Ymchwil ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyrraedd safon 'sy'n arwain y byd'

Date: Mai 2022

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cael ei chydnabod am ansawdd ei hymchwil, y mae rhai ohonynt yn cael ei hystyried yn rhai sy'n arwain y byd gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) y DU gyfan.

Mae REF yn system a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n asesu ymchwil prifysgol dros gyfnod o saith mlynedd, ac mae'n rhoi cipolwg unigryw ar ansawdd ei hymchwil.

Mae gan y panel beirniadu bum gradd y gall eu dyfarnu yn amrywio o Diddosbarth hyd at 3* am waith o ansawdd safonol rhyngwladol, a 4* ar gyfer gwaith sy'n 'arwain y byd' o ran ansawdd o ran gwreiddioldeb, arwyddocâd a thrylwyredd.

O'r pedwar maes ymchwil a gyflwynwyd o Glyndŵr i REF 2021, sgoriodd Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol yn drawiadol yn gyffredinol ond yn arbennig ar gyfer astudiaeth achos a gafodd radd 4*.

Daw'r cyflawniad hwn ar adeg pan fo staff a gyflwynodd yn y maes hwn yn sefydlu Sefydliad Ymchwil Cynhwysiant Cymdeithasol newydd yn y brifysgol.

Gwelodd Cyfrifiadureg hefyd gynnydd yn effaith eu gwaith o'i gymharu â 2014 pan gyhoeddwyd y graddau diwethaf, gyda 25 y cant o'i astudiaethau achos effaith a gyflwynwyd yn cyflawni 3*, tra bod Celf a Dylunio wedi dechrau ymchwil am y tro cyntaf yn cyflawni 3* ar gyfer astudiaeth achos a 2* credydadwy iawn yn gyffredinol.

Y maes olaf lle'r aeth Glyndŵr i mewn i ymchwil oedd Peirianneg, gyda 9.1 y cant o'r allbynnau'n cael eu graddio fel 4*, sy'n arwain y byd, cynnydd ar radd 2014, gyda 63.6 y cant yn cael sgôr o 3*.

Mae'r REF yn darparu asesiad cadarn a thrylwyr o ansawdd ymchwil prifysgolion ym mhob disgyblaeth, gan ddarparu atebolrwydd am fuddsoddiad cyhoeddus mewn ymchwil a dangos manteision y buddsoddiad hwnnw.

Roedd Glyndŵr yn un o 157 o brifysgolion yn y DU a gymerodd ran yn REF 2021. Yn gyffredinol, cyflwynodd prifysgolion gyda'i gilydd fwy na 76,000 o gyflwyniadau gan staff academaidd. Roedd y cyflwyniadau'n cynnwys allbynnau ymchwil, enghreifftiau o fanteision ehangach ymchwil a thystiolaeth am yr amgylchedd ymchwil.

Roedd Glyndŵr yn un o 157 o brifysgolion yn y DU a gymerodd ran yn REF 2021. Yn gyffredinol, cyflwynodd prifysgolion gyda'i gilydd fwy na 76,000 o gyflwyniadau gan staff academaidd. Roedd y cyflwyniadau'n cynnwys allbynnau ymchwil, enghreifftiau o fanteision ehangach ymchwil a thystiolaeth am yr amgylchedd ymchwil.

Mae canlyniadau cyffredinol Glyndwr Wrecsam yn cynrychioli cynnydd ers y graddau REF blaenorol a dderbyniwyd yn 2014, a groesewir gan yr Athro Richard Day, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil).

Dywedodd: "Mae'n wych gweld rhan o'n cyflwyniadau'n cael eu graddio fel rhai sy'n arwain y byd ac o safon ryngwladol.

"Rwy'n ddiolchgar i'r holl staff a helpodd gyda'r cyflwyniadau ond rwy'n arbennig o falch o'r rhai mewn Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol, gan fod y graddau hynny'n rhagorol o ystyried na wnaethom ddechrau ymchwil yn y maes hwn y tro diwethaf."