Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn rhoi benthyg talentau artistig i ymdrechion codi arian are gyfer yr Wcrain

illustration for ukraie by wgu student

Date: 5 July 2022

Mae darlunwyr a fu'n hogi eu chrefft ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn defnyddio eu celf i godi arian i'r rhai y mae'r rhyfel yn yr Wcráin yn effeithio arnynt.

Mae Helen Robinson wedi helpu i lunio grŵp o ddarlunwyr sy'n cyfrannu gwaith i'r Eos a'r Bear, y mae chwech ohonynt wedi astudio yn PGW.

"Rydym ar gam y gwaith celf terfynol nawr ac mae'r llyfr yn edrych yn wych," meddai.

"Mae'r amrywiaeth o arddulliau yn ei gwneud hi'n rhyfeddod i'w gadw ac mae'n llyfr caredigrwydd go iawn gyda darlunwyr prysur i gyd yn rhoi o'u hamser i helpu eraill mewn angen!"

Graddiodd Helen, sy'n wreiddiol o Swydd Efrog ond sydd bellach yn byw yn Hen Golwyn, gyda gradd dosbarth cyntaf o Glyndŵr yn 2012 cyn cwblhau MA mewn Ymarfer Dylunio yn y brifysgol. Yn ystod y cyfnod hwn, enillodd wobr Cynnal Cymru am osodiad gwydr a cherameg a dynnodd sylw at fater rheoli a cham-drin.

Ffurfiodd ei chwmni ei hun, Jaminosh Designs, yn 2016 a dwy flynedd yn ddiweddarach sefydlodd fenter gymunedol Kind Bay ym Mae Colwyn, sy'n cefnogi'r rhai sy'n agored i niwed, y digartref a'r rhai sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Mae Helen yn hoff iawn o'i hamser ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam fel "blynyddoedd trawsnewidiol fy mywyd".

Dywedodd: "Roedd safon yr addysgu ar y radd darlunio ar lefel mor uchel. Y tri phrif diwtor oedd gen i oedd Sue Thornton (darlun plant) Yadzia Williams (darlun cyffredinol) a Dan Berry (nofelau graffig), roedd y cyfuniad o'u profiad a'u gwybodaeth yn wych ac rwy'n dal i gadw mewn cysylltiad â sue ac yn gadael iddo wybod sut rwy'n dod ymlaen. Pan fyddaf yn ei dangos, rwy'n ei chlywed yn fy llais yn fy arwain o hyd – mae'n eithaf swreal!

"Fe wnaeth y tiwtoriaid fy annog i fod y gorau y gallwn i fod, i arbrofi ac i gamu y tu allan i'm comfort zone ac er nad oeddwn byth yn dosbarthu fy hun i fod yr artist gorau rwy'n cofleidio fy unigrwydd ac nid wyf yn teimlo'r angen i ddilyn y dorf. Rwy'n bendant yn teimlo bod hyn wedi dod o'm cyfnod yn Glyndŵr!"

Ychwanegodd: "Fe wnaethon ni fodiwl ar ymarfer datblygiad proffesiynol pan oeddwn i ar fy ngradd a thrwy hyn fe wnes i ymchwilio i'r diwydiant, ac roedd hyn yn sylfaen dda gan ei fod yn agor eich llygaid i'r holl bosibiliadau ac yn eich annog i fod mor broffesiynol â phosib wrth fod yn rhan o'r diwydiant.

"Dysgais am hawlfraint a chontractau ac ochr fusnes darlunio ac mae hyn wedi fy rhoi mewn sefyllfa dda wrth ddelio â chyhoeddwyr a chleientiaid."

Ar hyn o bryd mae Helen yn darlunio teitlau ar gyfer Resilient Hedgehog, y mae ei llyfrau'n seiliedig ar ddefnyddio system sy'n helpu plant i ddatblygu gwydnwch meddyliol a gwydnwch. Gelwir y prosiect diweddaraf yn Greaduriaid Gwydn.

Mae'r llyfrau wedi cael eu harddangos yn ddiweddar yn Ffair Lyfrau Plant Bologna, yn ogystal â Ffair Lyfrau Llundain.

"Ar gyfer y gyfres hon rwyf wedi gorfod gweithio'n ddigidol sydd fel darlunydd traddodiadol wedi golygu fy mod i'n dysgu sgiliau newydd wrth i mi fynd ymlaen, ond rwyf wedi ceisio defnyddio cyfryngau digidol gydag arddull draddodiadol, gan obeithio cadw'n driw i'r gwaith rwyf wedi'i wneud o'r blaen," meddai Helen.

"Rwy'n teimlo bod y sylfaen o ddysgu a gefais yn Glyndŵr yn fy nghefnogi mewn sefyllfa dda i allu rhoi cynnig ar bethau newydd ac i fod yn ddewr."

I gael rhagor o wybodaeth am y radd, ewch i BSc (Anrh) Darlunio.