MSc Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam

Course Highlights

Gwnewch

a chadwch eich drôn eich hun.

Dysgwch

i hedfan a gweithredu drôn yn ddiogel.

Ymwelwch

ewch ar deithiau maes i weithredu tasgau drôn go-iawn.

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r MSc hon mewn Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot (UAS) sydd â gogwydd ymarferol wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y byddai eu meysydd galwedigaethol yn elwa o ddefnyddio technoleg UAS.

 • Bydd y cwrs hwn yn helpu i adeiladu eich hyder fel defnyddiwr dronau, sy'n eich galluogi i ymgymryd â theithiau dronau efelychedig a gwirioneddol yn ddiogel gan wybod eich bod chi wedi cydymffurfio â'r holl ofynion statudol perthnasol. Byddwch hefyd yn adeiladu drôn ac yn datblygu dealltwriaeth fanwl o dechnoleg synhwyro prif lwyth.
 • Mae dyluniad strwythurol a phensaernïaeth cydrannnau dronau'n faes o dechnoleg sy'n datblygu'n gyflym. Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennym y cyfleusterau a'r staff cynorthwyol technegol sydd eu hangen i wireddu'r syniadau cysyniadol a allai fod gennych. 
 • Mae ein cyfleuster Canolfan Cyfansoddau Uwch yn galluogi cynhyrchu a phrofi cyrff awyrennau dronau perfformiad uchel, mae cyfleusterau prototeipio cyflym a chyfleusterau peiriannu CNC 5-echel, twneli gwynt ar gyfer profi erodynamig a'n labordai adeiladu a phrofi trydanol ac electronig sydd argael i gynhyrchu a phrofi cylchedau rheoli, synhwyro a chyflenwad pŵer. 

  

Prif nodweddion y cwrs

 • Adeiladu a chadw eich Drôn eich hunan.
 • Dysgu sut i hedfan a defnyddio Drôn yn ddiogel.
 • Teithiau maes i gynnal teithiau dronau go-iawn.
 • Defnyddio Cyfleusterau Gweithgynhyrchu a Phrofi Cyfansoddion Uwch Prifysgol Glyndwr.
 • Defnyddio Efelychydd Dronau Prifysgol Glyndwr a'r cyfleusterau Profi Hedfan Awyrennau.
 • Y meddalwedd cyfrifiadol diweddaraf ar gyfer dylunio a dadansoddi delweddau peirianegol.
 • Ceir cyfle i gymryd rhan yng nghystadleuaeth ryngwladol Her UAS Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol *IMechE), ble mae timau'n cynllunio, adeiladu a hedfan UAS.

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Technoleg a Gweithrediadau Dronau
 • Adeiladu Dronau
 • Gweithrediadau UAV Uwch a'r Gyfraith
 • Technoleg Synhwyryddion UAV a Thechnegau Mesur 
 • Dulliau Ymchwil
 • Dylunio ac Arloesi Cynaliadwy
 • Traethawd Hir

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Bydd angen cyflawni un o’r gofyniadau mynediad isod fel arfer:

(a)  Gradd Anrhydedd Baglor mewn Peirianneg, neu Radd Baglor arall, fel arfer â gwobr gyntaf neu ail ddosbarth mewn pwnc perthnasol.

(b)  Cymwysiadau ar lefel is na gradd anrhydedd ond wedi’u cefnogi gan brofiad ar lefel proffesiynol mewn maes arbenigedd perthnasol.

(c)   Cymwysiadau cyffelyb o wlad dramor a dyfarnir yn foddhaol gan dîm y rhaglen.

Addysgu ac Asesu

Cewch eich asesu trwy gydol eich cwrs drwy amryw o ddulliau gan gynnwys portffolios, cyflwyniadau ac, ar gyfer rhai pynciau, arholiadau.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinyr gan fyfyrwyr ac ymchil gan gyfarwyddyd.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol.

MODD LLAWN-AMSER 

Cyflwynir yr elfen a addysgir, Rhan Un o'r rhaglen, mewn dau trimester o 12 wythnos. Mae pob trimester yn werth 60 credyd. 

Bydd y chwe modiwl a addysgir yn cynnwys darlithoedd a thiwtorialau/gwaith ymarferol bob wythnos. Bydd yr amserlen ddisgwyliedig i bob modiwl yn gyfanswm o 200 awr, sy'n cynnwys 40 awr o oriau dysgu ac addysgu sydd wedi'u hamserlennu a 160 o oriau astudio annibynnol.

Bydd Rhan Dau yn cymryd 15 wythnos arall ac mae iddi amser astudio tybiannol o 600 awr. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr yn gyfrifol am reoli ei amser ei hun mewn ymgynghoriad â'r goruchwyliwr academaidd.

MODD RHAN-AMSER

Cyflwynir yr elfen a addysgir, sef rhan un o'r rhaglen dros ddwy flynedd o addysgu academaidd. Cyflwynir 80 credyd neu gyfwerth o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf a 40 o gredydau neu gyfwerth yn yr ail flwyddyn. Bydd y myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r cyflwyno llawn-amser gyda darlithoedd a thiwtorialau/gwaith ymarferol yn ystod un diwrnod yn wythnosol.

Bydd elfen y traethawd hir (h.y. Rhan Dau) yn cychwyn yn nhrimester 2 gan gymryd 30 wythnos arall. Mae gan Rhan 2 amser astudio tybiannol o 600 awr. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr yn gyfrifol am reoli ei amser mewn ymgynghoriad â goruchwyliwr academaidd.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r diwydiannau teledu, gwneud ffilmiau a ffotograffiaeth yn dibynnu'n helaeth ar ddefnyddio awyrennau di-beilot i gynhyrchu'r golygfeydd o'r awyr ysblennydd sy'n cyfoethogi ein profiad fel gwylwyr. Mae yna hefyd alw cynyddol am Systemau Awyrennau Di-beilot i fonitro, cynnal ymchwil a theithiau casglu data ar gyfer amrywiaeth eang o ddibenion megis: Amaethyddiaeth, Tirfesur, Mwyngloddio, Coedwigaeth, Ecoleg, Archaeoleg a Rhithwir a Chwarae gemau cyfrifiadurol.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MSc Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null