MSc Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd)

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
Composites materials

Course Highlights

Mynediad

i'r Ganolfan Hyfforddi a Datblygu Cyfansawdd Uwch.

 

 

Meddalwedd dylunio,

dadansoddi ac efelychu arloesol gyda chymorth cyfrifiadur.

Datblygu

gwybodaeth mewn diwydiant arbenigol sy'n tyfu.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ymddangosiad cyflym cyfansoddion fel deunydd poblogaidd wedi arwain at brinder Peirianwyr yn y maes sydd â'r wybodaeth arbenigol angenrheidiol. Mae'r MSc mewn Peirianneg Deunyddiau Cyfansawdd hon wedi cael ei datblygu gyda hyn mewn golwg. Bydd myfyrwyr yn dysgu cylch oed cyflawn cydrannau a ddylunir ac a wneir gyda deunyddiau cyfansawdd.

 

 • O'r egwyddorion cyntaf, bydd darpar fyfyrwyr yn dysgu'r rhannau cyfansoddol o ddeunydd cyfansawdd ac yn deall y rhesymau dros ddewis pob deunydd. O'r fan honno, deallir methodolegau gweithgynhyrchu.
 • Dysgir dylunio drwy ddefnyddio cyfansoddion ar ôl i'r gwahanol fathau o fethiannau gael eu dangos. Yn olaf, trafodir yn fanwl atgyweirio, ailgylchu a gwaredu cyfansoddion.
 • Bydd myfyrwyr yn cael eu dysgu gan ddarlithwyr o gefndiroedd diwydiannol ac ymchwil trwy gyfuniad o ddarlithoedd, dosbarthiadau tiwtorial, sesiynau labordy a dosbarthiadau cyfrifiadurol. 
 • Dysgir meddalwedd safon diwydiant er mwyn galluogi'r myfyrwyr i raddio gyda'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer diwydiant.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r brifysgol yn rhannu Canolfan Datblygu a Hyfforddi Cyfansoddion Uwch, (ACTaDC) gydag Airbus ar safle Brychdyn, defnyddir labordy cyfansoddion arbenigol llawn-offer ar gyfer tiwtorialau labordy trwy gydol y rhaglen a hefyd ar gyfer prosiect traethawd hir y myfyriwr os bydd angen.
 • Mynediad at y meddalwedd dylunio â chymorth cyfrifiadur, dadansoddi ac efelychu diweddaraf, gan gynnwys ANSYS, Abaqus, MATLAB a Simulink, ayb.
 • Y cyfle i ychwanegu arbenigedd i'ch set sgiliau
 • Mae'r brifysgol mewn safle perffaith gan fod nifer o weithgynhyrchwyr cyfansawdd o fewn 30 milltir iddi, sef Solvay, Sigmatex ac Excel.  Yn ogystal, mae nifer o gwmnïau peirianegol bach a chanolig eu maint a chwmnïau peirianegol mawr sy'n defnyddio deunyddiau cyfansawdd yn eu dylunio a'u cydrannau. 

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU 

 • Dulliau Ymchwil Peirianneg ac Astudiaethau Ôl-raddedig
 • Dylunio ac Arloesi Peirianegol
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg
 • Uwch Ddeunyddiau Cyfansawdd
 • Dylunio â Chyfansoddion
 • Cydosod ac Atgyweirio Cyfansoddion
 • Traethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gradd anrhydedd gydag o leiaf dosbarth 2:2 neu gyfwerth mewn disgyblaeth beirianneg briodol neu brofiad proffesiynol perthnasol.

 

Addysgu ac Asesu

Cewch eich asesu trwy gydol eich cwrs drwy amryw o ddulliau gan gynnwys portffolios, cyflwyniadau ac, ar gyfer rhai pynciau, arholiadau.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinyr gan fyfyrwyr ac ymchil gan gyfarwyddyd.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol.

Mae dysgu annibynnol yn cael ei hyrwyddo drwy astudio dan arweiniad neu'r adborth a roddir i fyfyrwyr.

MODD LLAWN-AMSER (MYFYRWYR SY'N CYCHWYN YM MIS MEDI)

Cyflwynir yr elfen a addysgir, Rhan Un o'r rhaglen, mewn dau trimester o 12 wythnos. Mae pob trimester yn werth 60 credyd. 

Bydd y chwe modiwl a addysgir yn cynnwys darlithoedd a thiwtorialau/gwaith ymarferol bob wythnos. Bydd yr amserlen ddisgwyliedig i bob modiwl yn gyfanswm o 200 awr, sy'n cynnwys 40 awr o oriau dysgu ac addysgu sydd wedi'u hamserlennu a 160 o oriau astudio annibynnol.

Bydd Rhan Dau yn cymryd 15 wythnos arall ac mae iddi amser astudio tybiannol o 600 awr. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr yn gyfrifol am reoli ei amser ei hun mewn ymgynghoriad â'r goruchwyliwr academaidd.

MODD LLAWN AMSER (MYFYRWYR SY'N CYCHWYN YM MIS IONAWR)

Bydd myfyrwyr sy'n dechrau yn y Brifysgol ym mis Ionawr yn astudio tri modiwl arbenigol yn ystod yr ail drimester o fis Ionawr i fis Mai. Bydd y myfyrwyr yn astudio'r tri modiwl cyffredin arall yn ystod trimester cyntaf y flwyddyn academaidd nesaf o fis Medi i fis Ionawr.

Ar ôl cwblhau'r rhan o'r rhaglen a addysgir yn llwyddiannus bydd y myfyrwyr yn mynd ymlaen i Ran Dau, traethawd hir yr MSc a gyflwynir ym mis Ebrill/Mai

MODD RHAN-AMSER

Cyflwynir yr elfen a addysgir, sef rhan un o'r rhaglen dros ddwy flynedd o addysgu academaidd. Cyflwynir 80 credyd neu gyfwerth o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf a 40 o gredydau neu gyfwerth yn yr ail flwyddyn. Bydd y myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r cyflwyno llawn-amser gyda darlithoedd a thiwtorialau/gwaith ymarferol yn ystod un diwrnod yn wythnosol.

Bydd elfen y traethawd hir (h.y. Rhan Dau) yn cychwyn yn nhrimester 2 gan gymryd 30 wythnos arall. Mae gan Rhan 2 amser astudio tybiannol o 600 awr. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr yn gyfrifol am reoli ei amser mewn ymgynghoriad â goruchwyliwr academaidd.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu â gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad pan ddaw i dechnolegau newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg. Bydd gan raddedigion y fantais o ddod yn arbenigwyr yn y diwydiant neu i fynd ar drywydd gyrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MSc Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd) yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.