Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
Two students wearing safety goggles working under the bonnet of a car

Course Highlights

Diwydiant

Cysylltiadau cadarn â diwydiant

Mynediad

i weithdai chwaraeon modur a gweithdai cynhyrchu safon diwydiant

 

Cynnydd

i lefel nesaf eich gyrfa yn y diwydiant

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae gan Brifysgol Glyndŵr hanes amlwg o lwyddiant mewn Peirianneg Fodurol a Cheir Perfformio. Mae'r cwrs yn cynnwys modiwlau sy'n cwmpasu agweddau hanfodol maes peirianneg fodurol, ac yn darparu cefndir cadarn ar gyfer gyrfa yn y sector peirianneg fodurol a moduron.

 • Mae'r rhaglen yn rhoi'r cyfle i gyfuno agweddau ymarferol yn ogystal â phrosiectau efelychu. Mae'r brifysgol yn gweithredu labordy cyfrifiadurol gyda meddalwedd berthnasol i'r diwydiant, e.e. CATIA, ANSYS (Mecanyddol a Dynameg Hylifau Cyfrifadol [CFD]).
 • Mae gan y labordai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam offer a cherbydau arbenigol cyfoes. 
 • Mae gan ddarlithwyr a staff cynorthwyol y profiad diwydiannol gofynnol ac maent yn ymarferwyr (rasio trac, adeiladu ceir ayyb).
 • Mae awyrgylch agored a chyfeillgar yn gwella profiad dysgu'r myfyrwyr. Mae cysylltiadau cryf â chwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn sicrhau bod safon yr addysgu yn berthnasol i'r diwydiant ac maen nhw'n darparu'r man cychwyn gorau posibl i'r myfyrwyr i'w llwybrau gyrfa proffesiynol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cysylltiadau rhagorol â diwydiannau megis Toyota a Polybush.
 • Mynediad i labordy Peirianneg Fodurol arbenigol yn ogystal â gweithdy cynhyrchu o safon diwydiant i gael profiad o ddefnyddio peiriannau.
 • Cewch chi fynediad i nifer o brosiectau gwahanol (mae prosiectau yn newid drwy'r amser - yn destun newidiadau - ar hyn o bryd Glyndwr Racing Alfa 159, MX5 race car, Westfield  ymhlith llawer o rai eraill). Mae myfyrwyr hefyd yn rhedeg tîm Fformiwla Myfyrwyr ar hyn o bryd. 
 • Sylfaen cadarn ar gyfer symud ymlaen o ran eich gyrfa yn y diwydiant.

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Dulliau Ymchwil ac Astudiaethau Ôl-raddedig Peirianegol
 • Dylunio ac Arloesi Peirianegol
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianegol
 • Deunyddiau Uwch a Chyfansawdd
 • Uniondeb ac Optimeiddio Strwythurol
 • Siasi, Peiriannau, Phwerwaith Peiriannau a Rheolaeth Uwch
 • Traethawd Hir 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu ddewisol. Mae modiwlau yn cael eu pennu'n rhai craidd neu ddewisol yn unol ag angehnion cyrff proffesiynol ac adolygiadau academaidd mewnol, ac felly'n gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gradd anrhydedd gyda o leiaf dosbarthiad 2:2 neu gyfatebol mewn disgyblaeth Peirianneg briodol neu brofiad proffesiynol perthnasol.

 

Addysgu ac Asesu

Cewch chi eich asesu drwy gydol eich cwrs drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys portffolios, cyflwyniadau ac, am rai pynciau, arholiadau.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinir gan fyfyrwyr ac ymchwil dan arweiniad. 

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol. Mae dysgu annibynnol yn cael ei hyrwyddo drwy astudio dan arweiniad neu'r adborth a roddir i fyfyrwyr.

MODD LLAWN-AMSER (MYFYRWYR SY'N CYCHWYN YM MIS MEDI)

Cyflwynir yr elfen a addysgir, Rhan Un o'r rhaglen, mewn dau trimester o 12 wythnos. Mae pob trimester yn werth 60 credyd. 

Bydd y chwe modiwl a addysgir yn cynnwys darlithoedd a thiwtorialau/gwaith ymarferol bob wythnos. Bydd yr amserlen ddisgwyliedig i bob modiwl yn gyfanswm o 200 awr, sy'n cynnwys 40 awr o oriau dysgu ac addysgu sydd wedi'u hamserlennu a 160 o oriau astudio annibynnol.

Bydd Rhan Dau yn cymryd 15 wythnos arall ac mae iddi amser astudio tybiannol o 600 awr. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr yn gyfrifol am reoli ei amser ei hun mewn ymgynghoriad â'r goruchwyliwr academaidd.

MODD LLAWN AMSER (MYFYRWYR SY'N CYCHWYN YM MIS IONAWR)

Bydd myfyrwyr sy'n dechrau yn y Brifysgol ym mis Ionawr yn astudio tri modiwl arbenigol yn ystod yr ail drimester o fis Ionawr i fis Mai. Bydd y myfyrwyr yn astudio'r tri modiwl cyffredin arall yn ystod trimester cyntaf y flwyddyn academaidd nesaf o fis Medi i fis Ionawr.

Ar ôl cwblhau'r rhan o'r rhaglen a addysgir yn llwyddiannus bydd y myfyrwyr yn mynd ymlaen i Ran Dau, traethawd hir yr MSc a gyflwynir ym mis Ebrill/Mai.

MODD RHAN-AMSER

Cyflwynir yr elfen a addysgir, sef rhan un o'r rhaglen dros ddwy flynedd o addysgu academaidd. Cyflwynir 80 credyd neu gyfwerth o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf a 40 o gredydau neu gyfwerth yn yr ail flwyddyn. Bydd y myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r cyflwyno llawn-amser gyda darlithoedd a thiwtorialau/gwaith ymarferol yn ystod un diwrnod yn wythnosol.

Bydd elfen y traethawd hir (h.y. Rhan Dau) yn cychwyn yn nhrimester 2 gan gymryd 30 wythnos arall. Mae gan Rhan 2 amser astudio tybiannol o 600 awr. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr yn gyfrifol am reoli ei amser mewn ymgynghoriad â goruchwyliwr academaidd.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu â gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad pan ddaw i dechnolegau newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg. Bydd gan raddedigion y fantais o ddod yn arbenigwyr yn y diwydiant neu i fynd ar drywydd gyrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MSc Peirianneg (Modurol) yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.