Ail efelychiad dysgu Diwrnod Safle Trosedd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Crime scene tape with police car in background

Cynhaliwyd efelychiad dysgu Diwrnod Safle Trosedd am yr ail dro ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam - gan ddod â myfyrwyr a darlithwyr o sawl ran o’r sefydliad ynghyd.

Trefnwyd digwyddiad eleni’n dilyn llwyddiant efelychiad tebyg yn 2019, gyda myfyrwyr Theatr, Teledu a Pherfformiad yn efelychu gwrthdrawiad mewn gêm badminton yn Neuadd chwaraeon y brifysgol. Trodd y digwyddiad, a welwyd gan fyfyrwyr Seicoleg a Throseddeg, yn fwy difrifol wrth i wyliedydd cael ei hanafu gan hylif anhysbys - a pherson arall cael ei herwgipio.

Dywedodd y darlithydd Plismona Andrew Crawford, un o drefnwyr y digwyddiad: "Y syniad tu ôl i’n Diwrnod Safle Trosedd blynyddol yw ei fod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ar draws ystod o'n cyrsiau brofi eu sgiliau mewn amgylchedd cyflym a realistig - gyda llawer yn cael y cyfle i gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y gyrfaoedd sy'n cyfateb i'w gradd.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am ein helpu heddiw. Mae eu cefnogaeth yn gwneud y diwrnod cyfan yn fwy realistig i'r myfyrwyr."

Wrth i'r digwyddiad fynd yn ei blaen, adroddodd tîm diogelwch Glyndŵr i ddefnyddio gweithdrefn a baratowyd ymlaen llaw - gan sbarduno ymateb gan y gwasanaethau brys i fynychu damweiniau ac i ymchwilio i'r drosedd.

Crime Scene Day 2020 policing B corridor


Roedd myfyrwyr ar gyrsiau Plismona ac Ymarfer Clinigol Uwch y brifysgol - ynghyd â’r gwasanaethau brys  -  yn ymchwilio i'r troseddau.

Cafodd rhai o'r 'drwgdybiedigion’ damwain car wrth iddyn nhw ffoi - a chafodd ei lwyfannu ar y campws ac yn cynnwys nifer o gliwiau am y cyfranogwyr y byddai myfyrwyr gwyddoniaeth fforensig yn eu harchwilio'n ddiweddarach fel rhan o'r ymchwiliad datblygol.

Dywedodd Arweinydd y Rhaglen Gwyddoniaeth Fforensig, Amy Rattenbury: "Wrth i'r digwyddiad heddiw fynd yn ei flaen, gadawodd ein drwgdybiedigion am dystiolaeth fforensig - a chafodd y dystiolaeth honno ei harchwilio gan ein myfyrwyr i helpu i greu darlun o'r hyn oedd wedi digwydd.

"Roedd myfyrwyr a gymerodd ran yn y rhan hon o'r diwrnod mewn gwirionedd yn cael eu hasesu'n ffurfiol ar eu gwaith fel rhan o'r digwyddiad – gan wneud hyn efallai yn un o'r asesiadau cwrs mwy diddorol rydym wedi'i wneud yma yn y brifysgol!"

Wrth i fyfyrwyr Plismona a Gwyddoniaeth Fforensig adeiladu darlun o'r hyn a ddigwyddodd, symudodd y ffocws at arestio'r rhai a ddrwgdybir. Gydag amheuaeth o gipio ar y gweill, galwyd trafodwr heddlu hyfforddedig i'r afael â'r sefyllfa yn nhŷ ymchwilio safle trosedd arbennig Glyndŵr.

Ar ôl cyfnod dirdynnol o drafod, cytunodd yr herwgydiwr i ryddhau ei gwystl cyn iddo gael ei arestio   - a thorri cymeriad o’r diwedd.

Meddai Arweinydd Rhaglen Theatr, Teledu a Pherfformio, Elen Mai Nefydd: "I'n myfyrwyr, mae eu gwaith ar ymarfer cymhwysol, lle maen nhw'n adeiladu sefyllfa yn dilyn brîff gan y darlithwyr Plismona, yn hanfodol i lwyddiant y diwrnod.

"Mae'r digwyddiad yn rhoi llawer o bwysau arnynt ac mae'n rhaid iddynt ymateb mewn cymeriad i ddigwyddiadau carlam ac mewn sefyllfaoedd anghyfforddus neu ingol. Fodd bynnag, talodd eu paratoadau i ffwrdd - ac ar y cyd â myfyrwyr o Seicoleg, Troseddeg, Gwyddoniaeth Fforensig a Phlismona, am Ddiwrnod Safle Trosedd llwyddiannus arall.”

Bydd darlithwyr sy'n ymwneud â chynllunio a chynnal Diwrnod Safle Trosedd ymhlith y rhai a fydd yn cymryd rhan yn niwrnod agored cyntaf Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, ar ddydd Sadwrn, 29 Chwefror.

Mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle i ddarpar fyfyrwyr ddysgu mwy am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yn y brifysgol.

Yn rhedeg o 10yb tan 2yp ac yn gweithio yn y neuadd chwaraeon ar gampws Plas Coch Glyndŵr, mae’r diwrnod yn cynnig cyfle i ymwelwyr gweld cyfleusterau'r brifysgol, ymgolli mewn gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r pwnc a chwrdd â staff y cwrs a'r myfyrwyr presennol.

Mae cyfle hefyd i ofyn yr holl gwestiynau pwysig am geisiadau, cyllid i fyfyrwyr a llety.