MRes Gwyddor Chwaraeon Ymarfer Corff ac Iechyd

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1BL (LlA) 2FL (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam

Course Highlights

Cyfleoedd

i ymgymryd â lleoliad profiad gwaith. 

Arwain

ymchwil i faes o'ch diddordeb eich hun. 

Cefnogaeth

trwy gydol y cwrs gan ein tîm rhaglenni profiad.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd yn rhaglen gymhwysol unigryw sydd wedi'i theilwra i'ch diddordebau. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr arbenigo mewn ymchwil a chymryd rhan mewn profiad gwaith ymarfer cymhwysol ochr yn ochr â chynhyrchu ymchwil newydd a chyffrous.

Cewch ddewis o blith y llwybr a enwir canlynol:

 • MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd (Hyfforddi)
 • MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd (Seicoleg)
 • MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd (Ffisioleg)
 • MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd (Dadansoddi Perfformiad)
 • MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd (Gweithgaredd Corfforol)

Prif nodweddion y cwrs

 • Aelod cyswllt o Gymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES)
 • Cymryd rhan mewn gwaith ymgynghori ochr yn ochr â'ch cwrs
 • Mynediad am ddim i glwb Cylchgrawn Gwyddor Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr
 • Mynediad i labordai gwyddor chwaraeon ac ystafell dadansoddi cryfder a chyflyru a pherfformiad

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Astudiaeth Annibynnol Fawr: Byddwch yn cynnal traethawd hir o fewn pwnc o ddiddordeb ac yn dysgu sut i amddiffyn eich canfyddiadau a chyhoeddi eich gwaith.
 • Modiwl Dysgu a Negodwyd: Byddwch yn cynnal lleoliad o 10 awr o leiaf ac yn cael yr opsiwn i naill ai ysgrifennu adroddiad neu gyflwyno eich myfyrdodau o weithio ym myd gwyddor chwaraeon, ymarfer corff ac iechyd.
 • Dulliau Ymchwil Uwch: Byddwch yn dysgu sut i gynnal ymchwil, dadansoddi a chyflwyno data.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn yw 2:2 neu uwch mewn unrhyw radd israddedig.

Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael 2:2 yn cael eu hystyried drwy gais unigol yn unig. Nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr gael eu gradd yn y ddisgyblaeth chwaraeon ac nid oes angen iddynt gwblhau'r cwrs paratoi ar gyfer llwyddiant academaidd, er y cynghorir os na chyrhaeddir y meini prawf uchod.

Addysgu ac Asesu

 Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu o arholiadau i draethodau a chyflwyniadau.  

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn cynnig dull dysgu cyfunol hyblyg. Mae cymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau labordy ymarferol ar gael. Byddai disgwyl i chi fod ar y campws am tua 3-4 awr yr wythnos. Mwy os ydych yn awyddus i ymuno ar weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r campws megis ymuno ag un o'r cymdeithasau niferus sydd gennym ar gael. Rhan bwysig o'ch amser cyswllt ar y cwrs yw eich bod yn gweithio'n agos gyda'ch goruchwyliwr ymchwil.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol.

Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 

 

Rhagolygon gyrfaol

 Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r MRes yn caniatáu i fyfyrwyr arbenigo mewn maes penodol o chwaraeon, ymarfer corff a gwyddor iechyd, felly gall cyfleoedd ar gyfer gyrfaoedd gynnwys:

 • Dadansoddwr perfformiad
 • Ffisiolegydd ymarfer corff clinigol
 • Ffisiolegydd perfformiad
 • Hyfforddwr Chwaraeon
 • Seicolegydd Chwaraeon
 • Gwaith y corff llywodraethu cenedlaethol
 • Cyngor lleol
 • Arbenigwyr gweithgarwch corfforol

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd Ôl-raddedig amser llawn yw £5,940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.