Dr Ben Bisardi

Job Role
Darlithydd Sesiynol mewn Busnes
Ystafell
B114A

Bywgraffiad

Astudiodd Dr Binsardi economeg, mathemateg, cyllid a marchnata (BSc. Anrh, MSc, MBA, MA). Yn dilyn hynny, enillodd Ddoethuriaeth o Brifysgol Loughborough, gan fynd ymlaen wedyn i ymgymryd â Chymrodoriaeth Ymchwil ym Mhrifysgol Rhydychen.

Yn unol â’i ymchwil, mae Dr Binsardi wedi goruchwylio tros 11 o ymgeiswyr doethurol i gwblhau eu hymchwil. Mae bellach yn goruchwylio ymchwil cyfredol y myfyrwyr doethurol a restrir isod:

 • I. Barjasic, MPhil/PhD (Goruchwyliwr Cyntaf). Pwnc: Y Gadwyn Gyflenwi a Thrawsnewidiad Digidol yn y Diwydiant Ceir.
 • M. Jardine, MPhil/PhD (Goruchwyliwr Cyntaf). Pwnc: Ffactorau Llwyddiant Critigol yn y Diwydiant Bwyd.
 • D. Boudjada, MPhil (Goruchwyliwr Cyntaf). Pwnc: Rhoi Deallusrwydd Artiffisial ar waith Mewn Technoleg Ariannol gan Ddefnyddio Matrics Llinol Lluosog.

Mae Dr Binsardi wedi cyhoeddi sawl gwerslyfr a chyfnodolion ymchwil mewn cyfrifol, y gadwyn gyflenwi, methodoleg ymchwil a marchnata digidol. Rhwng 2009 a 2018, bu’n Gadeirydd Grŵp Diddordeb Arbennig Ymchwiliad Ansoddol gyda’r Academi Farchnata (Methodoleg Gymysg a Thriongliant).

Cymwysterau

PhD

MA

MBA

MSc

PGCE

BSc.

Anrh

Ymchwil

Diddordebau ymchwil Dr Binsardi yw methodoleg effaith economaidd, technoleg ariannol a marchnata digidol. Mae ei anrhydeddau ymchwil mewn Methodoleg (gwobrau, dyfarniadau, enwebiadau) fel a ganlyn:

 • (2017). Goruchwyliodd Fyfyriwr Doethuriaeth yn llwyddiannus, a aeth ymlaen i dderbyn Gwobr Alpha Kappa Omega am ei PhD ar “Cost Accounting Systems (CAS)”, Managerial Auditing Journal, Cyhoeddwr: Emerald Group Publishing.
 • (2015). “Exploring the Recent Trend Shift in Marketing Research: Social Media Big Data and its Sampling Property”, Trafodion y Gynhadledd, Gwobr Papur Gorau (Enwebiad), Trac Addysgeg, Cynhadledd Yr Academi Farchnata, 7-9 Gorffennaf, Prifysgol Limerick, Yr Iwerddon, gyda Kooli, K. a Green J.
 • (2013). “How to Sample Drug Users and Other ‘Hidden’ Populations: Methodological Implications for Qualitative Researchers”, Gwobr Papur Gorau (Enwebiad), (Trac ‘Methodoleg Ymchwil’), Cyfnodolyn Trafodion y Gynhadledd, Papur rhif 0378, Noddwyd gan Gynhadledd Yr Academi Farchnata, 8-11 Gorffennaf, Prifysgol De Cymru, DU, gyda Harris, P. a Mason, A.
 • (2013). “An Exploration of Retail Banks' Strategic Selection Criteria: A Case Study of University Students in North Wales”, Gwobr Papur Gorau, (Trac – ‘Astudiaethau Achos’), Cyfnodolyn Trafodion y Gynhadledd, Papur Rhif 0097, noddwyd gan Yr Academi Farchnata, 8-11 Gorffennaf, Prifysgol Morgannwg, DU, gyda Ridita, S., Preece, D. a Green, J.
 • (2012). Goruchwylio’n llwyddiannus ymgeisydd PhD anabl (parlys yr ymennydd ac mewn cadair olwyn), a dderbyniodd Gwobr Appha Kappa Alpha am ei ymchwil PhD ar “Funding Systems for Assistive Technology or Augmentative and Alternative Communication”.
 • (2010). “A Practitioner Paper on Marketing Psychometrics Abroad Using a Case Study Methodology”, Gwobr Papur Gorau - Gwobr Ymarferydd (Enwebiad), (Trac ‘Astudiaeth Achos’), Cyfnodolyn Trafodion y Gynhadledd, Papur Rhif 0362, Noddwyd gan yr adran Marchnata Uniongyrchol, Cynhadledd Flynyddol, KTP Yr Academi Farchnata (AM). Papur Prosiect Rhif 000601, Prifysgol Coventry, Gorffennaf 11 - 17, gyda Mason, A., Saren, M., Dean, A.
 • (2008). “Theoretical Sampling in Grounded Theory; Methodological and Pedagogical Aspects for Marketing Researchers”, Cyfnodolyn Trafodion y Gynhadledd, Papur Rhif 318, Cynhadledd flynyddol Yr Academi Farchnata (AM), 7-10 Gorffennaf, Gwobr Papur Gorau, (‘Trac Methodoleg’), Noddwyd gan Ymchwil Marchnad Ansoddol, Cyfnodolyn Rhyngwladol (emerald), Ysgol Fusnes Aberdeen, Prifysgol Robert Gordon, DU, gyda Mason, A.  

Yn unol â’i ymchwil, mae Dr Binsardi hefyd wedi cwblhau sawl prosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth. Mae bellach yn cwblhau sawl prosiect grant ymchwil, fel y nodir isod:

 • Derbyniodd arian yn llwyddiannus drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig, 2014-2020 (Grant Rhif CRN 1142048) a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Mae’r prosiect (wedi’i ymestyn i 2021/22 oherwydd COVID-19) yn archwilio’r sgiliau rheoli sydd eu hangen i lwyddo mewn datblygiad busnes bach yn y sector bwyd. Defnyddiwyd y canfyddiadau i ddylunio dysgu ar-lein i wella sgiliau rheoli perchnogion busnesau bach. Mae cefnogi busnesau bach yn allweddol o ran trosglwyddo gwybodaeth o’r byd academaidd i fusnesau lleol. Hefyd, ystyrir mai busnesau bach yw’r ‘peiriannau ar gyfer twf economaidd’, gan wella economïau lleol a chynnyrch domestig gros.
 • Ariannwyd y prosiect Grymuso Menywod o Leiafrifoedd Ethnig mewn Mentrau Cymdeithasol gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) - Grant Ymchwil Erasmus Rhif 2018-1-IE01- KA204-038781; y mae Prifysgol Glyndŵr, DU wedi gweithio gyda chwe sefydliad Ewropeaidd o’r Iwerddon, Yr Almaen, Yr Eidal, Lithwania, Groeg a Thwrci. Cyfanswm cyllideb y prosiect oedd €270,303. Yn y lle cyntaf aeth o fis Rhagfyr 2018 tan Ragfyr 2020, fodd bynnag, oherwydd y pandemig annisgwyl, daeth y prosiect i ben yn ddiweddar ym mis Awst 2021. Mae adroddiad cychwynnol wedi ei gwblhau, fodd bynnag, mae dau bapur ymchwil pellach wedi eu datblygu: adroddiad ansoddol (yn seiliedig ar y cyfweliadau adrodd straeon), ac adroddiad meintiol (yn seiliedig ar holiaduron arolwg ar-lein). Mae’r ymchwil yma yn dangos y rôl ganolog a gyflawnir gan yr Ysgol Fusnes wrth gefnogi datblygiad economaidd rhanbarthol, cyflawni datblygiad twf economaidd, cyflawni cystadleurwydd economaidd rhanbarthol ac yn arbennig, helpu busnesau bach a menywod mewn mentrau cymdeithasol i gystadlu yn erbyn cystadleuaeth sydd gynyddol ffyrnig i oroesi yn y tymor hir.

 

Cyrsiau

Ar hyn o bryd mae Dr Binsardi yn addysgu technoleg ariannol, cryptoarian a Python ar gyfer myfyrwyr israddedig, cyllid corfforaethol ar gyfer myfyrwyr ôl-radd, a methodoleg ymchwil ar gyfer myfyrwyr doethurol. Cyn dod i Wrecsam, roedd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Talaith Wichita.

Cyhoeddiadau

Cliciwch ar ddolen Ystorfa Glyndŵr am ymchwil manwl a diweddar.

 • (2022). “Audit sampling strategies and frauds in Africa”, Managerial Auditing Journal, (ABS Journal Ranking 2*), Publisher: Emerald Group, Online ISSN: 0268-6902, Accepted In-Print.
 • (2021). “The resistance in management accounting practices towards a neoliberal economy “, Accounting, Auditing and Accountability Journal, (ABS journal ranking 3*), Vol. 34 No. 3, pp. 616-650.