MSc Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
Students using electrical engineering facilities

Course Highlights

Mud ymlaen

i lefel nesaf eich gyrfa

 

Offer meddalwedd

diwydiant megis VEE, MULTISIM a MATLAB yn cael eu defnyddio'n helaeth

 

Datblygwch

sgiliau allweddol mewn dylunio, modelu a dadansoddi dyluniad cylchredau

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae peirianneg Drydanol ac Electronig bellach yn rhan bwysig o lawer o ddiwydiannau blaenllaw.

 • Yn y diwydiant modurol, er enghraifft, mae'n ofynnol i beirianwyr trydanol ac electronig ddylunio unedau rheoli peiriant, dangosyddion paneli blaen, systemau aerdymheru, diogelwch, brecio a systemau infotainment.
 • Mae peirianwyr trydanol ac electronig hefyd yn gysylltiedig â systemau signalau a rheoli rheilffyrdd uwch, yn ogystal â thelathrebu, ar gyfer cymwysiadau ffonau symudol. Mae yna hefyd lawer o rolau iddyn nhw yn y diwydiannau ynni, er enghraifft dylunio a rhedeg systemau rheoli cymhleth megis y rhai sydd eu hangen er mwyn rhedeg y Grid Cenedlaethol neu i reoli atomfa niwclear.
 • Mae hefyd angen graddedigion Peirianneg Drydanol ac Electronig ar gyfer y diwydiant nwyddau traul cyflym e.e. datblygu'r sgriniau call diweddaraf a'r defnydd o drawsgludwyr deallus yn yr amgylchedd awtomeiddio diwydiannol a chartref.

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Dulliau Ymchwil ac Astudiaethau Ôl-raddedig Peirianegol
 • Dylunio ac Arloesi Peirianegol
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg
 • Peirianneg Systemau Rheoli a Dadansoddi Systemau Uwch
 • Electroneg Pwer, Gyriannau a Systemau Ynni
 • Dylunio Cylchrediadau Electronig a Phrofi Electronig
 • Traethawd Hir

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gradd anrhydedd gydag o leiaf dosbarth 2:2 neu gyfwerth mewn disgyblaeth beirianneg briodol neu brofiad proffesiynol perthnasol.

 

Addysgu ac Asesu

Cewch eich asesu trwy gydol eich cwrs drwy amryw o ddulliau gan gynnwys portffolios, cyflwyniadau ac, ar gyfer rhai pynciau, arholiadau.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinyr gan fyfyrwyr ac ymchil gan gyfarwyddyd.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu â gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad pan ddaw i dechnolegau newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg. Bydd gan raddedigion y fantais o ddod yn arbenigwyr yn y diwydiant neu i fynd ar drywydd gyrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MSc Peirianneg (Trydanol ac Electronig) yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.