Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
Psychology student using pulse monitor

Course Highlights

Cyfleoedd

i ganolbwyntio ar faes ymchwil seicolegol sy'n eich ysbrydoli.

Adeiladu

eich sgiliau academaidd i weithio yn y byd academaidd yn y dyfodol.

Delfrydol

ar gyfer y rhai sy'n dymuno symud ymlaen i MPhil neu PhD.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae cwrs yn cynnig cyfle cyffrous i raddedigion datblygu eu sgiliau ymchwil, wrth astudio maes diddordeb o’ch dewis chi. Hefo cymorth goruchwyliwr ymchwil, bydd myfyrwyr cynllunio ac ymgymryd â phrosiect ymchwil ar bwnc sydd yn tanio’u diddordeb.

 • Mae’r cwrs yn hunangyfeiriol yn bennaf, wrth roi’r cyfle i ymchwilio pwnc yn drylwyr. Er hynny, mae’r cwrs yn cynnig dau fodiwl sydd wedi’u dysgu gan ddarlithwyr dros y flwyddyn academaidd. Mae’r rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau a gweithdai i helpu datblygu sgiliau ymchwil.
 • Byddwch yn cael eich cynorthwyo i ddatblygu’ch hunaniaeth ymchwilydd Lefel 7.  Cewch ddatblygu arbenigedd mewn maes ymholiad seicolegol ac i rannu gwybodaeth hefo’r gymuned ymchwil ac academaidd ehangach.

 • Byddai’r cwrs yn un delfrydol i’r rhai sydd eisiau mynd ymlaen i wneud MPhil neu PhD yn y dyfodol, a dilyn gyrfa academaidd. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn rhan o gymuned ymchwil cynyddol
 • Dewisiwch pwnc ymchwil sydd o ddiddordeb
 • Cewch y cyfle i fod yn rhan o’n gynhadledd ymchwil myfyrwyr blynyddol.
 • Mae staff yr Adran yn frwd am gefnogi myfyrwyr, a’u helpu i gyrraedd eu potensial; gan ennill gwobrau prifysgol am y tiwtoriaid personol gorau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae’r rhaglen yn cynnwys dau fodiwl wedi’i dysgu dros ddau semester, a phrosiect ymchwil trylwyr i’w cwblhau dros y flwyddyn academaidd. Byddwch yn cael darlithoedd wythnosol, seminarau a gweithdai yn y brifysgol ynghyd a phob hefo’ch goruchwyliwr ymchwil, yn ogystal â gweithdai ymchwil a chyfle i fynychu grŵp oruchwyliaeth ymchwil misol.

MODIWLAU

 • Dulliau Ymchwil Gymhwysol: Modiwl sydd wedi'i gynllunio i ddatblygu gwybodaeth o ddulliau ymchwil Lefel 7 sydd yn berthnasol i seicoleg, yn cynnwys dulliau meintiol, ansoddol ac arbrofol. Cewch y cyfle i fanteisio ar y labordy seicoleg, a dysgu sgiliau ymchwil ychwanegol fel sut i gyhoeddi gwaith a chydweithio ar brosiectau.
 • Asesiad mewn Ymarferiad ac Ymchwil Seicolegol: Byddwch yn dysgu mwy am sut mae seicolegwyr yn casglu gwybodaeth ar gyfer fformwleiddiadau ac ymchwil. Noder nad yw’r modiwl yn eich cymhwyso i wneud unrhyw asesiadau seicolegol nac i ddysgu sut i wneud asesiadau penodol - ond m i fydd y cwrs yn cynyddu gwybodaeth am gysyniadau’r o’r fath ac yn eich cynorthwyo i feddwl am asesiadau’n egwyddorol. Mae’r modiwl yn cynnig y cyfle i chi datblygu’ch sgiliau ymchwil gymhwysol hefo poblogaethau clinigol. 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Dylai fod gan ymgeiswyr radd seicoleg israddedig, hefo isafswm o 2:1 yn ddelfrydol, ond efallai caiff 2:2 ei hystyried hefyd.

Byddwch hefo diddordeb mewn ynchwil cyfredol ac mewn datblygu hunaniaeth ymchwilio eich hun. Dylai ymgeiswyr gwneud cais trwy’r ffurflen gais ar-lein. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn gwahoddiad am gyfweliad, lle y bydden nhw’n cwrdd ag aelodau staff. Ar ôl y cyfweliad, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig lle ar y cwrs trwy lythyr/e-bost.

Anogir unrhyw un sydd â diddordeb i ymgeisio mor fuan â phosib. Mis Medi yw’r terfyn amser am geisiadau bob blwyddyn. 

Addysgu ac Asesu

Bydd aseiniadau yn cynnwys: traethodau, myfyrdod person cyntaf, adroddiad ymchwil, cynnig ymchwil a phrosiect ymchwil drylwyr. 

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Rhagolygon gyrfaol

 Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Byddai’r cwrs yn un delfrydol i’r rhai sydd eisiau mynd ymlaen i wneud MPhil neu PhD yn y dyfodol, a dilyn gyrfa academaidd. 

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MRes Seicoleg yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.

Ar gyfer mynediad 2023, gwnewch gais trwy UCAS.