad ysgol gyda Chyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2. Trefnir lleoliadau gan ein Huned Dysgu Lleoliadau i sicrhau eich bod yn cael y lefel briodol o gymorth.
 • YCewch eich cefnogi gan dîm angerddol a gofalgar o diwtoriaid profiadol, sy'n ymdrechu am ragoriaeth yn theori ac ymarfer addysgu. Drwy astudio gyda ni, bydd gennych hefyd fynediad at adnoddau a systemau cymorth gwych a fydd ar gael i chi drwy gydol eich TAR.

Prif nodweddion y cwrs

 • Ennill Statws Athro Cymwys (SAC) ar ôl cwblhau'r rhaglen.
 • Caiff cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd eu barnu gan Ofsted fel rhai 'rhagorol' - y radd uchaf sy'n gyraeddadwy mewn arolygiad Ofsted.
 • Darlithoedd gan ymarferwyr profiadol, arbenigol.
 • Cyfleoedd cyfoethogi ar gael e.e. ardystiad SAK4A (Sainsbury's Active Kids for All).
 • Y cyfle i ymgymryd â'r Lleoliad wedi'i Mwyhau, gan eich galluogi i dreulio amser mewn lleoliad addysgol penodol o'ch dewis a dilyn eich diddordebau penodol.
 • Cofiwch mai'r dyddiad cychwyn ar gyfer y TAR Cynradd yw 31 Awst 2023.
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • O Werthoedd i Alwedigaeth yn ceisio datblygu hyfforddeion fel athrawon sy'n dechrau'n hyderus sy'n ymwybodol o'r cyfraniad cadarnhaol y gallant ei wneud i'w gyrfa alwedigaethol. Wrth wneud hynny, mae'n ceisio datblygu'r un nodweddion hyn yn eu hymarfer proffesiynol a thrwy hynny feithrin dysgwyr llwyddiannus, unigolion hyderus a dinasyddion cyfrifol yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain.

 • Athro Allddodol fel Ymarferydd Myfyriol yw datblygu hyfforddeion fel ymarferwyr beirniadol sy'n myfyrio ar eu harfer yn yr ystafell ddosbarth, gan gyfeirio'n uniongyrchol at eu profiadau yn yr ysgol, wrth iddynt symud tuag at SAC.

 • Astudiaethau Proffesiynol yn uno gwaith prifysgol gyda'r amser a dreulir yn yr ysgol yn datblygu cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar y ffyrdd y mae plant yn datblygu ac yn dysgu'n effeithiol. Mae'n ystyried rolau a chyfrifoldebau athro, damcaniaethau dysgu allweddol a rhai o'r prif feddylwyr addysgol. Byddwch yn archwilio'r cylch cynllunio, addysgu a gwerthuso a phwysigrwydd creu amgylchedd dysgu ysgogol a diogel i'r plant yn eu gofal.

Mae modiwlau eraill yn cynnwys:

 • Saesneg
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
 • Addysg gorfforol
 • Ieithoedd tramor modern
 • Cymraeg fel ail iaith
 • Celf
 • Cyfrifiadureg
 • Dylunio a thechnoleg
 • Drama
 • Daearyddiaeth
 • Hanes
 • Cerddoriaeth
 • Addysg grefyddol

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

TGAU gradd C mewn Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. (profion cyfwerthedd yn dderbyniol ac ar gael)

Gradd israddedig (o leiaf 2:2)

Gwiriad DBS boddhaol a chwblhau'n llwyddiannus addasrwydd corfforol a meddyliol i addysgu.

Cofiwch mai'r dyddiad cychwyn ar gyfer y TAR Cynradd yw 31 Awst (i'w gadarnhau).

 
 

Addysgu ac Asesu

Anelwn at addysgu a dysgu ynghyd ag ymarferwyr creadigol, myfyriol a deinamig sydd wedi ymrwymo i addysgu plant. Mae'r rhaglen yn eich annog i gynyddu eich dealltwriaeth o brosesau addysgu a dysgu er mwyn datblygu a chynnal y lefelau uchel o frwdfrydedd, gallu ac angerdd sydd eu hangen yn y proffesiwn addysgu.

Mae addysgu yn digwydd mewn sesiynau rhyngweithiol. Mae tiwtoriaid yn modelu arferion da wrth ddefnyddio TGCh ac yn defnyddio darlithoedd, seminarau a gweithgareddau grŵp i'ch ysgogi a'ch annog i ddod yn ymarferwyr myfyriol.

Defnyddir asesiadau i sicrhau eich bod yn deall ac yn gallu cymhwyso'r wybodaeth a geir tra ar y cwrs-mewn ysgolion ac ar y campws. Gwneir hyn drwy ystod o ddulliau:

• Hunanasesu
• Archwiliad o wybodaeth am bynciau ar gyfer mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth
• Cyflwyniadau
• Micro-addysgu
• Posteri
• Traethodau
• Sesiynau ymarferol

Mae asesu yn barhaus ac yn cael ei olrhain yn erbyn y safonau athrawon. Gofynion holl elfennau'r cwrs yw safonau uchel o ran presenoldeb, prydlondeb a chyfranogi. Mae asesu yn parhau tra ar leoliadau ysgol.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 
 

Rhagolygon gyrfaol

 Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae graddedigion yn llwyddiannus iawn o ran sicrhau apwyntiadau addysgu ar ddiwedd eu hastudiaethau. Mae llawer yn ymgymryd â chyflogaeth yn un o'n hysgolion partneriaeth ac yn mynd ymlaen i ysbrydoli a mentora myfyrwyr.

 

 
 

Ffioedd a chyllid

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer TAR Addysg Gynradd gyda SAC yw £9,250.

 
 

Manyleb y rhaglen