MSc Peirianneg (Awyrennol)

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA)
 • Lleoliad Wrecsam
Two students sitting in the flight simulator, while another student leans in to look at the screens

Course Highlights

Mynediad

i efelychydd hedfan Merlin blaengar.

Meddalwedd

dylunio, dadasoddi ac efelychu arloesol.

 

Cyfleusterau

yn cynnwys twnelau gwynt is-sonig ac uwch-sonig a phrototeipio cyflym.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae aerodynameg a perfformiadau llywio awyrennau ymhlith yr agweddau mwyaf pwysig a mwyaf heriol o faes dylunio awyrennau, yn enwedig o ystyried deunyddiau uwch a thechnolegau awyrennau uwch. Bydd yr MSc Peirianneg (Awyrennol) yn helpu i ddatblygu eich gwybodaeth yn y sector hynod ddiddorol hwn.

 • Bydd ymgeiswyr yn cael defnyddio ein hefelychydd hedfan Merlin arloesol er mwyn dylunio a phrofi eu hawyren eu hunain 
 • Byddant yn dysgu a defnyddio meddalwedd dylunio, dadansoddi ac efelychu arloesol: MATLAB/ Simulink, CATIA v5, ANSYS, ac ABAQUS. Byddant hefyd yn defnyddio cyfleusterau twnnel gwynt is-sonig ac uwchsonig a chyfleusterau prototeipio cyflym. 
  Yn ogystal â bod wedi'i leoli gerllaw i Airbus, un o'r cwmnïau awyrennau mwyaf yn y byd, mae gan Brifysgol Wrecsam Glyndŵr gysylltiadau agos â diwydiannau hedfan fel Rolls-Royce, Raytheon a Magellan.

Prif nodweddion y cwrs

 • Bydd yr MSc Peirianneg (Awyrennol) yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth cryf a sgiliau cadarn mewn aerodynameg a dyluniad aerodynamig awyrennau.
 • Datblygu gwybodaeth fanwl, egwyddorion cymhwyso deunyddiau cyfansawdd ac aloion.
 • Adolygu, asesu cymhwysiad ac ymarfer deunyddiau datblygedig mewn awyrennau modern yn feirniadol.
 • Modelu a dadansoddi ymddygiad deinamig hedfan awyrennau yn feirniadol.
 • Cymhwyso dulliau rheoli modern ar gyfer awyrennau wedi'u ffurfweddu â rheolaeth.

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU 

 • Dulliau Ymchwil Peirianneg ac Astudiaethau Ôl-raddedig
 • Dylunio ac Arloesi Peirianegol
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg
 • Uwch Ddeunyddiau Cyfansawdd
 • Cyfanrwydd Strwythurol ac Optimeiddio
 • Aerodynameg Gymhwysol a Mechaneg Hedfan
 • Traethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gradd anrhydedd gydag o leiaf dosbarth 2:2 neu gyfwerth mewn disgyblaeth beirianneg briodol neu brofiad proffesiynol perthnasol.

Addysgu ac Asesu

Cewch eich asesu trwy gydol eich cwrs drwy amryw o ddulliau gan gynnwys portffolios, cyflwyniadau ac, ar gyfer rhai pynciau, arholiadau.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinyr gan fyfyrwyr ac ymchil gan gyfarwyddyd.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol.

Mae dysgu annibynnol yn cael ei hyrwyddo drwy astudio dan arweiniad neu'r adborth a roddir i fyfyrwyr

MODD LLAWN-AMSER (MYFYRWYR SY'N CYCHWYN YM MIS MEDI)

Cyflwynir yr elfen a addysgir, Rhan Un o'r rhaglen, mewn dau trimester o 12 wythnos. Mae pob trimester yn werth 60 credyd. 

Bydd y chwe modiwl a addysgir yn cynnwys darlithoedd a thiwtorialau/gwaith ymarferol bob wythnos. Bydd yr amserlen ddisgwyliedig i bob modiwl yn gyfanswm o 200 awr, sy'n cynnwys 40 awr o oriau dysgu ac addysgu sydd wedi'u hamserlennu a 160 o oriau astudio annibynnol.

Bydd Rhan Dau yn cymryd 15 wythnos arall ac mae iddi amser astudio tybiannol o 600 awr. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr yn gyfrifol am reoli ei amser ei hun mewn ymgynghoriad â'r goruchwyliwr academaidd.

MODD LLAWN AMSER (MYFYRWYR SY'N CYCHWYN YM MIS IONAWR)

Bydd myfyrwyr sy'n dechrau yn y Brifysgol ym mis Ionawr yn astudio tri modiwl arbenigol yn ystod yr ail drimester o fis Ionawr i fis Mai. Bydd y myfyrwyr yn astudio'r tri modiwl cyffredin arall yn ystod trimester cyntaf y flwyddyn academaidd nesaf o fis Medi i fis Ionawr.

Ar ôl cwblhau'r rhan o'r rhaglen a addysgir yn llwyddiannus bydd y myfyrwyr yn mynd ymlaen i Ran Dau, traethawd hir yr MSc a gyflwynir ym mis Ebrill/Mai.

MODD RHAN-AMSER

Cyflwynir yr elfen a addysgir, sef rhan un o'r rhaglen dros ddwy flynedd o addysgu academaidd. Cyflwynir 80 credyd neu gyfwerth o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf a 40 o gredydau neu gyfwerth yn yr ail flwyddyn. Bydd y myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r cyflwyno llawn-amser gyda darlithoedd a thiwtorialau/gwaith ymarferol yn ystod un diwrnod yn wythnosol.

Bydd elfen y traethawd hir (h.y. Rhan Dau) yn cychwyn yn nhrimester 2 gan gymryd 30 wythnos arall. Mae gan Rhan 2 amser astudio tybiannol o 600 awr. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr yn gyfrifol am reoli ei amser mewn ymgynghoriad â goruchwyliwr academaidd.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu â gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad pan ddaw i dechnolegau newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg. Bydd gan raddedigion y fantais o ddod yn arbenigwyr yn y diwydiant neu i fynd ar drywydd gyrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MSc Peirianneg (Awyrennol) yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.