MSc Peiranneg (Gweithgynyrchu Mecanyddol)

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam

Course Highlights

Profiadol

staff academaidd â phrofiad o ystod eang o ddisgyblaethau peirianneg

 

Symudwch ymlaen

i lefelau rheoli yn eich gyrfa

 

Datblygwch

sgiliau a werthfawrogi'n fawr yn y diwydiannau peirianneg a gweithgynhyrchu

Pam dewis y cwrs hwn?

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr, ein nod yw sicrhau bod yr MSc Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol) yn cynnwys addysgu pwrpasol a phrofiad ymchwil i ddarparu cefndir cadarn ar gyfer gyrfa yn y sector diwydiant peirianneg a gweithgynhyrchu.

 • Mae Llywodraeth yn canolbwyntio'n helaeth ar hybu diwydiant gweithgynhyrchu'r DU; gallai methu â chwrdd â gofynion sgiliau peirianneg gostio £27bn y flwyddyn i'r DU.
 • O'r holl sgiliau STEM, mae'r rheini ym maes peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu yn dod yn fwyfwy gwerthfawr.
 • Bydd 58% o'r holl swyddi newydd yn gysylltiedig â STEM, a mae rhaid i nifer y bobl sy'n astudio am raddau mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg gynyddu dros 40% ar y lefelau presennol os am fodloni gofynion.

Prif nodweddion y cwrs

 • Bydd yr MSc Peirianneg (Mecanyddol) yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich gyrfa i lefelau rheoli.
 • Mae gan lawer o'r staff academaidd brofiad diwydiannol sy'n rhychwantu nifer o feysydd peirianneg a lefelau gwaith.
 • Mae gan Brifysgol Wrecsam Glyndŵr gysylltiadau agos â llawer o ddiwydiannau gweithgynhyrchu lleol, gan gynnwys Airbus, sydd ddim ond ychydig filltiroedd i ffwrdd.
 • Mae myfyrwyr o flynyddoedd blaenorol bellach mewn swyddi gyda chwmnïau rhyngwladol gorau fel Rolls-Royce, Siemens, Alstom, ac Airbus.

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Dulliau Ymchwil Peirianneg ac Astudiaethau Ôl-raddedig
 • Dylunio ac Arloesi Peirianegol
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg
 • Deunyddiau Uwch a Chyfansawdd
 • Uniondeb ac Optimeiddio Strwythurol
 • Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu Diwydiant 4.0
 • Traethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gradd anrhydedd gydag o leiaf dosbarth 2:2 neu gyfwerth mewn disgyblaeth beirianneg briodol neu brofiad proffesiynol perthnasol.

 

Addysgu ac Asesu

Cewch eich asesu trwy gydol eich cwrs drwy amryw o ddulliau gan gynnwys portffolios, cyflwyniadau ac, ar gyfer rhai pynciau, arholiadau.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinyr gan fyfyrwyr ac ymchil gan gyfarwyddyd.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu â gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad pan ddaw i dechnolegau newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg. Bydd gan raddedigion y fantais o ddod yn arbenigwyr yn y diwydiant neu i fynd ar drywydd gyrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MSc Peiranneg (Gweithgynyrchu Mecanyddol) yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.