TAR Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
Woman standing in front of whiteboard

Course Highlights

Mae 89.1% o raddedigion

mewn gwaith taledig neu’n astudio 15 mis ar ôl graddio*

 

Cysylltiadau

cadarn â colegau AB a sefydliadau hyfforddi

 

100

oriau mewn lleoliadau addysgu

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Ydych erioed wedi meddwl am hyfforddi i ddod yn athro yn y sector ol-gorfodol? Mae'r sector eang ac amrywiol yn cynnwys colegau, prifysgolion, elusennau, cwmnïau preifat, y gwasanaethau argyfwng, GIC, lleoliadau addysg annibynnol, a lleoliadau addysg arbenigol.

 • Bydd y profiadau cewch yn ystod y flwyddyn yn eich lleoliad dysgu'n golygu cewch brofiad dysgu gwerthfawr gyda chefnogaeth mentor gall eich helpu wrth i chi ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd o dan y cwrs ac i adnabod cysylltiadau rhwng cynnwys y cwrs a'ch ymarfer dysgu.
 • Mae’r tîm yn falch o gynnig strategaethau addysgu arloesol a chreadigol sy'n cymryd mantais o ddulliau a thechnolegau newydd sydd wedi'u dylunio i roi'r sgiliau craidd i chi ar gyfer llwyddiant pan ydych yn cwblhau'r cymhwyster.
 • Rydym yn gweithio'n glos gydag ystod eang o fusnesau ac asiantaethau i barhau i ddatblygu cyfleoedd ychwanegol i bob un o'n dysgwyr.
 • Mae 89.1% o raddedigion y cwrs hwn mewn gwaith taledig neu'n astudio* *arolygwyd graddedigion 15 mis ar ôl graddio, dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae addysgu yn y sector ôl-orfodol wedi mynd trwy gyfnod o broffesiynoldeb yn y blynyddoedd diwethaf, a’r dyfarniad hwn bellach yw’r cymhwyster a gymeradwyir yn genedlaethol ar gyfer y sector.
 • Mae ansawdd yr hyfforddiant y byddwch yn ei dderbyn yn hollbwysig ar gyfer eich datblygiad parhaus fel gweithiwr proffesiynol yn y sector, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y cymorth a'r cyfarwyddyd a gynigir i chi trwy gydol y cyfnod o hyfforddiant drwy gael arweiniad tiwtor a mentor.
 • Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf gyda cholegau addysg bellach yn lleol yn ogystal â sefydliadau hyfforddi yn yr ardal.
 • Efallai fod bwrsari hyfforddi Llywodraeth Cymru ar gael i chi os ydych am astudio yn llawn amser.
 • Caiff y rhaglen ei haddysgu drwy astudio hyblyg yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir.
 • Mae 89.1% o raddedigion y cwrs hwn mewn gwaith taledig neu'n astudio* *arolygwyd graddedigion 15 mis ar ôl graddio, dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.

Beth fyddwch chin ei astudio

Tystiolaeth mewn Addysg

MODIWLAU

 • Yr Ymarferydd Adfyfyriol (L4, Craidd)
 • Paratoi i Addysgu mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (L4, Craidd)
 • Cysylltu Damcaniaethau Dysgu, Addysgu ac Asesu (L4, Craidd)
 • Cyfoethogi Dysgu drwy Ymarfer Creadigol ac Arloesol (L5, Craidd)
 • Y Gweithiwr Proffesiynol Adfyfyriol (L5, Craidd)
 • Materion Cyfoes mewn PcET (L5, Dewisol)
 • ADY ac Ymarfer Cynhwysol (L5, Dewisol)

TYSTYSGRIF BROFFESIYNOL I RADDEDIGION MEWN ADDYSG

MODIWLAU

 • Yr Ymarferydd Adfyfyriol (L6, Craidd)
 • Paratoi i Addysgu mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (L6, Craidd)
 • Cysylltu Damcaniaethau Dysgu, Addysgu ac Asesu (L6, Craidd)
 • Cyfoethogi Dysgu drwy Ymarfer Creadigol ac Arloesol (L6, Craidd)
 • Y Gweithiwr Proffesiynol Adfyfyriol (L6, Craidd)
 • Materion Cyfoes mewn PcET (L6, Dewisol)
 • ADY ac Ymarfer Cynhwysol (L6, Dewisol)

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg

MODIWLAU

 • Yr Ymarferydd Adfyfyriol (L6, Craidd)
 • Paratoi i Addysgu mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (L6, Craidd)
 • Cysylltu Damcaniaethau Dysgu, Addysgu ac Asesu (L6, Craidd)
 • Cyfoethogi Dysgu drwy Ymarfer Creadigol ac Arloesol (L7, Craidd)
 • Y Gweithiwr Proffesiynol Adfyfyriol (L7, Craidd))
 • Materion Cyfoes mewn PcET (L7, Dewisol)
 • ADY ac Ymarfer Cynhwysol (L7, Dewisol)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Tystysgrif mewn Addysg (PcET): Dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster lefel 3 o leiaf yn eu disgyblaeth bwnc. 

Tystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg: Dylai fod gan ymgeiswyr radd.

Tystysgrif Ôl-raddedig Broffesiynol mewn Addysg : Mae gofyn bod gan ymgeiswyr radd gyda dosbarthiad o Cyntaf neu 2:1.

Mae gofyn bod gan ymgeiswyr GDG cyfredol yn ei le cyn iddynt gychwyn ar y rhaglen ac mae rhaid bod ganddynt fynediad i leoliad addysgu priodol. 

Addysgu ac Asesu

Byddwch yn ymgymryd ag aseiniadau ymarferol drwy gydol y cwrs. Mae tîm y cwrs yn agored i ddefnydd creadigol strategaethau asesu sy'n hwyluso a chefnogi arddulliau dysgu dysgwyr. Mae arsylwadau tiwtoriaid, mentoriaid a chymhreiriaid yn rhan annatod o'r rhaglen.

Mae'r strategaethau asesu yn cynnwys:

 • Efelychiad Meicroaddysgu
 • Blogiau adfyfyriol
 • Traethawd
 • Adroddiad
 • Adolygiad llenyddiaeth
 • Poster academaidd

Y llwybr llawn amser (1 flwyddyn) sef y Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg a'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg fydd dau ddiwrnod o 'gyflwyniad a addysgir' drwy'r flwyddyn academaidd.  

Mae'r opsiwn rhan-amser, sef pob un o'r tri llwybr, dros ddwy flynedd. Mae myfyrwyr yn mynychu un diwrnod yr wythnos (1-6pm) am ddwy flynedd a byddant yn cwblhau tri modiwl 20 credyd ym mlwyddyn 1 a thri modiwl 20 credyd ym mlwyddyn 2.

Yn ogystal â mynychu ac astudio yn y Brifysgol, bydd angen i fyfyrwyr ddarparu tystiolaeth eu bod wedi cwblhau 100 awr o addysgu annibynnol am hyd y rhaglen lawn-amser dros un flwyddyn neu'r rhaglen rhan-amser dros ddwy flynedd.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yn faes sy'n datblygu ac yn ehangu’n gyflym ac, yn sgil y gofyniad am gymhwyster addysgu proffesiynol wedi’i ardystio, mae bellach yn sefydlu llwybrau dilyniant gyrfa clir yn y sector yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer astudiaethau uwch pellach.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer TAR Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion yw £5940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.