Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 1 BL (LlA) 2 FL (RhA)
 • Lleoliad Wrecsam
A fine art student paints the finishing touches onto her work

Course Highlights

Wedi'i datblygu

mewn cydweithrediad â chydgysylltydd Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cyfle

i ymgymryd â dysgu ar sail gwaith mewn amgylchedd gofal iechyd penodol.

Mynediad

i fannau stiwdio ymroddgar mewn gosodiad ysgol gelf draddodiadol.

Pam dewis y cwrs hwn?

Fel mae'r gymuned yn cymryd pwysau'r gwasanaethau i ysgafnhau'r pwysau ar ddarpariaeth gwasanaethau iechyd acíwt, mae arlunwyr yn dod yn fwy gwerthfawr i ddarparu gofal iechyd cymdeithasol. Mae'r cwrs yn cynnig ffordd arloesol i gwrdd â'r heriau o chwilio am ddatrysiadau i ragor o broblemau iechyd a hybu sefydliadau celf sy'n derbyn arian cyhoeddus

 • Ymhlith dim ond llond llaw o gyrsiau a gynnigwyd yn gemedlaethol, mae ein cwrs yn cynnig MA arbennig ar sail celf wedi'i wreiddio mewn ymarfer celf gyda mannau stiwdio pwrpasol mewn ysgol gelf traddodiadol.
 • Bydd myfyrwyr yn dysgu sut mae gweithgareddau'r Celfyddydau mewn Iechyd yn ategu modelau biofeddygol o ofal iechyd drwy ddull cyfannol a 'chanolbwyntiodd yr unigolyn' o ymdrin ag ymyriadau a hwylusir drwy gelfyddyd (gan gynnwys celfyddydau gweledol, cerddoriaeth, y celfyddydau perfformio, dylunio ac ati) a byddant yn elwa o'n cysylltiadau cryf â'r bwrdd iechyd lleol, swyddogion celf sirol lleol a sefydliadau'r trydydd sector ar gyfer lleoliadau effeithiol.
 • Wedi'i gyd-gynhyrchu gyda chydgysylltydd Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a fydd yn gweithredu fel cynghorydd, hefyd yn cael mewnbwn gan ddau ymchwilydd celfyddydol profiadol mewn iechyd sydd â dylanwad ac arbenigedd cenedlaethol i ddarparu cyfeiriad strategol a llwyfan cenedlaethol ar gyfer y cwrs.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae ymgysylltu dinesig wrth wraidd y rhaglen hon a fydd yn rhoi ymchwil a sgil entrepreneuraidd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i gynnal eu hunain mewn gwaith o fewn ethos o feithrin cymdeithas gynaliadwy sy'n ymwybodol o gyfrifoldeb amgylcheddol a dinesig neu ein dyfodol.
 • Bydd myfyrwyr yn gweithio ym maes y celfyddydau yn iechyd mewn lleoliadau bywyd go iawn a gefnogir gan ymchwil yn y gyfadran.
 • Bydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad i fannau stiwdio pwrpasol mewn ysgol gelf draddodiadol.
 • Bydd cyfle i fyfyrwyr naill ai sefydlu eu gweithgarwch lleoli eu hunain neu wirfoddoli ar brosiect sy'n bodoli eisoes dan arweiniad arlunydd proffesiynol.
 • Mae cyfleoedd lleoliadau a drefnir gan PGW yn cynnwys: Ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC); Theatr Clwyd; grŵp dementia Celfyddydau Sir Dinbych; Tŷ Pawb; cARTrefu: Rhaglen Mentora Celf Genedlaethol mewn Tai Gofal; Oriel Mostyn, Llandudno.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd myfyrwyr yn astudio pedwar modiwl craidd a addysgur gwerth 30 credyd yr un, a ddilynir gan brosiect traethawd hir gwerth 60 credyd.

MODIWLAU

 • Cyllid y Celfyddydau mewn Iechyd
 • Y Celfyddydau mewn Arferion Iechyd
 • Lleoliad Ymarfer Proffesiynol
 • Dulliau Ymchwil a Chymhwyso
 • Traethawd ac Ymarfer Celf Meistr

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ar hyn o bryd, mae arnom angen gradd gychwynnol mewn pwnc perthnasol, a ddosberthir fel Dosbarth Cyntaf neu 2:1, neu dystiolaeth o weithgarwch diweddar yn y pwnc sy'n cyfateb i'r dosbarthiadau hyn fel y'u pennwyd drwy gyfweliad.

Disgwylir i bob ymgeisydd gynnal gradd gychwynnol dda a pherthnasol, neu ddarparu portffolio o'u gwaith eu hunain, gan ddangos cyfatebiaeth i radd gychwynnol. Gall myfyrwyr tramor gyflwyno eu portffolio a datganiad o fwriad yn ddigidol os na allant ymweld â'r brifysgol yn bersonol.

 

Addysgu ac Asesu

Cynhelir asesiadau ar ffurf waith cwrs (fel arfer portffolio), gan gynnwys gwerthusiadau o'r gwaith ymarferol o bob modiwl.

Dysgu ac addysgu 

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn ardaloedd fel ysgrifennu academaidd, creu nodiadau effeithiol a pharatoi am aseiniadau. Gall fyfyrwyr archebu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd ymroddgar i'ch helpu ymdrin â'r ymarferion o waith brifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Rhagolygon gyrfaol

Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yna i'ch helpu gwneud y dewisiadau ac i gynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol llwyddiannus. O chwilio am waith neu astudio pellach i weithio allan beth ydi'ch diddordebau, sgiliau a dyheadau, gallent nhw roi'r wybodaeth, cyngor ac arweiniad arbenigol rydych angen i chi.

Mae'r cwrs yma yn arfogi myfyrwyr gyda sgiliau cyflogadwyedd mae arlunydd eu hangen i weithio yng ngofal iechyd, a chaniatáu iddynt weithio ym maes y celfyddydau ac iechyd o fewn sefydliadau ysbyty neu gymunedol sy'n tyfu

Gallwch ddarganfod cyfleoedd cyflogedig o fewn y celfyddydau, iechyd a'r trydydd sector, gan gynnwys prosiectau cymunedol y celfyddydau. Bydd cyfleoedd cyllido ar gyfer y celfyddydau mewn iechyd yn ffocws o un modiwl, ac mae hunangyflogaeth neu astudio am radd ymchwil yn opsiynau eraill efallai bydd gan fyfyrwyr ddiddordeb i ddilyn.

Ffioedd a chyllid

Nid oes angen i chi dalu'ch ffioedd dysgu o flaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer MA Y Celfyddydau mewn Iechyd yw £5940.

Bydd y ffioedd y byddwch yn eu talu'n dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth lawn ar ein tudalenn ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null