Mae Emyr yn fyfyriwr BSc (Anrh) Cyfrifiadureg yn ei 2il flwyddyn ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr.

Beth oeddech chi’n gwneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Cyn dod i’r Brifysgol, roeddwn i yn y Chweched Dosbarth yn Ysgol Uwchradd Bodedern ar Ynys Môn yna astudiais fy Lefelau A ac UG ym Mathemateg, Ffiseg ac Astudiaethau Busnes, yn ogystal ag opsiwn BTEC ychwanegol mewn Gemau a’r Cyfryngau. Roedd hefyd yn astudio’r Fagloriaeth Cymraeg tra oeddwn yn y Chweched Dosbarth.

Beth ddenodd chi i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Rhywbeth oedd yn bwysig i mi pan oeddwn yn dewis Prifysgol oedd fy mod eisiau aros yng Nghymru, a doeddwn i ddim eisiau trafeilio’n rhy bell o gartref ond roeddwn i eisiau byw’n annibynnol. Felly, Glyndŵr oedd y dewis imi gan ei fod yn bellter rhesymol o gartref er mwyn bodloni fy anghenion, ac roedd yn gadael imi aros yng Nghymru i astudio. Roeddwn yn chwilio am gwrs Cyfrifiadureg mewn llawer o brifysgolion gwahanol ac, ar ôl dod i weld Wrecsam a chlywed am y cwrs, mi geisias am y cwrs a gefais gynnig lle ar y cwrs ar ôl derbyn fy nghanlyniadau Lefel A.

Aethoch chi i ddiwrnod agored? Sut brofiad oedd o?

Mi fynychais ambell i ddiwrnod agored yn Nglyndŵr cyn gwneud cais. Yr un mwyaf diweddar oedd ar ôl imi dderbyn fy nghanlyniadau UG ym mis Awst 2016. Yr argraff ges i o’r brifysgol oedd ei fod yn teimlo’n gartrefol. Roedd y darlithydd i gyd yn gyfeillgar ofnadwy, ac roedd y staff i gyd yn gymorth mawr hefyd. Gan fy mod wedi mynychu ambell i ddiwrnod agored, roedd llawer o beth roeddwn yn gwneud wedi’u lledu drostynt. Yn ystod y diwrnodau agored, mi es i ar deithiau campws a llety. Yn ystod fy niwrnod agored fwyaf diweddar, mi es i i weld fy narlithydd a roddwyd gwybodaeth ddefnyddiol imi am y cwrs.

Roedd y diwrnodau agored yn ddefnyddiol iawn. Roedd y diwrnodau agored gyntaf mi fynychais ar gyfer fy mrawd, yn bennaf, felly ni wnes i lawer o ran gofyn cwestiynau, ond ar y diwrnod agored fwyaf diweddar mi fynychais ar ôl fy nghanlyniadau UG, gofynnais lawer o gwestiynau a derbyniais lawer o atebion. Dwi’n cofio dod ar ôl fy nghanlyniadau UG a doeddwn i’m yn teimlo mor dda oherwydd ni wnes i lwyddo mor dda a fyswn wedi hoffi gwneud, ond ar ôl siarad gyda’r darlithydd, fe roddwyd hwb i fy hyder go iawn gan gysidro fy nghanlyniadau UG. Gefais fy ysbrydoli i weithio'n galetach yn fy Lefel A hefyd i gyrraedd y graddau oeddwn eisiau.

Sut awyrgylch sydd o amgylch y campws?

Fel cyfeiriais ato o’r blaen, mae’r awyrgylch o gwmpas y brifysgol wedi yn gartrefol ofnadwy, ac mae’r staff a myfyrwyr i gyd rwyf wedi dod i adnabod yn ystod fy amser yma wedi bod yn gyfeillgar ofnadwy, ac maent wedi helpu fi i ddod i nabod yr ardal ac, o ganlyniad, wedi gwneud i mi deimlo’n hapusach.

Yn ystod fy amser yma yng Nglyndŵr, rwyf wedi bod o gwmpas ychydig o’r adeiladau eraill hefyd. Mae’r prif gampws yn gynnes ac yn groesawgar iawn, ac mae’n hawdd iawn i lywio o’i gwmpas. Mae’r adeilad y diwydiannau creadigol, hefyd, yn adeilad neis iawn i ymweld ar y campws, ac mae yna le agored mawr ar y llawr isaf. Rwyf hefyd wedi bod o gwmpas adeilad Stryd y Rhaglaw gwpl o weithiau sydd, hefyd, gydag awyrgylch arbennig, ond gan nad ydw i’n cael gwersi yno, mae’n gallu bod tipyn yn ddryslyd i lywio ar adegau, ond mae dal i fod yn adeilad gwych i ymweld â weithiau.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Rwy’n hoff iawn o’r gwahanol fathau o bethau rydym yn gwneud ar ein cwrs, a does byth diwrnod yr un peth a’r diwethaf. Mwynheais hefyd dod i gyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau newydd. Gan mai fi oedd yr unig un o fy mlwyddyn ysgol i ddod i Glyndŵr, roedd yn golygu nid oedd gennyf neb oeddwn yn gwybod yn barod cyn dod, ond unwaith gwrddais â phobl ar fy nghwrs, daethom yn ffrindiau da ac rydym wedi bod yn gweithio’n dda gyda’n gilydd ers hynny. Rwyf hefyd yn mwynhau fy narlithoedd. Mae’r darlithydd yn gyfeillgar ofnadwy ac yn gymorth mawr bob tro, ac maent bob tro yn gwneud y darlithoedd yn bleserus.

Beth ydych chi’n gobeithio gwneud unwaith ichi raddio?

Ar hyn o bryd, nid wy’n hollol siŵr be fyddwn yn gwneud ar ôl graddio, ond, fy mreuddwyd mwyaf ydi i ddechrau busnes fy hun yn y diwydiant technoleg / cyfrifiadura, ond fyswn yn hoffi gwneud rhywbeth yn y diwydiant yma beth bynnag dwi’n neud ar ôl graddio gan ei fod yn niwydiant rwyf wastad wedi bod eisiau mynd i mewn iddo.

Rwyf hefyd wedi meddwl am fod yn athro Cyfrifiadureg mewn Ysgol Uwchradd oherwydd y gwthiad tuag at y cwrs yma mewn ysgolion a’r diffyg athrawon ar gael i’w dysgu, yn enwedig athrawon sy’n rhugl yn y Gymraeg.

Sut fu’r gefnogaeth?

Mae’r cymorth rwyf wedi derbyn yma wedi bod yn wych ofnadwy. Yn ystod fy amser yng Nglyndŵr, rwyf wedi cael llawer o adegau yn teimlo’n uchel ac yn isel, a pob teimlad posib rhyngddynt, ond mae’r cymorth gefais ar yr adegau hyn, gan staff a ffrindiau, wedi bod yn gymorth mawr i mi, ac yn gymorth na’i fyth anghofio. Mae fy narlithydd ar fy nghwrs wedi bod yn gefnogol iawn ohonaf, ar adegau pan rwyf wedi bod yn chwilio am swyddi ac ar adegau pan mae bywyd wedi llechio popeth y gellith ata i.

Sut ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Rwy’n teimlo fy mod wedi elwa’n fawr o astudio yma’n Nglyndŵr. O’r gallu i fyw’n annibynnol, i neud ffrindiau newydd, i gael y synnwyr o unigoliaeth wrth astudio, y dewis i ddod i Glyndŵr oedd y dewis gorau nes i ers gadael Ysgol Uwchradd, a bydd yn aros i fod un o’r dewisiadau gorau rwyf wedi gwneud yn fy mywyd i gyd.

Mae bod yn fyfyriwr yma wedi gwneud imi ddod allan o fy nghragen ar Sir Fôn, ac, o ganlyniad i’r hyn, mae wedi gwneud imi werthfawrogi fy hun yn fwy. Tra bod yma, rwyf wedi integreiddio i fywyd myfyrwyr drwy’r Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr, a drwy eistedd ar y Cyngor Myfyrwyr fel Swyddog Ymgyrch Cymraeg ers mis Tachwedd 2017. Mae dod i adnabod llawer o bobl o gwmpas y Brifysgol wedi gwneud imi deimlo’n fwy cartrefol tra dwi ‘di bod yn astudio yma, ac mae hyn wedi gwneud fy mhrofiad yma yn well.

Petaech chi’n crynhoi eich profiad ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam gydag un gair, beth fyddai hynny, a pham?

Croesawgar. Ers cerdded trwy ddrysau Prifysgol Glyndŵr am y tro cyntaf, rwyf wedi teimlo fy mod yn groeso yma bob tro. Boed hynny’n staff neu fyfyrwyr, mae pawb yma wedi bod yn groesawgar, ac mae wedi gwneud fy mhrofiad yma’n bleserus iawn. Mae pob diwrnod yn wahanol yng Nglyndŵr, a does byth wedi bod dau ddiwrnod yr un fath, ond geith pob diwrnod ei groesawu fel antur newydd. Erbyn hyn, rwyf wedi cael amser gwych yma’n Nglyndŵr, ac, er bod gennyf ychydig o amser ar ôl cyn imi orffen, dwi’n gwybod na’i fethu fy amser yma fwyaf. Mae astudio yma wedi bod yn brofiad gwych imi yn bersonol, a ni fyswn yn newid y profiad hwn gydag unrhyw le arall.