MA Hanes

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 BL (LlA) 2 FL (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
History students on a trip to Erddig in Wrexham

Course Highlights

Cyfunwch

 

cwricwlwm academaidd cyfoethog gyda ffocws ymarferol, cymhwysol

 

Ffocws rhanbarthol

 

gyda chysylltiadau cryf â'r sector treftadaeth a'r diwydiant creadigol

 

Cyfleoedd

 

ar gyfer lleoliadau gwaith, teithiau maes a gweithdai

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r MA Hanes yn adeiladu ar y cryfderau hyn a byddwch yn cael eich annog i ehangu eich ymchwil i themâu ar draws ystod o fframweithiau cronolegol a daearyddol.

 • Bydd gan astudiaethau achos bwyslais rhanbarthol cryf a byddant yn elwa o arbenigedd staff a'r cysylltiadau cyn-ysgol â gweithwyr treftadaeth proffesiynol.
 • Bydd lleoliadau, gwaith maes a chyfleoedd rhwydweithio yn canolbwyntio ar gyfathrebu hanes mewn cymdeithas fodern a datblygu sgiliau cyflogedd hanfodol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Archwilio themâu hanes rhanbarthol y gellir eu cymhwyso i unrhyw ranbarth ac ar draws ystod o wahanol gyfnodau.
 • Ar hyn o bryd, mae Gogledd-ddwyrain Cymru wedi'i thangynrychioli yn y cofnod hanesyddol ac mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr dynnu sylw at dreftadaeth ddiwylliannol y rhanbarth a'r materion penodol sy'n ymwneud â hunaniaeth y 'ffin'.
 • Bydd y rhaglen hon yn eich galluogi i hyrwyddo dealltwriaeth gyhoeddus o'r gorffennol ym mywyd cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol heddiw. Mae'n cyfuno cryfderau deallusol hanes â sgiliau modern, ymarferol a throsglwyddadwy.
 • Mae gan ein tîm hanes profedig o foddhad myfyrwyr ac maent yn darparu amgylchedd addysgu cefnogol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae pedwar prif fodiwl sydd gan bob un rhwng 20-40 o gredydau, ac yna traethawd hir credyd 60, sy'n gwneud cyfanswm o 180 credyd. Mae pob modiwl yn greiddiol.

MODIWLAU

 • Hanes Heddiw: Dffynonellau dulliau
 • Hunaniaeth Cymdeithasol a Diwylliannol
 • Hanes a Threftadaeth Cyhoeddus
 • Ymchwil ac Ymarfer
 • Traethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

 Y gofyniad mynediad safonol ydy gradd anrhydedd o ddosbarthiad 2:2 o leiaf.

 

Addysgu ac Asesu

Byddwch yn cael eich asesu drwy gydol eich cwrs drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys gwaith ysgrifenedig, portffolios, cyflwyniadau a thraethawd hir.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Rhagolygon gyrfaol

 Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd gan raddedigion MA Hanes y sgiliau dadansoddol, deallusol ac ymarferol ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd. Yn draddodiadol, mae graddedigion wedi cael eu cyflogi mewn rolau amrywiol, megis: addysgu, y gyfraith, rheoli prosiectau, ymchwil hanesyddol, rheoli treftadaeth, curadu, rheoli archifau a cheidwaid adeiladau hanesyddol.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MA Hanes yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.