MSc Gwyddor Data a Dadansoddi Data Mawr

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 BL (LlA) 2 FL (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
A row of computing students working in a computer lab

Course Highlights

Arbenigwch

ym meysydd galw uchel Gwyddoniaeth Data a thechnolegau Data Mawr.

Archwiliwch

sut i ddefnyddio modelau, dulliau, offer a thechnegau amrywiol i drosi data yn wybodaeth a gwybodaeth y gall pobl nad ydynt yn arbenigwyr eu deall.

Cyfleoedd

i weithio ar senarios ac astudiaethau achos, gan eich galluogi i brofi sefyllfaoedd byd go iawn, datrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Pam dewis y cwrs hwn?

Gan fod data'n cael ei ddefnyddio fwyfwy i bersonoli, agregu, a mesur ein profiadau bob dydd, mae angen cynyddol hefyd i'r rhai sy'n gallu datblygu systemau o'r fath mewn modd cyfrifol a moesegol. Drwy astudio'r rhaglen Meistr hon, byddwch mewn sefyllfa berffaith i ateb y galw hwn.

 • Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio modelau, dulliau, offer a thechnegau amrywiol i drosi data yn wybodaeth a gwybodaeth y gall rhai nad ydynt yn arbenigwyr ei deall, er mwyn gwneud penderfyniadau hyddysg ar gyfer llywodraethau, cwmnïau, a sefydliadau eraill-yn seiliedig ar ffeithiau, niferoedd ystadegol a thueddiadau.
 • Bydd hyn yn cael ei wella drwy ddatblygu eich gwybodaeth am sgiliau ac ystadegau rhyngddisgyblaethol, rhaglennu meddalwedd, a defnyddio technolegau dadansoddi data a delweddu modern.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio fel Meistr trosi a fydd yn rhoi cyfle i chi, waeth beth fo'ch maes pwnc blaenorol, i ddilyn gyrfa mewn gwyddor data.
 • Bydd dysgu ac addysgu yn eich helpu i baratoi cyfoeth o sgiliau, gwybodaeth, offer a thechnoleg er mwyn sicrhau trosglwyddo esmwyth i'r maes arbenigol hwn.
 • Mae gwyddor data yn blatfform gyda chyfuniad cymhleth o dechnoleg, datblygu algorithm, ac ymyrraeth data. Rydym wedi datblygu ein cwrs er mwyn sicrhau eich bod yn meddu ar yr wybodaeth ddiweddaraf-gan gydnabod dyfodol presennol a rhagweledig y maes.
 • Byddwn yn trawsnewid eich dealltwriaeth, gan eich ysbrydoli i lunio barn wybodus drwy werthuso materion diogelwch, cyfreithiol, moesegol a phreifatrwydd yn feirniadol-gan ystyried effaith amgylcheddol technolegau a chymwysiadau data mawr cyfredol a newydd.
 • Mae ein tîm yn arwain gweithwyr proffesiynol ymchwil-weithredol, wrth law drwy gydol y cwrs i gefnogi eich dysgu gyda'u gwybodaeth a'u harbenigedd.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae chwe phrif fodiwl sy'n 20 credyd yr un, ac yna traethawd hir credyd 60, sy'n gwneud cyfanswm o 180 credyd. Mae pob modiwl yn greiddiol.

MODIWLAU

 • Astudiaeth Ôl-raddedig a Dulliau Astudio
 • Strwythurau Data ac Algorithmau Uwch
 • Systemau Data a Dadansoddeg Data
 • Herion a Chyfleoedd Data Fawr
 • Dadansoddi a Delweddu Data
 • Dysgu Perianyddol
 • Traethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a bydd ar ffurf naill ai modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Mae modiwlau wedi'u dynodi fel rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion corff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly efallai y bydd yn rhaid eu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofyniad mynediad safonol ar gyfer y rhaglen MSc yw gradd anrhydedd 2:2 o leiaf neu gymhwyster tramor o safon gyfatebol mewn pwnc ar wahân i gyfrifiadureg. Mewn rhai achosion, gellir derbyn ymgeiswyr sydd â phrofiad masnachol neu ddiwydiannol sylweddol, yn amodol ar gyfweliad a thystlythyrau.

 

Addysgu ac Asesu

Astudiaeth Ôl - raddedig a Dulliau Ymchwil 

Gwaith cwrs-40%-1500 gair

Gwaith cwrs-60%-2500 gair

Systemau Cronfa Ddata a Dadansoddeg data

Gwaith cwrs-50% - cyfrif geiriau-Amh.

Gwaith cwrs - 50%-3000 gair

Data Mawr: Heriau a Chyfleoedd

Portffolio – 100%

Strwythurau Data ac Algorithmau Uwch

Portffolio -70%

Prosiect – 30%

Dadansoddi Data a Delweddu

Portoffolio – 100%

Dysgu Peirianyddol

Portffolio-70%

Prosiect – 30%

Traethawd Hir

Cynnig ymchwil-10%-2,000 gair

Traethawd hir-90%-15,000 i 20,000 o eiriau

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Rhagolygon gyrfaol

 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Gydag MSc mewn gwyddor data a Dadansoddeg data mawr gallwch ddilyn gyrfa mewn ystod eang o feysydd. Mae'r rhain yn cynnwys cyllid, ymchwil wyddonol, iechyd, academia, adwerthu, technoleg gwybodaeth, e-fasnach a Llywodraeth.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MSc Gwyddor Data a Dadansoddi Data Mawr yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.