Beth yw’r gost?

Prisiau 2022/23

£115.00 yr wythnos (ystafell sengl)

£121.00 yr wythnos (ystafell sengl +)

£168.00 yr wythnos (ystafell ddwbl)

 

OPSIYNAU CYTUNDEB:

Cytundeb 40 wythnos: Medi 2022 - Gorff 2023.

(40 wythnos wedi eu rhannu dros 3 thaliad a dderbynnir Hyd/Ion/Ebrill)

Cytundeb Tymor 1: Medi 2022 - Ion 2023.

(20 wythnos wedi ei dalu ar un taliad, un ar ei ben ei hun, yn cynnwys rhagdaliad)

Cytundeb Tymor 2: Chwef 2023 - Gorff 2023.

(20 wythnos wedi ei dalu ar un taliad, un ar ei ben ei hun, yn cynnwys rhagdaliad)

 

Rhagdaliad £250 i sicrhau eich ystafell i'w ddilyn gydag un o'r opsiynau cytundeb uchod.

 

Sut ydw i'n talu?

Rhagdaliad £250 yn ofynnol i sicrhau eich ystafell yn daladwy drwy gyfrwng y system ddyrannu ar lein ar dderbyn cytundeb. ** SYLWER ** Y cerdyn rydych yn ei ddefnyddio i dalu'r rhagdaliad fydd y cerdyn y byddwn ni yn ei ddefnyddio i gymryd rhandaliadau taliad llety ohono.

 

40 wythnos - balans yn daladwy drwy dri thaliad cylchol gyda cherdyn yn Hydref, Ionawr ac Ebrill.

Bydd holl ddyddiadau taliad llety yn cael eu gosod i gyd-fynd â phan dderbynnir benthyciadau myfyrwyr.

Tymor 1 neu 2, taliad llawn, un ar ei ben ei hun, pan fyddwch yn derbyn cynnig ystafell.

Os bydd angen unrhyw wybodaeth arnoch ynghylch cymorth ariannol neu fenthyciadau myfyrwyr, e-bostiwch Cyllid Funding@glyndwr.ac.uk <mailto:Funding@glyndwr.ac.uk>

 

Oes gennych chi ystafelloedd hygyrch?

OES- Nodwch ar eich cais bod angen un o'r ystafelloedd hyn arnoch.

 

Sut le yw Wrecsam?

Hon yw'r dref fwyaf yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Fe'n hamgylchynir gan safleoedd treftadaeth y byd gyda harddwch naturiol gwyllt ond, mae gennym hefyd fywyd nos gwych gyda chlybiau myfyrwyr fel ATIK a lleoliadau cerddoriaeth fyw - Central Station a'r Parish ac mae gennym gysylltiadau gwych â Gogledd Cymru, Lerpwl, Caer, Manceinion, a hyd yn oed Llundain.

Mae Wrecsam yn lle gwych ar gyfer siopa gydag enwau mawr megis Primark, River Island, Game, Topshop/Topman gyda llwythi o siopau bwyd hefyd - Nando’s, Burger king, McDonalds & Starbucks. Mae gennym adloniant dydd gyda sinema, ali fowlio, parc lleol hardd o fewn pellter cerdded i Bentref Myfyrwyr Wrecsam (WSV) - perffaith ar gyfer teithiau cerdded byr, barbeciw gyda chyfeillion neu ddim ond i gael peth awyr iach, ac ychydig ymhellach mae gennym drac beicio Llandegla, Zip World a mynyddoedd Eryri.

 

Pam ddylwn i aros ym Mhentref Myfyrwyr Wrecsam (WSV)?

Os nad yw llety ar y campws yn ddigon o reswm (3 munud o gerdded i'r Brifysgol) - dyma rai manteision eraill

 • Mae'r holl ystafelloedd yn en-suite - sengl, sengl+ a dwbl
 • Cynhwysir yr holl filiau cyfleustodau - Dim costau cudd
 • WIFI am ddim ac yn ddiderfyn
 • Cegin fawr, lle bwyta ac ardal lolfa gyda theledu - lle gwych i gymdeithasu
 • Mynediad i wasanaeth diogelwch safle 24/7
 • Mynediad i olchdy ar safle 24/7
 • Cynnal a chadw ar y safle
 • Digonedd o barcio AM DDIM
 • 10 munud o gerdded i archfarchnadoedd
 • 10 munud o gerdded i ganol y dref
 • 15 munud o gerdded i'r parc lleol
 • 5 munud o gerdded i Orsaf drên Ganolog Wrecsam
 • Ar gael i fyfyrwyr sy'n dychwelyd
 • Teimlad gwych o gymuned
 • 3 munud o gerdded i undeb y myfyrwyr
 • Cefnogaeth i fywyd preswyl ar safle

 

Oes archfarchnadoedd o fewn pellter cerdded?

Oes, mae Sainsbury’s ac Aldi 10 munud o daith gerdded o WSV

 

Alla i wneud cais am lety heb gadarnhad o le?

GALLWCH - Rydym yn anfon cynigion ystafell allan ym mis Awst. Ond os hoffech ganfod llety arall neu os na lwyddwch i gael lle, anfonwch e-bost atom accommodation@glyndwr.ac.uk <mailto:accommodation@glyndwr.ac.uk> i roi gwybod i ni cyn gynted â phosib.

 

Sut ydw i yn cael llety?

Gwnewch gais - online accommodation application system

 

Alla i nodi yr hyn rydw i'n ei ffafrio ar fy nghais?

GALLWCH - Rydym yn gwneud ein gorau i hwyluso unrhyw ffafriaeth a nodwyd ar eich cais, er na allwn roi sicrwydd - (fflat yr un rhyw, fflat distaw, yn dysgu chwarae drymiau!) os nad yw'r hyn rydych yn ei ffafrio yn ffitio’r hyn a gynigir, gallwch nodi unrhyw bethau a ffefrir gennych o fewn yr adran nodiadau.

 

Alla i newid yr hyn rydw i'n ei ffafrio?

Efallai na fydd hi’n bosib i chi newid yr hyn a ffefrir gennych gan fod eich llety eisoes wedi ei glustnodi. Os nad yw wedi ei glustnodi hyd yma, fe geisiwn ni wneud hyn. Cysylltwch ar unwaith gydag enw eich dewis newydd.

Rydym yn gwneud ein gorau i gwrdd â'r hyn sy'n cael ffafrio ond ni allwn sicrhau hyn. Rydym hefyd angen cadarnhad ysgrifenedig gennych. Gall hyn gael ei e-bostio i accommodation@glyndwr.ac.uk.

 

Pryd fyddaf yn derbyn cynnig ystafell?

I roi syniad i chi o'r amserlen ar gyfer y ceisiadau.

MAWRTH

Ceisiadau ar agor

MEHEFIN & GORFFENNAF

Prosesu ceisiadau

AWST

Cyhoeddi E-gytundebau - Mae gan fyfyrwyr 14 diwrnod i dderbyn a thalu eu taliad £250.

** SYLWER ** Y cerdyn a ddefnyddir gennych i dalu'r rhagdaliad fydd y cerdyn y byddwn ni yn ei ddefnyddio i gymryd rhandaliadau taliad llety allan ohono.

MEDI

Myfyrwyr yn cadarnhau neilltuo ystafelloedd & dyddiadau cyrraedd ar-lein a'r cyfnod trwydded yn cychwyn.

 

Beth ddylwn i ddod efo fi?

Argymhellir:

 • Polisi yswiriant ar gyfer eich holl eiddo.
 • Trwydded deledu (os ydych yn gwylio yn eich ystafell eich hun).

Yr hyn y dylech ddod gyda chi:

 • Llestri personol, cyllyll a ffyrc, offer coginio, haearn a bwrdd smwddio os oes angen.
 • Llieiniau llaw a bath personol, llieiniau sychu llestri cegin, cadachau llestri, hangeri cotiau, papur tŷ bach.
 • Dillad gwely, duvet a gobennydd- mae pecynnau gwelyau ar gael i'w prynu.
 • Cyflenwad o fwyd hyd nes y cewch chi gyfle i fynd i siopa.

Yr hyn rydym ni yn ei ddarparu:

 • Gwely a matres, cwpwrdd, desg, cadair a silffoedd.
 • Popty, meicrodon, oergell, rhewgell a thegelli.
 • Biniau gwastraff.
 • Llenni.

Alla i newid fy llety?

Allwn ni ddim ond ystyried symud ystafelloedd o fewn Pentref Wrecsam. (Cofiwch - fe fyddwch chi wedi arwyddo cytundeb cyfreithiol rwymol yn benodol ar gyfer eich ystafell am gyfnod wedi ei bennu).

 

Beth os na fyddwch wedi cael unrhyw ohebiaeth gennym?

Os na fyddwch wedi derbyn cytundeb ac rydych yn bryderus am eich lety, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni drwy e-bostio accommodation@glyndwr.ac.uk.

 

A fydd hi'n broblem os byddaf ar wyliau ym mis Medi?

Os byddwch chi i ffwrdd o’ch cartref am fwy nag wythnos yn ystod dechrau Medi, gwiriwch eich e-bost wedi i chi ddychwelyd i edrych ar eich cytundeb.

Fyddwn ni ddim ond yn cadw cynnig ar gyfer llety yn agored am 14 diwrnod (yn hwyach os nad ydych yn byw yn y DU). Os na fyddwch wedi ymateb, fe gymerwn nad ydych eisiau'r cynnig a byddwn yn rhoi'r ystafell i fyfyriwr arall.

 

Alla i ddod â'm teulu i aros?

Yn anffodus, nid yw ein neuaddau preswyl yn cynnwys llety sy'n addas ar gyfer teuluoedd, cyplau neu rieni myfyrwyr. Efallai y gall y tîm lletya eich helpu i ganfod llety lleol arall iddynt

 

Alla i symud i ystafell arall?

Os bydd ystafelloedd ar gael, gallwn eich symud i ystafell arall yn WSV, rydym yn codi £50 am lanhau. Allwn ni ddim ond ystyried ystafelloedd o fewn Pentref Wrecsam.

 

Sut i gysylltu â chi?

E-bostiwch ni ar accommodation@glyndwr.ac.uk <mailto:accommodation@glundwr.ac.uk> neu ein ffonio  Llun - Gwener 08.30 - 16.00 ar 01978293344