Mae’r Fframwaith Graddedig Glyndŵr wedi’u dylunio er mwyn helpu dysgwyr, mewn ffordd effeithiol, i ddeall eu hagweddau, priodoleddau a set sgiliau gallent nhw ddatblygu ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ac yn cyfarparu myfyrwyr i gyflawni eu dyheadau gyrfaol a photensial proffesiynol.

Mae o i bawb

Myfyrwyr, graddedigion, staff. Mae cyflogadwyedd yn thema drawsbynciol sy’n hidlo drwy agweddau allweddol o fywyd person, eu hopsiynau a dewisiadau gyrfaol.

Mae’r fframwaith Graddedig Glyndŵr yn cefnogi dysgu datblygiadau gyrfaol unigolyn, tra bod unigolion yn symud tuag at gyflawni eu nodau gyrfaol. Mae’n rhoi strwythur i greu dysgu drwy oes, yn gweithio i baratoi graddedigion PGW erbyn y dyfodol tra eu bod yn chwilio am ffyrdd i adeiladu eu cyflogadwyedd.

Ceir ei ddefnyddio drwy gydol siwrne dysgu myfyriwr yn PGW a thu hwnt. Mae’r Fframwaith wedi’i mewnosod i mewn i bob rhaglen academaidd a cheir ei ddefnyddio gan wasanaethau cymorth proffesiynol i ehangu cymorth addysgiadol a chyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion.

Mae’r fframwaith yn cynnwys 15 elfen, gan gynnwys 4 priodoledd, 5 agwedd a 6 set sgiliau.

Pedwar Priodoledd Craidd

 • Creadigol - I allu dyfeisio a datblygu syniadau gwreiddiol i greu canlyniadau newydd a diddorol
 • Deniadol - I allu cymryd cyfrifoldeb dros ganlyniadau eich hunain a chofleidio cyfleoedd i gymryd rhan a datblygu.
 • Mentrus - I allu cymryd cyfrifoldeb dros ganlyniadau eich hunain a chofleidio cyfleoedd i gymryd rhan a datblygu.
 • Moesegol - I weithio mewn ffordd ofalgar ac egwyddorol, gydag unplygrwydd ac yn parchu amrywiaeth. Safbwynt byd-eang ac ymrwymiad i osgoi niwed i eraill a’r amgylchedd.

Pump Agwedd Craidd

 • Hyblygrwydd - I ymateb i ofynion a gyrwyr sy’n newid, boed hynny’n bersonol neu’n gyffredinol ac rydych yn gweld eich hun fel dysgwyr am byth ar siwrne barhaol.
 • Hyder - I fod â hunan-sicrwydd sy’n dod o werthfawrogiad o alluoedd a rhinweddau eich hunain.
 • Ymrwymiad - I weithio ar weithgareddau yn ddewisol a gweithio tuag at eich nodau.
 • Chwilfrydedd - I fod â’r awydd i ehangu eich gwybodaeth a gorwelion, i ddeall y byd yn well.
 • Ystwythder - I reoli atalfeydd a gwella o anawsterau, cydnabod fod ystwythder yn briodoledd gallwch chi ddatblygu.

Chwe Set Sgiliau Craidd

 • Cyfathrebu - I gyfathrebu’n effeithiol ac yn addas, ar gyfer y pwrpas a chynulleidfa fwriadol, drwy ysgrifennu neu drwy siarad ac ar draws amryw gyfrwng.
 • Meddwl yn feirniadol - I roi egwyddorion rhesymegol, tystiolaeth o safon lem, a rhesymeg gofalus i’r dadansoddiadau a thrafodaeth o hawliadau.
 • Deallusrwydd Emosiynol - I adnabod, deal a rheoli emosiynau, boed hynny yn eich hunain neu mewn eraill.
 • Trefnus - I gynllunio, rheoli amser a chyflawni prosiectau yn effeithiol ac yn effeithlon, ac i flaenoriaethu gofynion sy’n cystadlu mewn ffordd addas.
 • Rhuglder Digidol - I ddeall a gallu dewis a defnyddio’r offer a thechnolegau digidol addas i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir.
 • Arweinyddiaeth a Gweithio fel Tîm - I weithio’n effeithiol mewn tîm, yn rhoi cefnogaeth effeithio ac arweinyddiaeth i aelodau’ch tîm.

Gall myfyrwyr cyfredol ddarganfod mwy ar fewnrwyd y myfyrwyr.