MA Rheolaeth Adnoddau Dynol

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Course Highlights

Cymradwywyd

 

gan CIPD (lefel 7)

 

Astudiaeth hyblyg

 

cwrs â ddylunwyd i weithwyr proffesiynol prysur

 

Rhwydwaith

 

cyfle i rwydweithio a mynychu cynhadledd CIPD

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein cwrs yn ddelfrydol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol AD ​​ym mhob math o sefydliadau yn y DU ac yn rhyngwladol, ac mae wedi'i anelu at reolwyr lefel ganol neu uwch brofiadol neu weithwyr proffesiynol AD. Mae'n sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt ac yn eu harfogi â'r sgiliau ymarferol i'w datblygu fel ymarferwyr.

 • Mae'r cwrs yn rhoi dealltwriaeth drylwyr o bwysigrwydd darparu perthynas gyflogaeth effeithiol a'r agweddau sydd ynddi.
 • Fe'i cymeradwyir gan CIPD, a bydd graddedigion yn ennill dyfarniad lefel 7 CIPD yn ogystal â'u gradd.
 • Mae tîm y rhaglen yn ymarferwyr eu hunain, sy'n gweithio mewn arbenigeddau amrywiol o fewn HRM. Mae hyn yn golygu y gall y tiwtoriaid gefnogi myfyrwyr sydd â dealltwriaeth wirioneddol o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn ymarferydd AD, ac maent yn gyfredol o ran pa heriau y mae sefydliadau'n eu hwynebu mewn ystod eang o sectorau.
 • Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes, ac felly bydd ein myfyrwyr ysgol fusnes yn gallu manteisio ar ystod eang o fanteision, gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a chanolfan eDdysgu BGA.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae dau ddull cyflwyno ar gyfer y cwrs: Dysgu o Bell a Dysgu Cyfunol. Ar gyfer Dysgu o Bell, bydd myfyrwyr yn astudio'n bennaf drwy fforymau ar-lein asyncronous, tra bydd myfyrwyr Dysgu Cyfunol yn mynychu unwaith y mis ar gyfer cyswllt wyneb yn wyneb â'r tiwtor. Bydd darlithoedd, canllawiau pwnc a deunydd ategol i gyd yn cael eu cyflwyno ar-lein.
 • Cynhelir penwythnosau preswyl unwaith bob trimester (5 yn ystod y rhaglen i gyd) - bydd y rhain yn cynnwys cymysgedd o weithdai dysgu drwy brofiad a gynlluniwyd i feithrin sgiliau a datblygu hunanymwybyddiaeth, siaradwyr gwadd yn rhannu profiad o Adnoddau Dynol yn ymarferol ac yn gwneud cais mewn sesiynau ymarfer i ddangos y cysylltiad rhwng yr hyn y mae'r myfyriwr wedi'i ddysgu a beth mae hynny'n ei olygu iddynt yn eu gweithle drwy astudiaethau achos, trafodaeth a dysgu cydweithredol.
 • Gofynnir i fyfyrwyr enwebu mentor yn eu gweithle a fydd yn dod yn rhan o'u rhaglen astudio, gyda datblygu contractau dysgu a sesiynau mentora wedi'u trefnu. Bydd hyn yn rhan o Gofnod Datblygiad Proffesiynol Parhaus y myfyrwyr.
 • Drwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i rwydweithio a mynychu cynhadledd CIPD, yn ogystal â chael mynediad at wahanol lefelau o aelodaeth CIPD (yn dibynnu ar eich cynnydd drwy'r cwrs).

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae strwythur y modiwau'n cyd-fynd yn agos â Diploma Uwch CIPD. Mantais hyn yw bod myfyrwyr yn awr yn gallu cymryd modiwlau unigol, i astudio at ddibenion datblygu proffesiynol parhaus. Pe bai myfyriwr wedi cymryd eu cymhwyster CIPD beth amser yn ôl ac maent yn awyddus i loywi eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn meysydd pwnc penodol mae hyn bellach yn bosibl. Neu os yw myfyriwr wedi dechrau ar eu hastudiaethau ac nad ydynt wedi gorffen yr holl fodiwlau er mwyn gorffen eu hastudiaethau ac maent angen cwblhau modiwlau unigolion i uwchraddio i Aelodaeth Siartredig gallan nhw wneud. Mae hefyd yn golygu mai dim ond dau fodiwl fydd yn cael eu hastudio a'u cwblhau bob trimester gan fyfyrwyr sy'n cymryd y rhaglen lawn sy'n cefnogi myfyrwyr o ran bod yn gallu gwahaniaethu'r pynciau ac adolygu eu cynnydd yn rheolaidd yn ystod y rhaglen. Mae hefyd yn golygu y gall myfyrwyr ymuno ym mis Ionawr yn ogystal ag ar ddechrau'r flwyddyn academaidd arferol (yn amodol ar hyfywedd y garfan).

BLWYDDYN 1

MODULES 

 • Y cyd-destun ar gyfer Rheoli AD
 • Datblygu Sgiliau ar gyfer Arweinyddiaeth Fusnes
 • Arwain, Rheoli a Datbygu Pobl
 • Caffael Adnoddau a Rheoli Dawn

BLWYDDYN 2

MODULES 

 • Rheoli Gwobrwyo
 • Rheoli’r Berthnas rhwng Gweithwyr
 • Datblygu Dysgu a Dawn
 • Archwilio Mater Busnes

BLWYDDYN 3

MODULES 

 • Dulliau Ymchwil a Thraethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer yr MA mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol wedi cael eu llunio yn unol â rheoliadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, fel y nodir isod. Yn ogystal, dylai ymgeiswyr feddu ar ddwy flynedd neu fwy o brofiad gwaith oni fydd amgylchiadau eithriadol. 

Mae’n rhaid i fyfriwr fodloni un, neu gyfuniad, o’r amodau canlynol:

 • Gradd gychwynnol o Brifysgol Glyndŵr, neu gorff dyfarnu graddau sy'n cael ei gymeradwyo gan y Brifysgol.
 • Cymhwyster anraddedig y mae’r Brifysgol yn ystyried i fod o safon foddhaol ar gyfer mynediad ôl-raddedig.
 • Profiad gwaith perthnasol a ystyrir i wneud iawn am y diffyg cymwysterau ffurfiol, a’ch bod wedi bod mewn swydd o gyfrifoldeb rheoli am o leiaf dwy flynedd.

Gallai ymgeisydd sydd eisoes wedi cyflawni Statws Gradd CIPD gan y Cynllun Datblygu Proffesiynol CIPD cyfredol neu flaenorol gael caniatâd i symud ymlaen yn uniongyrchol i Flwyddyn 3. Mae'n bosibl y caiff myfyrwyr a chanddynt gymwysterau eraill gael eu hystyried am eithriad llawn neu rannol o'r rhaglen yn unol â meini prawf RPL Prifysgol Glyndŵr. 

ANGHENION TECHNOLEG

Mae'r dulliau Dysgu o hirbell a Dysgu Cyfunol yn gofyn bod myfyrwyr yn gallu cael mynediad i ddeunydd cwrs yn ddigidol, mae mynediad at y caledwedd a'r meddalwedd canlynol yn ofynnol er mwyn astudio ar y Rhaglen MA Rheolaeth Adnoddau Dynol.

CALEDWEDD

 • Cyfrifiadur Pen-bwrdd, Gliniadur neu Lechen
 • Seinyddion (mae'n bosibl y bydd y rhain yn rhan o'ch cyfrifiadur)
 • Meicroffon (a all fod yn rhan o'ch cyfrifiadur) 
 • Gwegamera (Yn debygol o fod yn rhan atodol o'ch dyfais os ydych yn defnyddio llechen neu liniadur)

MEDDALWEDD

Efallai y bydd rhai modiwlau hefyd yn gofyn bod meddalwedd penodol yn cael ei osod er mwyn gweld gwahanol fathau o ffeiliau. Bydd y meddalwedd wedi ei osod ar gyfrifiaduron yn y labordai cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Os yw myfyriwr yn cael trafferth yn gweld ffeil ar ei cyfrifiadur neu'i ddyfais personol, gall lawrlwytho'r ceisiadau ar y we canlynol am ddim:

 

Enw

Disgrifiad

 Adobe Acrobat Reader

 I weld ffeiliau PDF
 [ http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html ]

 Adobe Flash Player

 I weld cynnwys Flash ar wefannau
 [ http://www.adobe.com/products/flashplayer/ ]

 Quicktime Player

 I chwarae ffeiliau Quicktime
 [ http://www.apple.com/quicktime/download ]

 Real Media Player

 I chwarae Real audio a ffeiliau fideo
 [ http://www.real.com/playerplus ]

 Windows Media Player

 I chwarae amrediad o ffeiliau cyfryngau, gan gynnwys Windows Media.
 [ www.microsoft.com/windows/windowsmedia ]

Addysgu ac Asesu

Bydd cyflwyno asesiadau ar-lein gan Fyfyrwyr Dysgu o hirbell a Myfyrwyr Dysgu Cyfunol yn cael ei ddefnyddio i osgoi'r gofyniad i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith yn bersonol yn ystod oriau agor swyddfa'r ysgol. Defnyddir llwyfannau cynadledda ar y we mewn rhai modiwlau Rhaglen MA Rheolaeth Adnoddau Dysgu ar gyfer asesiadau ar-lein byw. Bydd Myfyrwyr Dysgu o hirbell yn gallu perfformio Asesiadau Llafar, Efelychiadau ac asesiadau ymarferol gan ddefnyddio llwyfannau gynadledda ar y we lle bo angen.

Mae'r traethawd hir sydd wedi bod yn gonglfaen i'r rhaglen Feistr yn cael ei ddisodli gan fodiwl Ymchwil ar gyfer Cyhoeddi. Bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at ddatblygu erthygl cyfnodolyn y gellir ei chyhoeddi. Er nad yw cyhoeddiad wedi'i warantu, y nod yw y bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gweld rhai o fyfyrwyr y Rhaglen MA Rheolaeth Adnoddau Dynol yn gadael bob blwyddyn, nid yn unig gyda'u Cymhwyster Meistr ond hefyd gydag erthygl wedi'i chyhoeddi mewn cyfnodolyn i ychwanegu at eu CV. Ein gobaith yw y bydd ein myfyrwyr nid yn unig yn dysgu o ymchwil cyfoes ond yn cyfrannu ato hefyd.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r MA Rheolaeth Adnoddau Dynol yn gymhwyster ôl-raddedig uchel ei pharch sydd wedi ei chynllunio ar gyfer y bobl hynny sydd am yrfaoedd ar lefel uwch mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol (RhAD) ac mae'n cynnwys sgiliau hanfodol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu potensial proffesiynol a gyrfaol yn y dyfodol. 

Mae galw mawr am gymwysterau sydd yn gysylltiedig ag aelodaeth broffesiynol y CIPD. Bydd y cwrs yn eich helpu i rwydweithio gyda chydweithwyr proffesiynol, ac yn rhoi modd i chi gael gafael ar yr wybodaeth broffesiynol ddiweddaraf am Rheoli Adnoddau Dynol. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf (Tystysgrif Ôl-raddedig) bydd myfyrwyr yn cael eu uwchraddio i Aelodaeth Gyswllt o'r CIPD yn awtomatig. 

Mae cwblhau blwyddyn dau (Diploma Ôl-raddedig) yn llwyddiannus yn rhoi'r cymhwyster sydd ei angen i wneud cais i uwchraddio i Aelodaeth Siartredig o'r CIPD. Mae blwyddyn astudio olaf y cwrs yn sicrhau yn darparu dilyniant di-dor i'r cymhwyster Meistr ar gyfer graddedigion CIPD. Bydd angen i ymgeiswyr ymuno â'r CIPD a thalu ffi danysgrifio flynyddol er mwyn bod yn gymwys am aelodaeth broffesiynol.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MA Rheolaeth Adnoddau Dynol yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

TypeError: Cannot call method "getContent" of null