MSc Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy)

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Er mwyn cwrdd â thargedau lleihau carbon 2050 i reoli newid yn yr hinsawdd, mae aelod-wladwriaethau'r UE wedi llofnodi targedau cyfreithiol i newid o ffynonellau ynni tanwydd ffosil traddodiadol i egni adnewyddadwy a chynaliadwy. Mae'r rhaglen MSc hon yn cynnig cyfle i raddedigion gael mynediad at y maes cyffrous, deinamig a hynod arloesol hwn.

 • Mae'r rhaglen yn cyflwyno trosolwg cyfredol o bob un o'r prif ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae hyn yn cynnwys y sgiliau peirianneg sy'n gysylltiedig â dewis, dylunio a gosod yr offer i ddal, yn ogystal â'i gadw, ei drosi a'i drosglwyddo yn ffurflenni defnyddiol.
 • Mae'r rhaglen hefyd yn edrych ar agweddau peirianegol ar ynni glân, economeg a marchnadoedd ynni. Mae cost/budd/tariff/dadansoddiad risg ynni adnewyddadwy yn cael eu cymharu â ffynonellau tanwydd ffosil traddodiadol a ffynonellau ynni niwclear. Ymdrinnir â materion cymdeithasol-economaidd, diogelwch ynni a materion gwleidyddol  yn ogystal â ffactorau amgylcheddol gwahanol ffynonellau ynni.

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Dulliau Ymchwil Peirianneg
 • Dylunio ac Arloesi Cynaliadwy
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg
 • Peirianneg Systemau Rheoli
 • Peirianneg Adnewyddadwy
 • Ynni Adnewyddadwy: Yr Amgylchedd, economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol
 • Traethawd Hir

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gradd anrhydedd gydag o leiaf dosbarth 2:2 neu gyfwerth mewn disgyblaeth beirianneg briodol neu brofiad proffesiynol perthnasol.

 

Addysgu ac Asesu

Cewch eich asesu trwy gydol eich cwrs drwy amryw o ddulliau gan gynnwys portffolios, cyflwyniadau ac, ar gyfer rhai pynciau, arholiadau.

 

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinyr gan fyfyrwyr ac ymchil gan gyfarwyddyd.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu â gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad pan ddaw i dechnolegau newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg. Bydd gan raddedigion y fantais o ddod yn arbenigwyr yn y diwydiant neu i fynd ar drywydd gyrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MSc Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy) yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.