Chloe Farrington

Job Role
Darlithydd Nyrsio

Bywgraffiad

Dechreuodd Chloe astudio yn 2011 a chwblhau ei gradd nyrsio ym mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2014. Wedi cwblhau ei rhaglen, sicrhaodd ei swydd gyntaf yn gweithio gyda’r GIG yn Adran Achosion Brys Ysbyty Maelor Wrecsam. Mae Chloe wedi gweithio yno dros y 10 mlynedd diwethaf, tri fel cynorthwyydd gofal iechyd a 7 fel nyrs staff hyfforddedig.

Yn ystod ei hamser yn yr Adran Achosion Brys, bu’n gweithio ym mhob ardal gan gynnwys brysbennu, mân anafiadau, anafiadau mawr, a’r ystafell dadebru, gofalu am blant, oedolion, a chleifion iechyd meddwl gan ennill llawer iawn o sgiliau clinigol acíwt a phrofiad mewn gofal trawma. Mae ei gyrfa hefyd wedi cynnwys cefnogi myfyrwyr ac aelodau newydd o staff yn yr amgylchedd clinigol.

Mae Chloe yn awyddus i ddatblygu sgiliau clinigol nyrsys dan hyfforddiant a’u helpu i ddod yn nyrsys gorau y gallant fod. Ar hyn o bryd mae Chloe yn astudio tuag at ei Thystysgrif ôl-raddedig - cymhwyster dysgu ac addysgu mewn addysg uwch. Yn ddiweddar dechreuodd ar ei rôl newydd fel Darlithydd Nyrsio ac mae’n edrych ymlaen at rannu ei brwdfrydedd ynglŷn â nyrsio a gofal iechyd gyda Nyrsys y dyfodol.

Cymwysterau

Prifysgol Glyndŵr: 09/2021- Cyfredol

Thystysgrif ôl-raddedig mewn Addysg Uwch  

 

Prifysgol Glyndŵr: 03/2011-03/2014

Cymhwyster: Gradd Nrysio Oedolin

 

Prifysgol Sterling: 2016-2017.

Arfer gorau mewn Gofal Dementia

 

BIPBC : 07/12/2016

Hyfforddiant Iechyd Meddwl

 

BIPBC :09/08/2016

Hyfforddiant Dihalogi

 

Y Cyngor Dadebru: 09/09/2017

Cymhwyster Canolradd Cynnal Bywyd

 

Y Cyngor Dadebru: 22/08/2016

Cymhwyster Canolradd Cynnal Bywyd Pediatrig

 

BIPBC: 08/05/2019

Bydd Falch - cwnsela ar gyfer staff/Hybu’r Moesol

 

BIPBC: 02/07/2019

Eiriolwr dros Anableddau Dysgu

 

BIPBC: 18/07/2019

Hyfforddiant Trallwyso Gwaed

 

BIPBC: 04/09/2019

Gwythïen-bigo a phibellu

 

BIPBC: 26/08/2015

Rheoli Meddyginiaethau

 

BIPBC: 26/08/2015

Hyfywedd Meinweoedd

 

BIPBC: 20/05/2015

Iechyd a diogelwch, diogelwch tân a rheoli haint.

 

BIPBC: 20/05/15

Salwch Critigol yn yr Adran Achosion Brys

 

BIPBC: 07/11/2015

Hyfforddiant Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed (POVA)

 

BIPBC: 11/09/16

Amddiffyn Plant

 

BIPBC: 2016

Hyfforddiant Trais Domestig

Cyrsiau

Nyrsio Oedolion